Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (pow)

11.55
0.20
(1.76%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - POW

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 30/09/2021
04/11/2021
2%
200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 18/11/2020
10/12/2020
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc