Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 264,817 17,843 18,266 15,529 816,200 301,858 441,937 334,544 367,052
Q2 216,971 11,914 12,470 10,728 753,866 298,434 381,081 302,692 365,465
Q3 245,127 12,435 13,246 11,348 723,444 277,753 338,256 264,192 377,669
Q4 286,551 21,830 22,641 18,573 900,494 433,003 373,901 357,290 518,557
2012 1,013,465 64,021 66,624 56,178 900,494 433,003 373,901 357,290 526,592
2 AAM
Q1 119,920 5,656 9,403 7,048 322,631 253,175 39,486 32,680 283,145
Q2 133,386 3,901 4,061 3,808 303,914 236,266 28,072 24,582 275,842
Q3 97,586 1,803 1,860 1,453 291,570 224,471 27,749 24,542 263,821
Q4 135,885 2,129 2,490 1,928 285,361 219,793 29,936 26,801 255,425
2012 486,777 13,499 17,824 14,001 285,761 224,236 30,440 27,343 255,321
3 ABC
2012 1,570,849 183,653 184,972 139,203 773,164 714,507 214,677 211,107 558,486
4 ABI
2012 454,965 18,443 92,281 69,192 884,902 775,804 416,756 120,466 468,145
5 ABT
Q1 177,896 29,982 30,892 27,154 470,917 357,575 69,047 69,047 401,870
Q2 179,591 30,026 30,450 25,589 572,085 456,420 161,270 161,270 410,815
Q3 175,478 21,321 22,686 21,684 535,533 421,220 135,921 135,997 399,611
Q4 103,394 12,123 12,749 14,646 529,375 438,933 131,629 131,629 397,747
2012 636,359 82,749 86,075 79,113 516,133 432,408 131,629 131,629 384,504
6 AC4
2012 300,307 9,908 10,055 7,308 180,209 171,906 147,809 143,591 32,400
7 ACB
Q1 6,389,062 1,221,939 1,102,473 837,205 265,555,845 172,388,638 252,864,554 165,239,945 12,691,291
Q2 6,334,542 1,189,934 1,006,099 770,414 255,942,747 172,354,141 242,549,969 165,872,722 13,392,778
Q3 5,067,660 -417,360 -691,463 -520,670 214,254,026 155,063,738 201,256,786 148,956,370 12,997,240
Q4 4,504,556 -305,248 -215,386 -158,559 177,011,778 136,956,585 164,248,086 139,298,445 12,763,692
2012 6,870,928 1,564,067 1,042,676 784,040 176,307,607 137,208,952 163,683,155 139,298,445 12,624,452
8 ACC
Q1 126,261 25,123 25,123 22,960 293,070 220,599 77,967 77,788 215,103
Q2 115,858 21,953 21,953 19,985 279,931 209,561 89,138 88,968 190,794
Q3 84,755 13,198 13,198 12,324 287,029 219,619 83,912 83,743 203,118
Q4 50,549 5,754 5,909 6,784 277,183 212,953 67,281 67,281 209,901
2012 377,423 65,471 65,626 61,403 276,922 212,692 69,824 69,824 207,098
9 ACE
2012 192,070 10,770 12,288 9,232 123,186 97,496 72,057 71,063 51,129
10 ACL
Q1 233,319 1,311 559 483 714,613 508,809 452,834 445,637 261,779
Q2 302,483 16,309 16,669 15,104 729,676 525,647 452,793 446,006 276,883
Q3 250,945 3,124 2,697 2,162 740,630 535,094 461,584 454,804 279,046
Q4 246,921 -3,101 -2,867 -2,471 829,872 602,157 554,498 545,051 275,374
2012 1,033,667 17,705 17,412 15,114 831,753 600,572 556,528 539,710 275,224
11 ACV
2012 8,060,914 1,941,581 1,997,365 1,510,114 30,086,919 17,840,028 15,229,941 7,721,222 14,856,978
12 ADC
Q1 8,550 701 711 534 22,295 20,360 10,694 10,131 11,601
Q2 12,345 724 796 620 23,940 22,324 11,192 11,171 12,748
Q3 51,174 2,589 2,604 2,254 51,391 50,117 36,389 36,368 15,003
Q4 18,061 930 946 1,148 40,290 37,935 24,144 24,123 16,146
2012 90,130 4,883 5,018 4,324 39,755 37,459 23,836 23,836 15,919
13 ADP
2012 372,670 25,480 25,813 21,232 138,782 102,364 58,306 58,291 80,476
14 AFC
2012 65,508 4,716 8,260 6,683 75,699 34,230 11,296 11,296 64,402
15 AFX
2012 2,360,965 -3,875 13,368 10,928 1,139,044 878,608 764,566 755,311 374,478
16 AGC
Q1 3,130 -10,415 -10,474 -10,474 392,840 341,560 456,508 455,829 -63,668
17 AGD
Q1 239,279 25,122 24,956 23,032 740,445 540,674 441,935 435,935 298,510
Q2 198,627 36,533 36,797 34,943 722,307 501,547 403,137 397,137 319,170
Q3 211,844 29,724 30,387 29,312 767,943 463,878 419,461 413,461 348,482
Q4 225,779 8,537 10,063 9,450 1,276,331 978,045 540,706 540,706 735,624
2012 868,535 100,127 102,282 96,694 1,274,051 902,534 538,469 538,469 735,582
18 AGF
Q1 634,237 12,868 12,086 11,541 1,621,173 1,106,517 973,201 953,933 647,972
Q2 805,647 13,294 8,013 6,667 1,667,405 1,149,450 1,024,387 1,006,295 643,019
Q3 740,589 13,934 13,360 9,410 1,640,413 1,205,592 987,984 970,305 652,429
Q4 650,394 10,133 10,272 7,757 1,562,338 1,128,983 902,152 902,152 660,186
2012 2,822,671 48,823 42,067 33,961 1,564,982 1,131,637 906,210 888,912 658,772
19 AGM
Q1 377,057 5,031 5,240 3,930 848,227 591,644 496,383 494,667 351,844
Q2 643,653 19,157 19,927 16,398 922,388 656,282 567,602 567,260 354,785
Q3 703,793 22,618 23,622 17,794 965,571 687,614 594,119 593,793 371,452
Q4 501,552 3,902 11,484 9,472 1,171,716 868,704 810,189 810,189 361,527
2012 2,226,056 51,505 61,071 51,325 1,172,574 869,562 810,514 810,514 362,060
20 AGP
2012 206,285 8,681 8,966 6,883 127,820 79,968 66,696 62,805 61,123
21 AGR
Q1 209,148 53,568 53,569 38,130 7,406,251 3,402,824 5,086,244 3,085,972 2,320,008
Q2 273,730 7,783 7,783 15,737 9,050,705 5,869,573 6,714,960 4,714,688 2,335,745
Q3 223,611 7,431 7,426 5,691 6,422,006 4,883,937 4,166,834 2,166,562 2,255,172
Q4 170,464 2,603 2,603 2,132 5,921,806 4,445,549 3,664,410 1,664,043 2,257,397
2012 876,897 70,924 70,919 65,658 5,924,065 4,424,433 3,662,702 3,662,336 2,261,363
22 AGX
2012 324,093 34,081 37,346 28,029 315,429 130,207 34,497 26,438 280,891
23 ALP
Q1 96,069 -18,360 -18,661 -11,572 1,536,647 778,175 596,383 542,152 832,374
Q2 259,897 -7,257 -35,806 -41,579 4,166,078 2,119,660 1,923,738 1,610,375 2,073,434
Q3 139,332 -71,864 -60,825 -61,095 3,459,355 1,286,171 1,248,793 1,140,997 2,017,488
Q4 521,922 -33,624 -37,366 -40,311 3,552,198 1,517,084 1,408,181 1,147,597 1,979,613
2012 978,581 -127,752 -148,758 -148,924 3,483,538 1,431,881 1,325,896 1,251,398 1,974,163
24 ALT
Q1 29,737 -1,094 -819 -844 236,627 108,724 38,360 37,543 199,002
Q2 35,421 -1,508 -1,611 -1,586 243,449 115,972 43,803 42,996 200,621
Q3 36,359 -1,415 -1,245 -1,167 238,981 113,547 43,466 43,266 196,578
Q4 32,190 -3,617 -3,283 -3,229 230,579 108,591 38,290 38,290 193,450
2012 133,577 -6,942 -6,945 -6,945 230,589 108,582 38,290 38,290 192,299
25 ALV
Q1 1,265 114 114 108 26,665 15,749 7,472 7,472 19,193
Q2 2,139 -16 123 89 27,242 16,672 8,031 8,031 19,211
Q3 4,200 100 78 73 30,954 20,723 11,665 11,665 19,289
Q4 4,236 880 880 836 31,587 21,942 11,418 11,418 20,169
2012 11,841 512 629 551 30,435 20,790 10,870 10,870 19,565


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357