CTCP Bamboo Capital (bcg)

8.82
-0.10
(-1.12%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - BCG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành hiện hữu 10/05/2024
11/05/2024
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 0

Cổ tức bằng tiền 23/08/2022
22/09/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 23/08/2022
21/09/2022
20/1
Phát hành thêm: 25,165,272 (3087)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1

BCG: Giao dịch 30.162.185 cổ phiếu thay đổi niêm yết (21/09/2022 13:38)
BCG: Đã phát hành 25.162.185 cổ phiếu để trả cổ tức (29/08/2022 10:09)
BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 533.467.622 cp (29/08/2022 10:02)
BCG: Đã phân phối 5.000.000 cp ESOP (29/08/2022 10:01)
Phát hành khác 23/08/2022
21/09/2022
Phát hành thêm: 5,000,000

BCG: Đã phân phối 5.000.000 cp ESOP (29/08/2022 10:01)
Phát hành khác 10/05/2022
10/05/2022
Phát hành thêm: 57,000,000

BCG: 10.5.2022, niêm yết bổ sung 57.000.000 cp (06/05/2022 17:26)
BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 503.305.437 cp (19/04/2022 13:48)
Phát hành khác 10/02/2022
10/02/2022
Phát hành thêm: 148,768,263

BCG: 10.2.2022, niêm yết bổ sung 148.768.263 cp (09/02/2022 14:41)
BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 446.305.437 cp (20/01/2022 18:01)
Phát hành hiện hữu 06/12/2021
31/12/2021
2/1
(giá: 12,000)
Phát hành thêm: 103,768,587 (13768587)

BCG: 14.9.2021, niêm yết bổ sung 90.000.000 cp (13/09/2021 10:44)
BCG: 16.7.2021, niêm yết bổ sung 4.069.034 cp (15/07/2021 13:37)
BCG: 22.7.2021, giao dịch 4.069.034 cp niêm yết bổ sung (15/07/2021 13:34)
BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 297.537.174 cp (13/07/2021 11:00)
Cổ tức bằng tiền 23/06/2021
29/07/2021
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 23/06/2021
22/07/2021
50/1
Phát hành thêm: 4,069,363 (329)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:1

BCG: 22.7.2021, giao dịch 4.069.034 cp niêm yết bổ sung (15/07/2021 13:34)
Phát hành hiện hữu 21/01/2021
16/04/2021
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 68,002,880 (540500)

16/04/2021 ## BCG: Giao dịch 67.462.380 cp niêm yết bổ sung

BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 203.468.140 cp (17/03/2021 08:50)
Phát hành khác 15/01/2021
15/01/2021
Phát hành thêm: 28,000,000

BCG: 15.10.2021, giao dịch 28.000.000 cp niêm yết bổ sung (30/09/2020 10:28)
BCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 136.005.760 cp (06/08/2020 09:09)
Cổ tức bằng tiền 23/07/2020
10/09/2020
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Phát hành khác 16/01/2017
16/01/2017
Phát hành thêm: 3,000,000

BCG: 16/01/2017, niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu (13/01/2017 15:24)
BCG: Đã phát hành 3.000.000 cp ESOP (24/10/2016 13:45)
Cổ phiếu thưởng 10/06/2016
28/07/2016
100/8
Phát hành thêm: 3,256,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2016
Phát hành hiện hữu 10/06/2016
28/07/2016
1/1.5
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 61,050,000 (240)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 1:1.5. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2016
Ngày nộp tiền: 14/06/2016-04/07/2016

---

BCG: 28.7.2016, niêm yết bổ sung 64.305.760 cp (27/07/2016 14:41)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc