Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 72 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   PDR,   TVC,   SVN,   ELC,   EVE,   VRC,   NAF,   PC1,   DAG,   KDH,   STG,   MSR,   PVC,   KMR,   DHC,   SRC,   NDN,   VCS,   VPH,   VSH,   MBS,   VGC,   PGI,   SAS,   IMP,   CMI,   KPF,   VPD,   SWC,   VNG,   NTP,   SJD,   ATS,   SD9,   HAH,   ND2,   SPP,   PVM,   UIC,   PVV,   HCC,   DBT,   CNG,   VC2,   SDD,   MAS,   RCC,   SCD,   PHP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 138 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   HBC,   GTN,   VCG,   SSI,   PVD,   REE,   PVS,   DPM,   TLH,   HUT,   HVG,   HHG,   NT2,   CTI,   GMD,   VND,   BVH,   MSN,   VGS,   SHS,   PVT,   LSS,   C32,   TIG,   PXS,   DCL,   NKG,   NLG,   BCC,   E1VFVN30,   DIG,   JVC,   FCN,   PET,   SJS,   QNS,   PAC,   FMC,   PGS,   ITD,   NTL,   AGR,   TRC,   FCM,   DHG,   CTS,   HDC,   GIL,   SDI,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 46 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   VCB,   ASM,   AAA,   SHI,   TIS,   POT,   LCG,   PPC,   ADS,   KSB,   TOP,   CTD,   PXL,   NDF,   SD5,   PTB,   PVB,   MTG,   GSP,   HDG,   VAF,   PVG,   DTA,   QCG,   VCP,   SHP,   SMA,   TCT,   SFG,   HMH,   HD2,   NTC,   DXP,   TPP,   TBC,   HLG,   L14,   SED,   S74,   SSC,   LAF,   BSG,   PHH,   QCC,  
Giá vượt xuống EMA(10) 68 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   VIC,   IJC,   DCM,   VKC,   KSH,   ACV,   CSM,   TCM,   VOC,   MWG,   BFC,   DRC,   PGD,   VNB,   MAC,   CSV,   S99,   PNJ,   SMB,   ITC,   PFL,   BMP,   QBS,   EIB,   MCP,   TNA,   LGC,   BVS,   HTI,   SD3,   PSD,   PGC,   NHA,   HNM,   SD2,   HAS,   MTA,   SPM,   VCR,   MDG,   SDP,   CMX,   ITS,   ONE,   SLS,   LBM,   SFI,   MCC,   NVB,   ...
Tại EMA(10) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VNM,   LDG,   MST,   TVB,   BMI,   HT1,   VIT,   SVC,   PTC,   NBB,   NET,   NCS,   PTI,   VNT,   TTC,   ABI,   DHT,  
+ Tất cả EMA(10) 342 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ITA,   BID,   CII,   HBC,   GTN,   VCB,   ASM,   VCG,   SSI,   SBT,   PVD,   DXG,   REE,   AAA,   PVS,   SHI,   DPM,   TLH,   VNM,   HUT,   TIS,   LDG,   HVG,   HHG,   VIC,   NT2,   MST,   IJC,   CTI,   GMD,   VND,   DCM,   BVH,   TVB,   MSN,   VGS,   SHS,   PVT,   VKC,   PDR,   KSH,   LSS,   ACV,   C32,   CSM,   TVC,   TIG,   PXS,   DCL,   ...
Giá < EMA(10) 326 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAG,   FLC,   HQC,   HPG,   KBC,   OGC,   SCR,   KLF,   GTN,   HSG,   DAH,   PVX,   VCG,   SBT,   PVD,   DLG,   FIT,   SHN,   NVL,   PVS,   FPT,   HAR,   HHS,   TLH,   VNM,   DCS,   NHP,   TCH,   HNG,   DHM,   KDM,   VHG,   BCG,   HVG,   AMD,   CDO,   VIC,   HID,   IJC,   KSA,   DPS,   BHS,   DCM,   TVB,   HKB,   DST,   ACM,   LHG,   VKC,   ...
Giá > EMA(10) 236 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   STB,   SHB,   CII,   HBC,   ROS,   VCB,   ASM,   CEO,   SSI,   DXG,   ACB,   CTG,   REE,   AAA,   SHI,   PHR,   DPM,   TIS,   LDG,   SAM,   HCD,   VNE,   NT2,   MST,   CTI,   MBB,   GMD,   BVH,   TTB,   PVT,   LSS,   MPT,   SSN,   PHC,   VIS,   FID,   HVN,   NLG,   POT,   LCG,   PPC,   BCC,   ADS,   KDC,   E1VFVN30,   DIG,   JVC,   V21,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 56 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   GTN,   ASM,   VNM,   SHA,   TCM,   CVT,   VOC,   PGS,   NAF,   KDH,   FCM,   STG,   SRC,   VTV,   SD5,   VCS,   VSH,   PVB,   PVG,   BHN,   VC7,   NTP,   HLD,   ATS,   THB,   HAH,   SPP,   UIC,   CNG,   HMH,   SLS,   RCC,   SD4,   S55,   DGL,   VTB,   STV,   TV1,   AGM,   VNT,   KTL,   VGG,   L14,   ACE,   CLW,   SGS,   PMC,   DAD,   SED,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 73 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FPT,   VIC,   NT2,   CTI,   HCM,   MSN,   VGS,   PVT,   VKC,   ACV,   CSM,   PXS,   NKG,   NLG,   BCC,   EVE,   E1VFVN30,   MWG,   PAC,   PGD,   ITD,   NTL,   VNB,   CSV,   AGR,   HAX,   CTS,   HDC,   GIL,   PNJ,   MBG,   CAV,   TNA,   TMT,   SZL,   HTI,   SD3,   VPD,   NHA,   VCW,   NCT,   ND2,   SHP,   SPM,   LHC,   HJS,   TCT,   VFG,   IDV,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 28 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   DXG,   AAA,   TLH,   HUT,   LDG,   FID,   LCG,   CTD,   NDN,   PTB,   MTG,   VAF,   CLG,   SFG,   MVB,   AMV,   HD2,   DXP,   TPP,   TBC,   TIX,   HLG,   SSC,   LAF,   BSG,   DNY,   QCC,  
Giá vượt xuống EMA(20) 34 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   DCM,   SHS,   GEX,   FCN,   BFC,   DRC,   MAC,   SMC,   VTO,   SDI,   CVN,   EIB,   LGC,   VNS,   PSD,   PGC,   DGC,   HNM,   VCR,   MDG,   ONE,   LBM,   MCC,   TV2,   CAP,   L10,   NAG,   XHC,   TTC,   TAC,   DVP,   CIG,   CGP,  
Giá tại EMA(20) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VIT,   LIX,   SVC,   HCC,   NET,   NCS,   PTI,   ABI,   DHT,  
+ Tất cả EMA(20) 200 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   SCR,   GTN,   ASM,   DXG,   AAA,   PVS,   FPT,   TLH,   VNM,   HUT,   LDG,   VIC,   NT2,   CTI,   DCM,   HCM,   MSN,   VGS,   SHS,   PVT,   VKC,   ACV,   CSM,   PXS,   GEX,   SHA,   NKG,   FID,   NLG,   LCG,   BCC,   EVE,   TCM,   CVT,   VOC,   E1VFVN30,   MWG,   FCN,   BFC,   DRC,   PAC,   PGD,   PGS,   ITD,   NAF,   NTL,   KDH,   VNB,   ...
Giá < EMA(20) 350 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAG,   FLC,   HQC,   HPG,   KBC,   OGC,   KLF,   GTN,   HSG,   DAH,   PVX,   ASM,   VCG,   SBT,   PVD,   DLG,   FIT,   SHN,   PVS,   HAR,   HHS,   VNM,   DCS,   NHP,   TCH,   HNG,   DHM,   KDM,   VHG,   BCG,   HVG,   AMD,   CDO,   HID,   IJC,   KSA,   DPS,   BHS,   DCM,   HKB,   DST,   ACM,   SHS,   LHG,   PDR,   KSH,   C32,   DRH,   TVC,   ...
Giá > EMA(20) 255 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   STB,   SCR,   CII,   HBC,   ROS,   VCB,   CEO,   SSI,   DXG,   ACB,   CTG,   REE,   AAA,   NVL,   SHI,   PHR,   DPM,   TLH,   HUT,   TIS,   LDG,   HHG,   SAM,   VIC,   HCD,   VNE,   NT2,   MST,   CTI,   MBB,   GMD,   VND,   HCM,   BVH,   TVB,   TTB,   MSN,   VGS,   PVT,   VKC,   LSS,   ACV,   MPT,   CSM,   SSN,   PTL,   PHC,   DCL,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 44 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   SBT,   AAA,   VNM,   SAM,   PVT,   CVT,   NAF,   DAG,   NTL,   FCM,   STG,   TDC,   PXL,   VCS,   VSH,   GSM,   C47,   KPF,   BHN,   NTP,   HLD,   TIP,   HAH,   SPP,   CNG,   TFC,   VCC,   DGL,   VTB,   KTL,   TVD,   VGG,   L14,   CLW,   SGS,   PMC,   TLG,   KTS,   TCL,   PNG,   HTC,   DNY,   SNC,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 61 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   SCR,   PVS,   HUT,   VIC,   MSN,   VGS,   VKC,   CSM,   VC3,   SHA,   NKG,   E1VFVN30,   MWG,   VRC,   PGD,   PGS,   VNB,   CSV,   CTS,   PNJ,   KHP,   TMT,   SZL,   HTI,   PSD,   PGC,   NHA,   VCW,   NCT,   SHP,   LHC,   HCC,   HJS,   TCT,   VFG,   IDV,   DQC,   SD4,   HOM,   BMC,   DSN,   TV2,   CLL,   PTI,   ACC,   STV,   LM8,   SVI,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   FPT,   LDG,   MBB,   VHC,   CTD,   NDN,   PTB,   MTG,   VAF,   HAT,   SFG,   MVB,   VSN,   DXP,   TPP,   TBC,   TIX,   PJT,   BSG,   QCC,  
Giá vượt xuống EMA(30) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   KDM,   DCM,   GEX,   EVE,   FCN,   BFC,   HAX,   SMC,   TYA,   SDI,   TNA,   LGC,   VNS,   PVL,   DGC,   MTA,   NDX,   VCR,   MDG,   LBM,   SFI,   PSB,   DDV,   VNT,   CAP,   L10,   XHC,   TAC,   DVP,   EMC,   CGP,  
Giá tại EMA(30) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
GIL,   VIT,   LIX,   SVC,   NBB,   TV1,   TTC,   ABI,   DHT,  
+ Tất cả EMA(30) 167 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   SCR,   GTN,   HSG,   SBT,   DXG,   AAA,   PVS,   FPT,   VNM,   HUT,   KDM,   LDG,   SAM,   VIC,   MBB,   DCM,   MSN,   VGS,   PVT,   VKC,   CSM,   GEX,   VC3,   SHA,   NKG,   EVE,   CVT,   E1VFVN30,   MWG,   FCN,   BFC,   VRC,   PGD,   PGS,   NAF,   DAG,   NTL,   VNB,   VHC,   CTD,   CSV,   HAX,   SMC,   FCM,   CTS,   STG,   GIL,   PNJ,   ...
Giá < EMA(30) 366 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAG,   FLC,   HQC,   HPG,   KBC,   SHB,   OGC,   KLF,   GTN,   HSG,   DAH,   PVX,   ASM,   VCG,   SBT,   PVD,   DLG,   FIT,   SHN,   AAA,   HAR,   HHS,   VNM,   DCS,   NHP,   TCH,   HNG,   DHM,   KDM,   VHG,   BCG,   HVG,   AMD,   CDO,   SAM,   HID,   IJC,   KSA,   DPS,   BHS,   DCM,   HKB,   DST,   ACM,   SHS,   LHG,   PVT,   PDR,   KSH,   ...
Giá > EMA(30) 245 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   STB,   SCR,   CII,   HBC,   ROS,   VCB,   CEO,   SSI,   DXG,   ACB,   CTG,   REE,   NVL,   FPT,   SHI,   PHR,   DPM,   TLH,   TIS,   LDG,   HHG,   VIC,   HCD,   VNE,   NT2,   MST,   CTI,   MBB,   GMD,   VND,   HCM,   BVH,   TVB,   TTB,   MSN,   VGS,   VKC,   LSS,   ACV,   MPT,   CSM,   SSN,   PTL,   PHC,   DCL,   VIS,   SHA,   HVN,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   LDG,   PDR,   CMS,   VCS,   VSH,   VIT,   PVG,   NTP,   HAT,   MVB,   VSN,   DQC,   DXP,   BMC,   PTI,   VTB,   STV,   LM8,   KTL,   VGG,   L14,   PLC,   ABI,   CLW,   TLG,   TCL,   PNG,   HTC,   LAF,   SNC,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 53 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   SSI,   FPT,   SHI,   DPM,   HUT,   VIC,   BVH,   MSN,   VKC,   LSS,   CSM,   TVC,   NKG,   BCC,   EVE,   MWG,   PGS,   CSV,   HAX,   SMC,   STG,   PNJ,   KHP,   PVI,   BCI,   HTI,   PSD,   ORS,   VNG,   GMC,   NCT,   HAH,   AAM,   LHC,   HJS,   VFG,   IDV,   DSN,   CLL,   ACC,   SVI,   L10,   ISH,   NAG,   BPC,   DAD,   VC1,   VMS,   ...
Giá vượt lên EMA(50) 14 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   VC3,   VHC,   CTD,   VSC,   LIG,   PXL,   PTB,   VAF,   ATS,   TIX,   TVN,   PJT,   QCC,  
Giá vượt xuống EMA(50) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   GEX,   BFC,   PGD,   TDC,   LGC,   SAS,   SD3,   VCR,   LBM,   SFI,   TCS,   VNT,   CAP,   TAC,   PDC,   CIG,   EMC,   CGP,  
Giá tại EMA(50) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TNA,   PGI,   LIX,   SVC,   HOM,  
+ Tất cả EMA(50) 122 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   SSI,   DXG,   FPT,   SHI,   DPM,   HUT,   LDG,   AMD,   VIC,   MBB,   BVH,   MSN,   VKC,   PDR,   LSS,   CSM,   TVC,   GEX,   VC3,   NKG,   BCC,   EVE,   MWG,   BFC,   PGD,   PGS,   VHC,   CTD,   CSV,   HAX,   SMC,   VSC,   STG,   PNJ,   LIG,   TDC,   KHP,   PVI,   PXL,   CMS,   BCI,   PTB,   VCS,   VSH,   TNA,   LGC,   PGI,   VIT,   ...
Giá < EMA(50) 369 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAG,   FLC,   HQC,   HPG,   KBC,   SHB,   OGC,   SCR,   KLF,   GTN,   DAH,   PVX,   ASM,   VCG,   SBT,   PVD,   DLG,   FIT,   SHN,   AAA,   PVS,   SHI,   HAR,   HHS,   VNM,   DCS,   NHP,   HUT,   TCH,   HNG,   DHM,   VHG,   BCG,   LDG,   HVG,   AMD,   CDO,   SAM,   HID,   NT2,   IJC,   KSA,   DPS,   BHS,   DCM,   HKB,   DST,   VGS,   ACM,   ...
Giá > EMA(50) 246 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   STB,   CII,   HBC,   ROS,   HSG,   VCB,   CEO,   SSI,   ACB,   CTG,   REE,   NVL,   FPT,   PHR,   DPM,   TLH,   KDM,   TIS,   HHG,   VIC,   HCD,   VNE,   MST,   CTI,   MBB,   GMD,   VND,   HCM,   BVH,   TVB,   TTB,   MSN,   VKC,   LSS,   ACV,   MPT,   CSM,   SSN,   PTL,   TVC,   PHC,   DCL,   VC3,   VIS,   HVN,   NLG,   POT,   PPC,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
LSS,   PGD,   NAF,   KDH,   MSR,   BCI,   VCS,   VNS,   VIT,   PVG,   NTP,   HAT,   UIC,   MVB,   DXP,   PTI,   VTB,   STV,   VGG,   L14,   CLW,   PMC,   TLG,   TCL,   SNC,   IFS,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 47 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DPM,   HHG,   BVH,   MSN,   VKC,   CSM,   TVC,   VC3,   NKG,   EVE,   DIG,   PGS,   DAG,   CSV,   CTS,   STG,   PNJ,   SKG,   KHP,   PVI,   BCE,   SAS,   PSD,   ORS,   VLC,   VNG,   NHA,   NCT,   HAH,   AAM,   LHC,   HJS,   VFG,   IDV,   DSN,   CLL,   ACC,   TDN,   BSI,   SVI,   KTL,   VC1,   VMS,   HU3,   DVP,   VIN,  
Giá vượt lên EMA(60) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   DXG,   FPT,   HUT,   MBB,   TTB,   CTD,   VSC,   PXL,   PTB,   HDG,   VAF,   PJT,   QCC,  
Giá vượt xuống EMA(60) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   BFC,   TDC,   DHA,   LGC,   LIX,   SWC,   NDX,   VCR,   SFI,   CAP,   BPC,   TAC,   PNG,   EMC,   CGP,   BTS,  
Giá tại EMA(60) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VSH,   SVC,   GMC,  
+ Tất cả EMA(60) 108 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   SSI,   DXG,   FPT,   DPM,   HUT,   AMD,   HHG,   MBB,   BVH,   TTB,   MSN,   VKC,   LSS,   CSM,   TVC,   VC3,   NKG,   EVE,   DIG,   BFC,   PGD,   PGS,   NAF,   DAG,   KDH,   CTD,   CSV,   VSC,   CTS,   STG,   MSR,   PNJ,   SKG,   TDC,   KHP,   PVI,   PXL,   DHA,   BCI,   PTB,   VCS,   VSH,   LGC,   VNS,   BCE,   VIT,   SAS,   HDG,   ...
Giá < EMA(60) 362 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HAG,   FLC,   HQC,   HPG,   KBC,   SHB,   OGC,   SCR,   KLF,   GTN,   DAH,   PVX,   ASM,   VCG,   SBT,   PVD,   DLG,   FIT,   SHN,   AAA,   PVS,   SHI,   HAR,   HHS,   VNM,   DCS,   NHP,   TCH,   HNG,   DHM,   VHG,   BCG,   LDG,   HVG,   AMD,   CDO,   SAM,   HID,   NT2,   IJC,   KSA,   DPS,   BHS,   DCM,   HKB,   DST,   VGS,   ACM,   SHS,   ...
Giá > EMA(60) 258 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   STB,   CII,   HBC,   ROS,   HSG,   VCB,   CEO,   SSI,   DXG,   ACB,   CTG,   REE,   NVL,   FPT,   PHR,   DPM,   TLH,   HUT,   KDM,   TIS,   HHG,   VIC,   HCD,   VNE,   MST,   CTI,   MBB,   GMD,   VND,   HCM,   BVH,   TVB,   TTB,   MSN,   VKC,   ACV,   MPT,   CSM,   SSN,   PTL,   TVC,   PHC,   DCL,   VC3,   VIS,   HVN,   NLG,   POT,   ...

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT