Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 194,873 18,892 19,161 16,770 655,171 282,385 351,414 248,665 302,752
Q2 203,847 10,678 11,049 9,174 737,556 290,142 424,620 327,506 311,510
Q3 223,147 22,110 52,771 18,913 798,982 315,854 467,726 340,529 329,784
Q4 289,398 25,010 77,900 20,814 816,618 294,682 464,686 342,394 350,355
2011 911,265 76,689 77,900 65,671 816,618 294,682 464,686 342,394 351,932
2 AAM
Q1 125,864 19,923 19,874 14,926 326,690 247,990 42,709 35,600 283,981
Q2 192,024 25,749 25,859 19,300 333,894 257,857 50,891 42,265 283,003
Q3 171,344 22,635 22,725 17,040 358,515 284,164 77,593 69,037 280,922
Q4 151,388 9,591 78,185 12,149 328,603 250,128 42,308 33,252 286,295
2011 640,620 77,902 78,522 63,997 329,977 249,859 42,824 35,871 287,153
3 ABC
2011 770,829 176,029 176,181 130,976 828,123 792,249 357,255 355,128 470,868
4 ABI
2011 407,403 2,328 72,110 54,316 1,564,310 1,479,220 1,124,854 158,193 439,455
5 ABT
Q1 152,621 32,723 33,148 30,030 555,865 386,967 72,600 72,545 483,265
Q2 178,290 29,464 29,667 27,113 561,451 389,078 132,003 131,943 429,448
Q3 211,676 18,728 19,869 17,870 547,727 434,131 128,962 128,938 418,766
Q4 120,235 24,231 24,324 24,961 478,315 356,451 85,815 85,701 392,500
2011 662,822 104,940 106,801 99,783 478,109 363,245 85,800 85,686 392,309
6 ACB
Q1 5,116,139 939,430 863,426 636,169 206,844,078 162,981,724 194,875,987 149,968,144 11,968,091
Q2 6,333,721 959,675 822,461 563,598 233,262,820 166,504,096 221,179,699 178,576,351 12,083,121
Q3 6,831,577 970,731 878,964 658,662 264,000,137 184,691,135 251,511,723 185,065,217 12,488,414
Q4 7,171,498 1,643,847 1,654,037 1,360,151 281,032,834 199,208,601 267,187,611 183,794,755 13,845,223
2011 6,607,558 4,499,069 4,202,693 3,207,841 281,019,319 198,947,782 269,060,227 183,794,755 11,959,092
7 ACC
Q1 95,964 19,050 19,050 18,946 241,911 160,133 50,800 50,601 191,112
Q2 90,564 18,356 18,356 18,107 252,470 173,982 43,252 43,061 209,219
Q3 69,862 11,937 11,931 11,541 221,019 143,195 38,965 38,777 182,054
Q4 79,980 13,503 13,503 13,133 254,325 178,972 61,914 61,730 192,411
2011 336,370 62,545 62,540 61,427 254,024 178,671 61,881 61,698 192,143
8 ACE
2011 242,213 18,633 20,745 15,581 157,807 122,013 107,838 101,468 49,969
9 ACL
Q1 252,025 23,829 23,637 20,235 760,110 563,857 522,562 502,969 237,548
Q2 374,026 56,877 56,184 51,104 735,230 528,706 446,579 426,996 288,652
Q3 311,131 35,955 113,084 29,642 690,054 481,428 372,338 352,758 317,715
Q4 355,057 8,328 122,655 11,972 795,709 584,178 499,544 492,333 296,165
2011 1,292,239 122,893 120,558 114,883 793,378 583,947 495,283 488,076 298,095
10 ACV
2011 7,088,043 1,121,183 1,143,202 876,059 22,365,478 13,460,748 9,959,277 4,240,325 12,406,201
11 ADC
Q1 6,131 548 552 414 22,425 19,151 11,201 10,368 11,224
Q2 17,172 1,251 1,258 905 21,228 18,335 9,483 8,726 11,745
Q3 19,812 1,417 1,461 1,096 28,149 25,602 15,308 14,565 12,841
Q4 24,016 915 926 652 26,014 23,730 12,521 11,959 13,493
2011 61,000 3,583 3,646 2,652 25,808 23,524 12,315 11,752 13,493
12 ADP
2011 339,527 5,897 5,949 4,908 152,392 112,716 80,259 80,016 72,132
13 AGC
Q1 77,451 1,806 2,113 2,113 542,240 481,355 442,394 442,394 99,846
Q2 37,136 -37,461 -36,588 -36,588 514,610 456,546 457,800 457,021 56,810
Q3 6,238 -13,731 -13,702 -13,702 514,757 457,824 472,111 471,332 42,645
Q4 48,120 -94,968 -94,974 -94,974 391,593 339,993 443,922 443,363 -52,329
2011 168,943 -145,917 -144,715 -144,715 396,167 344,083 449,361 448,802 -53,194
14 AGD
Q1 179,758 21,397 21,088 20,263 513,950 348,548 330,675 321,436 183,275
Q2 261,999 55,598 55,149 53,252 611,720 442,009 385,758 378,979 225,962
Q3 208,007 27,266 26,907 26,608 582,859 404,217 330,343 324,774 252,516
Q4 199,700 29,439 133,284 31,257 674,660 482,002 390,887 390,887 283,773
2011 848,771 133,006 132,481 130,801 672,725 481,090 389,529 389,529 283,196
15 AGF
Q1 666,265 19,577 16,352 12,979 1,444,671 882,954 808,049 797,539 636,622
Q2 682,795 24,725 24,688 21,012 1,653,256 1,102,776 1,012,993 998,678 640,263
Q3 622,996 19,137 39,143 30,523 1,640,843 1,117,521 981,657 967,572 659,186
Q4 701,636 5,575 85,424 1,650 1,726,422 1,209,528 1,065,585 1,045,461 660,836
2011 2,673,687 61,960 77,201 61,909 1,716,936 1,199,753 1,061,535 1,041,410 655,401
16 AGM
2011 2,637,780 79,098 86,135 70,403 919,754 673,431 567,818 566,075 351,935
17 AGP
2011 202,947 3,134 3,505 2,228 124,414 82,146 68,402 64,614 56,012
18 AGR
Q1 416,635 6,501 6,501 4,876 12,686,486 8,163,833 10,347,792 8,347,591 2,338,693
Q2 413,631 46,066 46,066 36,295 8,173,916 3,978,798 5,809,751 3,809,549 2,364,165
Q3 269,984 51,014 103,582 51,014 6,704,169 2,773,095 4,288,990 2,288,789 2,415,180
Q4 224,529 28,346 28,346 14,666 6,065,019 2,283,522 3,783,013 1,782,741 2,282,006
2011 1,327,402 131,679 131,679 106,723 6,093,367 2,111,309 3,811,490 1,811,218 2,281,877
19 AGX
2011 435,046 26,966 28,441 20,022 309,572 114,646 40,298 31,968 269,275
20 ALP
Q1 253,070 -799 -1,779 -1,213 1,577,699 1,000,413 729,870 608,159 723,835
Q2 596,150 -72,593 3,941 1,024 2,134,084 1,372,821 1,116,127 1,036,976 824,464
Q3 679,888 -21,869 -73 599 1,997,952 1,216,951 1,057,066 964,914 774,917
Q4 315,516 -25,712 42,884 28,342 1,570,670 825,468 611,514 544,198 840,354
2011 1,055,850 -119,838 39,058 15,362 1,547,398 774,996 592,220 535,745 842,253
21 ALT
Q1 31,946 914 110 82 273,738 129,700 65,577 63,542 200,290
Q2 36,605 1,591 1,743 1,675 268,360 126,578 58,822 56,788 201,718
Q3 38,950 -33 6,303 3,713 243,570 114,056 38,510 36,484 205,508
Q4 56,878 -760 -361 -51 246,268 117,437 42,282 41,436 204,660
2011 164,354 6,620 6,031 5,660 246,333 116,574 41,909 41,064 204,424
22 ALV
Q1 2,830 128 128 128 26,183 17,093 8,131 8,093 18,052
Q2 5,507 425 349 332 28,144 19,225 9,678 9,640 18,466
Q3 6,503 515 612 593 31,955 23,192 13,250 13,250 18,705
Q4 2,104 596 426 351 27,339 16,076 9,612 9,612 17,727
2011 16,315 1,527 1,502 1,433 26,921 15,658 7,836 7,836 19,085
23 AMC
2011 88,935 6,366 6,265 6,265 67,504 30,138 30,352 27,075 37,152
24 AMD
2011 1,100 140 140 140 11,536 9,822 1,481 1,481 10,055
25 AME
Q2 122,877 2,914 4,505 3,198 413,600 336,563 287,364 278,909 125,851
Q3 118,796 447 1,082 410 329,888 253,853 205,301 195,670 124,215
Q4 67,086 -8,106 -8,421 -6,788 302,882 236,831 185,125 177,642 117,384
2011 424,088 -6,470 -4,820 -5,309 302,882 236,831 185,125 177,642 117,757


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357