CTCP Licogi 16 (lcg)

11.95
0.20
(1.70%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - LCG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 18/05/2023
15/06/2023
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/08/2022
29/08/2022
10/1
Phát hành thêm: 17,240,482 (4136)
Cổ phiếu sau phát hành: 189,641,170

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

LCG: 29.8.2022, niêm yết bổ sung 17.236.346 cp (26/08/2022 16:12)
LCG: Đã phát hành 17.236.346 cổ phiếu để trả cổ tức (16/08/2022 09:21)
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 189.640.832 cp (16/08/2022 09:19)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 20/10/2021
02/12/2021
100/8
Phát hành thêm: 9,219,854 (-338)
Cổ phiếu sau phát hành: 124,468,364

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Phát hành hiện hữu 20/10/2021
02/12/2021
2.305/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 49,999,207 (2062747)
Cổ phiếu sau phát hành: 172,404,824

LCG: Đã phân phối 57.156.314 cp trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (02/12/2021 15:41)
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 172.404.486 cp (02/12/2021 15:40)
Cổ tức bằng tiền 12/05/2021
01/06/2021
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/09/2020
16/10/2020
100/12
Phát hành thêm: 12,347,875 (-1342)
Cổ phiếu sau phát hành: 115,248,172

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

LCG: 16.10.2020, giao dịch 12.346.810 cp niêm yết bổ sung (07/10/2020 13:55)

LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 115.248.172 cp (15/09/2020 17:19)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 12/12/2019
11/03/2020
100/5
Phát hành thêm: 4,899,983 (690)
Cổ phiếu sau phát hành: 102,898,955

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 102.901.362 cp (11/03/2020 17:11)
LCG: 17.1.2020, giao dịch 4.899.293 cp niêm yết bổ sung (09/01/2020 15:13)

KLNY 104.901.700,00 102.901.362,00
Phát hành hiện hữu 12/12/2019
17/01/2020
10/3
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 29,399,899 (29399899)
Cổ phiếu sau phát hành: 97,999,662

Khối lượng dự kiến phát hành: 29,399,898, Tỷ lệ: 10/3, Giá phát hành: 10000 VND
Cổ tức bằng tiền 10/10/2019
11/11/2019
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/08/2018
28/09/2018
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Phát hành khác 20/03/2018
20/03/2018
Phát hành thêm: 21,999,662

LCG: 20.3.2018, niêm yết bổ sung 22.000.000 cp (19/03/2018 11:02)
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 99.999.662 cp (02/02/2018 16:24)
LCG: Chào bán thành công 22.000.000 cp riêng lẻ (02/02/2018 00:00)
Mua cổ phiếu quỹ 15/01/2018
15/01/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: 2,000,000

LCG: Đã mua 2.000.000 cp làm cp quỹ (15/10/2018 17:26)
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 97.999.662 cp (15/10/2018 17:28)
Phát hành khác 20/11/2017
20/11/2017
Phát hành thêm: 1,750,044

LCG: 17.10.2018, giao dịch 1.750.044 cp niêm yết bổ sung (20/11/2017 10:47)
LCG: 20.11.2017, niêm yết bổ sung 1.750.044 cp (17/11/2017 10:19)
Licogi 16 (LCG) dự kiến phát hành 22 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp (01/11/2017 15:33)
LCG: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (23/10/2017 15:54)
LCG: Đã phát hành 1.750.044 cp ESOP (20/10/2017 15:17)
LCG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 77.999.661 cp (20/10/2017 15:16)
Cổ tức bằng tiền 27/07/2017
28/08/2017
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã CK: LCG) như sau:

Phát hành khác 22/10/2014
22/10/2014
Phát hành thêm: 20,000,000

Ngày 20/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 974/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã CK: LCG) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 406 /QĐ-SGDHCM ngày 20/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : LCG
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 20.000.000 cổ phiếu.
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2014.
- Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 76.249.956 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 762.499.560.000 đồng.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/10/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 05/10/2015
Cổ tức bằng tiền 22/05/2012
06/07/2012
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2012
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 17/06/2011
22/07/2011
2/1
Phát hành thêm: 18,749,999 (40)
Cổ phiếu sau phát hành: 56,249,956

Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2011

----

LCG: 22/7 - Giao dịch 18.749.959 cổ phiếu phát hành thêm (14/07/2011 17:19)
Cổ tức bằng tiền 18/05/2011
31/05/2011
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2011
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 19/05/2010
06/07/2010
2/1
Phát hành thêm: 12,500,000 (3)
Cổ phiếu sau phát hành: 37,499,997

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2010
---------------
LCG: 6/7-Chính thức giao dịch 12.499.997 cp phát hành thêm (HOSE)
------------
KL niem yet: 37,499,997
Cổ tức bằng tiền 19/05/2010
21/06/2010
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2010
Cổ tức bằng tiền 21/12/2009
08/01/2010
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 1.500 đ/cp
Phát hành chiến lược 18/11/2009
18/11/2009
Phát hành thêm: 4,600,000

04:10 PM LCG: 18/11-GIao dịch chính thức 4.600.000 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/06/2009
29/07/2009
2/1
Phát hành thêm: 6,800,000
Cổ phiếu sau phát hành: 20,400,000

LCG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

02:38 PM LCG: 29/7-Giao dịch chính thức 6.800.000 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Cổ tức bằng tiền 13/05/2009
29/05/2009
2.50%
250 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 3/2008, 250 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 04/12/2008
25/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.000 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc