CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (bwe)

46.60
0.20
(0.43%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - BWE

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 17/05/2024
18/05/2024
100/14
Cổ phiếu trước khi phát hành: 192,920,000
Dự kiến phát hành thêm: 27,008,800
Cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 219,928,800

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Cổ tức bằng tiền 30/01/2023
26/04/2023
13%
1300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 31/12/2021
21/04/2022
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Phát hành khác 06/07/2021
06/07/2021
Phát hành thêm: 5,420,000

BWE: 6.7.2021, niêm yết bổ sung 5.420.000 cp (05/07/2021 15:08)
BWE: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 192.920.000 cp (17/05/2021 16:10)
Cổ tức bằng tiền 06/01/2021
07/04/2021
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Phát hành khác 03/12/2020
03/12/2020
Phát hành thêm: 37,500,000

BWE: 3.12.2020, niêm yết bổ sung 37.500.000 cp (02/12/2020 08:23)
Cổ tức bằng tiền 30/12/2019
19/03/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/12/2018
28/02/2019
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/04/2018
16/04/2018
2%
200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán thêm cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (mã CK: BWE) như sau:

Cổ tức bằng tiền 06/02/2018
28/02/2018
2.50%
250 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 250 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (mã CK: BWE) như sau:

Cổ tức bằng tiền 20/11/2017
05/12/2017
2.50%
250 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 250 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (mã CK: BWE) như sau:

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc