CTCP Sữa Việt Nam (vnm)

67
1.20
(1.82%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - VNM

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 15/03/2024
26/04/2024
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/12/2023
28/02/2024
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 03/08/2023
05/10/2023
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/12/2022
28/02/2023
14%
1400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 06/07/2022
19/08/2022
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 10/01/2022
25/02/2022
14%
1400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/09/2021
30/09/2021
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/06/2021
30/06/2021
11%
1100 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/01/2021
26/02/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/09/2020
15/10/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 29/09/2020
05/10/2020
5/1
Phát hành thêm: 348,337,559 (69907)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

05/10/2020 ## VNM: Đã phát hành 348.267.652 cp thưởng
Cổ tức bằng tiền 29/06/2020
15/07/2020
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 26/12/2019
28/02/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 16/09/2019
26/09/2019
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/06/2019
26/06/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/12/2018
28/02/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/09/2018
26/09/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 05/09/2018
27/09/2018
5/1
Phát hành thêm: 290,290,686 (56322)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Cổ tức bằng tiền 05/06/2018
26/06/2018
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Cổ tức bằng tiền 28/12/2017
30/03/2018
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bổ sung đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Cổ tức bằng tiền 14/08/2017
31/08/2017
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Cổ tức bằng tiền 04/05/2017
22/05/2017
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt (mã CK: VNM) như sau:

Cổ tức bằng tiền 19/08/2016
31/08/2016
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016
Cổ phiếu thưởng 19/08/2016
20/09/2016
5/1
Phát hành thêm: 241,909,985 (6480)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

---


VNM: 20.9.2016, giao dịch 241.903.505 cp niêm yết bổ sung (09/09/2016 17:01)
VNM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.451.453.429 cp (30/08/2016 13:39)
Mua cổ phiếu quỹ 06/08/2016
06/08/2016
KL cổ phiếu quỹ mua: -316,110

Ban co phieu quy
Phát hành khác 05/08/2016
05/08/2016
Phát hành thêm: 8,887,731

VNM: 5.8.2016, niêm yết bổ sung 8.887.731 cp

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.209.549.924 cổ phiếu (Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm hai mươi bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 12.095.499.240.000 đồng (Mười hai nghìn không trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo
chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
Cổ tức bằng tiền 03/06/2016
16/06/2016
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
Cổ tức bằng tiền 05/08/2015
04/09/2015
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015
Cổ phiếu thưởng 05/08/2015
15/09/2015
5/1
Phát hành thêm: 200,065,058 (44264)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

--

VNM: 15.9.2015, giao dịch 200.020.794 cp niêm yết bổ sung (09/09/2015 09:23)
Cổ tức bằng tiền 13/08/2014
05/09/2014
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
Cổ phiếu thưởng 13/08/2014
22/09/2014
5/1
Phát hành thêm: 166,727,937 (42334)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
--

VNM: 22.9.2014, niêm yết bổ sung 166.685.603 cổ phiếu (18/09/2014 17:24)

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 833.955.796 cổ phiếu ( Tám trăm ba mươi ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi sáu cổ phiếu)


- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.000.641.399 cổ phiếu ( Một tỷ sáu trăm bốn mươi mốt ngàn ba trăm chín mươi chín cổ phiếu)
Cổ tức bằng tiền 13/05/2014
30/05/2014
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
Cổ tức bằng tiền 16/12/2013
03/01/2014
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013
Cổ tức bằng tiền 20/08/2013
06/09/2013
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2013
Cổ tức bằng tiền 14/06/2013
28/06/2013
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2013
Cổ phiếu thưởng 19/12/2012
25/01/2013
2/1
Phát hành thêm: 277,899,322 (58280)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2012
-----------
VNM: 25/01, giao dịch 277.841.042 cổ phiếu phát hành thêm (21/01/2013 18:26)
Cổ tức bằng tiền 21/08/2012
06/09/2012
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2012
Cổ tức bằng tiền 06/04/2012
25/04/2012
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012
Mua cổ phiếu quỹ 22/02/2012
22/02/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 18,100

đã mua 18100 cp quỹ??
Mua cổ phiếu quỹ 21/02/2012
21/02/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 186,590

VNM: Đã mua 50.870 dịch cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện 21/2/2012
Tổng số cp quỹ hiện có: 298.010
Cổ phiếu thưởng 29/11/2011
30/12/2011
2/1
Phát hành thêm: 185,357,065 (67861)

Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011
---------

VNM: 30/12 - giao dịch 185.289.204 cổ phiếu phát hành thêm (23/12/2011 16:08)
Cổ tức bằng tiền 13/09/2011
30/09/2011
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011
Mua cổ phiếu quỹ 25/08/2011
25/08/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 7,530

VNM: Đã mua 7.530 cổ phiếu quỹ
số lượng cp đăng ký mua:7.530
số lượng cp quỹ hiện có: 111.420 cổ phiếu
thời gian thực hiện 23/08/2011 đến 25/08/2011
Phát hành nội bộ 01/07/2011
01/07/2011
Phát hành thêm: 14,254,910

VNM: 1/7 - Giao dịch 14.254.910 cổ phiếu phát hành thêm

-Ngày niêm yết có hiệu lực: 27/6/2011
-Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2011
HSX
Mua cổ phiếu quỹ 06/06/2011
06/06/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 8,700

VNM: Đã mua 8.700 cổ phiếu quỹ
SỐ cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện: 103.890
Thời gian thực hiện:06/06/2011
Mua cổ phiếu quỹ 13/05/2011
13/05/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 21,420

VNM: Đã mua 21.420 cổ phiếu quỹ
-Thời gian thực hiện 13/05/2011
-SỐ cp63 phiếu quỹ sau khi giao dịch: 95.190 cp
Mua cổ phiếu quỹ 09/04/2011
09/04/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 7,750

VNM: Đã mua 7.750 cổ phiếu quỹ (08/04/2011 13:48)

Số lượng cổ phiếu hiện có: 73.770
Phát hành nội bộ 08/04/2011
08/04/2011
Phát hành thêm: 3,498,520

VNM: 08/04 - Giao dịch 3.498.520 cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 01/04/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 365/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:
Số lượng: 3.498.520 cổ phiếu(Ba triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn năm trăm hai mươicổ phiếu)
Đây là số cổ phiếuphát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu này hiện đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
Phát hành khác 11/03/2011
11/03/2011
Phát hành thêm: 1,806,820

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE
Ngày 07/03/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có Thông báo số 231/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (MCK: VNM).

Số lượng: 1.806.820 cổ phiếu (Một triệu tám trăm lẻ sáungàn tám trăm hai mươi cổ phiếu)
Đâylà số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2010.
Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 18.068.200.000 đồng (Mười tám tỷ không trăm sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/03/2010
Ngày chính thức giao dịch: 11/03/2011.
Mua cổ phiếu quỹ 24/12/2010
24/12/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 28,870

Số lượng đăng ký mua lại: 4.480 cổ phiếu
Số lượng đã thực hiện: 4.480 cổ phiếu
Thời gian thực hiện: Ngày 24/12/2010
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 66.020 cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 13/08/2010
31/08/2010
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2010
Cổ tức bằng tiền 08/04/2010
27/04/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền bổ sung sau 6 năm cổ phần hóa 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2010
Cổ tức bằng tiền 25/02/2010
26/03/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

C. t.c ..t 2/2009, 1.000 ./cp
Cổ phiếu thưởng 18/09/2009
21/10/2009
1/1
Phát hành thêm: 175,624,990 (21830)

VNM: Phát hành CP thưởng tỷ lệ 1:1, ngày GDKHQ 18/9/2009
Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành : 175.640.310 cp
(-21830)

03:47 PM VNM: 21/10-Chính thức giao dịch 175.624.990 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Mua cổ phiếu quỹ 17/09/2009
17/09/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 21,830

đã mua 28130 cổ phiếu quỹ
Mua cổ phiếu quỹ 03/09/2009
03/09/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 15,320

VNM: Đã mua 15.320 cổ phiếu quỹ


Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) thông báo kết quả mua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua : 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 15.320 CP.
Thời gian thực hiện giao dịch: 3/9/2009
Cổ tức bằng tiền 20/07/2009
05/08/2009
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 2.000 đ/cp
Phát hành nội bộ 10/07/2009
10/07/2009
Phát hành thêm: 364,640

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (MCK: VNM).


Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng: 364.640 cổ phiếu (ba trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên

Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 3.646.400.000 đồng (ba tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2009

Ngày chính thức giao dịch: 10/07/2009.
Cổ tức bằng tiền 26/11/2008
15/12/2008
19%
1900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.900 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 18/08/2008
05/09/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2008, 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 17/04/2008
09/05/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 27/06/2007
16/07/2007
19%
1900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 1.900 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 31/01/2007
15/02/2007
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2006, 1.000 đ/cp
Phát hành hiện hữu 31/01/2007
04/05/2007
20/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 8,347,500

2. Phát hành thêm 8.347.500CP cho CĐ hiện tại theo phương thức phát hành quyền mua cho các CĐ hiện tại với tỷ lệ 20:1

08:41 AM VNM: TB ngày 4/5 là ngày GD chính thức 8.325.670 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Phát hành khác 15/11/2006
30/01/2007
Phát hành thêm: 7,950,000

30/1-Chính thức giao dịch 7,95 triệu cổ phiếu phát hành thêm
========================
Ngày 15/11/2006, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 66/UBCK-DKPH chấp thuận cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phát hành thêm 18.050.475 cổ phiếu để đầu tư, mở rộng HĐ SXKD và tái cơ cấu tài chính Công ty (tổng lượng vốn cần huy động: 665.454.750.000 đồng), chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ 7.950.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn theo hình thức chào giá cạnh tranh với giá bảo lãnh phát hành là 71.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Vinamilk được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.
Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM;
Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: CTCP Chứng khoán Bảo Việt: Trụ sở: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM
Giai đoạn 2: Phát hành 8.347.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo phương thức phát hành quyền mua (tỷ lệ thực hiện quyền 20: 1) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2007.
Giai đoạn 3: Phát hành 1.752.975 cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2007.
Cổ tức bằng tiền 28/06/2006
14/07/2006
9%
900 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2006, 900 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc