CTCP Kim Khí KKC (kkc)

6.40
-0.10
(-1.54%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - KKC

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 23/02/2022
24/03/2022
100000/10819
Phát hành thêm: 562,588 (562588)
Cổ phiếu sau phát hành: 5,200,000

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100000:10819
Cổ tức bằng tiền 04/06/2021
25/06/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/04/2021
28/05/2021
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 30/03/2018
12/04/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 27/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí – số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên và sửa đổi điều lệ, đổi tên Công ty, bầu lại Hội đồng quản trị
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/04/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
Cổ tức bằng tiền 02/03/2017
28/03/2017
50%
5000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 5.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
Cổ tức bằng tiền 25/03/2015
15/04/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
Cổ tức bằng tiền 14/02/2014
28/02/2014
22%
2200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 2.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014
Cổ tức bằng tiền 06/03/2013
02/04/2013
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013
Cổ tức bằng tiền 28/03/2012
27/04/2012
22%
2200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 2.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012
Cổ tức bằng tiền 25/08/2011
12/09/2011
22%
2200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 2.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2011
Cổ tức bằng tiền 31/08/2010
21/09/2010
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền (Thay đổi ngày GDKHQ do nghỉ lễ 2/9/2010) 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2010
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc