Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 323,342 17,356 17,935 14,844 1,067,787 403,306 500,925 410,166 566,862
Q2 384,124 20,093 18,764 15,530 1,103,569 406,776 529,063 424,332 574,506
Q3 409,562 19,402 20,249 16,581 1,142,601 441,060 571,668 440,352 570,933
Q4 447,735 -303 252 825 1,421,651 694,379 635,325 507,674 786,326
2014 1,564,763 56,548 57,200 48,598 1,421,651 694,379 635,325 507,674 786,326
2 AAM
Q1 115,388 2,275 2,453 1,910 294,040 229,056 33,866 30,773 260,174
Q2 128,020 8,379 8,401 6,378 295,190 225,322 38,574 35,405 256,616
Q3 101,989 619 329 254 284,509 216,757 26,594 23,425 257,915
Q4 96,000 491 531 256 297,109 231,421 39,838 36,745 257,271
2014 441,396 11,763 11,714 8,881 297,191 231,504 39,846 36,753 257,345
3 AAV
2014 14,659 -512 -512 -605 264,801 80,900 242,034 29,771 22,766
4 ABC
2014 2,361,712 82,390 82,450 64,974 751,886 696,568 160,023 159,881 591,863
5 ABI
Q1 121,799 10,693 26,319 20,499 1,073,835 955,010 574,448 109,599 499,387
Q2 169,844 13,617 24,550 19,120 1,029,766 913,087 548,258 120,203 481,508
Q4 180,746 57,742 69,529 54,179 1,134,712 999,208 577,964 124,898 556,748
2014 632,694 98,989 147,936 115,236 1,145,269 1,009,764 590,163 126,373 555,105
6 ABT
Q1 96,557 24,162 25,309 22,525 626,813 536,070 210,774 210,774 416,038
Q2 122,706 22,157 22,683 18,772 564,605 473,735 147,280 145,001 417,325
Q3 130,899 23,253 24,299 20,326 598,872 505,717 178,518 176,239 420,354
Q4 100,016 17,685 18,147 15,881 656,658 567,829 240,949 234,019 415,709
2014 453,848 90,575 90,438 77,505 656,658 567,334 240,949 234,019 415,709
7 AC4
2014 380,010 10,642 10,532 8,172 220,377 216,296 184,392 184,392 35,985
8 ACB
Q1 3,384,086 488,547 318,253 250,018 173,390,522 120,290,205 160,628,787 153,969,606 12,761,735
Q2 3,616,264 820,716 412,286 323,258 177,294,676 124,346,283 165,022,482 158,893,167 12,272,194
Q3 3,577,301 426,134 340,465 264,194 179,381,374 122,732,737 166,873,974 160,552,090 12,507,400
Q4 3,474,648 457,293 144,397 114,332 179,609,771 126,280,910 167,212,468 160,946,981 12,397,303
2014 4,765,633 2,192,690 1,215,401 951,802 179,609,771 126,280,910 167,212,468 160,946,981 12,397,303
9 ACC
Q1 73,608 9,412 10,123 9,171 261,362 209,485 55,791 55,791 205,571
Q2 60,993 10,146 10,146 9,400 314,550 233,516 107,595 106,346 206,955
Q3 74,618 8,346 8,509 6,979 294,422 204,787 81,467 80,218 212,955
Q4 135,306 14,918 15,023 13,734 336,522 251,001 110,460 110,460 226,061
2014 344,306 43,242 44,020 40,646 336,028 249,492 111,921 110,673 199,998
10 ACE
2014 237,711 13,429 14,008 10,839 124,022 104,106 68,666 68,387 55,356
11 ACL
Q1 223,939 2,270 2,124 1,810 750,114 495,149 479,309 455,241 270,805
Q2 210,658 5,601 5,321 4,175 794,453 535,400 517,205 492,793 277,248
