Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
51 BHT
Q1 3,921 44 125 125 195,949 171,646 149,057 66,738 46,892
Q2 1,844 -4,392 -5,044 -5,044 196,315 172,809 154,467 70,698 41,848
Q3 838 -632 -625 -625 192,544 169,744 151,321 68,552 41,224
52 BIC
Q1 404,607 12,206 53,542 41,263 4,675,349 3,776,554 2,600,363 632,783 2,029,049
Q2 412,076 -8,095 40,044 33,005 4,563,633 4,010,082 2,528,499 622,007 1,986,839
Q3 393,635 -6,338 47,576 38,746 4,633,059 4,039,235 2,562,993 687,079 2,020,687
53 BID
Q1 5,639,622 4,068,222 2,077,481 1,682,557 858,962,424 700,845,875 815,199,182 749,833,701 42,353,330
Q2 4,562,281 3,753,434 1,250,201 1,011,745 930,457,634 759,216,534 886,036,771 825,962,214 43,036,272
Q3 6,505,527 4,908,452 2,430,267 1,989,405 950,377,914 775,687,348 904,464,860 846,417,030 44,515,028
54 BII
Q1 31,902 2,567 2,437 1,346 815,754 500,025 214,075 200,374 601,679
Q2 12,484 678 -646 -628 805,601 450,787 204,550 153,657 601,051
Q3 72,478 2,985 2,985 2,905 839,300 463,342 235,440 167,595 603,860
55 BKC
Q1 24,635 461 213 166 251,065 91,121 102,986 96,318 148,079
Q2 22,995 -1,272 118 -21 267,300 103,092 119,242 112,924 148,058
Q3 49,741 2,273 3,168 2,535 261,085 92,057 110,492 104,524 150,592
56 BLF
Q1 129,440 1,979 541 541 740,660 576,552 654,826 575,567 85,834
Q2 164,599 1,618 1,316 1,316 639,490 476,435 502,366 475,333 137,125
Q3 199,550 5,166 5,092 5,092 586,211 420,792 444,002 420,181 142,210
57 BLI
Q1 158,907 0 47,656 1,615 3,654 852,594 0 1,283 0
Q2 160,092 0 57,326 1,490 4,230 781,333 0 1,354 0
Q3 206,438 0 57,416 47 0 642,577 10,000 1,338 0
58 BMC
Q1 16,907 567 597 518 224,375 122,053 29,347 22,533 195,028
Q2 32,100 1,324 5,303 4,238 232,197 133,311 45,437 39,285 186,760
Q3 28,495 3,154 3,154 2,519 226,567 128,544 37,289 31,136 189,278
59 BMI
Q1 740,758 26,812 40,536 38,583 5,299,151 3,997,956 2,957,280 869,514 2,243,711
Q2 655,158 -38,678 81,649 63,904 5,325,697 4,266,088 2,981,402 911,503 2,245,061
Q3 808,036 -18,418 23,298 19,963 5,159,984 4,045,609 3,013,792 979,990 2,146,193
60 BMP
Q1 722,519 216,859 216,896 198,312 2,356,746 1,791,558 165,525 165,189 2,191,221
Q2 1,019,077 207,464 207,590 147,093 2,506,530 1,942,217 400,199 399,863 2,106,331
Q3 959,561 247,058 238,675 194,244 2,699,586 2,095,457 399,011 398,843 2,300,575
61 BPC
Q1 79,782 4,799 4,801 3,732 200,998 184,564 106,907 106,907 94,091
Q2 85,843 7,176 7,034 5,754 214,280 199,327 122,560 122,560 91,720
Q3 74,048 5,015 5,015 3,959 216,139 202,120 120,459 120,459 95,680
62 BRC
Q1 45,690 6,719 6,719 5,374 280,540 129,109 84,563 48,263 195,977
Q2 46,272 6,616 6,622 5,291 298,528 159,716 110,533 77,401 187,995
Q3 44,017 2,925 2,940 2,138 275,777 139,072 85,644 55,944 190,133
63 BSC
Q1 6,784 529 529 284 52,592 32,298 14,225 6,288 38,367
Q2 6,924 424 474 421 48,815 28,510 13,807 5,948 35,008
Q3 27,508 -146 599 576 49,596 42,832 14,012 8,443 35,584
64 BSI
Q1 0 -8,262 0 2,484 3,643 1,343,071 0 19,886 0
Q2 0 15,296 0 6,374 3,643 2,831,699 0 20,469 0
Q3 0 3,172 0 2,686 3,643 2,109,139 0 20,469 0
65 BSP
Q2 121,776 11,785 11,510 10,595 359,071 91,330 151,793 138,689 207,277
Q3 101,308 7,607 7,340 6,781 377,204 95,314 163,280 148,280 213,924
66 BST
Q1 3,326 145 140 112 17,125 14,971 4,249 4,249 12,876
Q2 16,859 568 579 463 21,962 19,991 8,642 8,642 13,320
Q3 20,086 931 931 742 27,160 25,111 13,099 13,099 14,061
67 BTP
Q1 389,450 -18,205 -18,752 -18,752 1,905,707 1,506,730 863,795 293,419 1,041,912
Q2 399,366 75,505 74,190 62,931 1,963,917 1,530,362 933,311 409,327 1,030,607
Q3 459,211 378 410 318 2,054,548 1,540,263 1,023,624 475,500 1,030,925
68 BTR
Q1 25,996 59 59 47 62,092 48,002 43,545 40,545 18,547
69 BTS
Q1 736,810 20,285 20,572 16,458 4,097,225 826,894 2,845,172 1,895,095 1,252,053
Q2 902,854 69,252 70,358 55,852 4,154,298 950,129 2,846,469 1,928,884 1,307,829
Q3 751,430 16,293 20,484 16,387 4,140,369 880,346 2,816,299 2,000,275 1,324,070
70 BTT
Q1 89,284 8,485 8,513 6,741 398,990 132,158 113,947 70,283 285,043
Q2 106,499 14,430 14,853 11,877 381,360 112,837 102,594 58,418 278,766
Q3 82,814 8,933 9,062 7,220 389,790 103,999 103,939 59,315 285,851
71 BVH
Q1 4,283,653 -242,505 480,155 392,601 62,677,304 23,787,155 49,004,458 12,603,614 13,047,707
Q2 4,754,440 -353,550 476,103 397,429 64,365,560 24,588,030 50,896,661 12,616,929 12,831,292
Q3 5,231,414 -461,713 361,144 289,237 67,391,356 25,666,912 53,666,783 13,010,137 13,080,223
72 BVS
Q1 0 0 0 1,703 349 1,507,209 0 20,000 0
Q2 0 0 0 1,378 986 1,594,560 0 20,500 0
Q3 0 0 0 1,276 986 1,550,437 0 20,500 0
73 BXH
Q1 36,995 2,127 2,425 1,892 118,587 105,877 65,338 65,338 53,249
Q2 59,792 3,345 3,784 3,075 132,100 119,936 76,354 76,354 55,746
Q3 54,422 2,576 2,833 2,171 132,126 120,588 74,209 74,209 57,916
74 C21
Q1 28,846 12,051 12,024 9,597 591,582 239,687 118,468 20,500 473,114
Q2 30,282 13,175 13,075 10,367 605,885 219,663 144,842 32,347 461,043
Q3 29,777 10,461 10,180 8,087 670,985 230,427 196,170 67,161 474,815
75 C32
Q1 82,558 25,105 24,870 19,645 454,848 302,501 110,739 110,739 344,109
Q2 154,688 33,629 37,155 29,645 494,323 338,666 144,643 137,441 349,680
Q3 134,484 32,178 32,335 25,742 495,310 333,103 119,889 112,687 375,422
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT