DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
htp
CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát
12.80 0.20 620,300 28,201 91,804,980 2,304,305,033 0%

Biểu đồ 52 tuần
2/
vnb
CTCP Sách Việt Nam
11.30 0.20 47,500 102,981 67,909,960 590,816,639 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
eid
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
24.40 0 1,500 18,154 15,000,000 274,499,989 22.09%

Biểu đồ 52 tuần
4/
sed
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
19.60 0.10 700 8,255 10,000,000 183,999,996 7.67%

Biểu đồ 52 tuần
5/
ebs
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
11.20 0 0 41,867 10,219,484 130,809,397 8.31%

Biểu đồ 52 tuần
6/
dst
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long
3.90 0.10 21,600 377,019 32,300,000 119,510,002 0.06%

Biểu đồ 52 tuần
7/
stc
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
17.10 0 8,400 4,637 5,665,530 112,744,045 6.13%

Biểu đồ 52 tuần
8/
bed
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
33 0 0 669 3,000,000 104,700,005 0%

Biểu đồ 52 tuần
9/
pnc
CTCP Văn hóa Phương Nam
8.98 -0.01 100 19,127 10,799,351 100,865,940 0.80%

Biểu đồ 52 tuần
10/
dad
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
17.90 -0.50 100 5,301 5,000,000 90,500,002 32.51%

Biểu đồ 52 tuần
11/
alt
CTCP Văn hóa Tân Bình
14.90 0.40 6,000 3,087 6,172,523 82,094,557 0.32%

Biểu đồ 52 tuần
12/
sgd
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
13 0 0 10,296 4,137,000 79,430,403 0.98%

Biểu đồ 52 tuần
13/
sap
CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
23.30 0 0 2,366 1,286,984 69,497,136 0%

Biểu đồ 52 tuần
14/
smn
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam
12.40 0 0 1,386 4,405,000 57,705,502 0.15%

Biểu đồ 52 tuần
15/
qst
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh
20.20 0 0 195 3,240,000 54,108,002 0%

Biểu đồ 52 tuần
16/
eci
CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
24.50 0 0 4,445 1,860,000 46,686,001 4.79%

Biểu đồ 52 tuần
17/
hev
CTCP Sách Đại học Dạy nghề
30 0 0 2,388 1,000,000 30,000,000 2.32%

Biểu đồ 52 tuần
18/
tph
CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội
16.90 0 0 1,809 2,095,985 29,343,790 0.16%

Biểu đồ 52 tuần
19/
dae
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
14.80 0 0 3,334 1,498,680 26,077,031 0.75%

Biểu đồ 52 tuần
20/
efi
CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
1.80 0.10 2,500 36,663 10,880,000 20,672,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
21/
lbe
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An
26.10 0.10 151,300 1,955 1,100,000 17,270,000 0.51%

Biểu đồ 52 tuần
22/
bst
CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận
14.50 -1.30 1,300 670 1,100,000 15,840,000 0.37%

Biểu đồ 52 tuần
23/
bdb
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định
13 0 3,000 223 1,126,474 10,926,798 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc