CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (nvl)

11.10
-0.05
(-0.45%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - NVL

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 10/01/2023
10/01/2023
Phát hành thêm: 270,729

10/01/2023 10:52 NVL: 11.1.2023, niêm yết bổ sung 270.729 cp
24/11/2022 17:16 NVL: Đã chuyển đổi trái phiếu thành 270.729 CP
24/11/2022 17:15 NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.950.104.538 cp
Phát hành khác 05/07/2022
05/07/2022
Phát hành thêm: 108,290

NVL: 5.7.2022, niêm yết bổ sung 54.145 cp (01/07/2022 18:03)
NVL: Đã chuyển đổi trái phiếu thành 54.145 cp (24/05/2022 09:51)

NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.949.833.809 cp (01/07/2022 17:46)
Phát hành khác 03/06/2022
03/06/2022
Phát hành thêm: 19,304,200

NVL: 3.6.2022, niêm yết bổ sung 19.304.200 cp (02/06/2022 09:13)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.949.779.664 cp (24/05/2022 09:50)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/12/2021
07/02/2022
100/31
Phát hành thêm: 456,817,742 (2042)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,930,421,319

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:31

NVL: 7.2.2022, niêm yết bổ sung 456.815.700 cp (28/01/2022 10:51)

NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.930.421.319 cp (31/12/2021 18:20)
Phát hành khác 12/07/2021
12/07/2021
Phát hành thêm: 18,060,642

18,060,642
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.473.605.619 cp (đính chính) (25/06/2021 13:46)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/06/2021
12/07/2021
555/198
Phát hành thêm: 382,732,942
Cổ phiếu sau phát hành: 1,455,544,977

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 555:198

NVL: 12.7.2021, niêm yết bổ sung 385.914.534 cp (09/07/2021 14:22)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.473.605.619 cp (đính chính) (25/06/2021 13:46)
Phát hành khác 26/03/2021
26/03/2021
Phát hành thêm: 8,953,737

+
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.072.812.035 cp (07/04/2021 13:24)
Phát hành hiện hữu 20/01/2021
26/03/2021
89/7
(giá: 59,200)
Phát hành thêm: 77,573,001
Cổ phiếu sau phát hành: 1,063,858,298

NVL: Đã chào bán 77.666.501 cổ phiếu ra công chúng (26/03/2021 17:18)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.072.812.035 cp (07/04/2021 13:24)
Phát hành khác 11/12/2020
11/12/2020
Phát hành thêm: 1,556,155

NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 986.285.297 cp (11/12/2020 15:26)
Phát hành khác 25/09/2020
25/09/2020
Phát hành thêm: 14,543,110

NVL: Đã phát hành 14.543.110 cp ESOP (25/09/2020 17:19)
NVL: 29.9.2020, giao dịch 1.290.470 cp niêm yết bổ sung (22/09/2020 16:02)

KLCP đang lưu hành:984,729,142
Phát hành khác 21/08/2020
21/08/2020
Phát hành thêm: 645,235

NVL: Đã chuyển đổi trái phiếu thành 189.775 cp (21/08/2020 07:36)
NVL: Đã chuyển đổi trái phiếu thành 455.460 cp (10/08/2020 10:09)

NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 969.996.257 cp (10/08/2020 17:10)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 970.186.032 cp (21/08/2020 07:36)
Phát hành khác 27/03/2020
27/03/2020
Phát hành thêm: 20,490,000

NVL: 27.3.2020, niêm yết bổ sung 20.490.000 cp

SO lugng ch.:mg lchoan sau khi thay dei niem yet: 969.540.797 C6 phi&

- LSe do thay niem yet: Phat hanh c6 phieu rieng le d6 thgc hien chuyen
dei ce phiEu uu &Ai thenh c6 phieu phe thong caa Citing ty CO phan Tap doan EMu tu
Dia 6c No Va
Phát hành khác 26/12/2019
26/12/2019
Phát hành thêm: 18,604,123

NVL: Giao dịch 18.604.123 cp niêm yết bổ sung (26/12/2019 15:54)
NVL: 26.12.2019, niêm yết bổ sung 18.604.123 cp (25/12/2019 09:36)
NVL: Đã phát hành 18.604.123 cp ESOP (04/12/2019 13:59)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 949.050.797 cp (04/12/2019 13:53)
Phát hành khác 15/01/2019
15/01/2019
Phát hành thêm: 22,670,000

NVL: 15.1.2019, niêm yết bổ sung 22.670.000 cp (14/01/2019 10:30)
NVL: Đã phát hành 22.670.000 cp ESOP (20/12/2018 17:24)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 930.446.674 cp (20/12/2018 17:23)
Phát hành khác 18/12/2018
18/12/2018
Phát hành thêm: 320,746

NVL: 18.12.2018, niêm yết bổ sung 320.746 cp (14/12/2018 00:00)
Phát hành khác 25/06/2018
25/06/2018
Phát hành thêm: 52,500,000

NVL: 25.6.2018, niêm yết bổ sung 52.500.000 cp (22/06/2018 08:43)
NVL: Đã phát hành 52.500.000 cp, số lượng cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 907.455.928 cp (21/05/2018 00:00)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 27/03/2018
26/04/2018
100/31
Phát hành thêm: 202,318,013 (835)
Cổ phiếu sau phát hành: 854,955,928

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:31

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau:---

NVL: 26.4.2018, niêm yết bổ sung 202.317.178 cp (24/04/2018 13:42)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 854.955.928 cp (05/04/2018 16:15)
Phát hành khác 26/02/2018
26/02/2018
Phát hành thêm: 9,809,962

NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 652.638.750 cp
NVL: 28.3.2018, giao dịch 9.809.962 cp niêm yết bổ sung
Phát hành khác 29/01/2018
29/01/2018
Phát hành thêm: 20,000,000

NVL: 29.1.2018, niêm yết bổ sung 20.000.000 cp (25/01/2018 16:16)
Novaland dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (15/01/2018 15:36)
NVL: Đã phát hành 20.000.000 cp ESOP (03/01/2018 08:57)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 642.828.788 cp (03/01/2018 08:55)
Phát hành khác 13/11/2017
13/11/2017
Phát hành thêm: 33,459,554

NVL: 13.11.2017, niêm yết bổ sung 33.459.554 cp (10/11/2017 10:08)
NVL11715: 8.11.2017, ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu NVLG082019 (01/11/2017 10:55)
NVL: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 622.828.788 cp (30/06/2017 11:02)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc