Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương - PPI


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Phát hành khác 14/09/2015 14/09/2015 B1-: 30,058,469
Phát hành: 18,232,160
B1: 48,290,629
PPI: 14.9.2015, niêm yết bổ sung 18.232.160 cp (11/09/2015 09:39)


A = 48,290,629
2/ Cổ phiếu thưởng 08/07/2015 04/08/2015 10/1 B1-: 25,049,053
Chia tách / thưởng: 2,504,905
B1: 27,553,958
Phát hành hiện hữu 08/07/2015 04/08/2015 10/8(giá: 10,000) B1-: 25,049,053
Phát hành: 2,504,510 (17,534,732)
B1: 30,058,469
Tổng cổ phiếu phát hành: 5,009,415
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2015
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 10:8. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2015
Ngày nộp tiền: 17/07/2015-14/08/2015
---

PPI: 4.8.2015, niêm yết bổ sung 5.009.416 cp (03/08/2015 11:14)


A = 30,058,469
3/ Phát hành khác 29/08/2014 29/08/2014 B1-: 14,049,053
Phát hành: 11,000,000
B1: 25,049,053
PPI: 29.8.2014, niêm yết bổ sung 11.000.000 cp
Ngày 27/08/2014, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 322/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã CK: PPI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 14.049.053 cổ phiếu (Mười bốn triệu không trăm bốn mươi chín ngàn không trăm năm mươi ba cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 11.000.000cổ ph iếu ( Mười một triệu cổ phiế u)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng( Một trăm mười tỷ đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 25.049.053 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu không trăm bốn mươi chín ngàn không trăm năm mươi ba cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 250.490.530.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ bốn trăm chín mươi triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/08/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.


A = 25,049,053
4/ Cổ phiếu thưởng 19/10/2012 21/11/2012 100/15 B1-: 12,216,733
Chia tách / thưởng: 1,832,320 (190)
B1: 14,049,053
Trả cổ tức năm 2010 và 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2012
------
PPI: 21/11 - giao dịch 1.832.320 cổ phiếu phát hành thêm


A = 14,049,053
5/ Phát hành hiện hữu 16/02/2011 20/05/2011 100/23.12(giá: 17,000) B1-: 12,183,000
Phát hành: 33,733 (2,782,977)
B1: 12,216,733
ông ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) thông báo chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/2/2011
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2011
Tổng số lượng đăng ký chào bán thêm: 2.817.000 đơn vị
Giá chào bán: 17.000 đồng/cp.
PPI chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 23,12%.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 28/2/2011 đến 21/3/2011
Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/2/2011 đến 28/3/2011
Vốn thu được từ chào bán cổ phiếu sẽ được công ty sử dụng cho dự án Khu phức hợp ven song Sài Gòn và bổ sung vốn lưu động.
-----------

PPI: 20/5 - Giao dịch 33.733 cổ phiếu phát hành thêm


A = 12,216,733
6/ Cổ tức bằng tiền 27/10/2010 30/11/2010 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2010

7/ Phát hành hiện hữu 27/09/2010 17/12/2010 15/1(giá: 18,000) B1-: 10,014,753
Phát hành: 667,650
B1: 10,682,403
Phát hành nội bộ 27/09/2010 17/12/2010 B1-: 10,682,403
Phát hành: 500,597
B1: 11,183,000
Phát hành chiến lược 27/09/2010 17/12/2010 B1-: 11,183,000
Phát hành: 1,000,000
B1: 12,183,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,168,247
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15:1 18.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2010
Ngày nộp tiền: 11/10/2010-08/11/2010
---------------------------------------------------
-Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 500.597 cổ phiếu
-Giá chào bán :18.000 đồng/ cổ phần
-D(ối tương chào bán: theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy chế chào bán cổ phiếu cho CBCNV trong Công ty theo nghị quyết số 07/NQ-HĐQT
-Thời gian đăng kí nộp tiền mua cổ phiếu: 11/10/2010 đến ngày 01/11/2010
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-số lương cổ phiếu đăng kí chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
-Đối tương chào bán: Nhà đầu tư lớn
-Thời gian đăng lý và nộp tiền mua cổ phiếu : tư ngày 11/10/2010 đến ngày 01/11/2010
-------------------------------------------------
-TỔng số cp đang niêm yết:12,183,000


A = 12,183,000
8/ Cổ tức bằng tiền 12/05/2010 31/05/2010 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2010

Ngay giao dich dau tien: 12/04/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 10,014,753 ### Khoi luong niem yet hien tai: 48,290,629

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357