CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (nvl)

11.10
-0.05
(-0.45%)