Q3 170,071 5,894 5,827 5,309 790,213 534,871 507,655 483,244 282,557
Q4 251,045 1,135 1,066 1,091 837,649 582,416 557,187 545,491 280,462
2014 855,713 14,651 14,089 12,312 837,341 582,107 556,952 545,256 280,388
12 ACM
2014 86,118 12,031 11,837 11,837 224,522 128,735 97,355 62,833 127,167
13 ACS
2014 109,423 530 794 579 179,371 149,104 128,683 128,683 50,687
14 ACV
2014 10,583,813 3,358,058 3,407,508 2,635,463 43,772,201 19,001,583 23,281,899 7,539,998 20,490,303
15 ADC
Q1 15,332 814 980 784 50,158 45,637 27,108 27,108 23,050
Q2 19,431 258 275 126 49,766 45,648 27,249 27,249 22,517
Q3 93,470 4,370 4,413 3,496 105,139 101,474 79,127 79,127 26,013
Q4 27,507 2,279 2,354 1,829 68,459 54,342 40,617 40,617 27,842
2014 155,740 7,844 8,059 5,998 67,713 62,128 40,108 40,108 27,605
16 ADP
2014 427,137 44,132 44,148 34,439 167,485 129,854 55,343 55,343 112,142
17 ADS
2014 1,370,054 20,741 22,096 19,644 1,061,176 811,541 893,303 770,809 167,872
18 AFC
2014 50,939 198 9,087 7,014 109,657 53,717 28,305 15,415 81,352
19 AFX
2014 1,639,945 -9,607 -2,797 -2,797 941,156 705,154 584,133 583,569 357,023
20 AGF
Q1 745,141 13,091 13,048 6,053 2,458,199 2,022,107 1,657,434 1,644,380 800,766
Q2 714,437 49,918 50,326 45,223 2,435,230 2,008,816 1,591,572 1,578,941 843,658
Q3 679,199 29,513 29,526 23,543 2,337,118 1,929,221 1,469,894 1,457,485 867,224
Q4 649,842 -9,827 -2,740 -2,185 2,210,293 1,806,699 1,345,255 1,332,977 865,038
2014 2,788,620 82,877 90,342 0 2,216,206 1,813,178 1,351,700 1,339,422 864,507
21 AGM
Q1 321,152 -3,405 508 362 1,261,329 959,876 895,756 895,456 365,573
Q2 536,626 6,799 7,271 6,223 1,116,028 812,984 768,845 761,845 347,183
Q3 531,650 532 1,429 1,070 946,518 646,056 598,265 591,539 348,253
Q4 371,602 -4,033 -3,097 -2,469 733,833 434,139 388,049 381,323 345,784
2014 1,761,030 -107 6,111 5,186 733,823 434,129 388,038 381,313 345,784
22 AGP
2014 345,082 23,480 23,915 16,632 194,641 145,367 105,206 101,935 89,435
23 AGR
Q1 80,972 74,431 74,431 58,062 3,955,527 2,715,491 1,671,255 1,671,255 2,284,272
Q2 75,224 -44,468 -44,468 -34,348 3,337,681 2,606,339 1,088,249 1,088,249 2,249,432
Q3 65,569 2,732 2,732 -2,528 3,776,887 3,065,168 1,532,382 1,351,015 2,244,505
Q4 71,143 28,421 28,423 21,208 2,736,513 1,786,999 472,147 290,781 2,264,366
2014 293,438 0 36,016 20,323 2,709,875 1,771,437 467,033 285,667 2,242,842
24 AGX
2014 408,341 38,893 44,888 34,168 334,746 159,230 47,705 42,994 287,001
25 ALP
Q1 231,858 -27,471 -28,345 -28,093 2,829,847 937,687 905,915 807,590 1,742,997
Q2 139,027 -73,360 -80,281 -80,391 2,733,173 893,588 898,365 808,640 1,667,850
Q3 493,314 -63,173 -63,666 -63,231 2,676,426 802,179 881,603 720,788 1,624,466


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357