Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 318,452 -5,893 -5,611 -6,436 1,413,882 691,351 632,483 529,156 781,399
Q2 369,474 6,418 6,310 5,791 1,536,810 803,204 747,629 578,087 789,181
Q3 468,150 21,272 22,683 19,891 1,553,833 807,544 746,509 581,001 807,324
Q4 459,973 26,957 27,233 21,303 1,954,765 1,071,561 1,135,279 667,079 819,485
2015 1,616,049 48,754 50,615 41,082 1,954,765 1,071,561 1,135,279 667,079 819,485
2 AAM
Q1 77,989 750 776 657 313,984 258,558 55,983 52,890 258,002
Q2 92,967 613 378 275 297,868 244,121 49,569 46,417 248,299
Q3 103,798 882 932 789 307,741 254,647 58,674 55,522 249,067
Q4 82,831 979 1,019 863 321,962 270,446 72,296 69,157 249,666
2015 357,584 3,230 3,104 2,564 321,934 270,531 72,281 69,149 249,653
3 AAV
2015 87,365 1,610 1,641 1,600 273,676 101,133 249,423 56,149 24,253
4 ABC
2015 4,103,927 105,568 106,644 87,786 903,869 844,591 288,128 287,573 615,741
5 ABI
Q1 148,501 12,108 23,576 18,388 1,167,901 1,019,087 638,844 134,954 529,057
Q2 201,139 16,043 27,132 21,104 1,186,682 997,994 636,521 109,267 550,161
Q3 205,837 15,275 27,374 21,312 1,249,594 942,374 679,196 125,911 570,398
Q4 228,975 13,956 27,000 21,023 1,293,413 945,158 705,457 128,838 587,956
2015 784,452 57,382 105,082 81,828 1,293,413 918,658 705,457 128,838 587,956
6 ABR
2015 24,884 1,422 1,422 1,137 39,862 19,423 8,723 8,411 31,139
7 ABT
Q1 111,879 21,709 23,001 20,414 586,709 498,015 172,670 165,739 414,040
Q2 115,640 19,457 19,069 17,119 604,813 515,621 190,900 183,970 413,913
Q3 128,124 18,600 19,657 17,495 520,412 431,114 106,251 99,320 414,161
Q4 116,482 10,656 9,795 12,460 579,502 493,828 173,407 168,015 406,095
2015 474,171 77,639 77,719 72,701 584,715 499,743 173,407 168,015 411,308
8 AC4
2015 406,120 10,747 10,950 8,537 407,894 404,323 369,490 369,490 38,403
9 ACB
Q1 3,399,672 606,740 359,265 280,714 187,311,237 131,896,240 174,631,371 167,976,483 12,679,866
Q2 3,428,453 615,142 371,613 289,891 189,496,375 137,845,251 177,153,921 170,429,880 12,342,454
Q3 1,471,720 687,654 359,668 284,033 192,996,908 145,983,427 180,381,873 173,874,196 12,615,035
Q4 1,654,858 289,070 223,605 175,684 201,456,985 150,292,031 188,669,443 182,692,986 12,787,542
2015 5,883,527 2,198,606 1,314,151 1,028,232 201,456,985 150,178,592 188,669,443 182,692,986 12,787,542
10 ACC
Q1 85,923 11,227 11,347 9,689 330,323 246,572 97,628 94,332 232,695
Q2 71,700 9,669 9,625 7,999 288,078 206,359 75,026 73,506 213,052
Q3 67,573 9,094 9,145 7,726 300,866 220,543 82,615 81,057 218,251
Q4 125,003 16,770 16,960 15,347 343,219 262,983 109,782 108,187 233,437
2015 350,199 46,695 47,246 43,001 342,568 262,612 111,696 108,126 230,872
11 ACE
Q3 55,888 6,610 6,510 5,510 124,777 107,016 63,673 62,769 61,104
2015 253,321 22,310 23,943 18,667 133,766 115,333 66,732 66,578 67,034
12 ACL
Q1 222,648 1,604 1,492 1,342 849,431 601,980 576,899 558,553 272,531
Q2 346,383 12,112 11,573 11,572 1,109,853 745,934 825,750 728,425 284,103
Q3 284,070 13,466 13,327 12,438 1,156,344 777,155 859,625 752,878 296,719
Q4 288,512 4,895 4,729 4,855 1,211,319 825,084 909,709 821,524 301,610
2015 1,143,691 31,352 30,395 29,133 1,209,725 825,498 909,403 821,173 300,321
13 ACM
Q2 65,124 11,738 9,680 9,680 627,158 182,219 104,063 60,538 523,095
Q3 82,317 16,830 15,895 15,895 669,106 247,866 130,101 86,576 539,006
Q4 91,665 18,857 18,283 18,283 654,927 178,800 97,685 76,490 557,242
2015 276,468 50,753 45,748 45,748 654,722 178,607 97,808 50,174 556,915
14 ACS
2015 247,319 5,474 5,486 4,082 229,497 104,571 178,863 170,239 50,633
15 ACV
2015 13,267,508 2,054,646 2,277,426 1,793,971 44,851,706 21,815,378 24,237,054 8,151,140 20,614,652
16 ADC
Q1 22,656 970 1,030 804 60,412 43,827 32,865 32,865 27,547
Q2 31,697 162 184 -42 65,576 49,626 38,109 38,109 27,467
Q3 101,342 4,863 4,881 3,681 105,901 90,708 74,753 74,753 31,148
Q4 45,621 2,720 2,806 2,137 81,939 65,540 48,653 48,653 33,286
2015 201,382 8,690 8,884 6,557 81,936 60,036 48,674 48,674 33,262
17 ADP
2015 529,291 67,403 67,416 52,585 227,653 171,393 82,126 82,126 145,526
18 ADS
2015 1,301,337 11,949 13,953 11,843 1,055,685 833,183 821,579 758,899 234,106
19 AFC
2015 59,761 7,236 14,925 12,670 148,963 34,076 68,167 23,736 80,796
20 AFX
Q4 416,178 -1,016 -1,235 -1,235 747,048 497,876 388,666 388,163 358,382
2015 1,426,756 -3,511 718 718 746,072 496,900 388,331 387,828 357,741
21 AGF
Q1 501,184 2,698 3,156 2,722 2,232,971 1,826,370 1,372,954 1,361,045 860,017
Q2 548,904 3,474 3,801 2,246 2,445,236 1,706,468 1,582,973 1,569,137 862,263
Q3 676,669 -11,531 -6,799 -5,414 2,529,832 1,787,287 1,672,983 1,660,758 856,849
Q4 643,921 854 1,013 1,066 2,618,618 2,206,861 1,760,703 1,748,712 857,915
2015 2,370,678 -4,505 1,171 0 2,618,618 2,206,861 1,760,703 1,748,712 857,915
22 AGM
Q1 401,702 -4,529 4,507 3,727 878,460 573,532 528,948 523,961 349,511
Q2 583,553 -215 1,258 1,502 950,601 643,068 609,487 605,036 341,114
Q3 453,427 -674 45 7 953,606 638,687 612,486 608,070 341,120
Q4 675,362 51,580 54,277 42,206 791,764 611,254 408,438 401,109 383,327
2015 2,114,044 46,162 60,087 47,358 791,635 611,138 408,393 401,065 383,242
23 AGP
2015 411,954 16,383 17,206 13,417 208,411 146,301 115,795 114,581 92,615
24 AGR
Q1 33,965 4,927 4,928 3,936 2,837,758 1,888,716 569,900 388,533 2,267,858
Q2 40,507 -9,187 -9,187 -16,582 2,862,297 1,843,069 633,098 451,731 2,229,199
Q3 46,547 -34,360 -34,360 -26,410 2,619,602 1,635,249 416,873 235,506 2,202,729
Q4 44,805 17,612 -174,096 -147,650 2,253,168 1,229,983 188,109 188,109 2,065,059
2015 168,787 0 -212,716 -186,706 2,242,172 1,258,756 188,109 188,109 2,054,063
25 AGX
2015 405,028 40,990 42,512 33,679 377,844 187,630 61,526 54,870 316,318


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357