BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Lọc   Làm mới
Tín hiệu:
Đã chọn: 0
Mua nhanh bán nhanh
Bắt đầu chu kì tăng
Cổ phiếu mạnh
Cổ phiếu siêu mạnh
SMA10
Giá vượt lên SMA(10)
136
Giá vượt xuống SMA(10)
302
Giá sắp vượt lên SMA(10)
224
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
95
Giá tại SMA(10)
71
Giá < SMA(10)
1142
Giá > SMA(10)
398
SMA20
Giá vượt lên SMA(20)
103
Giá vượt xuống SMA(20)
355
Giá sắp vượt lên SMA(20)
182
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
113
Giá tại SMA(20)
57
Giá < SMA(20)
1112
Giá > SMA(20)
435
SMA50
Giá vượt lên SMA(50)
98
Giá vượt xuống SMA(50)
261
Giá sắp vượt lên SMA(50)
145
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
98
Giá tại SMA(50)
30
Giá < SMA(50)
1048
Giá > SMA(50)
547
SMA100
Giá vượt lên SMA(100)
60
Giá vượt xuống SMA(100)
262
Giá sắp vượt lên SMA(100)
104
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
105
Giá tại SMA(100)
24
Giá < SMA(100)
888
Giá > SMA(100)
720
SMA200
Giá vượt lên SMA(200)
38
Giá vượt xuống SMA(200)
158
Giá sắp vượt lên SMA(200)
68
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
95
Giá tại SMA(200)
9
Giá < SMA(200)
689
Giá > SMA(200)
932
EMA10
Giá vượt lên EMA(10)
73
Giá vượt xuống EMA(10)
255
Giá sắp vượt lên EMA(10)
232
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
215
Giá tại EMA(10)
67
Giá < EMA(10)
1179
Giá > EMA(10)
460
EMA20
Giá vượt lên EMA(20)
59
Giá vượt xuống EMA(20)
259
Giá sắp vượt lên EMA(20)
179
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
188
Giá tại EMA(20)
63
Giá < EMA(20)
1157
Giá > EMA(20)
477
EMA30
Giá vượt lên EMA(30)
46
Giá vượt xuống EMA(30)
259
Giá sắp vượt lên EMA(30)
154
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
186
Giá tại EMA(30)
51
Giá < EMA(30)
1123
Giá > EMA(30)
517
EMA50
Giá vượt lên EMA(50)
40
Giá vượt xuống EMA(50)
268
Giá sắp vượt lên EMA(50)
134
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
173
Giá tại EMA(50)
39
Giá < EMA(50)
1073
Giá > EMA(50)
569
EMA60
Giá vượt lên EMA(60)
36
Giá vượt xuống EMA(60)
259
Giá sắp vượt lên EMA(60)
117
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
158
Giá tại EMA(60)
32
Giá < EMA(60)
1043
Giá > EMA(60)
595
BOLLINGER20
Giá bám dải Bollinger Trên
103
Giá bám dải Bollinger Dưới
399
Giá chạm dải Bollinger Trên
16
Giá chạm dải Bollinger Dưới
66
PSAR5
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI14
RSI(14) Vượt lên 30
12
RSI(14) vượt xuống 30
127
RSI(14) sắp vượt lên 30
RSI(14) sắp vượt xuống 30
15
RSI(14) Tại 30
3
RSI(14) Vượt lên 70
16
RSI(14) vượt xuống 70
25
RSI(14) sắp vượt lên 70
7
RSI(14) sắp vượt xuống 70
5
RSI(14) Tại 70
4
RSI(14) < 30
274
RSI(14) > 70
164
RSI7
RSI(7) Vượt lên 30
19
RSI(7) vượt xuống 30
376
RSI(7) sắp vượt lên 30
6
RSI(7) sắp vượt xuống 30
12
RSI(7) Tại 30
2
RSI(7) Vượt lên 70
35
RSI(7) vượt xuống 70
63
RSI(7) sắp vượt lên 70
4
RSI(7) sắp vượt xuống 70
7
RSI(7) Tại 70
2
RSI(7) < 30
628
RSI(7) > 70
210
RSI21
RSI(21) Vượt lên 30
8
RSI(21) vượt xuống 30
40
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
3
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
15
RSI(21) vượt xuống 70
17
RSI(21) sắp vượt lên 70
7
RSI(21) sắp vượt xuống 70
6
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
153
RSI(21) > 70
140
MFI14
MFI(14) vượt lên 20
8
MFI(14) vượt xuống 20
7
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
37
MFI(14) vượt xuống 80
87
MFI(14) sắp vượt lên 80
10
MFI(14) sắp vượt xuống 80
10
MFI(14) Tại 80
11
MFI(14) < 20
426
MFI(14) > 80
164
MFI7
MFI(7) vượt lên 20
10
MFI(7) vượt xuống 20
18
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
72
MFI(7) vượt xuống 80
63
MFI(7) sắp vượt lên 80
15
MFI(7) sắp vượt xuống 80
5
MFI(7) Tại 80
10
MFI(7) < 20
575
MFI(7) > 80
179
MFI21
MFI(21) vượt lên 20
3
MFI(21) vượt xuống 20
14
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
38
MFI(21) vượt xuống 80
51
MFI(21) sắp vượt lên 80
12
MFI(21) sắp vượt xuống 80
10
MFI(21) Tại 80
14
MFI(21) < 20
369
MFI(21) > 80
176
WILLIAM14
WILLIAM(14) vượt lên -80
42
WILLIAM(14) vượt xuống -80
444
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
46
WILLIAM(14) vượt xuống -20
108
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
744
WILLIAM(14) > -20
379
WILLIAM7
WILLIAM(7) vượt lên -80
51
WILLIAM(7) vượt xuống -80
459
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
78
WILLIAM(7) vượt xuống -20
106
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
753
WILLIAM(7) > -20
447
WILLIAM21
WILLIAM(21) vượt lên -80
42
WILLIAM(21) vượt xuống -80
401
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
48
WILLIAM(21) vượt xuống -20
130
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
651
WILLIAM(21) > -20
363
CCI14
CCI(14) vượt lên -100
56
CCI(14) vượt xuống -100
382
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
57
CCI(14) vượt xuống 100
68
CCI(14) sắp vượt lên 100
6
CCI(14) sắp vượt xuống 100
2
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
786
CCI(14) > 100
134
CCI7
CCI(7) vượt lên -100
55
CCI(7) vượt xuống -100
435
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
77
CCI(7) vượt xuống 100
51
CCI(7) sắp vượt lên 100
2
CCI(7) sắp vượt xuống 100
2
CCI(7) Tại 100
3
CCI(7) < -100
781
CCI(7) > 100
111
CCI21
CCI(21) vượt lên -100
40
CCI(21) vượt xuống -100
353
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
59
CCI(21) vượt xuống 100
68
CCI(21) sắp vượt lên 100
4
CCI(21) sắp vượt xuống 100
4
CCI(21) Tại 100
2
CCI(21) < -100
686
CCI(21) > 100
148
STOCHASTIC14_5
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
48
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
436
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
5
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
16
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
51
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
98
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
11
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
3
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
3
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
1645
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC7_3
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
54
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
448
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
4
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
14
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
77
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
92
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
7
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
3
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
2
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
1645
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX14
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
50
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
235
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
107
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
12
ADX(14) DI+ Tại DI-
2
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
545
ADX(14) > 40
344
ADX7
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
65
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
247
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
137
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
9
ADX(7) DI+ Tại DI-
3
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
250
ADX(7) > 40
621
ADX21
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
40
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
224
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
86
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
19
ADX(21) DI+ Tại DI-
6
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
700
ADX(21) > 40
280
MACD
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
55
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
263
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
3
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
7
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
31
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
153
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
ICHIMOKU
Xuất hiện mây xanh
251
Xuất hiện mây đỏ
88
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Giá vượt lên SMA(10)
Giá vượt xuống SMA(10)
Giá sắp vượt lên SMA(10)
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
Giá tại SMA(10)
Giá < SMA(10)
Giá > SMA(10)
Giá vượt lên SMA(20)
Giá vượt xuống SMA(20)
Giá sắp vượt lên SMA(20)
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
Giá tại SMA(20)
Giá < SMA(20)
Giá > SMA(20)
Giá vượt lên SMA(50)
Giá vượt xuống SMA(50)
Giá sắp vượt lên SMA(50)
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
Giá tại SMA(50)
Giá < SMA(50)
Giá > SMA(50)
Giá vượt lên SMA(100)
Giá vượt xuống SMA(100)
Giá sắp vượt lên SMA(100)
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
Giá tại SMA(100)
Giá < SMA(100)
Giá > SMA(100)
Giá vượt lên SMA(200)
Giá vượt xuống SMA(200)
Giá sắp vượt lên SMA(200)
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
Giá tại SMA(200)
Giá < SMA(200)
Giá > SMA(200)
Giá vượt lên EMA(10)
Giá vượt xuống EMA(10)
Giá sắp vượt lên EMA(10)
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
Giá tại EMA(10)
Giá < EMA(10)
Giá > EMA(10)
Giá vượt lên EMA(20)
Giá vượt xuống EMA(20)
Giá sắp vượt lên EMA(20)
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
Giá tại EMA(20)
Giá < EMA(20)
Giá > EMA(20)
Giá vượt lên EMA(30)
Giá vượt xuống EMA(30)
Giá sắp vượt lên EMA(30)
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
Giá tại EMA(30)
Giá < EMA(30)
Giá > EMA(30)
Giá vượt lên EMA(50)
Giá vượt xuống EMA(50)
Giá sắp vượt lên EMA(50)
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
Giá tại EMA(50)
Giá < EMA(50)
Giá > EMA(50)
Giá vượt lên EMA(60)
Giá vượt xuống EMA(60)
Giá sắp vượt lên EMA(60)
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
Giá tại EMA(60)
Giá < EMA(60)
Giá > EMA(60)
Giá bám dải Bollinger Trên
Giá bám dải Bollinger Dưới
Giá chạm dải Bollinger Trên
Giá chạm dải Bollinger Dưới
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI(14) Vượt lên 30
RSI(14) vượt xuống 30
RSI(14) sắp vượt lên 30
RSI(14) sắp vượt xuống 30
RSI(14) Tại 30
RSI(14) Vượt lên 70
RSI(14) vượt xuống 70
RSI(14) sắp vượt lên 70
RSI(14) sắp vượt xuống 70
RSI(14) Tại 70
RSI(14) < 30
RSI(14) > 70
RSI(7) Vượt lên 30
RSI(7) vượt xuống 30
RSI(7) sắp vượt lên 30
RSI(7) sắp vượt xuống 30
RSI(7) Tại 30
RSI(7) Vượt lên 70
RSI(7) vượt xuống 70
RSI(7) sắp vượt lên 70
RSI(7) sắp vượt xuống 70
RSI(7) Tại 70
RSI(7) < 30
RSI(7) > 70
RSI(21) Vượt lên 30
RSI(21) vượt xuống 30
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
RSI(21) vượt xuống 70
RSI(21) sắp vượt lên 70
RSI(21) sắp vượt xuống 70
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
RSI(21) > 70
MFI(14) vượt lên 20
MFI(14) vượt xuống 20
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
MFI(14) vượt xuống 80
MFI(14) sắp vượt lên 80
MFI(14) sắp vượt xuống 80
MFI(14) Tại 80
MFI(14) < 20
MFI(14) > 80
MFI(7) vượt lên 20
MFI(7) vượt xuống 20
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
MFI(7) vượt xuống 80
MFI(7) sắp vượt lên 80
MFI(7) sắp vượt xuống 80
MFI(7) Tại 80
MFI(7) < 20
MFI(7) > 80
MFI(21) vượt lên 20
MFI(21) vượt xuống 20
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
MFI(21) vượt xuống 80
MFI(21) sắp vượt lên 80
MFI(21) sắp vượt xuống 80
MFI(21) Tại 80
MFI(21) < 20
MFI(21) > 80
WILLIAM(14) vượt lên -80
WILLIAM(14) vượt xuống -80
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
WILLIAM(14) vượt xuống -20
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
WILLIAM(14) > -20
WILLIAM(7) vượt lên -80
WILLIAM(7) vượt xuống -80
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
WILLIAM(7) vượt xuống -20
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
WILLIAM(7) > -20
WILLIAM(21) vượt lên -80
WILLIAM(21) vượt xuống -80
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
WILLIAM(21) vượt xuống -20
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
WILLIAM(21) > -20
CCI(14) vượt lên -100
CCI(14) vượt xuống -100
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
CCI(14) vượt xuống 100
CCI(14) sắp vượt lên 100
CCI(14) sắp vượt xuống 100
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
CCI(14) > 100
CCI(7) vượt lên -100
CCI(7) vượt xuống -100
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
CCI(7) vượt xuống 100
CCI(7) sắp vượt lên 100
CCI(7) sắp vượt xuống 100
CCI(7) Tại 100
CCI(7) < -100
CCI(7) > 100
CCI(21) vượt lên -100
CCI(21) vượt xuống -100
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
CCI(21) vượt xuống 100
CCI(21) sắp vượt lên 100
CCI(21) sắp vượt xuống 100
CCI(21) Tại 100
CCI(21) < -100
CCI(21) > 100
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ Tại DI-
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
ADX(14) > 40
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ Tại DI-
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
ADX(7) > 40
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ Tại DI-
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
ADX(21) > 40
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
Xuất hiện mây xanh
Xuất hiện mây đỏ
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |