CTCP Tập đoàn Masan (msn)

75.80
1.90
(2.57%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - MSN

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 11/08/2023
11/08/2023
Phát hành thêm: 7,118,623

MSN: 11.8.2023, niêm yết bổ sung 7.118.623 cp (10/08/2023 00:00)
MSN: SLCP có quyền biểu quyết là 1.430.843.406 cp (14/07/2023 00:00)
Cổ tức bằng tiền 04/07/2022
13/07/2022
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP
Phát hành khác 22/06/2022
22/06/2022
Phát hành thêm: 7,083,207

MSN: 22.6.2022, niêm yết bổ sung 7.083.207 cp (21/06/2022 09:47)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.423.724.783 cp (09/06/2022 14:40)
Cổ phiếu thưởng 12/04/2022
09/05/2022
5/1
Phát hành thêm: 236,106,938 (54)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

MSN: 9.5.2022, niêm yết bổ sung 236.106.884 cp (06/05/2022 14:17)
MSN: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (29/04/2022 16:23)
MSN: Đã phân phối 236.106.884 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (15/04/2022 17:54)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.416.641.576 cp (15/04/2022 17:53)
Cổ tức bằng tiền 15/12/2021
24/12/2021
2.50%
250 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 01/07/2021
16/07/2021
9.50%
950 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/12/2020
30/12/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 11/09/2020
11/09/2020
Phát hành thêm: 11,588,245

MSN: 11.9.2020, giao dịch 5.736.799 cp niêm yết bổ sung (03/09/2020 17:25)

MSN: 21.6.2021, niêm yết bổ sung 5.851.446 cp (18/06/2021 02:04)


MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.180.534.692 cp (08/06/2021 14:16)
Phát hành khác 15/07/2019
15/07/2019
Phát hành thêm: 5,796,899

MSN: 15.7.2019, niêm yết bổ sung 5.796.899 cp (12/07/2019 14:12)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.168.946.447 cp (26/06/2019 13:39)
Mua cổ phiếu quỹ 02/10/2018
02/10/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: -109,899,932

MSN: Đã bán 109.899.932 cp quỹ (02/10/2018 14:43)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.163.149.548 cp (02/10/2018 14:10)
Phát hành khác 25/06/2018
25/06/2018
Phát hành thêm: 5,775,574

MSN: 25.6.2018, niêm yết bổ sung 5.775.574 cp (22/06/2018 08:44)
MSN: Số lượng cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.053.249.616 cp (14/06/2018 16:34)
Mua cổ phiếu quỹ 16/11/2017
16/11/2017
KL cổ phiếu quỹ mua: 100,665,722

Masan Group vừa chi gần 5.900 tỷ đồng mua vào hơn 100 triệu cổ phiếu quỹ (16/11/2017 13:30)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.047.474.042 cp (16/11/2017 11:17)
MSN: Đã mua 100.665.722 cp làm cp quỹ (16/11/2017 10:57)
Phát hành khác 25/08/2017
25/08/2017
Phát hành thêm: 9,877,600

MSN: 25.8.2017, niêm yết bổ sung 9.877.600 cp (24/08/2017 08:40)
Cổ phiếu thưởng 23/01/2017
17/02/2017
2/1
Phát hành thêm: 379,420,732 (32)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2017

MSN: 27/02/2017, giao dịch 379.420.700 cổ phiếu niêm yết bổ sung (17/02/2017 15:30)
MSN: 17/02/2017, niêm yết bổ sung 379.420.700 cổ phiếu (16/02/2017 14:44)
MSN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (07/02/2017 11:07)
MSN: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.138.262.164 cp (07/02/2017 11:06)
Phát hành khác 10/01/2017
10/01/2017
Phát hành thêm: 12,000,000

MSN: 10/01/2017, niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu (06/01/2017 16:43)
Thị giá 65.000 đồng/cp, Masan đã phát hành riêng lẻ thành công 12 triệu cp giá 95.000 đồng/cp (28/12/2016 08:21)

MSN: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 758.841.464 cp (27/12/2016 16:52)
Cổ tức bằng tiền 04/01/2017
24/01/2017
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017
Mua cổ phiếu quỹ 19/10/2016
19/10/2016
KL cổ phiếu quỹ mua: 9,234,210

MSN: Đã mua lại 9.234.210 cp làm cp quỹ (19/10/2016 17:13)
MSN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 746.841.464 (19/10/2016 16:58)
Phát hành khác 29/06/2016
29/06/2016
Phát hành thêm: 9,357,813

MSN: 29.6.2016, niêm yết bổ sung 9.357.813 cổ phiếu


---

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.357.813 cổ phiếu (Chín triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm mười ba cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 93.578.130.000 đồng
(Chín mươi ba tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 756.075.674 cổ phiếu
(Bảy trăm năm mươi sáu triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 7.560.756.740.000 đồng (Bảy nghìn năm trăm sáu mươi tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/06/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong công ty.
Phát hành khác 03/08/2015
03/08/2015
Phát hành thêm: 10,909,721

MSN: 3.8.2015, niêm yết bổ sung 10.909.721 cp (31/07/2015 10:28)
Phát hành khác 04/09/2014
04/09/2014
Phát hành thêm: 896,802

MSN: 6.8.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 896.802 cổ phiếu
Ngày 09/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 865/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã CK: MSN) như sau:
- Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 328/QĐ-SGDHCM ngày 29/08/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 896.802 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần 01 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 073/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014 .
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 735.808.140 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 7.358.081.400.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/09/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 06/08/2015
Phát hành khác 19/12/2013
19/12/2013
Phát hành thêm: 29,770,465

MSN:5.11.2014, giao dịch 29.770.465 cp riêng lẻ phát hành thêm
Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần 01 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 297.704.650.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 19/12/2013
Ngày chính thức giao dịch: 05/11/2014
Phát hành khác 02/07/2013
02/07/2013
Phát hành thêm: 17,860,750

MSN: 2/7, giao dịch 17.860.750 cổ phiếu phát hành thêm
Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 077/NQ-ĐHĐCĐ-12 ngày 25/04/2012.
Phát hành khác 21/08/2012
21/08/2012
Phát hành thêm: 172,007,854

MSN: 27/8, giao dịch 172.007.854 cổ phiếu phát hành thêm
ngày niêm yết có hiệu lực 21/8/2012
Phát hành khác 08/12/2010
08/12/2010
Phát hành thêm: 29,872,449

MSN: Quyết định niêm yết bổ sung 29.872.449 cổ phiếu
Phát hành khác 26/01/2010
26/01/2010
Phát hành thêm: 9,000,000

MSN: Niêm yết bổ sung 9 triệu cổ phiếu


SGDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San (mã CK: MSN) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc