CTCP Licogi 16 (lcg)

12.05
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - LCG

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
18/05/2023 Cash 7%12.50 (LC) - 0.7 (1) = 11.80 (O) 1.05932 (C)
1.05932 x 1
= 1.05932 (aC)
11.80 (O)
(12.50) (LC)
C=12.50/11.80
11.95
+0.15
+1.27%
11.95
=
11.95 / 1
09/08/2022 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)12.95 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 11.77 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.05932
= 1.16525 (aC)
11.77 (O)
(12.95) (LC)
C=12.95/11.77
12
+0.23
+1.93%
11.33
=
12 / 1.05932
20/10/2021 Split-Bonus 100/8 (Volume + 8%, Ratio=0.08)Rights 2.305/1 Price 10 (Volume + 43.38%, Ratio=0.43)17.90 (LC) + 0.43*10 (3) / 1 + 0.08 (2) + 0.43 (3) = 14.69 (O) 1.21851 (C)
1.21851 x 1.16525
= 1.41988 (aC)
14.69 (O)
(17.90) (LC)
C=17.90/14.69
15.70
+1.01
+6.87%
13.47
=
15.70 / 1.16525
12/05/2021 Cash 7%14 (LC) - 0.7 (1) = 13.30 (O) 1.05263 (C)
1.05263 x 1.41988
= 1.49461 (aC)
13.30 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/13.30
13.40
+0.10
+0.75%
9.44
=
13.40 / 1.41988
09/09/2020 Split-Bonus 100/12 (Volume + 12%, Ratio=0.12)9.02 (LC) / 1 + 0.12 (2) = 8.05 (O) 1.12 (C)
1.12 x 1.49461
= 1.67396 (aC)
8.05 (O)
(9.02) (LC)
C=9.02/8.05
8.26
+0.21
+2.56%
5.53
=
8.26 / 1.49461
12/12/2019 Split-Bonus 100/5 (Volume + 5%, Ratio=0.05)Rights 10/3 Price 10 (Volume + 30%, Ratio=0.30)8.43 (LC) + 0.30*10 (3) / 1 + 0.05 (2) + 0.30 (3) = 8.47 (O) 0.995669 (C)
0.995669 x 1.67396
= 1.66671 (aC)
8.47 (O)
(8.43) (LC)
C=8.43/8.47
8.15
-0.32
-3.74%
4.87
=
8.15 / 1.67396
10/10/2019 Cash 7%9.85 (LC) - 0.7 (1) = 9.15 (O) 1.0765 (C)
1.0765 x 1.66671
= 1.79422 (aC)
9.15 (O)
(9.85) (LC)
C=9.85/9.15
9.11
-0.04
-0.44%
5.47
=
9.11 / 1.66671
27/08/2018 Cash 7%9.64 (LC) - 0.7 (1) = 8.94 (O) 1.0783 (C)
1.0783 x 1.79422
= 1.9347 (aC)
8.94 (O)
(9.64) (LC)
C=9.64/8.94
9.20
+0.26
+2.91%
5.13
=
9.20 / 1.79422
27/07/2017 Cash 7%11.15 (LC) - 0.7 (1) = 10.45 (O) 1.06699 (C)
1.06699 x 1.9347
= 2.0643 (aC)
10.45 (O)
(11.15) (LC)
C=11.15/10.45
10.55
+0.10
+0.96%
5.45
=
10.55 / 1.93470
22/05/2012 Cash 5%11.50 (LC) - 0.5 (1) = 11 (O) 1.04545 (C)
1.04545 x 2.0643
= 2.15813 (aC)
11.00 (O)
(11.50) (LC)
C=11.50/11.00
11.10
+0.10
+0.91%
5.38
=
11.10 / 2.06430
17/06/2011 Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)20.80 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 13.87 (O) 1.5 (C)
1.5 x 2.15813
= 3.2372 (aC)
13.87 (O)
(20.80) (LC)
C=20.80/13.87
14.40
+0.53
+3.85%
6.67
=
14.40 / 2.15813
18/05/2011 Cash 20%24.30 (LC) - 2 (1) = 22.30 (O) 1.08969 (C)
1.08969 x 3.2372
= 3.52753 (aC)
22.30 (O)
(24.30) (LC)
C=24.30/22.30
21.20
-1.10
-4.93%
6.55
=
21.20 / 3.23720
19/05/2010 Cash 5%Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)68 (LC) - 0.5 (1) / 1 + 0.50 (2) = 45 (O) 1.51111 (C)
1.51111 x 3.52753
= 5.33049 (aC)
45.00 (O)
(68.00) (LC)
C=68.00/45.00
42.90
-2.10
-4.67%
12.16
=
42.90 / 3.52753
21/12/2009 Cash 15%65.50 (LC) - 1.5 (1) = 64 (O) 1.02344 (C)
1.02344 x 5.33049
= 5.45542 (aC)
64.00 (O)
(65.50) (LC)
C=65.50/64.00
67
+3
+4.69%
12.57
=
67 / 5.33049
24/06/2009 Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)79 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 52.67 (O) 1.5 (C)
1.5 x 5.45542
= 8.18313 (aC)
52.67 (O)
(79.00) (LC)
C=79.00/52.67
55
+2.33
+4.43%
10.08
=
55 / 5.45542
13/05/2009 Cash 2.5%63.50 (LC) - 0.25 (1) = 63.25 (O) 1.00395 (C)
1.00395 x 8.18313
= 8.21548 (aC)
63.25 (O)
(63.50) (LC)
C=63.50/63.25
63.50
+0.25
+0.40%
7.76
=
63.50 / 8.18313
04/12/2008 Cash 10%27.80 (LC) - 1 (1) = 26.80 (O) 1.03731 (C)
1.03731 x 8.21548
= 8.52203 (aC)
26.80 (O)
(27.80) (LC)
C=27.80/26.80
25.50
-1.30
-4.85%
3.10
=
25.50 / 8.21548

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc