CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (dbc)

35.65
1.30
(3.78%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - DBC

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 22/06/2022
27/07/2022
20/1
Phát hành thêm: 11,523,943 (944)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1

DBC: 27.7.2022, niêm yết bổ sung 11.522.999 cp (26/07/2022 10:58)
DBC: Đã phát hành 11.522.999 cổ phiếu để trả cổ tức (29/06/2022 17:12)
DBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 242.001.859 cp (29/06/2022 17:11)
Cổ phiếu thưởng 05/04/2022
13/05/2022
1/1
Phát hành thêm: 115,239,430

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

DBC: 13.5.2022, niêm yết bổ sung 115.239.430 cp (12/05/2022 10:14)
DBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (04/05/2022 15:59)
DBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 230.478.860 cp (12/04/2022 17:48)
Cổ tức bằng tiền 29/09/2021
23/11/2021
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 10/06/2021
06/07/2021
10/1
Phát hành thêm: 10,476,391 (872)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

06/07/2021 ## DBC: 7.7.2021, niêm yết bổ sung 10.475.519 cp
16/06/2021 ## DBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 115.239.430 cp
Cổ tức bằng tiền 16/09/2020
30/09/2020
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 06/04/2020
22/04/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 06/04/2020
13/05/2020
100/10
Phát hành thêm: 9,109,983

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Cổ phiếu thưởng 06/04/2020
13/05/2020
100/5
Phát hành thêm: 4,554,991 (891)

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

DBC: 13.5.2020, niêm yết bố sung 13.664.083 cp (12/05/2020 16:19)
DBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 104.763.911 cp (14/04/2020 16:53)
Cổ phiếu thưởng 12/04/2019
20/05/2019
10/1
Phát hành thêm: 8,281,847 (484)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

DBC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 8.281.363 cổ phiếu (20/05/2019 10:31)
Cổ tức bằng tiền 30/03/2018
13/06/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
          - Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp.
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/06/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam – địa chỉ: số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) theo thông báo của công ty và xuất trình bản chính chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khi đến nhận.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ phiếu thưởng 14/03/2017
11/05/2017
10/1
Phát hành thêm: 7,528,996 (490)

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

DBC: Ngày 11/05/2017, giao dịch đầu tiên 7.528.506 cổ phiếu niêm yết bổ sung (09/05/2017 09:33)
DBC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 7.528.506 cổ phiếu (25/04/2017 14:24)
DBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 82.818.465 cp (27/03/2017 14:52)
Cổ tức bằng tiền 20/06/2016
06/07/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2016
Cổ phiếu thưởng 04/03/2016
14/04/2016
5/1
Phát hành thêm: 12,548,385 (349)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2016

---

DBC: 14/04/2016, ngày giao dịch 12.548.036 cổ phiếu niêm yết bổ sung (07/04/2016 17:44)
DBC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 12.548.036 cổ phiếu (30/03/2016 00:00)
DBC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 (14/03/2016 09:05)
DBC: Thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành 75.289.959 cp (14/03/2016 09:02)
Cổ tức bằng tiền 12/11/2015
04/12/2015
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015
Cổ tức bằng tiền 21/11/2014
04/02/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2014
Cổ tức bằng tiền 15/05/2014
04/07/2014
2%
200 đồng/cổ phiếu

Chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng tiền. 200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2014
Cổ tức bằng tiền 27/12/2013
04/04/2014
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2013
Phát hành khác 12/04/2013
12/04/2013
Phát hành thêm: 14,331,963

DBC: 12/4 - giao dịch 14.331.963 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Căn cứ công văn số 55/DBC-VPHĐQT ngày 05/4/2013 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DBC do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 2/2013, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: DBC;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 14.331.963 cổ phiếu (Mười bốn triệu ba trăm ba mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi ba cổ phiếu);
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 143.319.630.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm mười chín triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng);
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 62.741.923 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn chín trăm hai ba cổ phiếu);
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 627.419.230.000 đồng (Sáu trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm mười chín triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 12/4/2013.
Cổ tức bằng tiền 05/12/2012
07/01/2013
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2012
Phát hành khác 10/05/2012
10/05/2012
Phát hành thêm: 4,798,860

DBC: 10/05, ngày giao dịch đầu tiên của 4.798.860 cổ phiếu niêm yết bổ sung (04/05/2012 15:22)
Cổ tức bằng tiền 16/12/2011
18/01/2012
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2011
Cổ tức bằng tiền 13/01/2011
28/02/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2011
Phát hành hiện hữu 13/12/2010
19/04/2011
3/2
(giá: 17,000)
Phát hành thêm: 16,964,440

Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 17.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2010
Ngày nộp tiền: 27/12/2010-21/01/2011
Đăng ký chào bán 16.964.440 cho cổ đông hiện hữu và 1.200.000 cho cán bộ công nhân viên
----------------
- Căn cứ công văn số 108/CV-DBCngày 06/04/2011của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DBC niêm yết bổ sung theo Quyết định số 152/QĐ-SGDHN ngày 06/04/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 18.164.440 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 43.611.100 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức:Thứ Ba, ngày 19/04/2011.
Phát hành nội bộ 13/12/2010
19/04/2011
Phát hành thêm: 1,200,000

Mua cổ phiếu quỹ 15/04/2010
15/04/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: -3,510

- Mã chứng khoán giao dịch: DBC
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 3,510CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 3.510CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 3.510CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0CP
- Thời gian thực hiện: từ ngày 8/4/2010 đến ngày 15/4/2010
Mua cổ phiếu quỹ 14/04/2010
14/04/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 3,510

DBC đã mua 35110 cp quỹ
Cổ tức bằng tiền 02/12/2009
28/01/2010
5%
500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2009, 500 đ/cp
Phát hành chiến lược 24/11/2009
24/11/2009
Phát hành thêm: 6,630,000

DBC: 06/01/2011, ngày giao dịch đầu tiên của 6.630.000 CP niêm yết bổ sung
-(Cp hạn chế chuyển nhượn g trong 1 năm)
Cổ tức bằng tiền 26/10/2009
25/11/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2009
Phát hành khác 15/09/2009
15/09/2009
Phát hành thêm: 1,116,660

DBC: VSD nhận lưu ký 1.116.660 cp
Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung: 15/9/2009.
(Theo hnx.vn)

- Vốn điều lệ cũ: 177.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng);

- Vốn điều lệ mới: 188.166.600.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng).
Cổ tức bằng tiền 04/12/2008
31/12/2008
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2008, 500 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 06/11/2008
29/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2008, 1.000 đ/cp
Phát hành hiện hữu 06/11/2008
01/06/2009
1/1
(giá: 15,000)
Phát hành thêm: 9,450,000 (1200000)

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2008, 1.000 đ/cp

DBC: 1/6-Ngày giao dịch đầu tiên của 8,25 triệu cp niêm yết bổ sung
Phát hành khác 19/06/2008
27/06/2008
Phát hành thêm: 2,450,000

Được chấp thuận niêm yết bổ sung 2.450.000 cổ phiếu
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc