LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Hiển thị từ 1 đến 100 của 15,333
STT Mã CK Ngày GDKHQ Loại cổ tức Tỉ lệ Ghi chú
1 SBV 25/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
10.25 (LC) - 0.5 (1) = 9.75 (O)
2 TVH 21/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 36%
0 (LC) - 3.6 (1) = -3.60 (O)
3 ALT 20/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
14.30 (LC) - 1 (1) = 13.30 (O)
4 DIH 19/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
34.90 (LC) - 0.6 (1) = 34.30 (O)
5 HCC 19/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
12.70 (LC) - 1.5 (1) = 11.20 (O)
6 CKA 18/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 35%
40 (LC) - 3.5 (1) = 36.50 (O)
7 SRC 15/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
18.50 (LC) - 0.8 (1) = 17.70 (O)
8 BIC 14/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 13%
28.20 (LC) - 1.3 (1) = 26.90 (O)
9 BTP 14/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
16.20 (LC) - 1.2 (1) = 15 (O)
10 SAB 14/09/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)
158 (LC) / 1 + 1 (2) = 79 (O)
11 TGP 14/09/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/17 (Volume + 17%, Ratio=0.17)
6 (LC) / 1 + 0.17 (2) = 5.13 (O)
12 VNS 13/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
17.25 (LC) - 0.5 (1) = 16.75 (O)
13 HAD 12/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
19 (LC) - 1.2 (1) = 17.80 (O)
14 DCG 11/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
0 (LC) - 2 (1) = -2 (O)
15 DPR 11/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
66.60 (LC) - 3 (1) = 63.60 (O)
16 SNC 11/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
17 CAV 08/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
70.10 (LC) - 2 (1) = 68.10 (O)
18 PDV 08/09/2023 Phát hành cổ phiếu
Rights 1000/385 Price 10 (Volume + 38.50%, Ratio=0.39)
12 (LC) + 0.39*10 (3) / 1 + 0.39 (3) = 11.44 (O)
19 PHR 08/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 19.5%
50.90 (LC) - 1.95 (1) = 48.95 (O)
20 PSW 08/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 9%
11 (LC) - 0.9 (1) = 10.10 (O)
21 BPC 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2%
9 (LC) - 0.2 (1) = 8.80 (O)
22 BSA 07/09/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/2 (Volume + 2%, Ratio=0.02)
17.80 (LC) / 1 + 0.02 (2) = 17.45 (O)
23 BTW 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
38 (LC) - 0.8 (1) = 37.20 (O)
24 CQT 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
12.20 (LC) - 0.4 (1) = 11.80 (O)
25 CTT 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 13%
19.90 (LC) - 1.3 (1) = 18.60 (O)
26 DNA 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
0 (LC) - 1.5 (1) = -1.50 (O)
27 ILB 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 19.9%
32.15 (LC) - 1.99 (1) = 30.16 (O)
28 NSL 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
29 PGV 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 14.5%
29.20 (LC) - 1.45 (1) = 27.75 (O)
30 SAL 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.74%
0 (LC) - 0.274 (1) = -0.27 (O)
31 SIP 07/09/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/45 (Volume + 45%, Ratio=0.45)
133 (LC) / 1 + 0.45 (2) = 91.72 (O)
32 TVA 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
15.80 (LC) - 0.7 (1) = 15.10 (O)
33 VGV 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.75%
29.50 (LC) - 0.375 (1) = 29.13 (O)
34 VID 07/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
6.05 (LC) - 0.5 (1) = 5.55 (O)
35 BTS 06/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
6.20 (LC) - 0.3 (1) = 5.90 (O)
36 DUS 06/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
0 (LC) - 1.2 (1) = -1.20 (O)
37 HC1 06/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
38 VLW 06/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
39 GER 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10.896%
0 (LC) - 1.0896 (1) = -1.09 (O)
40 HCD 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 5%
Split-Bonus 100/17 (Volume + 17%, Ratio=0.17)
9.83 (LC) - 0.5 (1) / 1 + 0.17 (2) = 7.97 (O)
41 IN4 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
0 (LC) - 1.5 (1) = -1.50 (O)
42 NTC 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
181 (LC) - 2 (1) = 179 (O)
43 NTH 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
55 (LC) - 1 (1) = 54 (O)
44 SBH 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
43 (LC) - 1.5 (1) = 41.50 (O)
45 SDN 05/09/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 27%
Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)
52.20 (LC) - 2.7 (1) / 1 + 1 (2) = 24.75 (O)
46 VGS 05/09/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
17.90 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 16.27 (O)
47 ABC 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
16.80 (LC) - 1.5 (1) = 15.30 (O)
48 HDW 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 7.8%
0 (LC) - 0.78 (1) = -0.78 (O)
49 ICN 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
53.10 (LC) - 2 (1) = 51.10 (O)
50 SPC 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
16.50 (LC) - 0.5 (1) = 16 (O)
51 TCH 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
13.95 (LC) - 0.5 (1) = 13.45 (O)
52 TKU 31/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 5%
Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
12.60 (LC) - 0.5 (1) / 1 + 0.10 (2) = 11 (O)
53 BCC 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
12.50 (LC) - 0.5 (1) = 12 (O)
54 BHP 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.5%
8.80 (LC) - 0.25 (1) = 8.55 (O)
55 C4G 30/08/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/6 (Volume + 6%, Ratio=0.06)
14.60 (LC) / 1 + 0.06 (2) = 13.77 (O)
56 CX8 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1.5%
6 (LC) - 0.15 (1) = 5.85 (O)
57 GSP 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
12.35 (LC) - 1 (1) = 11.35 (O)
58 PCE 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
28.90 (LC) - 3 (1) = 25.90 (O)
59 SDV 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
33 (LC) - 3 (1) = 30 (O)
60 V12 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
12.30 (LC) - 0.6 (1) = 11.70 (O)
61 VLA 30/08/2023 Phát hành cổ phiếu
Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)
34.70 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 1 (3) = 22.35 (O)
62 YBM 30/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
8.15 (LC) - 0.5 (1) = 7.65 (O)
63 CDP 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
0 (LC) - 0.4 (1) = -0.40 (O)
64 DCM 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
34.10 (LC) - 3 (1) = 31.10 (O)
65 GAS 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 36%
103.20 (LC) - 3.6 (1) = 99.60 (O)
66 PBT 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5.21%
9.80 (LC) - 0.521 (1) = 9.28 (O)
67 QNW 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.5%
10.30 (LC) - 0.25 (1) = 10.05 (O)
68 SGN 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
74.30 (LC) - 2.5 (1) = 71.80 (O)
69 UDL 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 13.5%
0 (LC) - 1.35 (1) = -1.35 (O)
70 VLP 29/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
0 (LC) - 0.5 (1) = -0.50 (O)
71 CSV 28/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
37.20 (LC) - 1.5 (1) = 35.70 (O)
72 NQB 28/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
0 (LC) - 0.3 (1) = -0.30 (O)
73 PIC 28/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
13.50 (LC) - 0.3 (1) = 13.20 (O)
74 PVP 28/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
14.50 (LC) - 1 (1) = 13.50 (O)
75 VFC 28/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
68 (LC) - 1.5 (1) = 66.50 (O)
76 DHC 25/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
39.90 (LC) - 0.5 (1) = 39.40 (O)
77 PAC 25/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
30.15 (LC) - 0.7 (1) = 29.45 (O)
78 BLN 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.4%
0 (LC) - 0.24 (1) = -0.24 (O)
79 CTB 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
21.10 (LC) - 1.5 (1) = 19.60 (O)
80 DKC 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 13%
0 (LC) - 1.3 (1) = -1.30 (O)
81 DTG 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 5%
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
30.10 (LC) - 0.5 (1) / 1 + 0.15 (2) = 25.74 (O)
82 FPT 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
86.50 (LC) - 1 (1) = 85.50 (O)
83 MIG 24/08/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/5 (Volume + 5%, Ratio=0.05)
18.45 (LC) / 1 + 0.05 (2) = 17.57 (O)
84 TCT 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
26.25 (LC) - 0.5 (1) = 25.75 (O)
85 TVM 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
0 (LC) - 0.3 (1) = -0.30 (O)
86 VIH 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
15 (LC) - 1 (1) = 14 (O)
87 VSN 24/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5.5%
21.80 (LC) - 0.55 (1) = 21.25 (O)
88 BBS 23/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
11.90 (LC) - 1.2 (1) = 10.70 (O)
89 OIL 23/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2%
10.50 (LC) - 0.2 (1) = 10.30 (O)
90 QNS 23/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
47 (LC) - 1 (1) = 46 (O)
91 TSJ 23/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.5%
0 (LC) - 0.35 (1) = -0.35 (O)
92 WTC 23/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
16.20 (LC) - 1.5 (1) = 14.70 (O)
93 BSR 22/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
19.20 (LC) - 0.7 (1) = 18.50 (O)
94 DPM 22/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
39.95 (LC) - 3 (1) = 36.95 (O)
95 DRL 22/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
66.50 (LC) - 2 (1) = 64.50 (O)
96 LPB 22/08/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu
Split-Bonus 100/19 (Volume + 19%, Ratio=0.19)
Rights 100000/28916 Price 10 (Volume + 28.92%, Ratio=0.29)
19.40 (LC) + 0.29*10 (3) / 1 + 0.19 (2) + 0.29 (3) = 15.07 (O)
97 AVC 21/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
54.50 (LC) - 2.5 (1) = 52 (O)
98 DSV 21/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 16%
9.50 (LC) - 1.6 (1) = 7.90 (O)
99 LHC 21/08/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
55.50 (LC) - 1.5 (1) = 54 (O)
100 MQN 21/08/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/13 (Volume + 13%, Ratio=0.13)
21.50 (LC) / 1 + 0.13 (2) = 19.03 (O)

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |