Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 424,295 31,269 32,024 28,459 1,904,834 959,795 1,059,664 598,843 845,170
Q2 517,208 38,035 38,705 33,887 2,142,126 963,667 1,272,185 795,894 869,941
Q3 536,307 43,355 47,531 39,130 2,455,695 1,018,330 1,546,666 908,521 909,029
2 AAM
Q1 71,107 526 552 505 287,315 237,446 43,150 40,018 244,166
Q2 65,613 900 924 730 262,081 213,717 17,217 14,182 244,864
Q3 66,385 735 980 796 264,579 217,475 18,949 15,914 245,629
3 ABC
Q1 1,542,527 21,978 22,013 16,312 1,086,080 995,034 403,975 403,390 682,105
Q2 1,809,791 30,903 31,296 24,958 1,083,685 1,033,702 447,811 441,212 635,874
Q3 1,950,204 32,018 32,026 25,544 1,121,555 1,066,185 456,550 449,961 665,005
4 ABI
Q1 240,493 13,429 27,386 21,909 1,370,255 1,226,690 760,798 121,788 609,457
Q2 282,270 23,665 38,550 30,804 1,422,180 1,263,223 830,865 149,750 591,315
Q3 276,741 28,286 45,029 36,014 1,524,179 1,364,930 903,100 169,804 621,079
5 ABT
Q1 100,426 12,124 12,102 10,836 585,740 501,545 175,460 170,068 410,280
Q2 117,135 15,026 15,023 13,579 667,384 562,055 242,910 237,517 424,474
Q3 120,878 17,726 17,730 15,565 564,250 460,111 152,954 147,561 411,296
6 ACB
Q1 1,581,570 622,697 389,250 310,276 209,867,855 160,407,062 196,764,472 190,294,993 13,103,383
Q2 1,707,079 576,240 439,193 352,719 221,825,953 171,421,192 208,436,795 199,094,526 13,389,158
Q3 1,656,977 607,983 415,830 333,822 228,866,885 175,610,450 215,141,665 204,884,917 13,725,220
7 ACC
Q1 92,566 15,200 15,426 13,471 331,591 253,006 88,893 85,286 242,698
Q2 104,784 13,773 13,774 10,492 330,475 255,764 125,532 121,888 204,943
Q3 94,481 10,402 10,407 8,812 337,352 263,083 125,008 121,327 212,344
8 ACL
Q1 271,013 1,399 1,058 744 1,240,358 852,988 950,105 851,174 290,253
Q2 338,655 9,780 9,442 9,566 1,283,847 890,956 944,656 889,514 339,191
Q3 370,190 8,780 7,746 6,906 1,243,754 840,233 897,556 822,414 346,198
9 ACM
Q1 46,787 5,006 4,502 4,045 682,714 210,924 121,754 74,120 560,960
Q2 66,310 9,718 8,847 7,889 661,352 228,132 106,390 60,921 554,962
Q3 9,526 -1,397 -1,798 -1,801 679,001 250,411 138,014 92,545 540,987
10 ADC
Q1 36,123 1,265 1,347 1,051 85,681 63,628 52,679 49,617 33,001
Q2 35,972 694 846 595 78,126 55,005 38,338 37,463 39,788
Q3 113,494 4,123 4,420 3,315 123,963 96,688 80,860 80,131 43,103
11 ADS
Q1 262,328 737 3,004 1,737 1,037,468 812,125 814,286 751,605 223,183
Q2 236,961 8,012 8,288 8,288 1,112,081 771,558 881,123 810,318 230,957
Q3 295,104 14,374 13,871 12,063 1,093,487 738,852 850,769 751,578 242,718
12 AGF
Q1 1,144,372 -8,138 -8,728 -8,628 2,527,010 1,845,082 1,747,998 1,737,539 779,012
Q2 851,446 9,062 8,724 8,724 2,643,378 2,245,185 1,855,632 1,844,957 787,746
Q3 664,004 2,394 2,904 3,088 2,437,010 2,046,020 1,646,186 1,634,720 790,824
13 AGM
Q1 495,841 5,163 6,057 5,056 1,061,461 879,314 673,164 665,879 388,298
Q2 416,901 -6,215 -4,673 -3,774 777,912 599,466 433,136 426,129 344,776
Q3 559,573 -289 872 678 749,398 575,410 403,944 396,881 345,454
14 AGR
Q1 0 150,288 0 223 563 934,532 147,075 18,846 0
Q2 0 23 0 144 563 1,206,155 79,600 18,846 0
Q3 0 19,480 0 43 563 767,511 79,600 18,846 0
15 ALT
Q1 28,076 529 528 528 229,102 113,578 24,935 16,635 204,167
Q2 31,868 2,230 2,230 2,009 226,382 116,264 23,930 22,830 202,452
Q3 29,150 1,657 1,625 1,399 221,332 108,635 17,688 17,688 203,643
16 ALV
Q1 11,324 823 823 782 51,206 46,760 16,878 16,878 34,329
Q2 12,755 1,135 1,133 1,077 52,754 48,524 17,390 17,390 35,364
Q3 8,198 579 579 550 54,505 50,567 18,563 18,563 35,943
17 AMC
Q1 37,846 3,568 3,522 3,340 85,593 34,032 34,431 27,744 51,161
Q2 42,171 3,273 3,254 3,087 91,536 39,245 47,789 42,567 43,747
Q3 47,043 4,857 4,851 4,605 92,329 41,128 43,978 43,203 48,352
18 AMD
Q1 301,575 14,149 15,075 12,117 594,303 297,523 193,298 186,135 401,005
Q2 369,625 14,278 14,374 9,929 973,265 497,123 262,429 255,291 710,836
Q3 346,047 15,315 15,005 11,340 987,481 520,233 264,412 257,299 723,069
19 AME
Q1 71,252 182 186 149 354,556 199,967 220,319 216,184 134,237
Q2 123,452 432 459 362 464,607 310,245 330,007 307,095 134,600
Q3 70,693 911 760 608 510,899 354,174 375,691 371,563 135,208
20 AMV
Q1 2,348 55 35 35 21,181 7,522 9,909 3,478 11,271
Q2 2,031 61 25 25 21,320 7,955 10,023 4,666 11,297
Q3 2,123 41 7 7 21,542 8,631 10,238 5,378 11,304
21 ANV
Q1 584,428 16,100 7,310 5,493 3,242,902 1,795,866 1,941,864 1,595,126 1,301,038
Q2 769,865 -116,869 -117,931 -117,194 3,167,990 1,903,385 1,984,117 1,680,099 1,183,874
Q3 731,807 138,126 136,110 122,585 2,994,674 1,730,004 1,688,215 1,393,782 1,306,458
22 APC
Q1 23,424 7,945 7,966 6,324 231,058 43,945 34,700 30,549 196,358
Q2 22,467 13,915 13,903 12,090 235,431 49,005 37,299 31,480 198,132
Q3 28,722 13,230 13,066 10,301 241,858 35,461 33,425 27,905 208,433
23 APG
Q1 0 0 0 0 37 148,336 0 1,769 0
Q2 0 0 0 0 37 147,607 0 1,769 0
Q3 0 0 0 0 37 148,773 0 1,769 0
24 API
Q1 23,069 606 606 606 841,485 584,506 463,969 422,102 377,516
Q2 16,068 1,613 1,609 844 606,240 361,496 227,856 175,934 378,385
Q3 5,355 -1,328 -1,263 -1,263 680,880 331,575 303,398 216,621 377,482
25 APP
Q1 24,700 2,158 2,158 1,726 60,126 54,861 6,917 6,917 53,209
Q2 26,065 2,345 2,359 1,863 73,717 68,754 22,791 22,791 50,926
Q3 21,878 1,075 1,082 852 68,983 63,653 17,206 17,206 51,778
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT