LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Hiển thị từ 1 đến 100 của 15,797
STT Mã CK Ngày GDKHQ Loại cổ tức Tỉ lệ Ghi chú
1 BWA 05/04/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.5%
0 (LC) - 0.45 (1) = -0.45 (O)
2 GIC 02/04/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
17.20 (LC) - 1.2 (1) = 16 (O)
3 CCM 29/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
39.80 (LC) - 2 (1) = 37.80 (O)
4 HTC 28/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
19.80 (LC) - 0.3 (1) = 19.50 (O)
5 HJS 27/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
35.30 (LC) - 1 (1) = 34.30 (O)
6 VTC 26/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
10.30 (LC) - 0.7 (1) = 9.60 (O)
7 NBE 25/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 11%
13.60 (LC) - 1.1 (1) = 12.50 (O)
8 PGS 25/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
29.30 (LC) - 1.5 (1) = 27.80 (O)
9 TMW 25/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
10 CMF 22/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 50%
230 (LC) - 5 (1) = 225 (O)
11 GMH 22/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
11.30 (LC) - 1 (1) = 10.30 (O)
12 DP3 21/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
72.50 (LC) - 3 (1) = 69.50 (O)
13 KHP 21/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
9.85 (LC) - 0.6 (1) = 9.25 (O)
14 PPP 21/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
18.10 (LC) - 1.2 (1) = 16.90 (O)
15 SDC 21/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
8.80 (LC) - 0.5 (1) = 8.30 (O)
16 VET 21/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 0.4%
29.90 (LC) - 0.04 (1) = 29.86 (O)
17 ACE 20/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
36.40 (LC) - 1 (1) = 35.40 (O)
18 ADC 20/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
20.90 (LC) - 1.5 (1) = 19.40 (O)
19 PPP 20/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
19.10 (LC) - 1.2 (1) = 17.90 (O)
20 VNL 20/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
14.65 (LC) - 0.7 (1) = 13.95 (O)
21 ABT 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
38 (LC) - 2 (1) = 36 (O)
22 ADP 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 11%
24.70 (LC) - 1.1 (1) = 23.60 (O)
23 LHC 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
49.90 (LC) - 1 (1) = 48.90 (O)
24 NDP 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
24 (LC) - 0.5 (1) = 23.50 (O)
25 PJC 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
25.80 (LC) - 1.5 (1) = 24.30 (O)
26 STP 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
9.90 (LC) - 1 (1) = 8.90 (O)
27 THG 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
42.20 (LC) - 1 (1) = 41.20 (O)
28 TPH 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
14.80 (LC) - 0.7 (1) = 14.10 (O)
29 WCS 19/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 144%
220 (LC) - 14.4 (1) = 205.60 (O)
30 CAP 18/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 50%
Split-Bonus 100/50 (Volume + 50%, Ratio=0.50)
101.40 (LC) - 5 (1) / 1 + 0.50 (2) = 64.27 (O)
31 COM 18/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
34.80 (LC) - 1.5 (1) = 33.30 (O)
32 LBM 18/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
43.60 (LC) - 1.5 (1) = 42.10 (O)
33 PMC 18/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 14%
81 (LC) - 1.4 (1) = 79.60 (O)
34 PNJ 15/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
100.90 (LC) - 0.6 (1) = 100.30 (O)
35 SMN 15/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 11%
14 (LC) - 1.1 (1) = 12.90 (O)
36 VNM 15/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 9%
70.50 (LC) - 0.9 (1) = 69.60 (O)
37 BTP 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 26.47%
20.05 (LC) - 2.647 (1) = 17.40 (O)
38 CII 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
18.90 (LC) - 0.4 (1) = 18.50 (O)
39 DSN 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 16%
57.70 (LC) - 1.6 (1) = 56.10 (O)
40 EBS 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
12.30 (LC) - 0.8 (1) = 11.50 (O)
41 LAF 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
16.95 (LC) - 1.5 (1) = 15.45 (O)
42 NT2 14/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
25.90 (LC) - 0.7 (1) = 25.20 (O)
43 NTH 11/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
56.50 (LC) - 1 (1) = 55.50 (O)
44 SDN 11/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
29.50 (LC) - 0.5 (1) = 29 (O)
45 SHP 11/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
33.50 (LC) - 1 (1) = 32.50 (O)
46 DNC 08/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
49 (LC) - 1.5 (1) = 47.50 (O)
47 STC 08/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 14%
20.70 (LC) - 1.4 (1) = 19.30 (O)
48 VDP 08/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
41.25 (LC) - 1.5 (1) = 39.75 (O)
49 PSD 07/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
15.50 (LC) - 0.8 (1) = 14.70 (O)
50 BVL 05/03/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 100/35 Price 10 (Volume + 35%, Ratio=0.35)
15.30 (LC) + 0.35*10 (3) / 1 + 0.35 (3) = 13.93 (O)
51 SD5 05/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
8.20 (LC) - 0.6 (1) = 7.60 (O)
52 HBD 04/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 14%
0 (LC) - 1.4 (1) = -1.40 (O)
53 HPB 04/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
54 IDV 04/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 10%
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
44.40 (LC) - 1 (1) / 1 + 0.15 (2) = 37.74 (O)
55 VRG 01/03/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
36.20 (LC) - 2 (1) = 34.20 (O)
56 BDB 29/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
12.70 (LC) - 0.8 (1) = 11.90 (O)
57 CRC 29/02/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)
7.31 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 1 (3) = 8.66 (O)
58 TTC 29/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
13 (LC) - 0.8 (1) = 12.20 (O)
59 FOX 28/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
61.30 (LC) - 2 (1) = 59.30 (O)
60 FCN 26/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 1%
14.15 (LC) - 0.1 (1) = 14.05 (O)
61 IJC 26/02/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 100/50 Price 10 (Volume + 50%, Ratio=0.50)
14.65 (LC) + 0.50*10 (3) / 1 + 0.50 (3) = 13.10 (O)
62 HCB 23/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
0 (LC) - 2 (1) = -2 (O)
63 HGM 23/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 35%
55.80 (LC) - 3.5 (1) = 52.30 (O)
64 PGI 23/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
25.80 (LC) - 1 (1) = 24.80 (O)
65 PGB 22/02/2024 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 10/4 (Volume + 40%, Ratio=0.40)
29.80 (LC) / 1 + 0.40 (2) = 21.29 (O)
66 CCI 21/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 13%
25.80 (LC) - 1.3 (1) = 24.50 (O)
67 SVC 21/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
28.90 (LC) - 0.5 (1) = 28.40 (O)
68 DTV 20/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
0 (LC) - 1.5 (1) = -1.50 (O)
69 HTL 20/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
19.05 (LC) - 2 (1) = 17.05 (O)
70 HMR 19/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 9.68%
10.10 (LC) - 0.968 (1) = 9.13 (O)
71 KSB 19/02/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 2/1 Price 16 (Volume + 50%, Ratio=0.50)
29.70 (LC) + 0.50*16 (3) / 1 + 0.50 (3) = 25.13 (O)
72 USD 19/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10.4%
19.30 (LC) - 1.04 (1) = 18.26 (O)
73 VHC 19/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
66.70 (LC) - 2 (1) = 64.70 (O)
74 DM7 16/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.75%
0 (LC) - 0.475 (1) = -0.48 (O)
75 BNW 06/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
0 (LC) - 0.5 (1) = -0.50 (O)
76 VFG 06/02/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
56.20 (LC) - 1 (1) = 55.20 (O)
77 HUB 31/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
18.10 (LC) - 1 (1) = 17.10 (O)
78 PAC 31/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
27 (LC) - 0.5 (1) = 26.50 (O)
79 SBH 30/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 53.25%
67.50 (LC) - 5.325 (1) = 62.18 (O)
80 CLC 29/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
39.70 (LC) - 1.5 (1) = 38.20 (O)
81 MH3 29/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
36 (LC) - 0.7 (1) = 35.30 (O)
82 PGN 26/01/2024 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/12 (Volume + 12%, Ratio=0.12)
8.80 (LC) / 1 + 0.12 (2) = 7.86 (O)
83 TDP 26/01/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 10/1 Price 15 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
28.50 (LC) + 0.10*15 (3) / 1 + 0.10 (3) = 27.27 (O)
84 XMC 26/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 7%
Split-Bonus 100/6 (Volume + 6%, Ratio=0.06)
8.70 (LC) - 0.7 (1) / 1 + 0.06 (2) = 7.55 (O)
85 APF 24/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
60.80 (LC) - 2 (1) = 58.80 (O)
86 ASG 24/01/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 100/20 Price 10 (Volume + 20%, Ratio=0.20)
22 (LC) + 0.20*10 (3) / 1 + 0.20 (3) = 20 (O)
87 BDT 24/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6.48%
14 (LC) - 0.648 (1) = 13.35 (O)
88 SBM 24/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
89 SAF 23/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
56.90 (LC) - 3 (1) = 53.90 (O)
90 DHT 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
24.50 (LC) - 0.5 (1) = 24 (O)
91 IDP 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 85%
0 (LC) - 8.5 (1) = -8.50 (O)
92 PPC 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 18.75%
15.55 (LC) - 1.875 (1) = 13.68 (O)
93 TMP 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 38.83%
71.60 (LC) - 3.883 (1) = 67.72 (O)
94 TNG 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
19.90 (LC) - 0.4 (1) = 19.50 (O)
95 VIB 19/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
21.40 (LC) - 0.6 (1) = 20.80 (O)
96 CTR 18/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 19.19%
90.30 (LC) - 1.919 (1) = 88.38 (O)
97 DPH 18/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 17%
0 (LC) - 1.7 (1) = -1.70 (O)
98 ORS 18/01/2024 Phát hành cổ phiếu
Rights 2/1 Price 10 (Volume + 50%, Ratio=0.50)
17.40 (LC) + 0.50*10 (3) / 1 + 0.50 (3) = 14.93 (O)
99 S4A 18/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
35.50 (LC) - 1.2 (1) = 34.30 (O)
100 SFC 18/01/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
25.40 (LC) - 2 (1) = 23.40 (O)

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc