Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2020     Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
51 ASD
2019 191,260 3,747 2,876 2,032 316,411 280,330 267,714 266,088 48,697
52 ASM
Q1 3,496,308 342,472 342,653 391,706 12,869,459 7,657,766 6,872,177 5,908,841 5,997,282
Q2 3,656,311 126,229 126,036 149,462 15,356,617 7,669,512 9,194,985 7,542,271 6,161,632
Q3 3,397,442 201,006 189,840 219,919 15,681,677 7,879,948 9,342,381 7,789,923 6,339,296
Q4 3,858,591 136,797 209,441 241,495 15,624,665 7,558,525 9,329,336 6,605,761 6,295,329
2019 14,409,840 806,238 871,739 1,009,771 15,596,312 7,520,283 9,294,439 6,553,946 6,301,872
53 ASP
Q1 962,082 13,108 13,960 10,686 1,628,479 546,878 1,138,025 828,129 490,454
Q2 501,869 18,954 21,919 20,814 1,605,433 507,964 1,102,830 795,306 502,603
Q3 692,194 6,387 11,708 8,177 1,830,697 513,192 1,333,509 841,647 497,188
Q4 486,162 19,966 35,517 18,609 1,628,951 468,435 1,187,564 813,438 441,387
2019 2,706,376 41,242 61,014 40,345 1,627,005 559,149 1,131,731 871,654 495,274
54 AST
Q1 248,978 61,916 62,878 54,622 760,765 309,730 162,497 162,497 598,269
Q2 295,595 75,653 76,645 68,859 768,796 467,636 130,725 130,725 638,070
Q3 299,970 69,940 70,993 62,933 831,104 428,121 136,266 136,266 694,837
Q4 296,452 51,042 52,639 47,465 873,709 466,267 229,639 229,639 644,071
2019 1,140,994 258,552 263,156 233,879 873,709 466,267 229,639 229,639 644,071
55 ATA
2019 1,800 -5,026 -4,926 -4,926 21,418 938 496,447 496,447 -475,030
56 ATB
Q1 3 -833 -895 -895 227,367 64,966 76,525 36,814 150,842
Q2 68 -789 -848 -848 229,759 70,847 79,770 39,433 149,989
Q3 5 -783 -844 -844 229,926 78,633 80,781 39,820 149,145
Q4 13 -628 -687 -687 228,753 76,866 80,295 38,710 148,458
2019 89 -3,104 -4,093 -4,093 227,934 113,866 80,295 57,235 147,638
57 ATD
2019 201,242 -7,538 -6,690 -6,729 77,435 56,182 69,195 69,195 8,241
58 ATG
Q1 0 -504 -504 -504 201,211 158,301 54,551 48,551 146,660
Q2 0 -16,338 -16,338 -16,338 184,358 141,345 54,036 48,036 130,322
Q3 0 -503 -503 -503 184,140 141,081 54,321 48,321 129,819
Q4 1,909 1,779 1,779 1,779 190,925 129,929 59,327 53,327 131,598
2019 1,909 -12,110 -12,110 -12,110 194,046 28,123 58,992 52,992 135,054
59 ATS
Q1 7,493 232 -1,435 -1,435 62,265 48,234 21,601 20,628 40,665
Q2 11,291 2,900 1,815 1,815 51,311 26,300 8,831 8,831 42,480
Q3 9,120 34 34 27 51,808 27,212 9,289 9,289 42,519
Q4 11,866 2,381 -373 -373 53,939 15,768 11,114 11,114 42,825
2019 39,769 4,877 51 41 51,516 39,706 9,375 9,375 42,141
60 AUM
2019 11,587 -1,491 -338 -344 13,305 4,151 2,972 2,936 10,333
61 AVC
Q1 35,475 -4,018 -3,938 -3,938 1,572,467 258,499 333,217 275,642 1,239,250
Q2 84,773 5,191 5,463 5,387 1,556,497 249,124 359,170 301,595 1,197,327
Q3 84,879 16,129 16,255 15,443 1,581,548 285,241 368,778 311,203 1,212,770
Q4 97,282 9,071 8,250 7,369 1,447,845 188,956 227,707 227,707 1,220,138
2019 302,409 32,515 32,172 29,919 1,407,679 153,292 181,883 181,883 1,225,797
62 AVF
Q1 21,631 -21,788 -22,093 -22,093 66,022 5,222 1,867,501 1,867,501 -1,801,478
Q2 25,132 -28,489 -28,932 -28,932 64,232 5,457 1,894,643 1,894,643 -1,830,411
Q3 21,693 -26,987 -27,446 -27,446 61,574 4,741 1,919,430 1,919,430 -1,857,856
Q4 24,821 -28,131 -28,396 -28,396 61,595 4,707 1,947,847 1,947,847 -1,886,252
2019 93,277 -105,265 -107,005 -107,005 61,294 4,407 1,947,685 1,947,685 -1,886,390
63 BAB
Q1 401,745 244,945 244,945 195,905 97,193,809 77,860,657 89,915,448 85,423,006 7,278,361
Q2 541,069 304,364 191,062 154,034 102,017,295 82,828,713 94,601,828 87,763,927 7,415,467
Q3 487,298 238,600 210,222 210,222 100,178,911 80,308,996 92,594,884 85,532,063 7,584,027
Q4 536,900 301,342 289,951 234,222 107,892,774 89,028,576 100,074,524 91,023,353 7,818,250
2019 1,966,555 1,088,794 933,893 749,456 107,889,769 89,026,745 100,074,784 91,023,353 7,814,985
64 BAL
2019 60,290 -1,471 -1,505 -1,505 34,003 22,542 6,479 6,479 27,524
65 BAX
Q1 96,718 50,835 50,710 41,094 670,374 171,650 500,363 92,269 170,011
Q2 47,363 23,449 24,996 20,721 779,586 263,201 597,054 187,721 182,532
Q3 19,015 7,588 8,756 7,770 858,123 323,867 667,822 242,456 190,302
Q4 20,678 19,087 18,456 15,441 890,662 343,774 709,520 266,665 181,142
2019 183,775 100,960 102,918 85,025 890,662 343,774 709,520 266,665 181,142
66 BBC
Q1 299,655 13,114 14,211 11,845 1,133,337 625,213 203,930 185,297 929,407
Q2 214,018 10,407 14,613 12,096 1,141,209 608,414 208,825 190,219 932,383
Q3 386,680 24,093 26,231 20,132 1,331,545 678,176 379,165 360,860 952,379
Q4 613,464 63,083 65,753 51,128 1,550,284 822,421 546,978 528,570 1,003,306
2019 1,513,816 110,079 120,542 95,434 1,570,448 841,533 566,571 548,163 1,003,877
67 BBH
2019 204,666 4,598 5,349 4,259 101,059 98,656 22,704 22,704 78,355
68 BBM
2019 60,940 4,067 4,057 3,217 39,486 18,965 13,133 13,133 26,353
69 BBS
Q1 124,467 1,771 1,704 1,364 434,313 267,595 328,433 295,031 105,881
Q2 111,663 2,078 2,141 1,699 432,758 274,896 329,978 299,591 102,780
Q3 117,069 1,075 1,123 893 425,997 271,189 322,325 294,952 103,672
Q4 100,378 2,159 2,083 1,643 429,531 263,849 324,216 292,811 105,316
2019 453,577 7,095 7,064 5,609 428,680 263,849 323,354 291,949 105,326
70 BBT
2019 116,896 17,952 21,844 17,385 99,426 67,138 55,906 55,290 43,520
71 BCB
2019 701,303 18,859 18,837 11,453 349,340 19,039 286,500 204,431 62,840
72 BCC
Q1 923,678 33,756 29,825 20,877 4,664,808 1,170,338 2,760,652 2,684,752 1,904,156
Q2 991,629 71,941 71,010 55,898 4,691,063 1,214,502 2,737,985 2,699,652 1,953,078
Q3 919,249 27,563 23,155 14,749 4,697,856 1,252,296 2,718,081 2,679,541 1,979,775
Q4 992,386 42,142 38,970 24,311 4,538,925 632,423 2,532,346 2,503,387 2,006,579
2019 3,826,942 175,475 163,033 115,893 4,538,931 632,428 2,532,293 2,503,334 2,006,638
73 BCE
Q1 36,518 178 178 142 1,093,079 925,850 726,887 726,887 366,192
Q2 134,974 5,326 6,360 5,108 1,117,242 1,017,415 782,050 782,050 335,192
Q3 180,921 16,059 15,964 12,679 1,051,174 884,110 703,533 703,533 347,641
Q4 280,632 22,204 22,327 17,861 923,310 756,905 557,808 557,808 365,502
2019 633,046 43,758 44,819 37,176 856,099 747,884 489,211 489,211 366,888
74 BCF
Q3 140,182 28,550 28,385 22,706 289,531 198,993 67,315 67,315 222,217
2019 538,991 85,080 82,282 64,875 316,727 230,005 92,698 92,698 224,029
75 BCG
Q1 228,526 18,340 18,430 19,306 5,869,118 2,047,984 4,436,120 3,107,694 1,432,997
Q2 468,473 81,994 84,803 64,030 6,450,146 2,927,819 4,968,266 2,506,276 1,481,879
Q3 244,741 61,315 59,399 56,467 6,236,286 1,866,735 4,654,050 2,059,188 1,582,236
Q4 634,140 32,340 33,314 29,099 7,228,921 1,721,326 5,653,616 3,141,626 1,575,305
2019 1,575,879 189,529 192,334 166,626 7,254,645 2,287,190 5,630,117 3,118,306 1,624,528


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357