BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Lọc   Làm mới
Tín hiệu:
Đã chọn: 0
Mua nhanh bán nhanh
Bắt đầu chu kì tăng
Cổ phiếu mạnh
Cổ phiếu siêu mạnh
SMA10
Giá vượt lên SMA(10)
227
Giá vượt xuống SMA(10)
146
Giá sắp vượt lên SMA(10)
384
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
154
Giá tại SMA(10)
77
Giá < SMA(10)
873
Giá > SMA(10)
692
SMA20
Giá vượt lên SMA(20)
146
Giá vượt xuống SMA(20)
120
Giá sắp vượt lên SMA(20)
312
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
126
Giá tại SMA(20)
54
Giá < SMA(20)
900
Giá > SMA(20)
682
SMA50
Giá vượt lên SMA(50)
101
Giá vượt xuống SMA(50)
100
Giá sắp vượt lên SMA(50)
186
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
139
Giá tại SMA(50)
41
Giá < SMA(50)
759
Giá > SMA(50)
846
SMA100
Giá vượt lên SMA(100)
59
Giá vượt xuống SMA(100)
90
Giá sắp vượt lên SMA(100)
128
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
89
Giá tại SMA(100)
32
Giá < SMA(100)
672
Giá > SMA(100)
943
SMA200
Giá vượt lên SMA(200)
45
Giá vượt xuống SMA(200)
54
Giá sắp vượt lên SMA(200)
85
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
57
Giá tại SMA(200)
26
Giá < SMA(200)
756
Giá > SMA(200)
867
EMA10
Giá vượt lên EMA(10)
194
Giá vượt xuống EMA(10)
91
Giá sắp vượt lên EMA(10)
417
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
259
Giá tại EMA(10)
80
Giá < EMA(10)
873
Giá > EMA(10)
759
EMA20
Giá vượt lên EMA(20)
128
Giá vượt xuống EMA(20)
95
Giá sắp vượt lên EMA(20)
322
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
207
Giá tại EMA(20)
64
Giá < EMA(20)
899
Giá > EMA(20)
738
EMA30
Giá vượt lên EMA(30)
98
Giá vượt xuống EMA(30)
85
Giá sắp vượt lên EMA(30)
266
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
218
Giá tại EMA(30)
54
Giá < EMA(30)
851
Giá > EMA(30)
788
EMA50
Giá vượt lên EMA(50)
71
Giá vượt xuống EMA(50)
72
Giá sắp vượt lên EMA(50)
179
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
183
Giá tại EMA(50)
48
Giá < EMA(50)
774
Giá > EMA(50)
863
EMA60
Giá vượt lên EMA(60)
67
Giá vượt xuống EMA(60)
70
Giá sắp vượt lên EMA(60)
148
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
177
Giá tại EMA(60)
35
Giá < EMA(60)
749
Giá > EMA(60)
890
BOLLINGER20
Giá bám dải Bollinger Trên
119
Giá bám dải Bollinger Dưới
489
Giá chạm dải Bollinger Trên
25
Giá chạm dải Bollinger Dưới
24
PSAR5
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI14
RSI(14) Vượt lên 30
9
RSI(14) vượt xuống 30
44
RSI(14) sắp vượt lên 30
5
RSI(14) sắp vượt xuống 30
4
RSI(14) Tại 30
2
RSI(14) Vượt lên 70
20
RSI(14) vượt xuống 70
14
RSI(14) sắp vượt lên 70
13
RSI(14) sắp vượt xuống 70
6
RSI(14) Tại 70
RSI(14) < 30
185
RSI(14) > 70
156
RSI7
RSI(7) Vượt lên 30
43
RSI(7) vượt xuống 30
71
RSI(7) sắp vượt lên 30
4
RSI(7) sắp vượt xuống 30
7
RSI(7) Tại 30
4
RSI(7) Vượt lên 70
48
RSI(7) vượt xuống 70
42
RSI(7) sắp vượt lên 70
19
RSI(7) sắp vượt xuống 70
8
RSI(7) Tại 70
2
RSI(7) < 30
284
RSI(7) > 70
225
RSI21
RSI(21) Vượt lên 30
3
RSI(21) vượt xuống 30
35
RSI(21) sắp vượt lên 30
2
RSI(21) sắp vượt xuống 30
2
RSI(21) Tại 30
2
RSI(21) Vượt lên 70
12
RSI(21) vượt xuống 70
12
RSI(21) sắp vượt lên 70
11
RSI(21) sắp vượt xuống 70
6
RSI(21) Tại 70
3
RSI(21) < 30
147
RSI(21) > 70
126
MFI14
MFI(14) vượt lên 20
5
MFI(14) vượt xuống 20
15
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
55
MFI(14) vượt xuống 80
54
MFI(14) sắp vượt lên 80
16
MFI(14) sắp vượt xuống 80
13
MFI(14) Tại 80
11
MFI(14) < 20
324
MFI(14) > 80
282
MFI7
MFI(7) vượt lên 20
7
MFI(7) vượt xuống 20
66
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
90
MFI(7) vượt xuống 80
112
MFI(7) sắp vượt lên 80
16
MFI(7) sắp vượt xuống 80
7
MFI(7) Tại 80
9
MFI(7) < 20
571
MFI(7) > 80
236
MFI21
MFI(21) vượt lên 20
5
MFI(21) vượt xuống 20
10
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
34
MFI(21) vượt xuống 80
37
MFI(21) sắp vượt lên 80
15
MFI(21) sắp vượt xuống 80
15
MFI(21) Tại 80
8
MFI(21) < 20
293
MFI(21) > 80
250
WILLIAM14
WILLIAM(14) vượt lên -80
112
WILLIAM(14) vượt xuống -80
102
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
85
WILLIAM(14) vượt xuống -20
57
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
390
WILLIAM(14) > -20
403
WILLIAM7
WILLIAM(7) vượt lên -80
153
WILLIAM(7) vượt xuống -80
122
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
194
WILLIAM(7) vượt xuống -20
84
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
346
WILLIAM(7) > -20
561
WILLIAM21
WILLIAM(21) vượt lên -80
76
WILLIAM(21) vượt xuống -80
96
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
84
WILLIAM(21) vượt xuống -20
49
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
370
WILLIAM(21) > -20
401
CCI14
CCI(14) vượt lên -100
225
CCI(14) vượt xuống -100
98
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
85
CCI(14) vượt xuống 100
89
CCI(14) sắp vượt lên 100
3
CCI(14) sắp vượt xuống 100
4
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
306
CCI(14) > 100
181
CCI7
CCI(7) vượt lên -100
78
CCI(7) vượt xuống -100
137
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
172
CCI(7) vượt xuống 100
30
CCI(7) sắp vượt lên 100
5
CCI(7) sắp vượt xuống 100
CCI(7) Tại 100
2
CCI(7) < -100
258
CCI(7) > 100
214
CCI21
CCI(21) vượt lên -100
120
CCI(21) vượt xuống -100
98
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
70
CCI(21) vượt xuống 100
70
CCI(21) sắp vượt lên 100
8
CCI(21) sắp vượt xuống 100
4
CCI(21) Tại 100
3
CCI(21) < -100
411
CCI(21) > 100
233
STOCHASTIC14_5
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
113
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
97
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
13
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
12
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
6
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
86
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
52
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
7
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
5
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
1645
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC7_3
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
149
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
116
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
10
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
8
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
2
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
187
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
76
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
16
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
4
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
3
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
1645
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX14
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
79
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
92
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
91
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
13
ADX(14) DI+ Tại DI-
5
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
513
ADX(14) > 40
365
ADX7
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
140
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
99
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
97
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
4
ADX(7) DI+ Tại DI-
5
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
267
ADX(7) > 40
598
ADX21
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
64
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
73
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
75
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
15
ADX(21) DI+ Tại DI-
5
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
663
ADX(21) > 40
285
MACD
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
89
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
104
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
3
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
10
MACD(12,26,9) tại EMA
6
MACD(12,26,9) vượt lên 0
47
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
82
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
ICHIMOKU
Xuất hiện mây xanh
255
Xuất hiện mây đỏ
64
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Giá vượt lên SMA(10)
Giá vượt xuống SMA(10)
Giá sắp vượt lên SMA(10)
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
Giá tại SMA(10)
Giá < SMA(10)
Giá > SMA(10)
Giá vượt lên SMA(20)
Giá vượt xuống SMA(20)
Giá sắp vượt lên SMA(20)
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
Giá tại SMA(20)
Giá < SMA(20)
Giá > SMA(20)
Giá vượt lên SMA(50)
Giá vượt xuống SMA(50)
Giá sắp vượt lên SMA(50)
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
Giá tại SMA(50)
Giá < SMA(50)
Giá > SMA(50)
Giá vượt lên SMA(100)
Giá vượt xuống SMA(100)
Giá sắp vượt lên SMA(100)
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
Giá tại SMA(100)
Giá < SMA(100)
Giá > SMA(100)
Giá vượt lên SMA(200)
Giá vượt xuống SMA(200)
Giá sắp vượt lên SMA(200)
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
Giá tại SMA(200)
Giá < SMA(200)
Giá > SMA(200)
Giá vượt lên EMA(10)
Giá vượt xuống EMA(10)
Giá sắp vượt lên EMA(10)
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
Giá tại EMA(10)
Giá < EMA(10)
Giá > EMA(10)
Giá vượt lên EMA(20)
Giá vượt xuống EMA(20)
Giá sắp vượt lên EMA(20)
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
Giá tại EMA(20)
Giá < EMA(20)
Giá > EMA(20)
Giá vượt lên EMA(30)
Giá vượt xuống EMA(30)
Giá sắp vượt lên EMA(30)
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
Giá tại EMA(30)
Giá < EMA(30)
Giá > EMA(30)
Giá vượt lên EMA(50)
Giá vượt xuống EMA(50)
Giá sắp vượt lên EMA(50)
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
Giá tại EMA(50)
Giá < EMA(50)
Giá > EMA(50)
Giá vượt lên EMA(60)
Giá vượt xuống EMA(60)
Giá sắp vượt lên EMA(60)
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
Giá tại EMA(60)
Giá < EMA(60)
Giá > EMA(60)
Giá bám dải Bollinger Trên
Giá bám dải Bollinger Dưới
Giá chạm dải Bollinger Trên
Giá chạm dải Bollinger Dưới
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI(14) Vượt lên 30
RSI(14) vượt xuống 30
RSI(14) sắp vượt lên 30
RSI(14) sắp vượt xuống 30
RSI(14) Tại 30
RSI(14) Vượt lên 70
RSI(14) vượt xuống 70
RSI(14) sắp vượt lên 70
RSI(14) sắp vượt xuống 70
RSI(14) Tại 70
RSI(14) < 30
RSI(14) > 70
RSI(7) Vượt lên 30
RSI(7) vượt xuống 30
RSI(7) sắp vượt lên 30
RSI(7) sắp vượt xuống 30
RSI(7) Tại 30
RSI(7) Vượt lên 70
RSI(7) vượt xuống 70
RSI(7) sắp vượt lên 70
RSI(7) sắp vượt xuống 70
RSI(7) Tại 70
RSI(7) < 30
RSI(7) > 70
RSI(21) Vượt lên 30
RSI(21) vượt xuống 30
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
RSI(21) vượt xuống 70
RSI(21) sắp vượt lên 70
RSI(21) sắp vượt xuống 70
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
RSI(21) > 70
MFI(14) vượt lên 20
MFI(14) vượt xuống 20
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
MFI(14) vượt xuống 80
MFI(14) sắp vượt lên 80
MFI(14) sắp vượt xuống 80
MFI(14) Tại 80
MFI(14) < 20
MFI(14) > 80
MFI(7) vượt lên 20
MFI(7) vượt xuống 20
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
MFI(7) vượt xuống 80
MFI(7) sắp vượt lên 80
MFI(7) sắp vượt xuống 80
MFI(7) Tại 80
MFI(7) < 20
MFI(7) > 80
MFI(21) vượt lên 20
MFI(21) vượt xuống 20
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
MFI(21) vượt xuống 80
MFI(21) sắp vượt lên 80
MFI(21) sắp vượt xuống 80
MFI(21) Tại 80
MFI(21) < 20
MFI(21) > 80
WILLIAM(14) vượt lên -80
WILLIAM(14) vượt xuống -80
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
WILLIAM(14) vượt xuống -20
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
WILLIAM(14) > -20
WILLIAM(7) vượt lên -80
WILLIAM(7) vượt xuống -80
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
WILLIAM(7) vượt xuống -20
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
WILLIAM(7) > -20
WILLIAM(21) vượt lên -80
WILLIAM(21) vượt xuống -80
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
WILLIAM(21) vượt xuống -20
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
WILLIAM(21) > -20
CCI(14) vượt lên -100
CCI(14) vượt xuống -100
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
CCI(14) vượt xuống 100
CCI(14) sắp vượt lên 100
CCI(14) sắp vượt xuống 100
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
CCI(14) > 100
CCI(7) vượt lên -100
CCI(7) vượt xuống -100
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
CCI(7) vượt xuống 100
CCI(7) sắp vượt lên 100
CCI(7) sắp vượt xuống 100
CCI(7) Tại 100
CCI(7) < -100
CCI(7) > 100
CCI(21) vượt lên -100
CCI(21) vượt xuống -100
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
CCI(21) vượt xuống 100
CCI(21) sắp vượt lên 100
CCI(21) sắp vượt xuống 100
CCI(21) Tại 100
CCI(21) < -100
CCI(21) > 100
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ Tại DI-
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
ADX(14) > 40
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ Tại DI-
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
ADX(7) > 40
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ Tại DI-
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
ADX(21) > 40
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
Xuất hiện mây xanh
Xuất hiện mây đỏ
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc