Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Statistical correlation between volume and price

Increased volume and increased

No. Symbol KLTB 10 days number of sessions Current Price +/- Volume 1 days before 2 days before 3 days before 4 days before
1 VPD 16,081 3 14.6 0.1 34,790 14.5 0.1 33,290 14.4 0 3,100 14.4 -0.3 60 14.7 0.1 11,630


WEIGHT AND INCREASE Discount

No. Symbol KLTB 10 days number of sessions Current Price +/- Volume 1 days before 2 days before 3 days before 4 days before
1 VIG 81,363 3 1.8 -0.1 128,100 1.9 0 47,200 1.9 0 45,900 1.9 0 41,400 1.9 0.1 93,510
2 DLG 826,013 3 2.8 -0.1 266,890 2.8 -0.0 263,900 2.9 0 231,380 2.9 -0.0 166,600 2.9 0 298,750
3 HKB 56,194 3 1.8 -0.1 73,800 1.9 0 47,500 1.9 0 18,900 1.9 0 11,600 1.9 0 17,200
4 DPS 204,089 3 1.1 0 602,700 1.1 -0.1 253,200 1.2 0 105,057 1.2 0 40,718 1.2 0 339,800
5 TPB 343,102 3 26.1 -1.0 60,810 27 -0.8 44,490 27.8 -0.2 26,260 28 -0.2 22,990 28.2 0 111,190


INCREASING VOLUME OF CONSECUTIVE

No. Symbol KLTB 10 days number of sessions Current Price +/- Volume 1 days before 2 days before 3 days before 4 days before
1 LCG 83,275 3 9.5 0.2 119,040 9.3 -0.4 42,540 9.7 -0.0 30,420 9.7 0.1 29,330 9.6 0.0 46,880
2 TPB 343,102 3 26.1 -1.0 60,810 27 -0.8 44,490 27.8 -0.2 26,260 28 -0.2 22,990 28.2 0 111,190
3 ATG 22,901 3 1.8 0.0 31,140 1.8 -0.0 17,530 1.8 -0.0 10,410 1.8 0.1 2,750 1.7 -0.1 41,380
4 VPD 16,081 3 14.6 0.1 34,790 14.5 0.1 33,290 14.4 0 3,100 14.4 -0.3 60 14.7 0.1 11,630
5 KDM 176,096 3 4.5 -0.5 143,800 5 0.3 128,130 4.7 0 99,208 4.7 0 87,300 4.7 0.3 91,300
6 DPS 204,089 3 1.1 0 602,700 1.1 -0.1 253,200 1.2 0 105,057 1.2 0 40,718 1.2 0 339,800
7 HKB 56,194 3 1.8 -0.1 73,800 1.9 0 47,500 1.9 0 18,900 1.9 0 11,600 1.9 0 17,200
8 CIG 24,929 3 2.6 0.2 149,910 2.5 -0.0 138,440 2.5 0.2 15,750 2.3 0 0 2.3 -0.2 10,030
9 DLG 826,013 3 2.8 -0.1 266,890 2.8 -0.0 263,900 2.9 0 231,380 2.9 -0.0 166,600 2.9 0 298,750
10 AMV 7,400 3 15.7 0 6,300 15.7 0 6,100 15.7 0 4,100 15.7 0 3,500 15.7 0.6 13,100
11 VIG 81,363 3 1.8 -0.1 128,100 1.9 0 47,200 1.9 0 45,900 1.9 0 41,400 1.9 0.1 93,510
12 HTM 47,821 3 8.9 -0.1 80,000 8.9 -0.1 38,035 8.9 -0.1 21,100 9 0 13,010 9.1 -0.1 17,500


Discount CONSECUTIVE

No. Symbol KLTB 10 days number of sessions Current Price +/- Volume 1 days before 2 days before 3 days before 4 days before
1 SDI 44,674 8 55.5 -4.1 31,300 59 -2.2 90,874 61.1 -1.2 28,700 62.3 0.1 22,400 62.5 -0.3 33,700
2 VIB 178,187 7 27.5 -1.5 162,500 28.5 -0.9 74,900 29.3 -0.2 71,408 29.5 -0.7 258,925 30.3 0.1 65,360
3 CVN 111,891 7 8.1 -0.5 74,600 8.6 -0.3 66,500 8.9 -0.2 67,200 9.1 -0.5 179,500 9.6 -0.2 45,100
4 ROS 1,196,821 6 51.5 -3.5 416,060 55 -1.8 460,500 56.8 -4.2 2,761,410 61 -1 584,540 62 -2.8 2,403,830
5 ACV 51,775 6 87.4 -0.9 11,500 88.4 -0.7 21,238 89 -2.2 25,731 90.6 -2.1 24,845 92.5 -0.9 24,350
6 PME 5,575 6 70 -2.1 400 72.1 -0.4 360 72.5 -0.5 20 73 -1.5 3,860 74.5 -2 4,520
7 VPB 3,210,236 6 28.6 -1.7 1,805,010 30.3 -19.2 3,203,730 37.6 -0.5 3,677,520 38.0 -2.4 2,544,990 39.8 -0.1 2,470,970
8 EVE 170,605 5 16.7 -0.5 23,430 17.1 -0.8 120,230 17.9 -0.2 64,110 18.1 -0.1 80,690 18.2 -0.1 56,520
9 NKG 557,881 5 16.2 -0.5 188,130 16.7 -0.8 314,810 17.5 -0.4 139,540 17.9 -0.1 327,190 18 -0.2 188,470
10 ANV 731,544 5 24.5 -0.9 864,210 25.3 -0.4 523,540 25.7 -0.2 640,840 25.9 -0.3 999,370 26.1 -0.2 650,100
11 KSB 364,777 4 36.5 -0.1 177,950 36.5 -2.4 277,390 38.9 -0.2 233,630 39 -0.5 411,390 39.5 1.3 496,610
12 TPB 343,102 4 26.1 -1.0 60,810 27 -0.8 44,490 27.8 -0.2 26,260 28 -0.2 22,990 28.2 0 111,190
13 ASM 3,698,282 4 12.7 -0.7 1,448,540 13.4 -0.5 2,576,880 13.9 -0.2 2,090,970 14 -0.2 2,596,950 14.2 0 2,470,490
14 FIT 300,056 4 4.6 -0.3 552,970 4.9 -0.0 250,570 4.9 -0.0 168,550 4.9 -0.1 250,730 5.0 0.0 217,670
15 GEX 273,169 4 31.4 -0.5 98,160 31.9 -0.9 211,790 32.8 -0.5 228,850 33.3 -0.6 430,390 33.9 0 688,550
16 NAF 55,333 4 12.5 -0.1 30,480 12.6 -0.2 59,700 12.8 -0.4 53,990 13.2 -0.1 54,630 13.2 0.1 55,980
17 NDN 325,813 4 17 -0.2 152,900 17.2 -0.4 175,600 17.6 -0.1 75,700 17.7 -0.3 116,817 18 0.5 127,410
18 FLC 4,677,326 4 4.7 -0.2 2,737,320 4.9 -0.1 5,397,660 5.0 -0.0 5,612,880 5.0 -0.0 3,376,360 5 0.0 2,909,190
19 AMD 845,551 4 3.7 -0.1 484,040 3.8 -0.1 495,720 3.8 -0.0 450,360 3.8 -0.0 343,980 3.9 0 271,020
20 VPH 45,880 4 7.7 -0.3 22,960 8 -0.0 64,320 8.0 -0.0 68,660 8.1 -0.1 29,660 8.2 0.1 17,060
21 VIC 1,853,261 4 122 -1.4 560,680 123.4 -0.1 1,411,490 123.5 -2.5 4,770,820 126 -2 1,578,250 128 3.6 1,823,230
22 FPT 858,179 4 44.4 -1 916,530 45.4 -1.1 693,660 46.5 -0.1 442,100 46.6 -0.2 460,360 46.8 0.5 452,120
23 STB 5,369,620 4 11.7 -0.4 3,963,890 12 -0.4 3,986,380 12.4 -0.2 5,462,650 12.6 -0.3 2,464,740 12.8 0 1,814,330
24 HAI 1,687,946 4 3.6 -0.1 748,950 3.7 -0.0 989,510 3.8 -0.0 736,230 3.8 -0.0 689,310 3.9 0.0 440,310
25 NRC 31,851 4 45.7 -0.9 6,200 46.6 -0.6 9,100 47.2 -0.4 10,200 47.6 -0.2 10,900 47.8 0.3 25,100
26 PLC 54,844 4 16 -0.1 1,400 16.1 -0.5 63,810 16.6 -0.2 129,800 16.8 -2.6 43,888 17.4 0.1 4,590
27 HQC 2,802,924 4 2.0 -0.0 771,020 2 -0.0 2,600,330 2.0 -0.1 3,255,900 2.1 -0.1 2,639,240 2.2 0.1 3,139,320
28 VPI 323,398 4 42.9 -0.5 213,300 43.4 -0.8 418,700 44.2 -0.1 393,760 44.3 -0.3 237,820 44.6 0.1 306,070
29 VJC 514,970 4 162.9 -2.1 323,240 165 -8 477,110 173 -2 451,400 175 -4.7 419,150 179.7 0.7 378,700
30 HCM 247,871 4 59.8 -2.6 299,140 62.4 -4.6 482,120 67 -0.8 94,010 67.8 -0.2 208,390 68 0 71,030
31 SJF 484,361 4 17.5 -0.1 248,330 17.6 -0.4 524,410 18.0 -0.2 534,610 18.1 -0.3 608,560 18.4 0.1 510,000
32 QBS 257,023 3 5.8 -0.3 37,870 6.1 -0.0 230,460 6.2 -0.0 272,320 6.2 0.0 167,700 6.1 0 208,840
33 DPG 52,379 3 49.6 -0.9 28,960 50.5 -1.4 35,100 51.9 -0.6 19,160 52.5 0 40,970 52.5 0.5 70,480
34 DBD 24,638 3 45 -0.6 22,220 45.6 -2.4 44,090 48 0 56,710 49.5 0 0 49.5 0 0
35 IBC 178,527 3 26.7 -0.1 102,030 26.8 -0.3 179,500 27 -0.1 170,570 27.1 0 148,890 27.1 0.2 180,310
36 DTD 100,030 3 14 -0.5 72,500 14.5 -1 126,400 15.5 -0.7 361,600 16.2 1.4 272,800 14.8 1.3 47,900
37 BSR 975,548 3 17.6 -0.6 766,000 18.2 -0.4 1,521,500 18.8 -0.1 790,810 18.9 0.4 1,165,500 18.5 0.3 513,800
38 ART 199,042 3 8.1 -0.3 78,500 8.4 -0.2 227,600 8.6 -0.1 220,450 8.8 0.1 192,640 8.8 0.1 79,800
39 FUESSV50 45,518 3 13.2 -0.3 31,210 13.5 -0.3 77,520 13.8 -0.2 47,600 14.0 0.2 10,030 13.8 -0.1 30,000
40 MBS 255,788 3 14.8 -0.7 284,000 15.5 -1.1 236,115 16.6 -0.1 81,515 16.7 0 231,080 16.7 0.1 85,795
41 BSP 9,450 3 19.8 -0.4 12,500 19.9 -0.7 6,400 20.5 -0.4 3,100 20.8 -1.7 8,600 20.5 0 9,000
42 FTS 31,585 3 12.8 -0.6 28,750 13.4 -0.3 6,750 13.6 -0.5 4,110 14.1 0.6 196,970 13.5 0.2 2,970
43 NLG 423,167 3 28.3 -1.5 411,310 29.8 -0.6 586,890 30.4 -0.1 169,670 30.5 0.5 368,550 30 -0.9 477,390
44 DCL 24,615 3 15.5 -0.1 3,990 15.5 -0.5 5,110 16 -0.3 1,910 16.3 0.1 16,020 16.3 0.1 1,620
45 DBC 38,363 3 20 -1 10,500 21 -0.2 28,400 21.2 -0.2 34,400 21.4 0.6 32,630 20.8 -0.6 18,730
46 TTF 333,821 3 3.8 -0.1 158,430 3.9 -0.0 156,470 3.9 -0.0 198,760 4.0 0.0 138,720 3.9 -0.1 101,620
47 VSC 208,659 3 33.3 -1.7 249,010 35 -1.3 97,870 36.3 -0.9 161,970 37.2 0.7 256,860 36.6 1 184,250
48 NTL 280,569 3 9.8 -0.2 231,300 10.0 -0.0 132,770 10 -0.1 64,860 10.1 0.1 296,760 10 0.1 83,930
49 TNG 197,782 3 12.4 -0.2 75,400 12.6 -0.2 95,030 12.8 -0.1 64,500 12.9 0.1 209,100 12.8 0.1 124,833
50 DPM 871,623 3 16.7 -0.3 164,670 16.9 -0.4 424,250 17.3 -0.4 734,040 17.6 -0.9 363,520 17.5 0 370,620
51 TCM 236,202 3 19.8 -1.2 122,600 21 -0.6 138,920 21.6 -0.4 98,240 22.0 1.2 383,980 20.8 0 95,270
52 PAN 56,656 3 62.8 -0.2 2,880 63 -1.2 37,360 64.2 -1.3 45,710 65.5 0 43,830 65.5 0.5 117,100
53 NTP 13,573 3 47 -1.4 14,000 48.4 -0.1 4,812 48.5 -1.4 8,549 49.9 0 26,610 49.9 -0.6 25,020
54 HSG 4,399,676 3 12.4 -0.4 1,371,050 12.8 -0.3 4,282,870 13.1 -0.1 6,385,720 13.2 0.4 4,463,800 12.8 0.2 1,652,500
55 PHR 312,774 3 22.6 -1.5 226,950 24 -1.4 220,750 25.4 -0.5 193,310 25.9 -18.7 257,040 25.3 0.2 311,680
56 EIB 207,210 3 14.3 -0.2 128,660 14.4 -0.2 88,480 14.6 -0.2 60,360 14.8 0.1 147,380 14.7 -0.2 153,470
57 ITD 114,466 3 12.2 -0.9 100,910 13 -0.4 91,260 13.4 -0.1 81,000 13.5 0.5 228,050 13.1 -0.2 35,470
58 PTB 32,811 3 94 -3.4 6,570 97.4 -0.7 66,420 98.1 -0.6 17,250 98.7 0 37,090 98.7 0.2 15,710
59 DHG 194,098 3 101.5 -1.5 71,470 103 -1.9 89,950 104.9 -0.1 22,210 105 0 69,250 105 0.4 70,400
60 QCG 1,127,601 3 9 -0.1 834,550 9.1 -0.6 841,580 9.7 -0.2 1,168,340 9.9 0.4 1,362,640 9.5 0.6 1,376,110
61 AAA 1,306,651 3 18.8 -1 981,100 19.8 -1.2 2,298,470 21.0 -0.4 956,260 21.3 0.4 1,783,070 21.0 0.4 194,270
62 LHG 272,214 3 18.8 -0.7 134,330 19.5 -0.9 207,530 20.4 -0.1 217,190 20.5 0.2 184,380 20.3 -0.4 109,070
63 KDH 98,520 3 30.9 -1.1 67,350 32 -0.4 80,240 32.4 -0.1 97,760 32.5 0 126,930 32.5 0 133,320
64 TMT 10,527 3 7.4 -0.6 16,160 8 -0.6 36,500 8.6 -0.2 1,030 8.8 0 1,000 8.8 -0.0 3,340
65 CMG 44,650 3 20.5 -0.5 11,360 21 -0.5 45,820 21.5 -0.8 7,430 22.3 0 13,850 22.3 1.1 51,160
66 GDT 15,905 3 43 -0.9 1,830 43.9 -0.1 600 43.9 -0.1 2,030 44 -3.1 16,810 42.8 0.2 2,180
67 MPC 34,971 3 40.7 0 0 40.9 -0.7 17,900 41.7 -0.4 10,600 42 0.5 15,400 41.5 -0.4 9,900

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357