BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết Quả Kinh Doanh Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009
Doanh Thu Thuần 51,849 37,696 52,661 46,930 36,293 33,130 52,533 54,244 65,764 25,572 115,982 79,743 163,338 172,784 217,055 230,691 162,092 132,105 184,768 157,550 170,539 105,431 128,580 101,933 111,930 86,134
Giá Vốn Hàng Bán 43,238 34,277 41,995 35,491 29,119 26,996 46,107 48,122 58,180 16,354 106,420 68,325 151,764 165,128 200,230 221,246 147,235 114,234 169,537 152,434 160,113 93,266 113,716 90,514 97,849 78,650
Lợi Nhuận Gộp 8,611 3,419 10,665 11,439 7,173 6,134 6,425 6,122 7,584 9,218 9,562 11,418 11,575 7,656 16,825 9,445 14,857 17,870 15,230 5,116 10,426 12,165 14,865 11,419 14,081 7,484
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,331 5,642 5,416 6,173 7,239 6,080 2,634 11,162 11,040 6,209 10,287 11,652 14,030 13,349 13,631 34,373 14,806 13,127 8,730 5,336 4,128 3,407 79 1,793 2,699 3,039
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,118 4,953 6,367 6,221 6,375 6,072 2,564 10,903 16,159 6,097 10,068 11,651 13,965 13,094 12,932 13,729 9,000 10,067 N/A N/A N/A 3,407 4,569 N/A N/A 3,039
Chi phí bán hàng 547 192 229 308 392 404 305 295 493 359 1,338 1,554 449 1,349 -525 1,890 2,058 1,167 1,498 326 34 639 223 544 N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,830 5,150 5,178 4,516 4,559 4,513 5,252 3,817 4,909 4,977 6,860 5,347 5,121 5,937 6,497 2,775 10,045 6,438 4,880 3,947 7,236 4,701 11,551 3,727 2,198 2,198
Tổng Chi phí hoạt động 10,708 10,984 10,823 10,997 12,190 10,997 8,191 15,274 16,442 11,545 18,485 18,553 19,600 20,635 19,603 39,038 26,909 20,732 15,108 9,609 11,398 8,747 11,853 6,064 4,897 5,237
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 131 7 106 641 55 9 211 72 22 3 -162 401 20 31 8,057 40,253 1,036 62 -5,259 5,343 52 46 53 37 21 23
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,967 -7,485 -993 -389 -6,453 -6,501 -1,554 -9,080 -8,835 -2,323 -9,084 -6,734 -8,005 -12,948 5,279 10,660 -11,016 -2,800 -5,136 850 -920 3,464 3,064 5,392 9,205 2,270
Lợi nhuận khác 66 -1,145 -172 86 253 229 105 1,676 4,543 9,520 -1,074 -1 -9 N/A -20 39 -48 -17 5,328 10 -27 N/A 1,030 45 45 45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,113 -8,630 -1,165 -303 -6,200 -6,272 -3,561 -9,447 -5,016 6,017 -10,304 -6,871 -8,155 -13,117 5,050 10,589 -11,225 -2,877 192 859 -1,121 3,464 3,955 5,437 9,250 2,315
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A 252 N/A N/A N/A -242 431 238 43 4 528 83 755 2,318 N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 201 N/A N/A N/A N/A -210 N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 178 -233 293 56 -7 1 1,466 -1,110 -1,125 188 -865 -733 -777 -1,197 -2 -597 346 7 -295 -154 -13 5 56 N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 178 -233 293 56 -7 1 1,471 -1,110 -1,125 188 -613 -733 -777 -1,197 -244 -166 584 251 -291 374 70 760 2,164 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,113
(-3,291)
-8,630
(-8,397)
-1,165
(-1,458)
-303
(-359)
-6,200
(-6,193)
-6,272
(-6,273)
-3,567
(-5,033)
-9,447
(-8,337)
-5,016
(-3,891)
6,017
(5,829)
-10,557
(-9,692)
-6,871
(-6,138)
-8,155
(-7,378)
-13,117
(-11,920)
5,292
(5,294)
10,158
(10,755)
-11,462
(-11,808)
-3,121
(-3,128)
188
(483)
332
(486)
-1,204
(-1,191)
2,709
(2,704)
1,847
(1,791)
5,437
(5,437)
9,250
(9,250)
2,315
(2,315)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 1 1.7 2.4 2.6 3 4.3 3.1 2.3 3.2 3.2 3.8 2.7 4.1 3.8 2.4 4.2 5.7 8.7 12.6 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,385
(-1,385)
-1,683
(-1,683)
-1,465
(-1,465)
-1,831
(-1,831)
-2,650
(-2,650)
-2,414
(-2,414)
-1,172
(-1,172)
-1,650
(-1,650)
-1,425
(-1,425)
-1,782
(-1,782)
-3,603
(-3,603)
-2,066
(-2,066)
-333
(-333)
-788
(-788)
114
(114)
-379
(-379)
-1,432
(-1,432)
-344
(-344)
255
(255)
389
(389)
896
(896)
1,967
(1,967)
1,927
(1,927)
1,744
(1,744)
1,186
(1,186)
237
(237)
PE -0.7 -1.0 -1.6 -1.4 -1.1 -1.8 -2.7 -1.4 -2.3 -1.8 -1.1 -1.3 -12.3 -4.8 21.1 -11.1 -4.0 -25.3 49.4 38.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách 5 5.9 6.8 7.1 7.1 7.7 8.1 8.6 9 9.4 9 10 10.7 11.4 12.7 12.1 11 12.2 12.6 12.5 12.4 12.5 N/A N/A N/A N/A