Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 244,128 20,725 21,237 17,418 875,958 402,140 332,835 320,273 534,882
Q2 276,508 14,469 16,230 13,281 952,365 440,895 426,365 379,146 517,620
Q3 309,420 14,706 16,841 13,360 949,365 352,900 410,005 333,218 530,809
Q4 328,621 13,919 16,779 11,412 1,150,569 495,025 598,551 515,468 543,447
2013 1,158,677 63,819 71,087 55,472 1,150,569 495,025 598,551 515,468 543,447
2 AAM
Q1 112,273 1,523 1,565 1,216 291,845 232,161 35,334 32,237 256,511
Q2 122,411 2,679 2,361 1,714 292,494 231,939 34,294 31,079 258,200
Q3 148,870 2,473 2,591 1,939 291,067 232,837 35,274 32,059 255,793
Q4 153,514 4,438 4,547 4,038 302,160 234,970 43,148 40,055 259,012
2013 537,068 10,975 10,930 8,187 302,072 235,019 43,782 40,689 258,289
3 ABC
2013 2,664,761 132,528 133,061 101,915 779,747 721,730 185,972 185,855 567,909
4 ABI
Q3 140,654 12,323 13,908 10,221 932,258 826,851 458,630 134,461 473,628
Q4 144,058 977 11,700 8,382 966,875 841,945 486,095 145,725 480,779
2013 530,849 36,843 71,442 52,721 966,876 841,946 486,931 147,226 479,945
5 ABT
Q1 142,231 14,665 15,693 13,969 496,898 414,770 101,866 101,866 395,033
Q2 141,153 19,513 19,930 18,078 575,209 493,672 147,214 147,214 427,995
Q3 142,881 20,642 21,791 19,215 510,514 419,640 97,825 97,825 412,689
Q4 116,592 29,389 29,278 22,994 689,725 597,118 274,584 274,584 415,141
2013 542,857 83,942 86,425 73,929 688,269 595,663 273,455 273,455 414,814
6 AC4
2013 331,561 10,327 10,522 8,555 195,836 189,707 160,881 160,881 34,955
7 ACB
Q1 4,183,337 596,910 394,895 307,030 175,909,974 131,905,007 162,986,200 146,777,498 12,923,774
Q2 3,915,141 607,666 550,738 409,731 168,793,839 127,640,093 156,359,059 149,431,222 12,434,780
Q3 3,855,297 616,129 533,932 400,823 160,477,468 118,664,514 147,666,497 141,075,531 12,810,971
Q4 3,251,298 -306,883 -444,466 -293,126 166,737,706 119,630,110 154,235,538 147,851,103 12,502,168
2013 4,386,413 1,890,190 1,035,560 826,493 166,598,989 119,044,828 154,094,787 147,851,103 12,504,202
8 ACC
Q1 116,263 14,154 14,158 12,742 296,161 233,953 76,322 76,322 219,840
Q2 102,279 11,742 11,742 10,672 250,688 191,493 62,518 62,518 188,170
Q3 67,556 3,575 3,579 3,172 237,824 180,928 46,799 46,799 191,025
Q4 75,075 7,901 8,633 7,739 247,470 193,045 48,809 48,809 198,661
2013 361,174 37,372 38,112 34,277 247,470 193,045 49,695 49,695 197,775
9 ACE
2013 179,734 9,945 11,071 8,320 124,153 103,385 72,590 72,436 51,563
10 ACL
Q1 217,539 -7,472 -7,554 -7,554 789,344 552,158 521,674 493,982 267,670
Q2 276,292 882 842 2,185 804,087 554,785 542,511 510,686 261,576
Q3 231,953 768 751 751 776,408 514,738 514,081 476,319 262,326
Q4 265,036 11,687 11,652 10,198 722,285 459,970 449,761 425,692 272,524
2013 990,819 5,635 5,459 5,148 718,957 457,619 449,962 425,894 268,995
11 ACM
2013 106,956 1,021 83 83 279,246 198,617 163,916 142,953 115,330
12 ACS
2013 260,523 5,706 5,664 4,264 220,577 187,786 165,683 165,683 54,894
13 ACV
2013 9,609,006 3,125,928 3,130,137 2,301,214 34,661,362 18,884,657 17,593,153 8,906,302 16,977,685
14 ADC
Q1 8,522 601 702 574 31,170 29,323 16,326 16,326 14,845
Q2 17,573 -96 -19 -66 33,951 28,021 19,462 19,462 14,489
Q3 62,899 4,002 4,030 3,504 71,988 65,934 53,998 53,998 17,990
Q4 27,688 1,340 1,437 1,246 55,085 49,815 31,845 31,845 23,240
2013 116,682 5,763 6,067 4,406 55,151 49,857 32,883 32,883 22,268
15 ADP
2013 426,392 40,047 40,141 30,102 147,199 111,800 54,132 54,132 93,067
16 ADS
2013 1,326,012 46,660 39,287 35,502 667,025 452,084 498,657 400,973 168,368
17 AFC
2013 60,443 1,647 14,232 10,663 97,240 52,542 22,635 14,505 74,606
18 AFX
2013 1,746,583 -7,460 979 979 904,157 656,647 543,136 538,395 361,022
19 AGD
Q1 224,639 9,711 9,390 8,322 1,363,550 996,832 619,647 619,647 743,903
Q2 207,540 -3,051 -4,154 -4,515 1,638,699 1,198,196 903,361 681,971 735,338
20 AGF
Q1 645,292 20,778 20,748 16,667 1,774,349 1,349,968 1,098,910 1,083,793 675,439
Q2 864,517 12,667 12,126 8,733 2,112,741 1,689,812 1,440,325 1,426,681 672,416
Q3 846,268 13,291 13,618 8,780 2,054,732 1,622,995 1,373,541 1,360,063 681,191
Q4 824,867 -8,664 -9,393 -13,182 2,251,566 1,819,692 1,431,633 1,418,340 819,933
2013 3,060,291 38,277 37,303 21,332 2,250,909 1,820,462 1,431,097 1,417,805 818,303
21 AGM
Q1 411,473 -663 2,580 1,935 1,261,674 953,806 899,220 899,220 362,455
Q2 488,431 11,031 10,877 9,722 1,139,736 824,219 794,859 794,599 344,877
Q3 517,278 -500 4,789 3,565 837,848 522,475 489,406 489,146 348,442
Q4 352,979 -275 23,675 17,686 1,019,816 717,137 653,688 653,667 366,128
2013 1,770,161 8,371 40,699 31,991 1,018,593 716,101 653,382 653,382 365,211
22 AGP
2013 255,569 15,288 15,354 11,033 145,425 100,060 77,695 73,868 67,730
23 AGR
Q1 124,632 15,244 15,245 11,434 5,426,500 3,945,694 3,153,703 3,153,337 2,272,797
Q2 106,491 9,584 9,584 7,702 4,200,437 2,917,493 1,975,365 1,974,999 2,225,072
Q3 68,020 12,566 12,932 9,719 3,723,025 2,456,924 1,486,165 1,486,165 2,236,860
Q4 78,743 -12,149 -12,138 -9,073 3,822,281 2,554,590 1,596,563 1,596,563 2,225,718
2013 413,751 25,244 25,623 19,782 3,822,281 2,554,590 1,596,563 1,596,563 2,225,718
24 AGX
2013 349,458 33,068 36,189 27,046 340,582 166,700 66,259 59,924 274,282
25 ALP
Q1 279,910 -32,222 -33,699 -32,879 3,496,039 1,466,862 1,376,155 1,294,380 1,951,343
Q2 458,978 -63,183 -72,436 -74,824 3,095,928 1,145,233 1,055,925 973,951 1,870,594
Q3 320,479 -63,747 -63,597 -63,393 3,348,337 1,224,002 1,214,940 1,131,227 1,819,135
Q4 903,087 -34,134 -34,339 -34,143 3,064,722 1,178,348 1,117,311 1,013,597 1,772,541
2013 1,759,044 -200,901 -212,150 -213,256 2,890,906 1,004,405 944,255 842,287 1,768,194


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357