SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK EPS ROA ROE TT Doanh Thu TT Lợi Nhuận ĐT hiệu quả PE PS P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản Tăng giá % ĐT lướt sóng Điểm TB
1/ PAT   92.4 (-0.3) 99.5%
EPS (11.0k)
2023: (11.4k)
2022: (38.5k)
99.6%
ROA (29%)
2023: (23.7%)
2022: (80.6%)
100%
ROE (51%)
2023: (54.9%)
2022: (123.4%)
81.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (97.5%)
2021: (26.9%)
2020: (64.7%)
88.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (275.7%)
2021: (203.5%)
2020: (748.6%)
5 90.6%
PE (8.4x)
2023: (8.0x)
2022: (1.7x)
42.3%
PS (1.34x)
2023: (1.3x)
2022: (0.5x)
7.5%
PB: (4.3x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.8k)
2022: (31.2k)
28.0%
Giá 12T trước (74.6k)
24T (111.4k)
36T (6.2k)
44.0%
Nợ/TổngTàiSản (43.3%)
Nợ/VốnCSH (76.3%)
ThanhToánHiệnHành (147.5%)
ThanhToánNhanh (128.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
1.4 28.1%
Beta (1.0x)
67.4%
TB12T (30,567)
TB12T/KLNY (0.1%)
76.5%
+/-% 6T (2.3%)
12T (23.5%)
24T (-17.3%)
36T (1,382.8%)
60T (1,382.8%)
3.7 3.4
2/ SLS   194.5 (1.4) 100%
EPS (52.7k)
2023: (53.4k)
2022: (31.6k)
99.5%
ROA (33%)
2023: (36.4%)
2022: (27.2%)
99.4%
ROE (39%)
2023: (42.9%)
2022: (36.4%)
86.6%
TT DOANH THU (8%)
2023: (29.0%)
2022: (46.5%)
2021: (1.7%)
2020: (0%)
99.9%
TT LOI NHUAN (43%)
2023: (69.2%)
2022: (62.1%)
2021: (52.5%)
2020: (100.5%)
5.0 98.0%
PE (3.6x)
2023: (2.7x)
2022: (3.6x)
41.1%
PS (1.30x)
2023: (0.9x)
2022: (0.9x)
30.0%
PB: (1.4x)
GiáSS : (134.8k)
2023: (124.5k)
2022: (86.7k)
22.7%
Giá 12T trước (189.2k)
24T (119.0k)
36T (99.7k)
80.4%
Nợ/TổngTàiSản (16.1%)
Nợ/VốnCSH (19.2%)
ThanhToánHiệnHành (396.5%)
ThanhToánNhanh (185.3%)
ThanhToánTiềnMặt (25.5%)
3.0 23.3%
Beta (0.9x)
67.1%
TB12T (17,662)
TB12T/KLNY (0.2%)
86.0%
+/-% 6T (30.9%)
12T (1.6%)
24T (61.5%)
36T (92.8%)
60T (593.4%)
3.9 4.0
3/ NCT   95 (-0.1) 98.3%
EPS (8.4k)
2023: (8.3k)
2022: (9.1k)
99.9%
ROA (39%)
2023: (39.1%)
2022: (47.4%)
99.9%
ROE (46%)
2023: (50.0%)
2022: (54.9%)
7.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (10.9%)
2020: (0%)
27.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (6.1%)
2021: (8.2%)
2020: (0%)
5.0 70.9%
PE (11.3x)
2023: (10.1x)
2022: (8.2x)
16.4%
PS (3.38x)
2023: (3.1x)
2022: (2.6x)
5.1%
PB: (5.2x)
GiáSS : (18.5k)
2023: (16.6k)
2022: (16.5k)
25.3%
Giá 12T trước (84.1k)
24T (76.1k)
36T (55.7k)
92.3%
Nợ/TổngTàiSản (15.3%)
Nợ/VốnCSH (18.1%)
ThanhToánHiệnHành (537.7%)
ThanhToánNhanh (533.8%)
ThanhToánTiềnMặt (86.4%)
1.4 10.8%
Beta (0.4x)
52.5%
TB12T (8,660)
TB12T/KLNY (0.0%)
73.6%
+/-% 6T (13.3%)
12T (13.5%)
24T (25.4%)
36T (71.3%)
60T (118.1%)
2.9 3.1
4/ CAP   52.8 (-0.9) 99.1%
EPS (8.1k)
2023: (10.8k)
2022: (13.5k)
99.5%
ROA (21%)
2023: (33.6%)
2022: (45.5%)
99.6%
ROE (35%)
2023: (39.6%)
2022: (54.6%)
78.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (23.4%)
2021: (41.3%)
2020: (250.8%)
94.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (2.0%)
2022: (83.1%)
2021: (92.4%)
2020: (346.1%)
5.0 96.4%
PE (6.7x)
2023: (4.6x)
2022: (2.5x)
51.9%
PS (0.97x)
2023: (0.8x)
2022: (0.4x)
16.7%
PB: (2.3x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (27.2k)
2022: (24.7k)
20.3%
Giá 12T trước (47.5k)
24T (41.3k)
36T (19.9k)
49.0%
Nợ/TổngTàiSản (40.8%)
Nợ/VốnCSH (69.0%)
ThanhToánHiệnHành (224.3%)
ThanhToánNhanh (48.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
2.0 25.7%
Beta (0.9x)
73.4%
TB12T (38,351)
TB12T/KLNY (0.3%)
82.5%
+/-% 6T (8.1%)
12T (13.5%)
24T (30.5%)
36T (171.0%)
60T (575.9%)
4.0 3.6
5/ DSN   57.5 (-0.6) 98.5%
EPS (9.0k)
2023: (9.3k)
2022: (8.9k)
99.7%
ROA (34%)
2023: (32.5%)
2022: (38.1%)
99.3%
ROE (38%)
2023: (35.5%)
2022: (43.0%)
44.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (7.2%)
2022: (819.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
41.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (4.4%)
2022: (337.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
5.0 93.4%
PE (6.5x)
2023: (5.7x)
2022: (5.1x)
18.6%
PS (2.87x)
2023: (2.6x)
2022: (2.4x)
12.2%
PB: (2.4x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (26.2k)
2022: (20.8k)
23.8%
Giá 12T trước (52.2k)
24T (41.3k)
36T (34.9k)
95.3%
Nợ/TổngTàiSản (11.5%)
Nợ/VốnCSH (13.0%)
ThanhToánHiệnHành (827.4%)
ThanhToánNhanh (824.6%)
ThanhToánTiềnMặt (146.2%)
2.2 9.1%
Beta (0.4x)
66.7%
TB12T (18,933)
TB12T/KLNY (0.2%)
64.4%
+/-% 6T (7.6%)
12T (9.5%)
24T (38.6%)
36T (64.0%)
60T (38.1%)
2.7 3.3
6/ BMP   98.6 (2.2) 99.1%
EPS (11.7k)
2023: (12.8k)
2022: (8.5k)
99.3%
ROA (27%)
2023: (32.0%)
2022: (22.8%)
98.4%
ROE (33%)
2023: (38.7%)
2022: (26.5%)
37.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (8.2%)
93.7%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (49.9%)
2022: (223.9%)
2021: (0%)
2020: (23.6%)
5.0 85.7%
PE (8.2x)
2023: (7.7x)
2022: (5.8x)
36.0%
PS (1.64x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
12.1%
PB: (2.7x)
GiáSS : (35.4k)
2023: (33.1k)
2022: (32.3k)
17.0%
Giá 12T trước (89.2k)
24T (46.4k)
36T (43k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (17.8%)
Nợ/VốnCSH (21.6%)
ThanhToánHiệnHành (475.1%)
ThanhToánNhanh (414.8%)
ThanhToánTiềnMặt (163.4%)
2.2 54.0%
Beta (1.5x)
79.8%
TB12T (247,414)
TB12T/KLNY (0.3%)
76.0%
+/-% 6T (-5.7%)
12T (9.4%)
24T (110.0%)
36T (126.7%)
60T (211.9%)
4.3 3.8
7/ IDP   255 (-18.5) 99.5%
EPS (14.7k)
2023: (15.1k)
2022: (13.8k)
97.8%
ROA (17%)
2023: (17.6%)
2022: (21.1%)
99.1%
ROE (32%)
2023: (30.2%)
2022: (44.9%)
98.5%
TT DOANH THU (13%)
2023: (9.3%)
2022: (26.0%)
2021: (25.2%)
2020: (83.9%)
92.9%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (14.1%)
2022: (0%)
2021: (64.0%)
2020: (344.8%)
5.0 48.1%
PE (17.6x)
2023: (15.7x)
2022: (12.6x)
23.9%
PS (2.21x)
2023: (2.2x)
2022: (1.7x)
4.4%
PB: (5.7x)
GiáSS : (45.2k)
2023: (50.0k)
2022: (30.7k)
16.7%
Giá 12T trước (234.5k)
24T (152.5k)
36T (93.0k)
46.8%
Nợ/TổngTàiSản (47.8%)
Nợ/VốnCSH (91.7%)
ThanhToánHiệnHành (131.8%)
ThanhToánNhanh (115.5%)
ThanhToánTiềnMặt (8.9%)
0.3 44.9%
Beta (1.3x)
15.3%
TB12T (384)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.5%
+/-% 6T (4.7%)
12T (10.0%)
24T (69.2%)
36T (177.5%)
60T (496.9%)
3.3 2.9
8/ HLB   266.1 (0.7) 99.9%
EPS (37.1k)
2022: (42.1k)
2021: (27.3k)
97.6%
ROA (16%)
2022: (24.4%)
2021: (15.9%)
98.3%
ROE (25%)
2022: (33.7%)
2021: (29.2%)
90.8%
TT DOANH THU (7%)
2022: (39.6%)
2021: (38.2%)
2020: (20.9%)
2019: (0%)
65.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (54.4%)
2021: (26.2%)
2020: (9.5%)
2019: (0%)
5.0 91.5%
PE (7.2x)
2022: (5.0x)
2021: (5.9x)
59.6%
PS (0.54x)
2022: (0.5x)
2021: (0.5x)
17.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (146.7k)
2022: (125.1k)
2021: (93.5k)
17.6%
Giá 12T trước (218.7k)
24T (188.2k)
36T (127.5k)
72.3%
Nợ/TổngTàiSản (37.8%)
Nợ/VốnCSH (60.6%)
ThanhToánHiệnHành (221.8%)
ThanhToánNhanh (180.4%)
ThanhToánTiềnMặt (93.7%)
2.6 69.1%
Beta (1.9x)
31.7%
TB12T (468)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.6%
+/-% 6T (-20.2%)
12T (21.4%)
24T (41.0%)
36T (108.1%)
60T (174.9%)
3.6 3.7
9/ DRL   65.5 (0.2) 96.0%
EPS (5.6k)
2023: (6.1k)
2022: (6.5k)
99.9%
ROA (39%)
2023: (43.2%)
2022: (46.5%)
99.8%
ROE (42%)
2023: (49.5%)
2022: (53.4%)
32.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.6%)
2021: (0%)
2020: (7.6%)
29.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (10.6%)
2021: (0%)
2020: (6.0%)
5.0 67.6%
PE (11.6x)
2023: (10.5x)
2022: (9.0x)
8.1%
PS (6.23x)
2023: (5.8x)
2022: (4.9x)
4.9%
PB: (4.9x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (12.4k)
2022: (12.2k)
37.2%
Giá 12T trước (60.3k)
24T (56.8k)
36T (45.1k)
89.8%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,045.9%)
ThanhToánNhanh (1,033.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.7%)
1.3 9.7%
Beta (0.4x)
45.6%
TB12T (2,976)
TB12T/KLNY (0.0%)
59.3%
+/-% 6T (2.0%)
12T (8.7%)
24T (15.3%)
36T (45.3%)
60T (93.1%)
1.9 2.7
10/ DGC   123.8 (-1.6) 98.9%
EPS (7.8k)
2023: (8.2k)
2022: (14.7k)
98.8%
ROA (21%)
2023: (20.0%)
2022: (41.5%)
98.1%
ROE (24%)
2023: (25.8%)
2022: (51.4%)
80.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (51.3%)
2021: (53.1%)
2020: (22.5%)
82.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (133.0%)
2021: (163.4%)
2020: (60%)
5.0 72.8%
PE (16.0x)
2023: (11.6x)
2022: (3.8x)
17.5%
PS (4.93x)
2023: (3.7x)
2022: (1.5x)
9.0%
PB: (3.8x)
GiáSS : (32.9k)
2023: (31.7k)
2022: (28.5k)
7.9%
Giá 12T trước (70.7k)
24T (86.9k)
36T (40.4k)
81.5%
Nợ/TổngTàiSản (13.5%)
Nợ/VốnCSH (15.6%)
ThanhToánHiệnHành (593.1%)
ThanhToánNhanh (548.7%)
ThanhToánTiềnMặt (5.9%)
1.0 63.6%
Beta (1.8x)
94.7%
TB12T (3,111,736)
TB12T/KLNY (0.8%)
95.2%
+/-% 6T (36.7%)
12T (77.6%)
24T (44.4%)
36T (210.8%)
60T (1,353.8%)
4.9 3.6
11/ PDN   122.5 (1.5) 98.8%
EPS (8.8k)
2023: (8.0k)
2022: (12.6k)
98.3%
ROA (23%)
2023: (21.7%)
2022: (18.9%)
98.3%
ROE (30%)
2023: (29.4%)
2022: (28.3%)
95.4%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.3%)
2022: (19.6%)
2021: (12.5%)
2020: (7.0%)
98.4%
TT LOI NHUAN (38%)
2023: (25.8%)
2022: (45.7%)
2021: (0.8%)
2020: (16.8%)
5.0 72.8%
PE (13.3x)
2023: (11.6x)
2022: (5.3x)
21.8%
PS (3.47x)
2023: (2.9x)
2022: (1.2x)
10.8%
PB: (4.0x)
GiáSS : (29.3k)
2023: (27.0k)
2022: (44.7k)
22.3%
Giá 12T trước (130.8k)
24T (52.2k)
36T (38.3k)
82.4%
Nợ/TổngTàiSản (23.2%)
Nợ/VốnCSH (30.2%)
ThanhToánHiệnHành (285.2%)
ThanhToánNhanh (285.0%)
ThanhToánTiềnMặt (77.0%)
1.4 50.9%
Beta (1.5x)
26.0%
TB12T (1,110)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.4%
+/-% 6T (19.7%)
12T (-10.2%)
24T (125.3%)
36T (206.7%)
60T (259.4%)
3.6 3.3
12/ PHN   80 (0) 96.6%
EPS (8.3k)
2023: (7.0k)
2022: (5.1k)
99.4%
ROA (31%)
2023: (29.4%)
2022: (25.0%)
99.0%
ROE (36%)
2023: (34.8%)
2022: (29.3%)
60.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.9%)
2021: (5.4%)
2020: (4.5%)
93.5%
TT LOI NHUAN (41%)
2023: (38.9%)
2022: (20.8%)
2021: (0%)
2020: (88.1%)
5.0 87.0%
PE (8.8x)
2023: (6.0x)
2022: (6.4x)
49.1%
PS (1.19x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
11.9%
PB: (3.1x)
GiáSS : (23.2k)
2023: (20.2k)
2022: (17.3k)
3.6%
Giá 12T trước (38.4k)
24T (32.6k)
36T (28.6k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.1%)
ThanhToánHiệnHành (610.3%)
ThanhToánNhanh (333.1%)
ThanhToánTiềnMặt (75.4%)
2.2 56.0%
Beta (1.6x)
21.2%
TB12T (309)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.0%
+/-% 6T (73.3%)
12T (90.0%)
24T (124.2%)
36T (155.2%)
60T (283.9%)
4.1 3.8
13/ FT1   46 (0) 97.8%
EPS (8.4k)
2022: (10.7k)
2021: (6.8k)
97.5%
ROA (19%)
2022: (19.1%)
2021: (16.4%)
99.5%
ROE (43%)
2022: (49.4%)
2021: (34.5%)
29.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (36.5%)
2021: (3.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
56.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (57.3%)
2021: (5.3%)
2020: (0.3%)
2019: (0%)
5.0 96.6%
PE (5.1x)
2022: (3.2x)
2021: (4.6x)
74.7%
PS (0.33x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
17.3%
PB: (2.2x)
GiáSS : (19.4k)
2022: (21.7k)
2021: (19.8k)
40.3%
Giá 12T trước (37.8k)
24T (34.9k)
36T (38.8k)
37.3%
Nợ/TổngTàiSản (57.1%)
Nợ/VốnCSH (133.1%)
ThanhToánHiệnHành (140.0%)
ThanhToánNhanh (61.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.7%)
2.8 25.9%
Beta (0.9x)
37.4%
TB12T (1,172)
TB12T/KLNY (0.0%)
64.0%
+/-% 6T (10.0%)
12T (13.8%)
24T (23.3%)
36T (10.9%)
60T (137.0%)
2.4 3.4
14/ SCS   88 (-0.9) 95.5%
EPS (5.6k)
2023: (5.3k)
2022: (6.9k)
99.7%
ROA (32%)
2023: (29.3%)
2022: (41.5%)
99.5%
ROE (36%)
2023: (37.2%)
2022: (45.1%)
24.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
30.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (14.7%)
2021: (21.4%)
2020: (0%)
5.0 56.3%
PE (15.5x)
2023: (12.8x)
2022: (9.8x)
4.2%
PS (10.95x)
2023: (9.1x)
2022: (7.4x)
5.3%
PB: (5.5x)
GiáSS : (15.9k)
2023: (14.2k)
2022: (15.3k)
22.8%
Giá 12T trước (61.7k)
24T (71.2k)
36T (62.4k)
93.8%
Nợ/TổngTàiSản (9.2%)
Nợ/VốnCSH (10.1%)
ThanhToánHiệnHành (769.5%)
ThanhToánNhanh (769.5%)
ThanhToánTiềnMặt (50.5%)
0.9 21.5%
Beta (0.8x)
70.4%
TB12T (93,863)
TB12T/KLNY (0.1%)
76.7%
+/-% 6T (37.3%)
12T (42.2%)
24T (23.1%)
36T (40.5%)
60T (37.3%)
3.7 3.2
15/ WCS   215.2 (-11.7) 99.7%
EPS (28.0k)
2023: (26.6k)
2022: (15.2k)
98.4%
ROA (27%)
2023: (23.4%)
2022: (17.5%)
96.3%
ROE (31%)
2023: (32.8%)
2022: (20.0%)
82.5%
TT DOANH THU (29%)
2023: (49.1%)
2022: (71.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
82.2%
TT LOI NHUAN (41%)
2023: (74.5%)
2022: (226.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
5.0 80.0%
PE (8.1x)
2023: (6.5x)
2022: (10.1x)
14.0%
PS (3.91x)
2023: (3.1x)
2022: (4.1x)
12.2%
PB: (2.6x)
GiáSS : (88.9k)
2023: (81.2k)
2022: (76.4k)
19.0%
Giá 12T trước (166.9k)
24T (155.8k)
36T (158.0k)
88.0%
Nợ/TổngTàiSản (13.3%)
Nợ/VốnCSH (15.3%)
ThanhToánHiệnHành (753.3%)
ThanhToánNhanh (753.2%)
ThanhToánTiềnMặt (18.9%)
1.5 30.7%
Beta (1x)
35.1%
TB12T (560)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.7%
+/-% 6T (31.5%)
12T (35.9%)
24T (45.7%)
36T (43.6%)
60T (131.3%)
3.4 3.3
16/ TMP   71.9 (-0.5) 97.0%
EPS (5.4k)
2023: (6.5k)
2022: (8.2k)
98.5%
ROA (21%)
2023: (21.2%)
2022: (25.0%)
98.5%
ROE (28%)
2023: (28.7%)
2022: (34.0%)
50.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.0%)
2021: (68.8%)
2020: (0%)
45.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (62.3%)
2021: (97.9%)
2020: (0%)
4.9 76.4%
PE (12.8x)
2023: (9.9x)
2022: (5.0x)
11.2%
PS (6.28x)
2023: (5.3x)
2022: (2.7x)
10.3%
PB: (3.6x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (22.7k)
2022: (24.1k)
12.2%
Giá 12T trước (51.7k)
24T (47.1k)
36T (30.6k)
86.5%
Nợ/TổngTàiSản (25.9%)
Nợ/VốnCSH (35.0%)
ThanhToánHiệnHành (516.8%)
ThanhToánNhanh (516.1%)
ThanhToánTiềnMặt (80.4%)
1.1 31.0%
Beta (1.0x)
29.8%
TB12T (2,267)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.3%
+/-% 6T (0.6%)
12T (33.6%)
24T (46.6%)
36T (125.4%)
60T (217.2%)
3.3 3.1
17/ DP3   67.3 (-5.5) 97.2%
EPS (5.7k)
2023: (5.8k)
2022: (12.7k)
98.5%
ROA (22%)
2023: (22.0%)
2022: (21.4%)
97.1%
ROE (25%)
2023: (26.7%)
2022: (26.1%)
11.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
67.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (15.1%)
2022: (17.1%)
2021: (0%)
2020: (37.9%)
4.9 79.8%
PE (12.0x)
2023: (10.8x)
2022: (2.6x)
27.7%
PS (3.69x)
2023: (3.2x)
2022: (0.6x)
25.1%
PB: (3.0x)
GiáSS : (22.8k)
2023: (21.8k)
2022: (48.5k)
20.0%
Giá 12T trước (66.1k)
24T (31.8k)
36T (37.2k)
85.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.5%)
Nợ/VốnCSH (15.6%)
ThanhToánHiệnHành (508.2%)
ThanhToánNhanh (441.1%)
ThanhToánTiềnMặt (16.5%)
2.1 28.4%
Beta (1.0x)
56.0%
TB12T (10,574)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.4%
+/-% 6T (-7.8%)
12T (-4.5%)
24T (98.5%)
36T (69.8%)
60T (267.0%)
3.1 3.4
18/ CNT   26.3 (-1.9) 94.0%
EPS (5.8k)
2023: (5.4k)
2022: (4.9k)
98.9%
ROA (27%)
2023: (23.7%)
2022: (20.6%)
99.7%
ROE (37%)
2023: (38.0%)
2022: (55.0%)
70.2%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (34.4%)
2021: (0%)
2020: (22.7%)
94.8%
TT LOI NHUAN (20%)
2023: (9.2%)
2022: (84.9%)
2021: (0%)
2020: (8,669.5%)
4.9 97.3%
PE (4.8x)
2023: (4.3x)
2022: (2.6x)
23.3%
PS (2.89x)
2023: (2.5x)
2022: (1.2x)
20.9%
PB: (1.7x)
GiáSS : (15.8k)
2023: (14.1k)
2022: (8.9k)
3.8%
Giá 12T trước (16k)
24T (13k)
36T (8.8k)
69.6%
Nợ/TổngTàiSản (27.8%)
Nợ/VốnCSH (38.5%)
ThanhToánHiệnHành (350.9%)
ThanhToánNhanh (306.8%)
ThanhToánTiềnMặt (3.9%)
1.5 82.1%
Beta (2.2x)
61.7%
TB12T (23,810)
TB12T/KLNY (0.1%)
96.1%
+/-% 6T (31.5%)
12T (77.5%)
24T (118.5%)
36T (222.7%)
60T (560.5%)
4.8 3.8
19/ CMF   273.1 (0) 99.9%
EPS (28.6k)
2022: (27.4k)
2021: (23.0k)
95.6%
ROA (14%)
2022: (15.5%)
2021: (16.0%)
97.0%
ROE (23%)
2022: (26.7%)
2021: (27.8%)
93.3%
TT DOANH THU (6%)
2022: (28.1%)
2021: (11.0%)
2020: (4.0%)
2019: (11.4%)
95.7%
TT LOI NHUAN (4%)
2022: (19.2%)
2021: (4.1%)
2020: (7.2%)
2019: (66.6%)
4.9 78.8%
PE (9.6x)
2022: (6.8x)
2021: (8.5x)
55.6%
PS (0.65x)
2022: (0.5x)
2021: (0.6x)
13.4%
PB: (2.2x)
GiáSS : (122.9k)
2022: (102.4k)
2021: (82.6k)
12.0%
Giá 12T trước (180k)
24T (166.4k)
36T (169.6k)
61.4%
Nợ/TổngTàiSản (38.4%)
Nợ/VốnCSH (62.4%)
ThanhToánHiệnHành (168.7%)
ThanhToánNhanh (121.9%)
ThanhToánTiềnMặt (27.5%)
1.7 23.5%
Beta (0.9x)
24.7%
TB12T (425)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.2%
+/-% 6T (41.4%)
12T (44.5%)
24T (56.3%)
36T (53.3%)
60T (145.2%)
3.2 3.3
20/ NTH   55 (0) 94.0%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (6.4k)
99.3%
ROA (24%)
2023: (23.5%)
2022: (28.5%)
98.9%
ROE (28%)
2023: (31.0%)
2022: (38.9%)
27.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.9%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
62.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (63.0%)
2021: (10.0%)
2020: (1.8%)
4.9 71.9%
PE (13.0x)
2023: (10.3x)
2022: (6.4x)
10.6%
PS (6.02x)
2023: (4.9x)
2022: (3.3x)
7.7%
PB: (3.6x)
GiáSS : (16.8k)
2023: (16.5k)
2022: (16.4k)
16.4%
Giá 12T trước (53.5k)
24T (38.1k)
36T (26.1k)
65.5%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.4%)
ThanhToánNhanh (100.3%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
0.7 38.0%
Beta (1.2x)
20.7%
TB12T (365)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.8%
+/-% 6T (25.5%)
12T (14%)
24T (60.3%)
36T (133.4%)
60T (209.5%)
3.4 3.0
21/ DTP   135 (0.2) 98.9%
EPS (14.1k)
2023: (13.4k)
2022: (7.7k)
97.1%
ROA (20%)
2023: (20.0%)
2022: (14.0%)
96.0%
ROE (27%)
2023: (27.4%)
2022: (20.9%)
99.3%
TT DOANH THU (27%)
2023: (40.8%)
2022: (36.7%)
2021: (11.4%)
2020: (16.7%)
98.3%
TT LOI NHUAN (53%)
2023: (73.8%)
2022: (15.3%)
2021: (11.4%)
2020: (3.3%)
4.9 69.0%
PE (9.3x)
2023: (10.1x)
2022: (11.5x)
25.1%
PS (1.82x)
2023: (2.0x)
2022: (1.8x)
9.9%
PB: (2.5x)
GiáSS : (52.3k)
2023: (48.7k)
2022: (36.9k)
7.4%
Giá 12T trước (93.3k)
24T (53.7k)
36T (55.1k)
73.2%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.4%)
ThanhToánHiệnHành (304.7%)
ThanhToánNhanh (156.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.4%)
0.9 40.9%
Beta (1.2x)
28.4%
TB12T (914)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.5%
+/-% 6T (11.6%)
12T (45.4%)
24T (152.4%)
36T (146.1%)
60T (693.3%)
3.8 3.2
22/ DNC   51.5 (0) 94.4%
EPS (6.1k)
2023: (5.8k)
2022: (4.6k)
98.7%
ROA (22%)
2023: (21.5%)
2022: (23.9%)
98.9%
ROE (35%)
2023: (33.0%)
2022: (30.7%)
89.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (21.8%)
2022: (16.0%)
2021: (43.2%)
2020: (10.8%)
64.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (28.1%)
2022: (10.9%)
2021: (29.0%)
2020: (0%)
4.9 80.6%
PE (8.4x)
2023: (7.4x)
2022: (8.0x)
68.1%
PS (0.39x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
9.5%
PB: (3.0x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.7k)
2022: (14.8k)
26.7%
Giá 12T trước (40.9k)
24T (39.4k)
36T (39.2k)
59.1%
Nợ/TổngTàiSản (38.0%)
Nợ/VốnCSH (61.3%)
ThanhToánHiệnHành (145.6%)
ThanhToánNhanh (128.2%)
ThanhToánTiềnMặt (20.4%)
2.2 16.9%
Beta (0.7x)
15.1%
TB12T (158)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.7%
+/-% 6T (26.5%)
12T (25.9%)
24T (30.6%)
36T (31.3%)
60T (244.1%)
2.5 3.2
23/ MCH   197.8 (2.6) 98.1%
EPS (10.1k)
2023: (9.8k)
2022: (7.5k)
97.0%
ROA (18%)
2023: (17.5%)
2022: (16.3%)
96.8%
ROE (26%)
2023: (26.9%)
2022: (24.3%)
86.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (4.5%)
2022: (0%)
2021: (17.1%)
2020: (25.5%)
96.7%
TT LOI NHUAN (30%)
2023: (30.0%)
2022: (0.2%)
2021: (20.4%)
2020: (12.3%)
4.9 60.8%
PE (19.4x)
2023: (8.7x)
2022: (9.2x)
18.7%
PS (4.92x)
2023: (2.2x)
2022: (1.8x)
8.8%
PB: (5.1x)
GiáSS : (38.6k)
2023: (36.3k)
2022: (30.9k)
7.3%
Giá 12T trước (73.3k)
24T (87.0k)
36T (116.8k)
72.4%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (199.4%)
ThanhToánNhanh (178.4%)
ThanhToánTiềnMặt (45.2%)
0.6 34.0%
Beta (1.1x)
56.3%
TB12T (86,643)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.0%
+/-% 6T (119.0%)
12T (164.1%)
24T (122.7%)
36T (65.9%)
60T (204.1%)
4.2 3.3
24/ SGC   97.5 (0) 98.0%
EPS (9.8k)
2023: (7.2k)
2022: (8.3k)
98.1%
ROA (20%)
2023: (17.3%)
2022: (21.9%)
95.6%
ROE (25%)
2023: (20.3%)
2022: (28.2%)
84.9%
TT DOANH THU (28%)
2023: (2.4%)
2022: (15.9%)
2021: (23.4%)
2020: (0%)
69.0%
TT LOI NHUAN (58%)
2023: (0%)
2022: (87.0%)
2021: (2.9%)
2020: (0%)
4.9 70.8%
PE (9.9x)
2023: (8.9x)
2022: (10.8x)
34.9%
PS (1.32x)
2023: (1x)
2022: (1.4x)
11.7%
PB: (2.5x)
GiáSS : (39.3k)
2023: (35.4k)
2022: (29.5k)
33.2%
Giá 12T trước (78.3k)
24T (81.4k)
36T (80.2k)
64.3%
Nợ/TổngTàiSản (21.5%)
Nợ/VốnCSH (27.3%)
ThanhToánHiệnHành (272.7%)
ThanhToánNhanh (113.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
1.5 23.9%
Beta (0.9x)
11.8%
TB12T (98)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.1%
+/-% 6T (31.4%)
12T (24.5%)
24T (19.8%)
36T (21.5%)
60T (-19.9%)
1.4 2.6
25/ PTG   0.5 (0) 98.3%
EPS (9.4k)
2022: (9.9k)
2021: (7.9k)
95.4%
ROA (15%)
2022: (16.6%)
2021: (13.9%)
97.7%
ROE (27%)
2022: (34.4%)
2021: (24.8%)
25.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (25.2%)
2021: (0.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
43.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (28.7%)
2021: (0%)
2020: (106.1%)
2019: (0%)
4.9 100%
PE (0.1x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
32.8%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (35.1k)
2022: (28.7k)
2021: (31.8k)
2.5%
Giá 12T trước (0.3k)
24T (0.2k)
36T (0.1k)
65.9%
Nợ/TổngTàiSản (45.6%)
Nợ/VốnCSH (83.8%)
ThanhToánHiệnHành (191.8%)
ThanhToánNhanh (187.7%)
ThanhToánTiềnMặt (55.1%)
3.8 5.8%
Beta (0.1x)
4.0%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.0%
+/-% 6T (25%)
12T (66.7%)
24T (150%)
36T (400%)
60T (600%)
2.6 3.8
26/ TTD   77.8 (0) 94.2%
EPS (4.9k)
2023: (5.3k)
2022: (5.9k)
98.9%
ROA (21%)
2023: (21.6%)
2022: (27.1%)
98.2%
ROE (26%)
2023: (27.5%)
2022: (33.6%)
36.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (2.5%)
2022: (68.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (751.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 58.8%
PE (15.1x)
2023: (12.9x)
2022: (8.8x)
33.3%
PS (1.56x)
2023: (1.5x)
2022: (1.1x)
6.7%
PB: (3.9x)
GiáSS : (19.2k)
2023: (19.5k)
2022: (17.6k)
17.1%
Giá 12T trước (63.5k)
24T (44.5k)
36T (40.1k)
86.7%
Nợ/TổngTàiSản (16.6%)
Nợ/VốnCSH (20.0%)
ThanhToánHiệnHành (314.2%)
ThanhToánNhanh (248.4%)
ThanhToánTiềnMặt (109.7%)
1.2 70.0%
Beta (1.9x)
41.8%
TB12T (2,904)
TB12T/KLNY (0.0%)
66.6%
+/-% 6T (-8.9%)
12T (17.8%)
24T (68.0%)
36T (86.5%)
60T (71.5%)
3.7 3.3
27/ NDC   146 (0) 99.4%
EPS (16.2k)
2022: (21.9k)
2021: (11.4k)
97.2%
ROA (15%)
2022: (22%)
2021: (16.0%)
94.4%
ROE (19%)
2022: (29.4%)
2021: (20.5%)
66.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (40.9%)
2021: (17.7%)
2020: (13.5%)
2019: (0%)
42.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (91.9%)
2021: (0%)
2020: (41.8%)
2019: (0%)
4.9 79.8%
PE (9.0x)
2022: (5.3x)
2021: (10.2x)
43.6%
PS (0.98x)
2022: (0.7x)
2021: (1.0x)
17.5%
PB: (1.7x)
GiáSS : (86.2k)
2022: (74.7k)
2021: (55.8k)
32.4%
Giá 12T trước (136.8k)
24T (122.2k)
36T (91.4k)
77.2%
Nợ/TổngTàiSản (20.9%)
Nợ/VốnCSH (26.4%)
ThanhToánHiệnHành (220.6%)
ThanhToánNhanh (145.7%)
ThanhToánTiềnMặt (70.5%)
2.4 85.6%
Beta (2.4x)
29.1%
TB12T (534)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.4%
+/-% 6T (-7.2%)
12T (6.7%)
24T (19.5%)
36T (59.7%)
60T (349.4%)
3.7 3.7
28/ PMC   89.4 (1.4) 98.5%
EPS (8.9k)
2023: (9.0k)
2022: (8.9k)
97.8%
ROA (21%)
2023: (19.6%)
2022: (16.9%)
94.6%
ROE (25%)
2023: (24.4%)
2022: (19.5%)
53.4%
TT DOANH THU (5%)
2023: (2.7%)
2022: (14.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
79.0%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (0.2%)
2022: (28.8%)
2021: (0%)
2020: (0.3%)
4.9 76.7%
PE (9.5x)
2023: (9x)
2022: (7.5x)
30.4%
PS (1.64x)
2023: (1.6x)
2022: (1.3x)
14.8%
PB: (2.3x)
GiáSS : (36.3k)
2023: (36.8k)
2022: (45.8k)
10.6%
Giá 12T trước (55.8k)
24T (49.0k)
36T (49.5k)
80.6%
Nợ/TổngTàiSản (15.5%)
Nợ/VốnCSH (18.4%)
ThanhToánHiệnHành (572.6%)
ThanhToánNhanh (445.2%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
1.5 37.0%
Beta (1.2x)
44.3%
TB12T (2,613)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.2%
+/-% 6T (14.8%)
12T (52.3%)
24T (73.2%)
36T (71.5%)
60T (100.3%)
3.8 3.4
29/ FBC   3.7 (0) 99.2%
EPS (19.6k)
2022: (17.8k)
2021: (9.1k)
92.4%
ROA (16%)
2022: (15.5%)
2021: (9.2%)
99.2%
ROE (48%)
2022: (46.0%)
2021: (29.0%)
39.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (23.0%)
2021: (25.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
72.0%
TT LOI NHUAN (10%)
2022: (94.9%)
2021: (0%)
2020: (49.9%)
2019: (0%)
4.9 99.3%
PE (0.2x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
100%
PS (0.01x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.1%
PB: (0.1x)
GiáSS : (40.6k)
2022: (38.8k)
2021: (31.5k)
38.3%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (3.7k)
36T (1.7k)
40.5%
Nợ/TổngTàiSản (66.7%)
Nợ/VốnCSH (200.5%)
ThanhToánHiệnHành (119.4%)
ThanhToánNhanh (96.7%)
ThanhToánTiềnMặt (37.6%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
61.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (121.7%)
60T (209.7%)
0.7 3.5
30/ NET   97.6 (-0.4) 95.4%
EPS (9.3k)
2023: (8.0k)
2022: (3.9k)
96.4%
ROA (23%)
2023: (20.0%)
2022: (11.6%)
98.8%
ROE (43%)
2023: (41.1%)
2022: (26.4%)
86.0%
TT DOANH THU (13%)
2023: (18.9%)
2022: (4.1%)
2021: (0%)
2020: (28.8%)
83.7%
TT LOI NHUAN (152%)
2023: (102.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (64.5%)
4.9 72.6%
PE (10.3x)
2023: (8.1x)
2022: (10.2x)
45.9%
PS (1.20x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
6.8%
PB: (4.5x)
GiáSS : (21.4k)
2023: (19.4k)
2022: (14.9k)
5.2%
Giá 12T trước (41.4k)
24T (41.6k)
36T (49.5k)
57.4%
Nợ/TổngTàiSản (46.7%)
Nợ/VốnCSH (87.5%)
ThanhToánHiệnHành (150.2%)
ThanhToánNhanh (97.7%)
ThanhToánTiềnMặt (51.7%)
1.0 25.7%
Beta (0.9x)
51.9%
TB12T (7,475)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.6%
+/-% 6T (43.3%)
12T (132.0%)
24T (131.0%)
36T (93.9%)
60T (318.7%)
4.1 3.3
31/ HGM   54.5 (0) 92.1%
EPS (5.0k)
2023: (4.4k)
2022: (4.3k)
99.2%
ROA (31%)
2023: (23.0%)
2022: (25.0%)
98.7%
ROE (39%)
2023: (27.8%)
2022: (29.6%)
74.7%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0%)
2022: (30.4%)
2021: (109.0%)
2020: (0%)
94.6%
TT LOI NHUAN (49%)
2023: (1.7%)
2022: (0%)
2021: (502.8%)
2020: (86.5%)
4.9 76.6%
PE (10.8x)
2023: (7.8x)
2022: (7.6x)
18.8%
PS (3.63x)
2023: (2.4x)
2022: (2.0x)
9.7%
PB: (4.2x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (15.7k)
2022: (14.5k)
25.1%
Giá 12T trước (44.0k)
24T (51.0k)
36T (29.1k)
88.8%
Nợ/TổngTàiSản (20.3%)
Nợ/VốnCSH (25.4%)
ThanhToánHiệnHành (514.6%)
ThanhToánNhanh (422.0%)
ThanhToánTiềnMặt (86.3%)
1.6 22.2%
Beta (0.8x)
25.9%
TB12T (604)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.0%
+/-% 6T (45.4%)
12T (23.8%)
24T (7.0%)
36T (87.0%)
60T (87.8%)
2.8 3.1
32/ SDN   30 (0) 96.8%
EPS (5.4k)
2023: (5.4k)
2022: (10.4k)
95.8%
ROA (15%)
2023: (15.7%)
2022: (14.9%)
97.4%
ROE (25%)
2023: (25.6%)
2022: (27.9%)
5.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (9.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
97.5%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (4.7%)
2022: (20.7%)
2021: (13.4%)
2020: (80.0%)
4.9 97.0%
PE (5.8x)
2023: (5.1x)
2022: (1.9x)
60.0%
PS (0.81x)
2023: (0.7x)
2022: (0.2x)
46.0%
PB: (1.5x)
GiáSS : (21.3k)
2023: (21.2k)
2022: (37.2k)
11.8%
Giá 12T trước (22.8k)
24T (20.5k)
36T (14.6k)
43.1%
Nợ/TổngTàiSản (39.9%)
Nợ/VốnCSH (66.3%)
ThanhToánHiệnHành (123.1%)
ThanhToánNhanh (68.8%)
ThanhToánTiềnMặt (7.0%)
2.6 21.6%
Beta (0.8x)
33.1%
TB12T (527)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.2%
+/-% 6T (30.9%)
12T (35.7%)
24T (51.0%)
36T (112.4%)
60T (198.3%)
3.4 3.6
33/ SMB   38 (-0.5) 95.0%
EPS (5.5k)
2023: (5.2k)
2022: (6.2k)
97.0%
ROA (17%)
2023: (15.2%)
2022: (18.9%)
97.9%
ROE (26%)
2023: (25.8%)
2022: (30.5%)
28.2%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (16.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
8.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (16.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 88.8%
PE (7.1x)
2023: (6.9x)
2022: (6.2x)
45.6%
PS (0.82x)
2023: (0.8x)
2022: (0.8x)
16.5%
PB: (1.8x)
GiáSS : (20.8k)
2023: (20.1k)
2022: (20.3k)
41.6%
Giá 12T trước (34.2k)
24T (35.5k)
36T (30.5k)
61.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.4%)
Nợ/VốnCSH (50.3%)
ThanhToánHiệnHành (191.6%)
ThanhToánNhanh (119.3%)
ThanhToánTiềnMặt (10.7%)
2.4 7.5%
Beta (0.2x)
54.4%
TB12T (10,939)
TB12T/KLNY (0.0%)
56.3%
+/-% 6T (6.9%)
12T (12.8%)
24T (8.6%)
36T (26.2%)
60T (54.4%)
1.9 3.1
34/ TDB   40.2 (-0.3) 90.6%
EPS (4.2k)
2022: (4.4k)
2021: (4.0k)
99.8%
ROA (34%)
2022: (36.9%)
2021: (33.7%)
99.3%
ROE (38%)
2022: (41.2%)
2021: (36.6%)
34.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (14.6%)
2021: (22.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
31.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (8.6%)
2021: (19.9%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.9 78.0%
PE (9.7x)
2022: (8.0x)
2021: (7.5x)
12.2%
PS (4.60x)
2022: (3.9x)
2021: (3.9x)
7.1%
PB: (3.7x)
GiáSS : (11.0k)
2022: (10.6k)
2021: (11.0k)
32.1%
Giá 12T trước (36.7k)
24T (33.3k)
36T (26.7k)
93.0%
Nợ/TổngTàiSản (10.9%)
Nợ/VốnCSH (12.2%)
ThanhToánHiệnHành (526.1%)
ThanhToánNhanh (523.7%)
ThanhToánTiềnMặt (65.3%)
1.7 15.1%
Beta (0.6x)
45.3%
TB12T (2,697)
TB12T/KLNY (0.0%)
64.9%
+/-% 6T (10.3%)
12T (10.5%)
24T (21.6%)
36T (52.0%)
60T (73.4%)
2.3 3.0
35/ DVP   76.6 (0.3) 97.7%
EPS (7.1k)
2023: (8.3k)
2022: (7.1k)
98.0%
ROA (18%)
2023: (20.2%)
2022: (18.9%)
93.5%
ROE (20%)
2023: (24.0%)
2022: (20.5%)
30.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (17.4%)
2020: (0%)
56.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (16.7%)
2022: (2.3%)
2021: (16.6%)
2020: (0%)
4.9 80.8%
PE (10.7x)
2023: (8.2x)
2022: (5.4x)
12.5%
PS (5.31x)
2023: (5.0x)
2022: (2.6x)
21.0%
PB: (2.1x)
GiáSS : (35.9k)
2023: (34.4k)
2022: (34.6k)
10.5%
Giá 12T trước (54.5k)
24T (41.7k)
36T (39.2k)
93.7%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (1,125.7%)
ThanhToánNhanh (1,116.4%)
ThanhToánTiềnMặt (30.9%)
1.6 17.5%
Beta (0.7x)
59.4%
TB12T (19,762)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.5%
+/-% 6T (20.5%)
12T (39.3%)
24T (81.8%)
36T (93.6%)
60T (166.8%)
3.8 3.4
36/ VEA   44.2 (-2.6) 93.2%
EPS (4.7k)
2023: (4.7k)
2022: (5.7k)
99.1%
ROA (22%)
2023: (22.9%)
2022: (27.7%)
96.6%
ROE (23%)
2023: (24.1%)
2022: (30.1%)
28.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.2%)
2021: (9.6%)
2020: (0%)
29.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (32.1%)
2021: (3.6%)
2020: (0%)
4.9 81.5%
PE (9.9x)
2023: (7.4x)
2022: (6.4x)
3.2%
PS (16.63x)
2023: (12.0x)
2022: (10.2x)
14.0%
PB: (2.3x)
GiáSS : (20.4k)
2023: (19.4k)
2022: (19.0k)
21.4%
Giá 12T trước (34.5k)
24T (35.0k)
36T (33.7k)
94.3%
Nợ/TổngTàiSản (4.1%)
Nợ/VốnCSH (4.3%)
ThanhToánHiệnHành (1,735.0%)
ThanhToánNhanh (1,570.9%)
ThanhToánTiềnMặt (25.9%)
1.5 21.6%
Beta (0.8x)
75.7%
TB12T (971,860)
TB12T/KLNY (0.1%)
76.9%
+/-% 6T (29.6%)
12T (35.8%)
24T (33.6%)
36T (38.9%)
60T (45.1%)
3.8 3.4
37/ NNT   52.1 (-8.4) 96.4%
EPS (7.6k)
2022: (6.3k)
2021: (5.3k)
96.0%
ROA (19%)
2022: (16.2%)
2021: (13.5%)
96.4%
ROE (27%)
2022: (24.9%)
2021: (23.7%)
56.4%
TT DOANH THU (4%)
2022: (5.6%)
2021: (0%)
2020: (10.1%)
2019: (0%)
63.6%
TT LOI NHUAN (21%)
2022: (18.0%)
2021: (0%)
2020: (12.1%)
2019: (0%)
4.9 92.5%
PE (7.4x)
2022: (4.7x)
2021: (5.4x)
26.7%
PS (2.67x)
2022: (1.4x)
2021: (1.5x)
25.9%
PB: (2.0x)
GiáSS : (28.0k)
2022: (25.2k)
2021: (22.4k)
6.9%
Giá 12T trước (36.1k)
24T (30.5k)
36T (21.9k)
79.0%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (519.1%)
ThanhToánNhanh (507.4%)
ThanhToánTiềnMặt (23.1%)
1.9 68.8%
Beta (1.9x)
18.2%
TB12T (291)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.8%
+/-% 6T (64.9%)
12T (56.5%)
24T (85.4%)
36T (157.7%)
60T (332.9%)
4.2 3.7
38/ VCF   219.1 (0.1) 99.3%
EPS (17.5k)
2023: (16.9k)
2022: (12.0k)
96.8%
ROA (18%)
2023: (16.9%)
2022: (15.2%)
92.7%
ROE (21%)
2023: (21.3%)
2022: (19.2%)
32.2%
TT DOANH THU (8%)
2023: (7.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
68.7%
TT LOI NHUAN (28%)
2023: (41%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (6.3%)
4.9 54.4%
PE (12.5x)
2023: (11.2x)
2022: (18.6x)
20.2%
PS (2.41x)
2023: (2.1x)
2022: (2.7x)
9.3%
PB: (2.6x)
GiáSS : (82.8k)
2023: (79.5k)
2022: (62.6k)
58.9%
Giá 12T trước (198.9k)
24T (223.6k)
36T (239.6k)
89.1%
Nợ/TổngTàiSản (14.1%)
Nợ/VốnCSH (16.4%)
ThanhToánHiệnHành (477.3%)
ThanhToánNhanh (409.4%)
ThanhToánTiềnMặt (46.8%)
1.9 18.7%
Beta (0.7x)
18.9%
TB12T (471)
TB12T/KLNY (0.0%)
48.8%
+/-% 6T (20.5%)
12T (10.1%)
24T (-2.1%)
36T (-8.6%)
60T (42.1%)
1.0 2.6
39/ TJC   18.1 (0) 93.3%
EPS (4.9k)
2023: (4.7k)
2022: (5.7k)
99.1%
ROA (23%)
2023: (20.3%)
2022: (28.4%)
96.2%
ROE (23%)
2023: (22.1%)
2022: (32.4%)
35.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.8%)
2021: (40.8%)
2020: (0%)
58.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (186.3%)
2021: (695.7%)
2020: (0%)
4.9 97.8%
PE (3.7x)
2023: (3.2x)
2022: (3.4x)
26.5%
PS (3.03x)
2023: (1.9x)
2022: (1.0x)
53.3%
PB: (0.8x)
GiáSS : (21.1k)
2023: (21.1k)
2022: (17.7k)
23.7%
Giá 12T trước (15.3k)
24T (14.2k)
36T (10.0k)
99.3%
Nợ/TổngTàiSản (2.2%)
Nợ/VốnCSH (2.2%)
ThanhToánHiệnHành (3,589.1%)
ThanhToánNhanh (3,587.0%)
ThanhToánTiềnMặt (206.2%)
3.8 54.7%
Beta (1.5x)
47.4%
TB12T (3,135)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.3%
+/-% 6T (29.5%)
12T (16.7%)
24T (26.1%)
36T (78.7%)
60T (227.7%)
4.1 4.2
40/ DTV   42.3 (0) 94.4%
EPS (6.2k)
2022: (5.4k)
2021: (4.9k)
98.2%
ROA (18%)
2022: (20.4%)
2021: (20.3%)
95.8%
ROE (28%)
2022: (22.8%)
2021: (22.8%)
72.1%
TT DOANH THU (7%)
2022: (6.2%)
2021: (7.2%)
2020: (5.4%)
2019: (0%)
81.3%
TT LOI NHUAN (15%)
2022: (10.0%)
2021: (13.3%)
2020: (10.9%)
2019: (0%)
4.9 89.7%
PE (6.9x)
2022: (6.8x)
2021: (5.6x)
71.6%
PS (0.35x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
22.4%
PB: (1.9x)
GiáSS : (21.8k)
2022: (23.5k)
2021: (21.3k)
34.9%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (38.7k)
36T (34.0k)
63.1%
Nợ/TổngTàiSản (35.9%)
Nợ/VốnCSH (56.1%)
ThanhToánHiệnHành (163.1%)
ThanhToánNhanh (133.0%)
ThanhToánTiềnMặt (33.3%)
3.3 8.4%
Beta (0.3x)
20.1%
TB12T (249)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.8%
+/-% 6T (14.5%)
12T (27.2%)
24T (9.4%)
36T (24.6%)
60T (221.1%)
1.9 3.3
41/ MEF   4.2 (0) 98.7%
EPS (8.8k)
2022: (9.1k)
2021: (9.5k)
96.5%
ROA (14%)
2022: (16.1%)
2021: (18.0%)
92.9%
ROE (18%)
2022: (20.5%)
2021: (24.0%)
25.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (18.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
12.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (37.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.9 99.5%
PE (0.5x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
99.6%
PS (0.05x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.6%
PB: (0.1x)
GiáSS : (48.5k)
2022: (44.2k)
2021: (39.5k)
0.5%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (0.8k)
36T (0.8k)
84.3%
Nợ/TổngTàiSản (20.8%)
Nợ/VốnCSH (26.2%)
ThanhToánHiệnHành (346.0%)
ThanhToánNhanh (232.1%)
ThanhToánTiềnMặt (105.2%)
4.9 50.3%
Beta (1.5x)
4.2%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.9%
+/-% 6T (-20.2%)
12T (398.8%)
24T (398.8%)
36T (398.8%)
60T (398.8%)
3.3 4.4
42/ BDG   35 (-0.3) 95.7%
EPS (5.4k)
2023: (5.0k)
2022: (9.1k)
95.2%
ROA (14%)
2023: (12.2%)
2022: (20.9%)
97.0%
ROE (24%)
2023: (22.6%)
2022: (42.9%)
17.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (64.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
20.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (232.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 96.0%
PE (6.5x)
2023: (5.6x)
2022: (2.4x)
64.2%
PS (0.56x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
30.6%
PB: (1.5x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (22.1k)
2022: (21.3k)
13.0%
Giá 12T trước (27.1k)
24T (21.3k)
36T (18.3k)
68.3%
Nợ/TổngTàiSản (40.9%)
Nợ/VốnCSH (69.2%)
ThanhToánHiệnHành (239.9%)
ThanhToánNhanh (153.5%)
ThanhToánTiềnMặt (58.7%)
3.0 18.3%
Beta (0.7x)
49.0%
TB12T (6,287)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.9%
+/-% 6T (20.6%)
12T (27.2%)
24T (62.0%)
36T (88.3%)
60T (175.2%)
3.5 3.8
43/ SEB   48.6 (-0.5) 93.1%
EPS (4.4k)
2023: (4.9k)
2022: (5.9k)
98.6%
ROA (19%)
2023: (22%)
2022: (25.5%)
96.0%
ROE (20%)
2023: (24.1%)
2022: (28.9%)
67.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (23.4%)
2021: (17.4%)
2020: (12.5%)
63.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (26.4%)
2021: (25.6%)
2020: (7.0%)
4.9 71.6%
PE (11.4x)
2023: (9x)
2022: (8.5x)
9.9%
PS (5.58x)
2023: (4.5x)
2022: (4.2x)
11.6%
PB: (2.3x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.2k)
2022: (20.3k)
25.9%
Giá 12T trước (41.6k)
24T (39.4k)
36T (33.6k)
96.3%
Nợ/TổngTàiSản (5.2%)
Nợ/VốnCSH (5.5%)
ThanhToánHiệnHành (605.5%)
ThanhToánNhanh (598.3%)
ThanhToánTiềnMặt (158.3%)
1.5 17.2%
Beta (0.7x)
27.3%
TB12T (1,175)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.4%
+/-% 6T (6.1%)
12T (20.6%)
24T (27.4%)
36T (49.6%)
60T (103.6%)
2.1 2.8
44/ DHG   117.8 (-2.7) 97.6%
EPS (7.0k)
2023: (8.0k)
2022: (7.6k)
96.9%
ROA (15%)
2023: (17.2%)
2022: (19.1%)
92.9%
ROE (18%)
2023: (21.7%)
2022: (23.0%)
55.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.3%)
2022: (14.6%)
2021: (7.5%)
2020: (0%)
81.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (6.3%)
2022: (27.2%)
2021: (5.1%)
2020: (16.4%)
4.9 55.3%
PE (16.1x)
2023: (12.5x)
2022: (10.5x)
20.8%
PS (2.52x)
2023: (2.3x)
2022: (2.0x)
9.2%
PB: (2.9x)
GiáSS : (38.8k)
2023: (37.1k)
2022: (32.8k)
46.5%
Giá 12T trước (125.7k)
24T (86.3k)
36T (85.3k)
75%
Nợ/TổngTàiSản (18.2%)
Nợ/VốnCSH (22.2%)
ThanhToánHiệnHành (448.9%)
ThanhToánNhanh (316.6%)
ThanhToánTiềnMặt (5.0%)
1.3 25.9%
Beta (0.9x)
55.7%
TB12T (28,302)
TB12T/KLNY (0.0%)
52.3%
+/-% 6T (10.8%)
12T (-11.3%)
24T (29.2%)
36T (30.7%)
60T (38.9%)
2.2 2.8
45/ LIX   39.5 (-1.8) 96.3%
EPS (5.9k)
2023: (5.9k)
2022: (6.6k)
96.2%
ROA (15%)
2023: (14.6%)
2022: (17.3%)
94.8%
ROE (21%)
2023: (21.5%)
2022: (25.1%)
76.5%
TT DOANH THU (3%)
2023: (1.2%)
2022: (7.7%)
2021: (0%)
2020: (16.5%)
37.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (28.7%)
4.9 96.7%
PE (6.6x)
2023: (4.3x)
2022: (2.7x)
73.7%
PS (0.42x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
47.4%
PB: (1.4x)
GiáSS : (27.6k)
2023: (27.2k)
2022: (26.2k)
9.2%
Giá 12T trước (21.6k)
24T (19.5k)
36T (23.9k)
73.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.6%)
Nợ/VốnCSH (42.1%)
ThanhToánHiệnHành (216.7%)
ThanhToánNhanh (151.4%)
ThanhToánTiềnMặt (63.8%)
3.8 18.2%
Beta (0.7x)
62.4%
TB12T (21,999)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.5%
+/-% 6T (53.5%)
12T (78.3%)
24T (97.8%)
36T (61.4%)
60T (167.7%)
4.0 4.2
46/ AVC   57 (0.6) 91.5%
EPS (3k)
2023: (4.6k)
2022: (7.6k)
98.3%
ROA (15%)
2023: (21.8%)
2022: (30.8%)
97.4%
ROE (23%)
2023: (26.1%)
2022: (33.2%)
80.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (47.2%)
2021: (29.7%)
2020: (74.0%)
81.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (72.3%)
2021: (78.1%)
2020: (523.0%)
4.8 69.3%
PE (19.5x)
2023: (11.6x)
2022: (3.9x)
11.0%
PS (8.13x)
2023: (5.8x)
2022: (2.2x)
12.5%
PB: (4.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (17.7k)
2022: (22.9k)
7.0%
Giá 12T trước (41k)
24T (28.0k)
36T (19.5k)
48.3%
Nợ/TổngTàiSản (34.8%)
Nợ/VốnCSH (53.3%)
ThanhToánHiệnHành (96.2%)
ThanhToánNhanh (93.7%)
ThanhToánTiềnMặt (11.7%)
0.4 98.5%
Beta (3.9x)
29.6%
TB12T (2,342)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.5%
+/-% 6T (0%)
12T (41.5%)
24T (107.2%)
36T (196.8%)
60T (204.2%)
4.4 3.2
47/ SBH   61 (0) 90.5%
EPS (3.8k)
2023: (3.9k)
2022: (5.2k)
99.0%
ROA (22%)
2023: (21.9%)
2022: (26.6%)
97.6%
ROE (32%)
2023: (23.1%)
2022: (28.5%)
66.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.9%)
2021: (8.5%)
2020: (15.9%)
65.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (36.5%)
2021: (24.0%)
2020: (13.8%)
4.8 66.5%
PE (16.1x)
2023: (13.6x)
2022: (5.3x)
8.5%
PS (8.17x)
2023: (6.9x)
2022: (3.0x)
10.4%
PB: (5.2x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (17k)
2022: (18.2k)
7.9%
Giá 12T trước (38.0k)
24T (32.8k)
36T (28.8k)
71.7%
Nợ/TổngTàiSản (32.1%)
Nợ/VốnCSH (47.3%)
ThanhToánHiệnHành (204.4%)
ThanhToánNhanh (204.1%)
ThanhToánTiềnMặt (34.4%)
0.6 81.9%
Beta (2.2x)
16.5%
TB12T (595)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.6%
+/-% 6T (5.1%)
12T (60.7%)
24T (86.2%)
36T (111.8%)
60T (273.9%)
4.2 3.2
48/ HAT   44 (-2.6) 97.2%
EPS (7.7k)
2023: (8.0k)
2022: (5.9k)
91.1%
ROA (13%)
2023: (12.6%)
2022: (10.6%)
98.5%
ROE (35%)
2023: (36%)
2022: (27.7%)
73.3%
TT DOANH THU (8%)
2023: (14.3%)
2022: (140.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
82.0%
TT LOI NHUAN (59%)
2023: (34.9%)
2022: (1,628.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 95.8%
PE (6.0x)
2023: (5.4x)
2022: (3.3x)
93.8%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
25.1%
PB: (2.1x)
GiáSS : (22.2k)
2023: (22.1k)
2022: (21.2k)
5.4%
Giá 12T trước (31.9k)
24T (17.3k)
36T (15.4k)
40.8%
Nợ/TổngTàiSản (63.0%)
Nợ/VốnCSH (170.4%)
ThanhToánHiệnHành (131.1%)
ThanhToánNhanh (131.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.4%)
2.7 53.6%
Beta (1.5x)
50.2%
TB12T (2,154)
TB12T/KLNY (0.1%)
88.6%
+/-% 6T (20.4%)
12T (46.0%)
24T (169.0%)
36T (201.8%)
60T (81.5%)
4.2 3.9
49/ SAF   49.5 (0) 90.7%
EPS (4.1k)
2023: (4.3k)
2022: (4.3k)
97.9%
ROA (17%)
2023: (19.9%)
2022: (18.8%)
98.1%
ROE (26%)
2023: (28.9%)
2022: (29.4%)
7.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (2.2%)
51.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (4.6%)
2021: (5.7%)
2020: (11.4%)
4.8 59.3%
PE (12.1x)
2023: (11.6x)
2022: (12.9x)
46.7%
PS (0.77x)
2023: (0.7x)
2022: (0.8x)
6.6%
PB: (3.2x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (14.7k)
2022: (14.6k)
50.2%
Giá 12T trước (46.9k)
24T (50.6k)
36T (40.6k)
70.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.4%)
Nợ/VốnCSH (50.1%)
ThanhToánHiệnHành (273.4%)
ThanhToánNhanh (175.1%)
ThanhToánTiềnMặt (19.8%)
2.0 23.7%
Beta (0.9x)
14.3%
TB12T (207)
TB12T/KLNY (0.0%)
43.7%
+/-% 6T (-4.8%)
12T (5.6%)
24T (-2.2%)
36T (22.1%)
60T (74.4%)
0.8 2.5
50/ LKW   36.5 (-6.4) 96.1%
EPS (5.3k)
2022: (6.7k)
2021: (6.4k)
97.4%
ROA (14%)
2022: (19.2%)
2021: (21.5%)
93.1%
ROE (16%)
2022: (22.8%)
2021: (25.2%)
46.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (1.2%)
2021: (8.7%)
2020: (8.5%)
2019: (0%)
62.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (3.7%)
2021: (16.2%)
2020: (32.9%)
2019: (0%)
4.8 90.0%
PE (7.4x)
2022: (5.1x)
2021: (6.4x)
24.1%
PS (2.46x)
2022: (1.6x)
2021: (2.0x)
29.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (32.5k)
2022: (29.3k)
2021: (25.5k)
39.9%
Giá 12T trước (29k)
24T (43.6k)
36T (31.2k)
84.5%
Nợ/TổngTàiSản (12.4%)
Nợ/VốnCSH (14.1%)
ThanhToánHiệnHành (476.3%)
ThanhToánNhanh (464.9%)
ThanhToánTiềnMặt (13.3%)
2.9 67.7%
Beta (1.9x)
46.8%
TB12T (1,482)
TB12T/KLNY (0.1%)
68.5%
+/-% 6T (30%)
12T (34.5%)
24T (-10.4%)
36T (24.8%)
60T (104.4%)
3.8 3.8
51/ FOC   82.7 (-6.9) 97.9%
EPS (7.0k)
2023: (6.4k)
2022: (13.4k)
96.7%
ROA (15%)
2023: (13.1%)
2022: (25.8%)
91.9%
ROE (17%)
2023: (16.2%)
2022: (34.3%)
26.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.2%)
2021: (0.9%)
2020: (0%)
27.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.4%)
2021: (7.7%)
2020: (0%)
4.8 67.8%
PE (13.0x)
2023: (10.6x)
2022: (7.6x)
20.5%
PS (2.56x)
2023: (2.0x)
2022: (2.4x)
13.1%
PB: (2.3x)
GiáSS : (40.5k)
2023: (39.6k)
2022: (39.0k)
66.1%
Giá 12T trước (84k)
24T (112.3k)
36T (98.7k)
90.6%
Nợ/TổngTàiSản (12.1%)
Nợ/VốnCSH (13.7%)
ThanhToánHiệnHành (773.8%)
ThanhToánNhanh (772.5%)
ThanhToánTiềnMặt (29.0%)
2.6 28.5%
Beta (1.0x)
68.1%
TB12T (27,735)
TB12T/KLNY (0.2%)
43.9%
+/-% 6T (31.0%)
12T (8.6%)
24T (-18.8%)
36T (-7.6%)
60T (20.1%)
2.1 3.2
52/ VGR   58.8 (0.2) 91.9%
EPS (5.0k)
2023: (4.3k)
2022: (4.3k)
98.7%
ROA (24%)
2023: (21.5%)
2022: (21.9%)
95.6%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (23.4%)
75.6%
TT DOANH THU (16%)
2023: (9.5%)
2022: (0.2%)
2021: (9.9%)
2020: (0%)
90.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (0%)
2022: (34.1%)
2021: (34.2%)
2020: (13.8%)
4.8 76.1%
PE (11.6x)
2023: (7.9x)
2022: (7.2x)
17.3%
PS (3.89x)
2023: (2.4x)
2022: (2.4x)
13.5%
PB: (2.9x)
GiáSS : (19.9k)
2023: (18.6k)
2022: (18.5k)
5.8%
Giá 12T trước (31.3k)
24T (27.1k)
36T (27.2k)
97.6%
Nợ/TổngTàiSản (6.3%)
Nợ/VốnCSH (6.8%)
ThanhToánHiệnHành (964.2%)
ThanhToánNhanh (940.0%)
ThanhToánTiềnMặt (512.1%)
1.4 87.1%
Beta (2.4x)
41.1%
TB12T (6,076)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.2%
+/-% 6T (65.0%)
12T (86.5%)
24T (114.9%)
36T (114.5%)
60T (303.5%)
4.7 3.6
53/ CST   27.1 (0) 97.6%
EPS (7k)
2023: (6.6k)
2022: (8.4k)
90.5%
ROA (9%)
2023: (11.7%)
2022: (15.1%)
98.0%
ROE (25%)
2023: (25.6%)
2022: (36.5%)
44.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.4%)
2021: (172.3%)
2020: (0%)
50.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (234.5%)
2021: (86.9%)
2020: (0%)
4.8 98.7%
PE (3.8x)
2023: (2.5x)
2022: (1.5x)
94.4%
PS (0.14x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
68.5%
PB: (1.0x)
GiáSS : (27.8k)
2023: (25.6k)
2022: (22.9k)
6.3%
Giá 12T trước (17.7k)
24T (14.3k)
36T (8.7k)
23.9%
Nợ/TổngTàiSản (64.2%)
Nợ/VốnCSH (179.4%)
ThanhToánHiệnHành (120.4%)
ThanhToánNhanh (104.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
3.5 34.9%
Beta (1.1x)
75.9%
TB12T (102,162)
TB12T/KLNY (0.2%)
93.9%
+/-% 6T (61.9%)
12T (47.7%)
24T (82.7%)
36T (201.6%)
60T (193.9%)
4.5 4.3
54/ CLM   91 (7.8) 99.7%
EPS (18.9k)
2023: (16.3k)
2022: (30.8k)
87.2%
ROA (7%)
2023: (7.5%)
2022: (35.5%)
99.1%
ROE (30%)
2023: (27.8%)
2022: (66.5%)
94.4%
TT DOANH THU (5%)
2023: (35.5%)
2022: (393.8%)
2021: (0%)
2020: (38.3%)
49.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (1,096.9%)
2021: (0%)
2020: (23.3%)
4.8 98.2%
PE (4.5x)
2023: (3.5x)
2022: (1.5x)
98.7%
PS (0.05x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
38.6%
PB: (1.3x)
GiáSS : (62.8k)
2023: (58.6k)
2022: (46.3k)
9.3%
Giá 12T trước (56.6k)
24T (61.5k)
36T (21.5k)
15.9%
Nợ/TổngTàiSản (77.4%)
Nợ/VốnCSH (342.0%)
ThanhToánHiệnHành (126.2%)
ThanhToánNhanh (66.7%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.7 22.6%
Beta (0.9x)
30.4%
TB12T (920)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.8%
+/-% 6T (39.2%)
12T (47.4%)
24T (35.7%)
36T (287.8%)
60T (680.5%)
3.6 3.7
55/ VNM   65.7 (-0.4) 90.8%
EPS (4.4k)
2023: (4.3k)
2022: (4.1k)
97.3%
ROA (18%)
2023: (16.9%)
2022: (17.6%)
96.7%
ROE (26%)
2023: (25.3%)
2022: (26.0%)
71.8%
TT DOANH THU (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0%)
2021: (2.2%)
2020: (5.9%)
61.1%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (4.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (4.9%)
4.8 46.6%
PE (15.0x)
2023: (15.7x)
2022: (17.9x)
20.2%
PS (2.28x)
2023: (2.3x)
2022: (2.5x)
5.6%
PB: (3.9x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (16.8k)
2022: (15.7k)
70.8%
Giá 12T trước (70.6k)
24T (68.0k)
36T (77.3k)
67.7%
Nợ/TổngTàiSản (30.6%)
Nợ/VốnCSH (44.0%)
ThanhToánHiệnHành (228.9%)
ThanhToánNhanh (184.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.7%)
1.4 19.6%
Beta (0.8x)
84.3%
TB12T (3,285,314)
TB12T/KLNY (0.2%)
23.7%
+/-% 6T (-0.1%)
12T (-6.2%)
24T (-2.6%)
36T (-14.4%)
60T (-20.5%)
1.3 2.5
56/ LBM   60.3 (-4.5) 96.0%
EPS (5.6k)
2023: (6.5k)
2022: (6.3k)
96.1%
ROA (14%)
2023: (16.3%)
2022: (17.0%)
92.0%
ROE (17%)
2023: (20.8%)
2022: (22.7%)
70.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (41.3%)
2021: (30.4%)
2020: (2.6%)
86.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (3.2%)
2022: (48.2%)
2021: (22.3%)
2020: (14.5%)
4.8 81.3%
PE (10.9x)
2023: (7.2x)
2022: (5.9x)
42.1%
PS (1.39x)
2023: (1.0x)
2022: (0.6x)
22.4%
PB: (1.9x)
GiáSS : (32.4k)
2023: (31.1k)
2022: (27.6k)
13.1%
Giá 12T trước (48.6k)
24T (38.2k)
36T (26.6k)
87.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.2%)
Nợ/VốnCSH (20.7%)
ThanhToánHiệnHành (438.0%)
ThanhToánNhanh (304.6%)
ThanhToánTiềnMặt (63.6%)
2.3 18.5%
Beta (0.7x)
64.8%
TB12T (21,248)
TB12T/KLNY (0.1%)
88.0%
+/-% 6T (23.5%)
12T (17.3%)
24T (49.1%)
36T (114.0%)
60T (440.8%)
3.9 3.7
57/ CKA   61 (-4.3) 97.0%
EPS (12.5k)
2022: (6.6k)
2021: (5.2k)
93.8%
ROA (22%)
2022: (12.4%)
2021: (11.4%)
93.1%
ROE (33%)
2022: (21.1%)
2021: (17.4%)
52.3%
TT DOANH THU (48%)
2022: (35.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
71.4%
TT LOI NHUAN (90%)
2022: (27.9%)
2021: (0%)
2020: (21.0%)
2019: (0%)
4.8 95.4%
PE (5.2x)
2022: (4.2x)
2021: (5.2x)
48.2%
PS (0.94x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
38.2%
PB: (1.7x)
GiáSS : (37.7k)
2022: (31.3k)
2021: (29.6k)
5.9%
Giá 12T trước (32.7k)
24T (33.7k)
36T (31.0k)
70.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (246.1%)
ThanhToánNhanh (178.0%)
ThanhToánTiềnMặt (22%)
2.6 59.9%
Beta (1.7x)
21.4%
TB12T (200)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.8%
+/-% 6T (73.6%)
12T (101.6%)
24T (95.5%)
36T (112.6%)
60T (444.7%)
4.2 3.9
58/ PNJ   95.9 (-1.2) 96.7%
EPS (5.9k)
2023: (6.0k)
2022: (7.4k)
94.2%
ROA (15%)
2023: (13.7%)
2022: (13.6%)
92.2%
ROE (19%)
2023: (20.1%)
2022: (21.4%)
87.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (0%)
2022: (73.4%)
2021: (11.6%)
2020: (3.1%)
68.1%
TT LOI NHUAN (7%)
2023: (8.9%)
2022: (76.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 50.9%
PE (16.7x)
2023: (14.2x)
2022: (11.9x)
46.6%
PS (0.90x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
8.3%
PB: (3.1x)
GiáSS : (31.3k)
2023: (29.9k)
2022: (34.3k)
26.9%
Giá 12T trước (78.7k)
24T (80.8k)
36T (67.8k)
76.1%
Nợ/TổngTàiSản (19.2%)
Nợ/VốnCSH (23.8%)
ThanhToánHiệnHành (464.2%)
ThanhToánNhanh (81.2%)
ThanhToánTiềnMặt (66.9%)
1.3 29.0%
Beta (1.0x)
86.0%
TB12T (1,075,367)
TB12T/KLNY (0.3%)
67.9%
+/-% 6T (10.9%)
12T (24.2%)
24T (21.0%)
36T (44.2%)
60T (67.2%)
3.8 3.3
59/ FOX   92.4 (-5.2) 94.3%
EPS (5.0k)
2023: (4.8k)
2022: (6.6k)
91.0%
ROA (11%)
2023: (11.8%)
2022: (11.7%)
97.8%
ROE (28%)
2023: (26.3%)
2022: (27.2%)
92.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (7.3%)
2022: (16.1%)
2021: (9.9%)
2020: (10.3%)
96.5%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (10.8%)
2022: (18.2%)
2021: (15.6%)
2020: (16.6%)
4.8 69.8%
PE (20.1x)
2023: (10.4x)
2022: (4.7x)
31.7%
PS (3.07x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
12.6%
PB: (5.6x)
GiáSS : (17.8k)
2023: (18.4k)
2022: (24.1k)
3.7%
Giá 12T trước (39.3k)
24T (41.9k)
36T (47.9k)
28.0%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.2%)
ThanhToánNhanh (96.2%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
0.4 39.9%
Beta (1.2x)
61.4%
TB12T (116,032)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.9%
+/-% 6T (87.3%)
12T (154.6%)
24T (138.6%)
36T (108.8%)
60T (484.2%)
4.4 3.2
60/ QNS   49.1 (-0.7) 93.0%
EPS (6.7k)
2023: (6.1k)
2022: (3.6k)
95.9%
ROA (18%)
2023: (18.1%)
2022: (12.5%)
94.1%
ROE (27%)
2023: (25.5%)
2022: (17.2%)
86.2%
TT DOANH THU (21%)
2023: (21.2%)
2022: (12.8%)
2021: (13.1%)
2020: (0%)
89.8%
TT LOI NHUAN (69%)
2023: (69.7%)
2022: (2.7%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
4.8 82.4%
PE (7.4x)
2023: (7.0x)
2022: (8.6x)
30.3%
PS (1.69x)
2023: (1.5x)
2022: (1.3x)
17.6%
PB: (2.0x)
GiáSS : (24.6k)
2023: (24.0k)
2022: (20.9k)
36.4%
Giá 12T trước (49.1k)
24T (37.7k)
36T (35.6k)
63.8%
Nợ/TổngTàiSản (35.3%)
Nợ/VốnCSH (54.5%)
ThanhToánHiệnHành (214.3%)
ThanhToánNhanh (173.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.8%)
1.9 29.1%
Beta (1.0x)
83.0%
TB12T (825,250)
TB12T/KLNY (0.2%)
68.8%
+/-% 6T (13.6%)
12T (1.2%)
24T (31.8%)
36T (39.7%)
60T (145.0%)
3.8 3.5
61/ TCW   31.2 (-0.5) 91.5%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (4.1k)
95.4%
ROA (16%)
2023: (14.5%)
2022: (14.0%)
95.8%
ROE (24%)
2023: (24.5%)
2022: (23.1%)
79.2%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (16.2%)
2021: (4.1%)
2020: (9.6%)
62.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.8%)
2022: (13.9%)
2021: (0%)
2020: (11.2%)
4.8 92.7%
PE (6.8x)
2023: (5.7x)
2022: (5.2x)
57.3%
PS (0.66x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
26.2%
PB: (1.6x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (18.3k)
2022: (17.6k)
21.8%
Giá 12T trước (23.4k)
24T (22.2k)
36T (24.2k)
69.6%
Nợ/TổngTàiSản (34.4%)
Nợ/VốnCSH (52.4%)
ThanhToánHiệnHành (213.0%)
ThanhToánNhanh (208.7%)
ThanhToánTiềnMặt (23.3%)
2.9 18.5%
Beta (0.7x)
55.5%
TB12T (9,209)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.8%
+/-% 6T (22.5%)
12T (35.7%)
24T (43.0%)
36T (30.8%)
60T (167.2%)
3.5 3.7
62/ HUG   36.3 (0) 91.7%
EPS (3.8k)
2023: (3.9k)
2022: (7.0k)
93.2%
ROA (13%)
2023: (11.9%)
2022: (14.7%)
97.2%
ROE (27%)
2023: (24.4%)
2022: (27.6%)
30.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.4%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
32.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (38.6%)
2021: (16.8%)
2020: (0%)
4.8 81.8%
PE (9.3x)
2023: (9.9x)
2022: (4.7x)
44.8%
PS (1.01x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
15.5%
PB: (2.5x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (16.0k)
2022: (25.3k)
33.9%
Giá 12T trước (35.5k)
24T (29.7k)
36T (21.2k)
50.4%
Nợ/TổngTàiSản (49.2%)
Nợ/VốnCSH (96.9%)
ThanhToánHiệnHành (142.9%)
ThanhToánNhanh (133.6%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
1.8 79.0%
Beta (2.1x)
13.2%
TB12T (212)
TB12T/KLNY (0.0%)
58.6%
+/-% 6T (-2.4%)
12T (1.0%)
24T (20.5%)
36T (69.1%)
60T (103.3%)
2.9 3.1
63/ SGN   86.5 (0.9) 94.8%
EPS (7.0k)
2023: (6.8k)
2022: (4.1k)
95.8%
ROA (18%)
2023: (17.7%)
2022: (12.8%)
91.2%
ROE (22%)
2023: (22.5%)
2022: (16.0%)
83.1%
TT DOANH THU (29%)
2023: (46.3%)
2022: (103.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
81.2%
TT LOI NHUAN (43%)
2023: (64.8%)
2022: (157.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 58.7%
PE (12.2x)
2023: (10.7x)
2022: (14.7x)
25.3%
PS (1.91x)
2023: (1.7x)
2022: (2.0x)
10.2%
PB: (2.6x)
GiáSS : (32.2k)
2023: (30.1k)
2022: (25.7k)
27.9%
Giá 12T trước (70.1k)
24T (66.7k)
36T (61.7k)
90.5%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.2%)
ThanhToánHiệnHành (481.2%)
ThanhToánNhanh (476.6%)
ThanhToánTiềnMặt (151.1%)
1.4 12.0%
Beta (0.5x)
60.0%
TB12T (19,136)
TB12T/KLNY (0.1%)
66.3%
+/-% 6T (22.6%)
12T (21.6%)
24T (27.7%)
36T (38.2%)
60T (11.5%)
2.7 3.0
64/ AGX   75.7 (0) 98.2%
EPS (12.9k)
2022: (12.7k)
2021: (6.5k)
94.1%
ROA (17%)
2022: (18.4%)
2021: (10.6%)
88.6%
ROE (19%)
2022: (22.1%)
2021: (14.2%)
57.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (51.1%)
2021: (5.6%)
2020: (4.6%)
2019: (0%)
67.2%
TT LOI NHUAN (2%)
2022: (95.4%)
2021: (14.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.8 95.2%
PE (6.0x)
2022: (2.9x)
2021: (5.4x)
55.2%
PS (0.91x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
56.9%
PB: (1.1x)
GiáSS : (68.3k)
2022: (57.2k)
2021: (45.5k)
2.8%
Giá 12T trước (35.9k)
24T (31.7k)
36T (26.4k)
95.0%
Nợ/TổngTàiSản (10.8%)
Nợ/VốnCSH (12.1%)
ThanhToánHiệnHành (758.4%)
ThanhToánNhanh (637.8%)
ThanhToánTiềnMặt (132.2%)
3.9 53.2%
Beta (1.5x)
37.0%
TB12T (1,443)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.8%
+/-% 6T (109.0%)
12T (114.7%)
24T (142.9%)
36T (191.5%)
60T (261.6%)
4.3 4.3
65/ VCS   73.2 (-1.9) 95.6%
EPS (5.4k)
2023: (5.3k)
2022: (7.2k)
94.9%
ROA (13%)
2023: (13.1%)
2022: (17.4%)
90.4%
ROE (17%)
2023: (17.0%)
2022: (23.6%)
34.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (25.3%)
2020: (1.9%)
28.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (24.1%)
2020: (1.3%)
4.8 69.2%
PE (13.9x)
2023: (10.2x)
2022: (7.1x)
24.3%
PS (2.71x)
2023: (2.0x)
2022: (1.4x)
15.3%
PB: (2.3x)
GiáSS : (32.2k)
2023: (31.2k)
2022: (30.4k)
48.7%
Giá 12T trước (60.2k)
24T (62.7k)
36T (100.2k)
87.2%
Nợ/TổngTàiSản (19.8%)
Nợ/VốnCSH (24.7%)
ThanhToánHiệnHành (441.5%)
ThanhToánNhanh (251.9%)
ThanhToánTiềnMặt (127.8%)
2.2 55.6%
Beta (1.6x)
73.3%
TB12T (189,087)
TB12T/KLNY (0.1%)
57.4%
+/-% 6T (39.9%)
12T (24.1%)
24T (19.1%)
36T (-25.5%)
60T (19.2%)
3.6 3.5
66/ TMB   93.9 (0.9) 99.6%
EPS (23.3k)
2023: (22.1k)
2022: (13.0k)
81.5%
ROA (6%)
2023: (8.4%)
2022: (8.6%)
99.7%
ROE (48%)
2023: (47.7%)
2022: (43.2%)
98.0%
TT DOANH THU (34%)
2023: (49.4%)
2022: (125.2%)
2021: (0.4%)
2020: (1.2%)
94.8%
TT LOI NHUAN (111%)
2023: (70.3%)
2022: (218.6%)
2021: (11.0%)
2020: (0%)
4.8 98.8%
PE (3.9x)
2023: (1.8x)
2022: (1.6x)
99.7%
PS (0.03x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
45.6%
PB: (1.9x)
GiáSS : (48.1k)
2023: (46.4k)
2022: (30.0k)
0.7%
Giá 12T trước (31.5k)
24T (20.0k)
36T (12.6k)
8.6%
Nợ/TổngTàiSản (86.8%)
Nợ/VốnCSH (656.9%)
ThanhToánHiệnHành (113.4%)
ThanhToánNhanh (50.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.9%)
2.4 58.3%
Beta (1.6x)
68.3%
TB12T (24,519)
TB12T/KLNY (0.2%)
99.8%
+/-% 6T (117.1%)
12T (190.1%)
24T (355.9%)
36T (623.9%)
60T (1,301.8%)
4.7 4.0
67/ TCL   34.7 (-0.3) 91.1%
EPS (4.4k)
2023: (4.5k)
2022: (4.1k)
94.6%
ROA (14%)
2023: (14.3%)
2022: (15.3%)
94.5%
ROE (22%)
2023: (22.4%)
2022: (22.4%)
93.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (12.9%)
2022: (14.3%)
2021: (8.8%)
2020: (14.5%)
56.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (7.7%)
2022: (9.8%)
2021: (14.1%)
2020: (0%)
4.8 82.7%
PE (7.9x)
2023: (8x)
2022: (6.9x)
51.1%
PS (0.71x)
2023: (0.7x)
2022: (0.6x)
18.7%
PB: (1.7x)
GiáSS : (20.3k)
2023: (19.9k)
2022: (18.4k)
45.1%
Giá 12T trước (34.3k)
24T (29.5k)
36T (28.7k)
62.6%
Nợ/TổngTàiSản (35.5%)
Nợ/VốnCSH (55.0%)
ThanhToánHiệnHành (171.1%)
ThanhToánNhanh (165.6%)
ThanhToánTiềnMặt (16.5%)
2.6 10.3%
Beta (0.4x)
68.8%
TB12T (38,998)
TB12T/KLNY (0.1%)
58.1%
+/-% 6T (-2.7%)
12T (1.6%)
24T (18.1%)
36T (21.4%)
60T (248.3%)
2.5 3.3
68/ CLH   23.4 (0.2) 88.9%
EPS (3.1k)
2023: (3.9k)
2022: (4.7k)
96.0%
ROA (14%)
2023: (15.5%)
2022: (17.6%)
95.4%
ROE (19%)
2023: (24.0%)
2022: (27.6%)
48.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.6%)
2021: (2.9%)
2020: (3.4%)
59.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (2.8%)
2021: (18.9%)
2020: (19.7%)
4.8 91.1%
PE (7.4x)
2023: (6.0x)
2022: (5.2x)
64.7%
PS (0.45x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
25.4%
PB: (1.4x)
GiáSS : (16.4k)
2023: (16.4k)
2022: (16.9k)
56.1%
Giá 12T trước (24.3k)
24T (27.5k)
36T (14.9k)
78.6%
Nợ/TổngTàiSản (26.1%)
Nợ/VốnCSH (35.3%)
ThanhToánHiệnHành (244.8%)
ThanhToánNhanh (185.0%)
ThanhToánTiềnMặt (96.2%)
4.1 15.5%
Beta (0.6x)
54.3%
TB12T (6,402)
TB12T/KLNY (0.1%)
49.2%
+/-% 6T (-4.6%)
12T (-3.6%)
24T (-14.8%)
36T (57.1%)
60T (215.9%)
1.7 3.5
69/ SKV   38.6 (-0.6) 91.3%
EPS (4.1k)
2023: (4.5k)
2022: (4.5k)
92.3%
ROA (13%)
2023: (11.6%)
2022: (13.4%)
96.6%
ROE (22%)
2023: (26.0%)
2022: (27.2%)
26.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.5%)
2022: (20.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
60.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0.8%)
2022: (29.3%)
2021: (0%)
2020: (3.9%)
4.8 80.3%
PE (9.7x)
2023: (10.3x)
2022: (5.2x)
66.3%
PS (0.48x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
14.9%
PB: (2.2x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (17.3k)
2022: (16.4k)
12.4%
Giá 12T trước (31.8k)
24T (21.1k)
36T (18.0k)
56.9%
Nợ/TổngTàiSản (43.2%)
Nợ/VốnCSH (76.0%)
ThanhToánHiệnHành (180.2%)
ThanhToánNhanh (90.6%)
ThanhToánTiềnMặt (24.5%)
1.9 30.2%
Beta (1x)
57.7%
TB12T (12,465)
TB12T/KLNY (0.1%)
74.5%
+/-% 6T (-14.9%)
12T (23.5%)
24T (86.3%)
36T (118.6%)
60T (164.4%)
3.5 3.4
70/ VFG   81 (-1.3) 96.8%
EPS (7.6k)
2023: (7.1k)
2022: (5.5k)
88.1%
ROA (12%)
2023: (10.0%)
2022: (8.3%)
94.8%
ROE (25%)
2023: (23.7%)
2022: (20.1%)
87.2%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.4%)
2022: (46.1%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
98.1%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (29.0%)
2022: (39.2%)
2021: (0.8%)
2020: (14.9%)
4.8 86.2%
PE (10.9x)
2023: (4.9x)
2022: (5.6x)
58.9%
PS (0.90x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
25%
PB: (2.7x)
GiáSS : (30.7k)
2023: (29.9k)
2022: (27.3k)
2.7%
Giá 12T trước (34.7k)
24T (32.7k)
36T (33.1k)
54.6%
Nợ/TổngTàiSản (49.8%)
Nợ/VốnCSH (99.3%)
ThanhToánHiệnHành (172.0%)
ThanhToánNhanh (111.6%)
ThanhToánTiềnMặt (23.9%)
1.8 33.3%
Beta (1.1x)
65.1%
TB12T (34,316)
TB12T/KLNY (0.1%)
98.1%
+/-% 6T (139.1%)
12T (140.2%)
24T (155.0%)
36T (151.7%)
60T (266.8%)
4.4 3.6
71/ SKH   29.2 (0.2) 95.4%
EPS (5.4k)
2023: (6.4k)
2022: (5.8k)
89.9%
ROA (11%)
2023: (10.8%)
2022: (11.4%)
94.3%
ROE (19%)
2023: (23.6%)
2022: (22.5%)
41.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (4.8%)
2022: (1.1%)
2021: (5.6%)
2020: (0%)
34.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.2%)
2022: (33.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 96.3%
PE (5.4x)
2023: (4.4x)
2022: (3.8x)
78.4%
PS (0.29x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
45.1%
PB: (1.0x)
GiáSS : (27.7k)
2023: (26.9k)
2022: (25.9k)
27.6%
Giá 12T trước (26k)
24T (22.4k)
36T (18.5k)
59.5%
Nợ/TổngTàiSản (43.9%)
Nợ/VốnCSH (78.1%)
ThanhToánHiệnHành (180.6%)
ThanhToánNhanh (93.7%)
ThanhToánTiềnMặt (51.0%)
4.0 20.7%
Beta (0.8x)
55.4%
TB12T (8,111)
TB12T/KLNY (0.1%)
65.1%
+/-% 6T (3.2%)
12T (11.5%)
24T (29.3%)
36T (56.8%)
60T (78.5%)
2.8 3.8
72/ GAS   78 (-0.3) 94.9%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (7.7k)
94.2%
ROA (12%)
2023: (13.2%)
2022: (17.9%)
90.3%
ROE (16%)
2023: (17.8%)
2022: (24.2%)
38.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.5%)
2021: (23.2%)
2020: (0%)
33.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (70.6%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
4.8 51.4%
PE (16.7x)
2023: (14.9x)
2022: (10.6x)
26.1%
PS (1.95x)
2023: (1.9x)
2022: (1.6x)
9.6%
PB: (2.6x)
GiáSS : (29.6k)
2023: (28.4k)
2022: (32.0k)
63.8%
Giá 12T trước (79.9k)
24T (84.2k)
36T (73.2k)
80.9%
Nợ/TổngTàiSản (26.0%)
Nợ/VốnCSH (35.2%)
ThanhToánHiệnHành (404.4%)
ThanhToánNhanh (388.2%)
ThanhToánTiềnMặt (37.0%)
1.9 28.6%
Beta (1.0x)
71.2%
TB12T (889,225)
TB12T/KLNY (0.0%)
34.9%
+/-% 6T (4.1%)
12T (-2.1%)
24T (-7.0%)
36T (7.0%)
60T (7.2%)
1.8 2.8
73/ HDM   32 (-2.2) 95.0%
EPS (4.5k)
2023: (4.8k)
2022: (9.5k)
86.8%
ROA (9%)
2023: (7.9%)
2022: (12.4%)
97.3%
ROE (23%)
2023: (25.5%)
2022: (35.0%)
31.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
48.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.1%)
2021: (845.2%)
2020: (0%)
4.8 95.6%
PE (7.2x)
2023: (5.5x)
2022: (1.2x)
79.6%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
44.6%
PB: (1.6x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (18.7k)
2022: (27.3k)
5.7%
Giá 12T trước (21.6k)
24T (16.7k)
36T (6.8k)
43.5%
Nợ/TổngTàiSản (61.4%)
Nợ/VốnCSH (159.3%)
ThanhToánHiệnHành (136.1%)
ThanhToánNhanh (105.3%)
ThanhToánTiềnMặt (24.1%)
2.9 20.4%
Beta (0.8x)
59.6%
TB12T (13,479)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.6%
+/-% 6T (24.3%)
12T (47.9%)
24T (90.5%)
36T (372.0%)
60T (326.7%)
4.0 3.9
74/ TDW   49.4 (0) 95.8%
EPS (6.1k)
2023: (6.3k)
2022: (5.6k)
89.6%
ROA (11%)
2023: (11.6%)
2022: (10.3%)
93.7%
ROE (21%)
2023: (23.1%)
2022: (20.2%)
91.4%
TT DOANH THU (1%)
2023: (8.3%)
2022: (13.9%)
2021: (3.1%)
2020: (19.0%)
91.6%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (13.4%)
2022: (48.4%)
2021: (0%)
2020: (58.5%)
4.8 85.8%
PE (8.1x)
2023: (7.0x)
2022: (6.5x)
73.9%
PS (0.33x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
23.1%
PB: (1.7x)
GiáSS : (29.1k)
2023: (27.4k)
2022: (27.7k)
25.4%
Giá 12T trước (42.7k)
24T (38.7k)
36T (30.6k)
40.7%
Nợ/TổngTàiSản (46.2%)
Nợ/VốnCSH (85.9%)
ThanhToánHiệnHành (85.1%)
ThanhToánNhanh (53.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.3%)
2.3 54.6%
Beta (1.5x)
26.3%
TB12T (491)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.2%
+/-% 6T (2.3%)
12T (15.7%)
24T (27.6%)
36T (61.5%)
60T (179.4%)
3.3 3.4
75/ TRA   85.3 (0.8) 96.5%
EPS (5.9k)
2023: (6.4k)
2022: (6.5k)
93.0%
ROA (12%)
2023: (12.4%)
2022: (14.8%)
89.0%
ROE (17%)
2023: (17.7%)
2022: (19.5%)
61.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.1%)
2021: (13.3%)
2020: (11.6%)
63.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (23.4%)
2020: (27.6%)
4.8 54.0%
PE (13.5x)
2023: (13.4x)
2022: (12.9x)
30.8%
PS (1.49x)
2023: (1.5x)
2022: (1.4x)
11.2%
PB: (2.3x)
GiáSS : (35.2k)
2023: (35.9k)
2022: (33.3k)
62.4%
Giá 12T trước (86.7k)
24T (81.1k)
36T (71.3k)
74.7%
Nợ/TổngTàiSản (26.0%)
Nợ/VốnCSH (35.2%)
ThanhToánHiệnHành (275.0%)
ThanhToánNhanh (179.3%)
ThanhToánTiềnMặt (32.5%)
2.0 26.7%
Beta (0.9x)
33.9%
TB12T (2,581)
TB12T/KLNY (0.0%)
34.6%
+/-% 6T (-5.6%)
12T (-7.7%)
24T (-1.4%)
36T (12.3%)
60T (56.8%)
0.9 2.5
76/ IST   37 (0.1) 91.7%
EPS (4.6k)
2023: (4.6k)
2022: (4.2k)
90.0%
ROA (12%)
2023: (11.9%)
2022: (10.2%)
96.4%
ROE (25%)
2023: (25.8%)
2022: (25.0%)
92.5%
TT DOANH THU (8%)
2023: (9.3%)
2022: (12.6%)
2021: (6.7%)
2020: (12.1%)
93.5%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (9.8%)
2022: (8.6%)
2021: (12.2%)
2020: (6.1%)
4.7 85.6%
PE (8.3x)
2023: (6.4x)
2022: (6.9x)
42.3%
PS (1.08x)
2023: (0.8x)
2022: (0.9x)
16.7%
PB: (2.0x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (17.7k)
2022: (16.6k)
30.3%
Giá 12T trước (29.3k)
24T (35.7k)
36T (27k)
47.5%
Nợ/TổngTàiSản (52.4%)
Nợ/VốnCSH (110.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.7%)
ThanhToánNhanh (103.7%)
ThanhToánTiềnMặt (47.0%)
1.7 96.7%
Beta (3.3x)
22.6%
TB12T (454)
TB12T/KLNY (0.0%)
76.2%
+/-% 6T (31.6%)
12T (30.9%)
24T (7.2%)
36T (41.8%)
60T (102.5%)
4.1 3.5
77/ ACE   35.7 (-0.3) 94.8%
EPS (4.9k)
2022: (5.7k)
2021: (6.3k)
87.5%
ROA (9%)
2022: (9.9%)
2021: (10.6%)
95.5%
ROE (21%)
2022: (24.1%)
2021: (26.4%)
64.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (24.7%)
2021: (0%)
2020: (3.2%)
2019: (14.2%)
59.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0.8%)
2020: (24.6%)
2019: (17.5%)
4.7 91.8%
PE (7.3x)
2022: (6.0x)
2021: (5.0x)
67.9%
PS (0.37x)
2022: (0.3x)
2021: (0.4x)
25.3%
PB: (1.5x)
GiáSS : (23.4k)
2022: (23.4k)
2021: (23.9k)
50.3%
Giá 12T trước (35.1k)
24T (35.7k)
36T (29.0k)
43.3%
Nợ/TổngTàiSản (57.4%)
Nợ/VốnCSH (134.8%)
ThanhToánHiệnHành (158.0%)
ThanhToánNhanh (97.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
3.2 32.9%
Beta (1.1x)
72.0%
TB12T (14,035)
TB12T/KLNY (0.5%)
48.7%
+/-% 6T (-0.5%)
12T (1.7%)
24T (0.1%)
36T (23.3%)
60T (116.2%)
2.7 3.5
78/ IN4   38.4 (0) 97.1%
EPS (7.3k)
2022: (6.1k)
2021: (6.7k)
93.5%
ROA (13%)
2022: (12.4%)
2021: (15.0%)
87.0%
ROE (17%)
2022: (15.4%)
2021: (19.2%)
82.6%
TT DOANH THU (11%)
2022: (13.2%)
2021: (8.6%)
2020: (0%)
2019: (7.8%)
10.9%
TT LOI NHUAN (19%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.7 65.8%
PE (5.3x)
2022: (15.9x)
2021: (14.5x)
31.9%
PS (0.69x)
2022: (1.9x)
2021: (2.2x)
24.4%
PB: (0.9x)
GiáSS : (43.8k)
2022: (39.5k)
2021: (34.9k)
98.5%
Giá 12T trước (97.5k)
24T (97.0k)
36T (95.6k)
85.0%
Nợ/TổngTàiSản (20.6%)
Nợ/VốnCSH (25.9%)
ThanhToánHiệnHành (267.5%)
ThanhToánNhanh (253.0%)
ThanhToánTiềnMặt (194.4%)
3.9 79.8%
Beta (2.2x)
20.4%
TB12T (93)
TB12T/KLNY (0.0%)
1.3%
+/-% 6T (-11.9%)
12T (-60.6%)
24T (-60.4%)
36T (-59.8%)
60T (-66.2%)
0.5 3.1
79/ IDC   58.5 (-1.6) 93.1%
EPS (5.9k)
2023: (4.2k)
2022: (5.4k)
87.3%
ROA (11%)
2023: (7.9%)
2022: (10.4%)
97.2%
ROE (30%)
2023: (22.5%)
2022: (28.8%)
46.8%
TT DOANH THU (11%)
2023: (0%)
2022: (73.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
47.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (289.1%)
2021: (49.2%)
2020: (0%)
4.7 77.8%
PE (10.2x)
2023: (11.6x)
2022: (5.1x)
26.0%
PS (2.31x)
2023: (2.2x)
2022: (1.2x)
12.6%
PB: (3.1x)
GiáSS : (19.7k)
2023: (18.8k)
2022: (18.6k)
14.0%
Giá 12T trước (40.9k)
24T (48.7k)
36T (24.6k)
49.5%
Nợ/TổngTàiSản (62.7%)
Nợ/VốnCSH (167.8%)
ThanhToánHiệnHành (174.7%)
ThanhToánNhanh (121.9%)
ThanhToánTiềnMặt (31.5%)
0.8 56.6%
Beta (1.6x)
94.2%
TB12T (2,636,821)
TB12T/KLNY (0.8%)
89.0%
+/-% 6T (22.2%)
12T (46.6%)
24T (23.2%)
36T (144.0%)
60T (307.5%)
4.7 3.4
80/ S4A   39 (0) 86.6%
EPS (3.0k)
2023: (3.3k)
2022: (4.1k)
94.8%
ROA (13%)
2023: (13.7%)
2022: (17.2%)
96.1%
ROE (23%)
2023: (23.3%)
2022: (27.1%)
27.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.1%)
2021: (22.2%)
2020: (0%)
36.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (23.3%)
2021: (63.6%)
2020: (0%)
4.7 71.3%
PE (12.8x)
2023: (9.9x)
2022: (7.1x)
9.7%
PS (5.93x)
2023: (4.7x)
2022: (4.0x)
11.2%
PB: (3.0x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (14.0k)
2022: (15.1k)
15.9%
Giá 12T trước (28.7k)
24T (29.4k)
36T (20.6k)
72.5%
Nợ/TổngTàiSản (44.2%)
Nợ/VốnCSH (79.1%)
ThanhToánHiệnHành (239.7%)
ThanhToánNhanh (236.0%)
ThanhToánTiềnMặt (139.5%)
0.8 26.1%
Beta (0.9x)
27.4%
TB12T (1,348)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.0%
+/-% 6T (15.1%)
12T (36.0%)
24T (32.8%)
36T (88.9%)
60T (100.5%)
3.0 2.9
81/ CNC   33.5 (1.2) 88.1%
EPS (3.5k)
2022: (4.0k)
2021: (3.8k)
92.7%
ROA (11%)
2022: (12.8%)
2021: (15.5%)
96.2%
ROE (22%)
2022: (25.9%)
2021: (26.6%)
61.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (7%)
2021: (10.2%)
2020: (39.7%)
2019: (0%)
60.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (4.5%)
2021: (23.1%)
2020: (14.8%)
2019: (0%)
4.7 83.5%
PE (9.1x)
2022: (6.6x)
2021: (6.9x)
55.9%
PS (0.70x)
2022: (0.5x)
2021: (0.5x)
16.3%
PB: (2.0x)
GiáSS : (15.9k)
2022: (15.3k)
2021: (14.2k)
27.6%
Giá 12T trước (28.4k)
24T (23.2k)
36T (21.2k)
47.8%
Nợ/TổngTàiSản (50.6%)
Nợ/VốnCSH (102.4%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (72.3%)
ThanhToánTiềnMặt (31.4%)
1.9 22.7%
Beta (0.9x)
50%
TB12T (4,285)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.7%
+/-% 6T (9.0%)
12T (11.5%)
24T (36.3%)
36T (49.2%)
60T (123.2%)
3.0 3.2
82/ VFR   13.4 (-0.9) 88.0%
EPS (6.3k)
2023: (5.0k)
2022: (2.2k)
95.2%
ROA (26%)
2023: (23.2%)
2022: (9.5%)
93.4%
ROE (32%)
2023: (26.1%)
2022: (15.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
98.9%
TT LOI NHUAN (824%)
2023: (131.0%)
2022: (230.6%)
2021: (0%)
2020: (41.3%)
4.7 98.1%
PE (2.3x)
2023: (2.5x)
2022: (3.7x)
24.8%
PS (2.96x)
2023: (2.4x)
2022: (1.1x)
76.3%
PB: (0.7x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (19.2k)
2022: (14.2k)
3.4%
Giá 12T trước (7k)
24T (6.8k)
36T (5.6k)
87.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.3%)
Nợ/VốnCSH (20.9%)
ThanhToánHiệnHành (400.9%)
ThanhToánNhanh (400.7%)
ThanhToánTiềnMặt (59.7%)
3.5 95.8%
Beta (3.1x)
54.4%
TB12T (7,212)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.1%
+/-% 6T (20.5%)
12T (110%)
24T (116.2%)
36T (162.5%)
60T (212.8%)
4.8 4.3
83/ PIA   29.1 (0) 87.6%
EPS (3.6k)
2023: (3.4k)
2022: (4.1k)
95.7%
ROA (15%)
2023: (13.9%)
2022: (16.4%)
93.2%
ROE (21%)
2023: (19.0%)
2022: (23.6%)
40.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.8%)
2021: (29.1%)
2020: (0%)
58.2%
TT LOI NHUAN (16%)
2023: (0%)
2022: (14.5%)
2021: (4.8%)
2020: (0%)
4.7 86.4%
PE (8.1x)
2023: (8.1x)
2022: (5.4x)
49.7%
PS (0.92x)
2023: (0.9x)
2022: (0.5x)
24.2%
PB: (1.7x)
GiáSS : (17.5k)
2023: (17.8k)
2022: (17.4k)
44.4%
Giá 12T trước (28.6k)
24T (24.7k)
36T (23.5k)
84.8%
Nợ/TổngTàiSản (24.8%)
Nợ/VốnCSH (33.1%)
ThanhToánHiệnHành (362.6%)
ThanhToánNhanh (276.6%)
ThanhToánTiềnMặt (143.9%)
3.5 78.0%
Beta (2.1x)
24.8%
TB12T (289)
TB12T/KLNY (0.0%)
52.5%
+/-% 6T (7.4%)
12T (1.8%)
24T (17.7%)
36T (23.8%)
60T (34.6%)
2.8 3.7
84/ FPT   131.9 (-2.1) 93.3%
EPS (5.3k)
2023: (5.1k)
2022: (4.8k)
89.2%
ROA (11%)
2023: (10.7%)
2022: (10.3%)
93.6%
ROE (21%)
2023: (21.6%)
2022: (20.9%)
97.4%
TT DOANH THU (20%)
2023: (19.5%)
2022: (23.4%)
2021: (19.2%)
2020: (7.7%)
98.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (21.8%)
2022: (22.4%)
2021: (22.6%)
2020: (12.8%)
4.7 44.7%
PE (24.9x)
2023: (16.3x)
2022: (11.7x)
23.5%
PS (3.06x)
2023: (2x)
2022: (1.4x)
6.7%
PB: (5.3x)
GiáSS : (25.0k)
2023: (23.6k)
2022: (23.1k)
4.4%
Giá 12T trước (69.2k)
24T (61.5k)
36T (56.7k)
52.0%
Nợ/TổngTàiSản (48.9%)
Nợ/VốnCSH (95.5%)
ThanhToánHiệnHành (129.8%)
ThanhToánNhanh (122.9%)
ThanhToánTiềnMặt (21.8%)
0.3 40.3%
Beta (1.2x)
86.2%
TB12T (3,182,609)
TB12T/KLNY (0.2%)
97.4%
+/-% 6T (60.6%)
12T (91.9%)
24T (115.8%)
36T (134.2%)
60T (506.6%)
4.7 3.2
85/ CAV   69.9 (0.6) 92.6%
EPS (5.0k)
2023: (4.9k)
2022: (4.5k)
86.9%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (8.2%)
96.5%
ROE (28%)
2023: (29.1%)
2022: (21.0%)
30.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (0%)
2020: (16.8%)
64.0%
TT LOI NHUAN (19%)
2023: (9.4%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 59.5%
PE (14.0x)
2023: (13.3x)
2022: (8.7x)
61.9%
PS (0.56x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
8.7%
PB: (3.9x)
GiáSS : (17.6k)
2023: (16.7k)
2022: (21.2k)
12.6%
Giá 12T trước (51.6k)
24T (40.7k)
36T (38.8k)
26.8%
Nợ/TổngTàiSản (65.8%)
Nợ/VốnCSH (192.2%)
ThanhToánHiệnHành (118.5%)
ThanhToánNhanh (41.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.3%)
0.6 16.3%
Beta (0.7x)
42.1%
TB12T (7,716)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.9%
+/-% 6T (7.0%)
12T (37.5%)
24T (74.3%)
36T (82.7%)
60T (118.1%)
3.2 2.8
86/ D17   38 (0) 91.2%
EPS (3.0k)
2022: (6.2k)
2021: (5.1k)
93.5%
ROA (9%)
2022: (18.9%)
2021: (16.8%)
91.0%
ROE (13%)
2022: (26.9%)
2021: (24.0%)
12.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (23.0%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
11.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (22.3%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
4.7 87.8%
PE (12.9x)
2022: (3.6x)
2021: (4.4x)
29.6%
PS (3.43x)
2022: (1.0x)
2021: (1.2x)
33.8%
PB: (1.7x)
GiáSS : (22.8k)
2022: (23k)
2021: (21.0k)
9.7%
Giá 12T trước (22k)
24T (22k)
36T (22k)
71.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.9%)
Nợ/VốnCSH (42.7%)
ThanhToánHiệnHành (279.6%)
ThanhToánNhanh (141.9%)
ThanhToánTiềnMặt (26.3%)
1.9 0%
Beta (-0.0x)
13.4%
TB12T (109)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.2%
+/-% 6T (23.4%)
12T (72.7%)
24T (72.7%)
36T (72.7%)
60T (72.7%)
2.1 2.9
87/ VRG   29.4 (1.3) 89.1%
EPS (7.5k)
2023: (7.2k)
2022: (1.9k)
90.7%
ROA (19%)
2023: (16.0%)
2022: (7.1%)
95.2%
ROE (48%)
2023: (40.7%)
2022: (15.6%)
88.4%
TT DOANH THU (347%)
2023: (346.8%)
2022: (589.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
89.9%
TT LOI NHUAN (281%)
2023: (273.8%)
2022: (1,048.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 86.8%
PE (3.7x)
2023: (3.7x)
2022: (12.7x)
26.4%
PS (1.30x)
2023: (1.3x)
2022: (5.2x)
17.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (15.6k)
2023: (17.7k)
2022: (12.3k)
37.5%
Giá 12T trước (20.8k)
24T (28.0k)
36T (21.6k)
69.2%
Nợ/TổngTàiSản (60.7%)
Nợ/VốnCSH (154.5%)
ThanhToánHiệnHành (573.0%)
ThanhToánNhanh (573.0%)
ThanhToánTiềnMặt (60.5%)
2.1 63.5%
Beta (1.8x)
67.5%
TB12T (30,993)
TB12T/KLNY (0.1%)
54.2%
+/-% 6T (-10.2%)
12T (32.3%)
24T (-1.9%)
36T (27.3%)
60T (107.1%)
3.5 3.4
88/ TLG   55.5 (0.3) 92.7%
EPS (4.4k)
2023: (4.6k)
2022: (5.2k)
93.1%
ROA (12%)
2023: (12.8%)
2022: (14.0%)
88.6%
ROE (16%)
2023: (17.1%)
2022: (20.5%)
12.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (32.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
33.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (45.1%)
2021: (15.4%)
2020: (0%)
4.7 62.9%
PE (12.4x)
2023: (11.2x)
2022: (9.6x)
36.2%
PS (1.28x)
2023: (1.2x)
2022: (1.1x)
14.4%
PB: (2.0x)
GiáSS : (27.7k)
2023: (26.6k)
2022: (25.2k)
44.0%
Giá 12T trước (60k)
24T (46.9k)
36T (34.4k)
77.5%
Nợ/TổngTàiSản (24.3%)
Nợ/VốnCSH (32.0%)
ThanhToánHiệnHành (335.9%)
ThanhToánNhanh (202.0%)
ThanhToánTiềnMặt (30.8%)
2.0 24.9%
Beta (0.9x)
68.9%
TB12T (74,788)
TB12T/KLNY (0.1%)
56.0%
+/-% 6T (16.2%)
12T (-8.7%)
24T (16.8%)
36T (59.2%)
60T (27.3%)
2.8 3.2
89/ QHD   37.9 (0) 89.2%
EPS (4.4k)
2023: (4.3k)
2022: (3.3k)
93.8%
ROA (15%)
2023: (14.4%)
2022: (11.4%)
91.4%
ROE (20%)
2023: (20.8%)
2022: (17.9%)
79.7%
TT DOANH THU (6%)
2023: (3.7%)
2022: (9.7%)
2021: (0%)
2020: (13.1%)
95.6%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (29.5%)
2022: (55.4%)
2021: (0%)
2020: (146.5%)
4.7 74.0%
PE (8.6x)
2023: (8.5x)
2022: (11.0x)
52.6%
PS (0.66x)
2023: (0.6x)
2022: (0.7x)
16.5%
PB: (1.7x)
GiáSS : (21.7k)
2023: (20.7k)
2022: (18.5k)
42.9%
Giá 12T trước (33.7k)
24T (41.4k)
36T (24.6k)
80.8%
Nợ/TổngTàiSản (24.1%)
Nợ/VốnCSH (31.8%)
ThanhToánHiệnHành (366.1%)
ThanhToánNhanh (191.8%)
ThanhToánTiềnMặt (67.5%)
2.8 0%
Beta (-0.1x)
9.9%
TB12T (52)
TB12T/KLNY (0.0%)
61.4%
+/-% 6T (3.8%)
12T (12.4%)
24T (-8.5%)
36T (53.8%)
60T (178.2%)
0.9 2.8
90/ GMD   81 (-0.3) 93.4%
EPS (8.4k)
2023: (7.4k)
2022: (3.3k)
91.4%
ROA (18%)
2023: (16.6%)
2022: (7.6%)
89.4%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (12.5%)
63.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.6%)
2021: (23.1%)
2020: (0%)
97.2%
TT LOI NHUAN (179%)
2023: (126.4%)
2022: (62.4%)
2021: (65.0%)
2020: (0%)
4.7 67.1%
PE (9.6x)
2023: (9.6x)
2022: (13.4x)
9.4%
PS (6.30x)
2023: (5.6x)
2022: (3.4x)
13.4%
PB: (2.4x)
GiáSS : (34.0k)
2023: (31.8k)
2022: (26.4k)
10.7%
Giá 12T trước (55.8k)
24T (47.7k)
36T (43.6k)
77.9%
Nợ/TổngTàiSản (27.5%)
Nợ/VốnCSH (38.0%)
ThanhToánHiệnHành (214.3%)
ThanhToánNhanh (210.9%)
ThanhToánTiềnMặt (102.0%)
0.8 44.3%
Beta (1.3x)
89.0%
TB12T (1,444,529)
TB12T/KLNY (0.5%)
89.2%
+/-% 6T (16.6%)
12T (45.8%)
24T (70.5%)
36T (86.3%)
60T (252.9%)
4.6 3.4
91/ DHA   43.7 (-0.2) 92.3%
EPS (6.0k)
2023: (5.8k)
2022: (3.5k)
95.0%
ROA (20%)
2023: (18.6%)
2022: (10.7%)
86.8%
ROE (21%)
2023: (21.2%)
2022: (11.8%)
34.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.9%)
2021: (0%)
2020: (15.4%)
46.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (66.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (44.7%)
4.7 80.7%
PE (7.3x)
2023: (8.1x)
2022: (8.4x)
29.7%
PS (1.71x)
2023: (1.9x)
2022: (1.1x)
27.4%
PB: (1.6x)
GiáSS : (28.0k)
2023: (27.4k)
2022: (29.5k)
33.9%
Giá 12T trước (43.9k)
24T (28.3k)
36T (30.7k)
97.2%
Nợ/TổngTàiSản (7.8%)
Nợ/VốnCSH (8.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,210.7%)
ThanhToánNhanh (1,208.5%)
ThanhToánTiềnMặt (158.4%)
2.9 37.8%
Beta (1.2x)
81.1%
TB12T (87,867)
TB12T/KLNY (0.6%)
54.3%
+/-% 6T (-10.5%)
12T (-1.9%)
24T (52.2%)
36T (40.5%)
60T (93.7%)
3.3 3.6
92/ NTC   214 (-2.7) 99.0%
EPS (10.3k)
2023: (10.9k)
2022: (9.3k)
76.3%
ROA (6%)
2023: (6.6%)
2022: (6.3%)
98.7%
ROE (28%)
2023: (31.2%)
2022: (35.9%)
34.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2.9%)
2020: (35.9%)
82.5%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (16.9%)
2022: (0%)
2021: (1.1%)
2020: (23.0%)
4.7 45.1%
PE (21.0x)
2023: (17.8x)
2022: (12.1x)
2.6%
PS (25.55x)
2023: (22.7x)
2022: (11.5x)
4.6%
PB: (5.8x)
GiáSS : (37.2k)
2023: (34.8k)
2022: (25.9k)
24.6%
Giá 12T trước (171.6k)
24T (154.7k)
36T (166.1k)
41.1%
Nợ/TổngTàiSản (77.6%)
Nợ/VốnCSH (346.4%)
ThanhToánHiệnHành (198.9%)
ThanhToánNhanh (198.9%)
ThanhToánTiềnMặt (8.3%)
0.2 17.1%
Beta (0.7x)
56.2%
TB12T (12,075)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.6%
+/-% 6T (10.1%)
12T (26.2%)
24T (40.0%)
36T (30.3%)
60T (115.3%)
3.1 2.7
93/ CSV   36.4 (-2.7) 93.8%
EPS (4.4k)
2023: (4.7k)
2022: (8.0k)
94.0%
ROA (12%)
2023: (12.2%)
2022: (20.6%)
86.1%
ROE (13%)
2023: (14.6%)
2022: (24.8%)
38.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.5%)
2021: (17.7%)
2020: (0%)
35.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (69.4%)
2021: (17.1%)
2020: (0%)
4.7 94.7%
PE (9.2x)
2023: (3.4x)
2022: (1.3x)
60.5%
PS (1.15x)
2023: (0.5x)
2022: (0.2x)
76.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (33.6k)
2023: (32.5k)
2022: (32.3k)
1.3%
Giá 12T trước (13.7k)
24T (15.0k)
36T (10.9k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (11.2%)
Nợ/VốnCSH (12.6%)
ThanhToánHiệnHành (676.5%)
ThanhToánNhanh (464.2%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
4.3 80.3%
Beta (2.2x)
43.5%
TB12T (738,599)
TB12T/KLNY (0%)
99.5%
+/-% 6T (131.3%)
12T (187.5%)
24T (163.1%)
36T (263.5%)
60T (451.1%)
4.7 4.6
94/ TUG   17.4 (0) 87.1%
EPS (3.2k)
2022: (4.9k)
2021: (3k)
95.0%
ROA (12%)
2022: (19.5%)
2021: (14.8%)
91.6%
ROE (16%)
2022: (26.0%)
2021: (19.2%)
46.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.3%)
2021: (14.5%)
2020: (3.7%)
2019: (0%)
65.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (64.3%)
2021: (5.3%)
2020: (33.4%)
2019: (0%)
4.7 93.8%
PE (5.4x)
2022: (3x)
2021: (6.8x)
60.3%
PS (0.50x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
48.8%
PB: (0.8x)
GiáSS : (20.5k)
2022: (18.9k)
2021: (15.6k)
37.6%
Giá 12T trước (13.5k)
24T (17.1k)
36T (14.1k)
85.4%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.6%)
ThanhToánHiệnHành (354.6%)
ThanhToánNhanh (349.8%)
ThanhToánTiềnMặt (247.3%)
4.3 65.3%
Beta (1.8x)
32.4%
TB12T (455)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.6%
+/-% 6T (16.1%)
12T (28.6%)
24T (2.0%)
36T (23.7%)
60T (176.6%)
3.5 4.2
95/ EID   27.5 (0) 92.8%
EPS (4.8k)
2023: (4.8k)
2022: (5.0k)
91.6%
ROA (11%)
2023: (11.2%)
2022: (13.7%)
89.2%
ROE (17%)
2023: (17.2%)
2022: (19.8%)
93.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (3.0%)
2022: (26.6%)
2021: (18.5%)
2020: (2.9%)
35.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (51.0%)
2021: (0%)
2020: (9.9%)
4.7 96.4%
PE (5.6x)
2023: (4.2x)
2022: (3.9x)
71.7%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
57.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (28.0k)
2023: (27.8k)
2022: (25.1k)
12.6%
Giá 12T trước (19.8k)
24T (18.3k)
36T (13.4k)
70.2%
Nợ/TổngTàiSản (35.1%)
Nợ/VốnCSH (54.1%)
ThanhToánHiệnHành (254.3%)
ThanhToánNhanh (154.1%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
4.0 21.3%
Beta (0.8x)
64.2%
TB12T (16,715)
TB12T/KLNY (0.1%)
90.4%
+/-% 6T (37.0%)
12T (36.3%)
24T (47.3%)
36T (101.8%)
60T (191.6%)
4.0 4.2
96/ NSC   75.2 (-2.7) 99.3%
EPS (12.8k)
2023: (12.7k)
2022: (12.6k)
88.9%
ROA (10%)
2023: (10.1%)
2022: (10.9%)
84.9%
ROE (15%)
2023: (15.5%)
2022: (16.3%)
85.3%
TT DOANH THU (11%)
2023: (8.7%)
2022: (0%)
2021: (16.3%)
2020: (8.4%)
73.5%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (1.3%)
2022: (0.6%)
2021: (15.3%)
2020: (0%)
4.7 93.8%
PE (6.1x)
2023: (5.2x)
2022: (5.3x)
56.5%
PS (0.60x)
2023: (0.5x)
2022: (0.6x)
53.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (83.5k)
2023: (82.2k)
2022: (76.8k)
45.3%
Giá 12T trước (68.7k)
24T (76.3k)
36T (63.5k)
61.0%
Nợ/TổngTàiSản (36.0%)
Nợ/VốnCSH (56.2%)
ThanhToánHiệnHành (184.0%)
ThanhToánNhanh (88.0%)
ThanhToánTiềnMặt (35.5%)
4.0 12.2%
Beta (0.5x)
49.3%
TB12T (5,377)
TB12T/KLNY (0.0%)
53.8%
+/-% 6T (14.7%)
12T (13.1%)
24T (1.8%)
36T (22.3%)
60T (17.6%)
1.7 3.5
97/ GMX   19 (-0.1) 83.5%
EPS (2.3k)
2023: (2.6k)
2022: (4.8k)
95.6%
ROA (13%)
2023: (14.1%)
2022: (23.1%)
93.8%
ROE (17%)
2023: (19.8%)
2022: (37.9%)
12.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (34.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
39.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (85.9%)
2021: (0%)
2020: (10.1%)
4.7 91.6%
PE (8.3x)
2023: (6.8x)
2022: (3.2x)
49.3%
PS (0.99x)
2023: (0.8x)
2022: (0.5x)
27.8%
PB: (1.4x)
GiáSS : (13.3k)
2023: (13.2k)
2022: (12.7k)
41.9%
Giá 12T trước (18.8k)
24T (14.1k)
36T (16.5k)
49.3%
Nợ/TổngTàiSản (27.3%)
Nợ/VốnCSH (37.6%)
ThanhToánHiệnHành (132.7%)
ThanhToánNhanh (33.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.3%)
2.6 22.2%
Beta (0.8x)
48.7%
TB12T (3,428)
TB12T/KLNY (0.0%)
55.9%
+/-% 6T (7.5%)
12T (0.9%)
24T (35.0%)
36T (15.4%)
60T (49.2%)
2.1 3.1
98/ DVW   20 (0) 89.0%
EPS (4.0k)
2022: (4.2k)
2021: (3.6k)
93.7%
ROA (14%)
2022: (14.7%)
2021: (11.5%)
90.1%
ROE (18%)
2022: (19.6%)
2021: (18.2%)
8.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (21.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
39.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (19.2%)
2021: (48.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.7 97.5%
PE (5.0x)
2022: (3.8x)
2021: (2.6x)
52.2%
PS (1.06x)
2022: (0.8x)
2021: (0.4x)
68.6%
PB: (0.9x)
GiáSS : (21.8k)
2022: (21.6k)
2021: (19.5k)
9.0%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (14.1k)
36T (9.2k)
86.9%
Nợ/TổngTàiSản (21.2%)
Nợ/VốnCSH (27.0%)
ThanhToánHiệnHành (343.6%)
ThanhToánNhanh (338.6%)
ThanhToánTiềnMặt (155.4%)
4.1 10.5%
Beta (0.4x)
6.5%
TB12T (8)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.0%
+/-% 6T (47.2%)
12T (105.8%)
24T (42.0%)
36T (116.4%)
60T (67.4%)
2.5 3.8
99/ TNP   24.5 (0) 83.1%
EPS (2.4k)
2022: (2.7k)
2021: (4.0k)
97.4%
ROA (15%)
2022: (16.7%)
2021: (26.5%)
92.3%
ROE (17%)
2022: (18.3%)
2021: (29.4%)
43.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (86.6%)
2020: (0%)
2019: (5.0%)
70.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (210.3%)
2020: (18.3%)
2019: (13.2%)
4.7 93.3%
PE (10.3x)
2022: (3.6x)
2021: (2.5x)
37.5%
PS (2.42x)
2022: (0.9x)
2021: (0.8x)
51.0%
PB: (1.7x)
GiáSS : (14.3k)
2022: (14.5k)
2021: (13.7k)
19.4%
Giá 12T trước (20k)
24T (21.1k)
36T (7.1k)
82.1%
Nợ/TổngTàiSản (12.1%)
Nợ/VốnCSH (13.8%)
ThanhToánHiệnHành (257.3%)
ThanhToánNhanh (253.0%)
ThanhToánTiềnMặt (22.8%)
3.3 7.7%
Beta (0.2x)
8.9%
TB12T (43)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.1%
+/-% 6T (19.5%)
12T (22.5%)
24T (16.2%)
36T (243.5%)
60T (319.5%)
2.2 3.4
100/ SHP   35.5 (-0.2) 82.0%
EPS (2.5k)
2023: (2.7k)
2022: (3.2k)
97.6%
ROA (18%)
2023: (17.8%)
2022: (18.2%)
93.0%
ROE (20%)
2023: (20.3%)
2022: (22.2%)
35.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (13.4%)
2021: (53.2%)
2020: (0%)
44.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (21.1%)
2021: (318.1%)
2020: (0%)
4.7 67.0%
PE (14.3x)
2023: (11.1x)
2022: (7.2x)
11.3%
PS (5.71x)
2023: (4.6x)
2022: (3.1x)
12.7%
PB: (2.9x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (13.4k)
2022: (14.3k)
10.1%
Giá 12T trước (25.8k)
24T (22.4k)
36T (15.6k)
77.4%
Nợ/TổngTàiSản (11.1%)
Nợ/VốnCSH (12.5%)
ThanhToánHiệnHành (145.4%)
ThanhToánNhanh (141.4%)
ThanhToánTiềnMặt (67.9%)
0.8 12.2%
Beta (0.5x)
47.0%
TB12T (11,499)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.1%
+/-% 6T (17.2%)
12T (38.6%)
24T (60.2%)
36T (129.6%)
60T (171.4%)
3.5 3.0
101/ BRS   23 (-1) 85.1%
EPS (3.3k)
2022: (3.2k)
2021: (3.1k)
92.5%
ROA (13%)
2022: (12.9%)
2021: (12.4%)
94.2%
ROE (23%)
2022: (21.9%)
2021: (20.9%)
81.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (17.2%)
2021: (8.7%)
2020: (7.4%)
2019: (14.2%)
75.9%
TT LOI NHUAN (2%)
2022: (2.3%)
2021: (0%)
2020: (10.0%)
2019: (7%)
4.7 87.7%
PE (7.5x)
2022: (5.9x)
2021: (6.9x)
49.6%
PS (0.78x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
24.3%
PB: (1.7x)
GiáSS : (14.2k)
2022: (14.6k)
2021: (14.9k)
57.1%
Giá 12T trước (23.9k)
24T (29.3k)
36T (19.8k)
62.8%
Nợ/TổngTàiSản (44.8%)
Nợ/VốnCSH (81.2%)
ThanhToánHiệnHành (166.5%)
ThanhToánNhanh (159.3%)
ThanhToánTiềnMặt (57.0%)
3.3 43.7%
Beta (1.3x)
19.4%
TB12T (215)
TB12T/KLNY (0.0%)
51.7%
+/-% 6T (20.1%)
12T (-2.5%)
24T (-20.4%)
36T (17.5%)
60T (132.1%)
1.7 3.2
102/ QPH   28.6 (0) 89.2%
EPS (4.0k)
2023: (3.9k)
2022: (4.0k)
94.4%
ROA (14%)
2023: (13.7%)
2022: (15.0%)
88.0%
ROE (16%)
2023: (16.4%)
2022: (19.9%)
30.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (6.0%)
2020: (9.0%)
61.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (5.8%)
2021: (6.2%)
2020: (52.1%)
4.7 89.0%
PE (7.2x)
2023: (6.5x)
2022: (6.2x)
11.4%
PS (4.78x)
2023: (4.2x)
2022: (3.8x)
35.1%
PB: (1.2x)
GiáSS : (24.7k)
2023: (23.8k)
2022: (20k)
38.8%
Giá 12T trước (26.0k)
24T (25.6k)
36T (20.6k)
80.7%
Nợ/TổngTàiSản (15.1%)
Nợ/VốnCSH (17.7%)
ThanhToánHiệnHành (495.8%)
ThanhToánNhanh (495.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.4%)
2.5 20.6%
Beta (0.8x)
28.2%
TB12T (960)
TB12T/KLNY (0.0%)
62.0%
+/-% 6T (11.3%)
12T (10.1%)
24T (11.7%)
36T (38.6%)
60T (90.7%)
1.8 3.0
103/ PPH   31.3 (-1) 92.2%
EPS (4.1k)
2023: (4.2k)
2022: (6.3k)
88.4%
ROA (9%)
2023: (8.8%)
2022: (14.3%)
91.1%
ROE (16%)
2023: (17.5%)
2022: (26.4%)
48.5%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0.5%)
2022: (5.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
68.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (24.8%)
2021: (34.7%)
2020: (33.6%)
4.7 94.4%
PE (7.6x)
2023: (5.7x)
2022: (2.6x)
42.1%
PS (1.27x)
2023: (1.0x)
2022: (0.7x)
47.6%
PB: (1.2x)
GiáSS : (25.2k)
2023: (23.8k)
2022: (23.9k)
16.1%
Giá 12T trước (23.2k)
24T (21.5k)
36T (18.8k)
43.0%
Nợ/TổngTàiSản (47.8%)
Nợ/VốnCSH (91.6%)
ThanhToánHiệnHành (152.9%)
ThanhToánNhanh (97.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.6%)
2.2 23.0%
Beta (0.9x)
64.3%
TB12T (41,048)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.8%
+/-% 6T (28.6%)
12T (34.9%)
24T (45.3%)
36T (66.9%)
60T (241.8%)
3.9 3.6
104/ HTG   42.0 (1.1) 95.1%
EPS (4.7k)
2023: (4.8k)
2022: (8.8k)
81.5%
ROA (6%)
2023: (6.9%)
2022: (11%)
95.0%
ROE (19%)
2023: (20.6%)
2022: (29.8%)
39.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.2%)
2021: (18.6%)
2020: (0%)
46.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (39.9%)
2021: (209.9%)
2020: (0%)
4.7 93.7%
PE (8.1x)
2023: (6.1x)
2022: (2.5x)
81.0%
PS (0.30x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
37.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (24.5k)
2023: (23.2k)
2022: (29.5k)
9.8%
Giá 12T trước (24.0k)
24T (27.4k)
36T (15.3k)
38.6%
Nợ/TổngTàiSản (66.5%)
Nợ/VốnCSH (198.8%)
ThanhToánHiệnHành (122.5%)
ThanhToánNhanh (84.5%)
ThanhToánTiềnMặt (35.4%)
2.7 69.7%
Beta (1.9x)
66.5%
TB12T (34,590)
TB12T/KLNY (0.1%)
90.9%
+/-% 6T (26.6%)
12T (59.4%)
24T (39.2%)
36T (149.9%)
60T (193.1%)
4.7 4.0
105/ SAB   54 (-1.8) 89.9%
EPS (3.2k)
2023: (3.2k)
2022: (8.2k)
93.4%
ROA (13%)
2023: (12.1%)
2022: (15.2%)
88.2%
ROE (16%)
2023: (16.2%)
2022: (21.2%)
12.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (32.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
13.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (42.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 50.7%
PE (17.3x)
2023: (18.5x)
2022: (9.5x)
24.1%
PS (2.26x)
2023: (2.5x)
2022: (1.4x)
9.7%
PB: (2.7x)
GiáSS : (20.6k)
2023: (19.9k)
2022: (38.4k)
84.9%
Giá 12T trước (72.3k)
24T (76.9k)
36T (69.6k)
88.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.7%)
Nợ/VốnCSH (21.5%)
ThanhToánHiệnHành (465.3%)
ThanhToánNhanh (422.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.1%)
2.6 35.9%
Beta (1.1x)
74.7%
TB12T (819,426)
TB12T/KLNY (0.1%)
9.3%
+/-% 6T (-4.5%)
12T (-22.8%)
24T (-27.5%)
36T (-19.8%)
60T (-52.7%)
0.9 2.7
106/ STW   26.5 (0) 82.1%
EPS (3.3k)
2023: (3.2k)
2022: (2.3k)
97.2%
ROA (19%)
2023: (18.5%)
2022: (15.5%)
92.1%
ROE (21%)
2023: (21.1%)
2022: (18.9%)
89.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (3.7%)
2022: (5.1%)
2021: (2.6%)
2020: (23.9%)
93.0%
TT LOI NHUAN (33%)
2023: (41.5%)
2022: (191.5%)
2021: (17.7%)
2020: (0%)
4.6 90.7%
PE (8.0x)
2023: (8.3x)
2022: (1.8x)
41.2%
PS (1.95x)
2023: (2.0x)
2022: (0.3x)
44.0%
PB: (1.7x)
GiáSS : (16.0k)
2023: (15.1k)
2022: (11.9k)
0.2%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (2.9k)
36T (1.5k)
91.2%
Nợ/TổngTàiSản (9.0%)
Nợ/VốnCSH (9.8%)
ThanhToánHiệnHành (718.5%)
ThanhToánNhanh (671.7%)
ThanhToánTiềnMặt (26.9%)
2.9 30.3%
Beta (1x)
4.7%
TB12T (4)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.1%
+/-% 6T (0%)
12T (314.1%)
24T (813.8%)
36T (1,666.7%)
60T (284.1%)
3.1 3.5
107/ PJC   26.5 (0) 88.8%
EPS (4k)
2023: (4.3k)
2022: (3.4k)
92.0%
ROA (13%)
2023: (13.7%)
2022: (10.9%)
90.5%
ROE (19%)
2023: (20.8%)
2022: (17.9%)
61.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.3%)
2022: (51.9%)
2021: (8.7%)
2020: (0%)
87.6%
TT LOI NHUAN (11%)
2023: (28.0%)
2022: (19.5%)
2021: (21.3%)
2020: (0%)
4.6 91.3%
PE (6.6x)
2023: (5.1x)
2022: (6.3x)
89.0%
PS (0.16x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
35.1%
PB: (1.2x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.8k)
2022: (18.9k)
20.2%
Giá 12T trước (20.5k)
24T (21.0k)
36T (15.4k)
70.7%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.5%)
ThanhToánHiệnHành (177.9%)
ThanhToánNhanh (161.3%)
ThanhToánTiềnMặt (52.4%)
3.9 16.5%
Beta (0.7x)
17.5%
TB12T (236)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.3%
+/-% 6T (24.4%)
12T (29.3%)
24T (26.5%)
36T (71.8%)
60T (70.8%)
2.4 3.6
108/ SVI   69 (0) 98.7%
EPS (9.7k)
2023: (10.4k)
2022: (9.1k)
88.4%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (9.6%)
84.1%
ROE (15%)
2023: (16.0%)
2022: (16.0%)
23.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (2.2%)
2021: (9.0%)
2020: (0%)
83.8%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (13.6%)
2022: (26.6%)
2021: (0%)
2020: (3.6%)
4.6 90.9%
PE (7.1x)
2023: (5.3x)
2022: (6.2x)
61.2%
PS (0.58x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
46.8%
PB: (1.0x)
GiáSS : (66.6k)
2023: (64.9k)
2022: (56.9k)
42.0%
Giá 12T trước (54.4k)
24T (68.8k)
36T (61.4k)
66.5%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (239.3%)
ThanhToánNhanh (203.3%)
ThanhToánTiềnMặt (9.4%)
4.0 8.5%
Beta (0.3x)
18.1%
TB12T (331)
TB12T/KLNY (0.0%)
62.2%
+/-% 6T (21.4%)
12T (26.8%)
24T (0.4%)
36T (12.5%)
60T (66.4%)
1.3 3.3
109/ STS   37 (0) 97.8%
EPS (8.3k)
2022: (6.8k)
2021: (8.2k)
91.9%
ROA (12%)
2022: (10.7%)
2021: (14.3%)
81.3%
ROE (13%)
2022: (12.5%)
2021: (17.2%)
50.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (73.2%)
2020: (0%)
2019: (19.2%)
75.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2022: (0%)
2021: (66.4%)
2020: (0%)
2019: (39.2%)
4.6 97.0%
PE (4.4x)
2022: (3.5x)
2021: (4.3x)
27.2%
PS (2.62x)
2022: (1.3x)
2021: (1.5x)
80.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (63.0k)
2022: (54.6k)
2021: (47.8k)
55.4%
Giá 12T trước (37k)
24T (35k)
36T (34.5k)
95.4%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.3%)
ThanhToánHiệnHành (719.2%)
ThanhToánNhanh (717.5%)
ThanhToánTiềnMặt (614.3%)
4.8 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
51.3%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (5.7%)
36T (7.3%)
60T (164.3%)
0.5 3.3
110/ BTW   42.7 (3.8) 92.5%
EPS (5.1k)
2023: (4.7k)
2022: (4.4k)
90.9%
ROA (13%)
2023: (11.8%)
2022: (10.7%)
87.6%
ROE (18%)
2023: (17.8%)
2022: (16.6%)
63.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (13.0%)
2022: (20.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
66.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (6.8%)
2022: (60.0%)
2021: (0%)
2020: (10.9%)
4.6 88.0%
PE (7.6x)
2023: (7.3x)
2022: (5.6x)
55.4%
PS (0.68x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
33.1%
PB: (1.4x)
GiáSS : (28.7k)
2023: (26.1k)
2022: (26.3k)
34.5%
Giá 12T trước (33.2k)
24T (28.8k)
36T (34.7k)
76.8%
Nợ/TổngTàiSản (27.3%)
Nợ/VốnCSH (37.6%)
ThanhToánHiệnHành (198.1%)
ThanhToánNhanh (176.8%)
ThanhToánTiềnMặt (125.2%)
3.4 34.7%
Beta (1.1x)
18.5%
TB12T (293)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.5%
+/-% 6T (13.9%)
12T (17.3%)
24T (35.1%)
36T (12.0%)
60T (73.9%)
2.1 3.4
111/ GVT   78.9 (-8.3) 97.4%
EPS (4.1k)
2022: (12.4k)
2021: (17.5k)
85.6%
ROA (4%)
2022: (12.8%)
2021: (19.7%)
87.6%
ROE (8%)
2022: (25.6%)
2021: (43.3%)
63.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (2.5%)
2021: (46.1%)
2020: (11.8%)
2019: (0%)
77.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (41.7%)
2020: (99.3%)
2019: (91.5%)
4.6 70.2%
PE (18.6x)
2022: (7.3x)
2021: (7.2x)
55.7%
PS (0.54x)
2022: (0.5x)
2021: (0.7x)
15.0%
PB: (1.6x)
GiáSS : (48.7k)
2022: (48.5k)
2021: (40.5k)
67.6%
Giá 12T trước (74.5k)
24T (105.7k)
36T (71.3k)
56.3%
Nợ/TổngTàiSản (49.2%)
Nợ/VốnCSH (96.8%)
ThanhToánHiệnHành (173.0%)
ThanhToánNhanh (108.9%)
ThanhToánTiềnMặt (32.3%)
2.8 94.3%
Beta (3.0x)
34.7%
TB12T (1,300)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.4%
+/-% 6T (-0.8%)
12T (2.1%)
24T (-28.1%)
36T (6.6%)
60T (369.6%)
3.1 3.5
112/ QHW   36.4 (0) 90.3%
EPS (5.3k)
2022: (5.0k)
2021: (3.1k)
94.7%
ROA (15%)
2022: (16.6%)
2021: (12.3%)
85.6%
ROE (17%)
2022: (18.9%)
2021: (13.7%)
25.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (20.1%)
2021: (2.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
36.8%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (61.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.6 89.1%
PE (6.9x)
2022: (4.3x)
2021: (7.6x)
43.5%
PS (1.19x)
2022: (0.7x)
2021: (0.9x)
42.8%
PB: (1.2x)
GiáSS : (30.7k)
2022: (26.6k)
2021: (22.7k)
12.8%
Giá 12T trước (30.2k)
24T (20.7k)
36T (14.5k)
96.0%
Nợ/TổngTàiSản (11.9%)
Nợ/VốnCSH (13.5%)
ThanhToánHiệnHành (956.2%)
ThanhToánNhanh (924.1%)
ThanhToánTiềnMặt (211.5%)
3.3 95.6%
Beta (3.1x)
36.6%
TB12T (1,201)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.1%
+/-% 6T (38.9%)
12T (20.4%)
24T (75.9%)
36T (150.3%)
60T (232.3%)
4.6 4.2
113/ BCF   31 (0) 79.8%
EPS (2.3k)
2023: (2.0k)
2022: (3.9k)
96.8%
ROA (16%)
2023: (13.2%)
2022: (23.9%)
94.0%
ROE (19%)
2023: (18.0%)
2022: (31.9%)
66.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (36.1%)
2021: (0%)
2020: (11.4%)
47.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (101.1%)
2021: (0%)
2020: (43.3%)
4.6 61.5%
PE (13.7x)
2023: (14.5x)
2022: (7.4x)
32.5%
PS (1.55x)
2023: (1.5x)
2022: (1.1x)
9.8%
PB: (2.6x)
GiáSS : (11.7k)
2023: (11.0k)
2022: (12.2k)
47.8%
Giá 12T trước (30.0k)
24T (28.1k)
36T (27.1k)
84.5%
Nợ/TổngTàiSản (17.7%)
Nợ/VốnCSH (21.6%)
ThanhToánHiệnHành (397.7%)
ThanhToánNhanh (271.5%)
ThanhToánTiềnMặt (48.9%)
2.0 15.3%
Beta (0.6x)
30.1%
TB12T (1,605)
TB12T/KLNY (0.0%)
57.3%
+/-% 6T (10.0%)
12T (3.5%)
24T (10.5%)
36T (14.2%)
60T (104.2%)
1.5 2.7
114/ BWS   31.9 (-0.3) 79.3%
EPS (2.9k)
2023: (2.6k)
2022: (2.1k)
98.1%
ROA (22%)
2023: (20.9%)
2022: (17.0%)
92.8%
ROE (24%)
2023: (22.3%)
2022: (18.3%)
48.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.3%)
2022: (8.2%)
2021: (0%)
2020: (4.6%)
67.9%
TT LOI NHUAN (48%)
2023: (21.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (3.0%)
4.6 66.1%
PE (11.3x)
2023: (10.0x)
2022: (10.9x)
15.0%
PS (3.99x)
2023: (3.4x)
2022: (3.1x)
11.5%
PB: (2.7x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (11.6k)
2022: (11.7k)
28.3%
Giá 12T trước (23.8k)
24T (26.9k)
36T (27.8k)
92.1%
Nợ/TổngTàiSản (8.3%)
Nợ/VốnCSH (9.1%)
ThanhToánHiệnHành (345.4%)
ThanhToánNhanh (294.2%)
ThanhToánTiềnMặt (112.8%)
1.5 40.2%
Beta (1.2x)
35.3%
TB12T (4,239)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.1%
+/-% 6T (10.5%)
12T (36.5%)
24T (20.7%)
36T (17.1%)
60T (54.6%)
2.8 2.9
115/ RAL   149 (-1.2) 99.8%
EPS (25.3k)
2023: (24.8k)
2022: (21.2k)
79.7%
ROA (7%)
2023: (7.5%)
2022: (7.2%)
90.7%
ROE (19%)
2023: (19.6%)
2022: (18.5%)
97.8%
TT DOANH THU (24%)
2023: (20.3%)
2022: (21.1%)
2021: (16.0%)
2020: (15.6%)
98.9%
TT LOI NHUAN (10%)
2023: (20.3%)
2022: (22.0%)
2021: (18.5%)
2020: (168.5%)
4.6 96.8%
PE (5.9x)
2023: (4.3x)
2022: (3.4x)
72.6%
PS (0.39x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
56.1%
PB: (1.1x)
GiáSS : (134.6k)
2023: (126.3k)
2022: (114.3k)
17.2%
Giá 12T trước (101.6k)
24T (83.6k)
36T (115.4k)
44.5%
Nợ/TổngTàiSản (64.2%)
Nợ/VốnCSH (179.0%)
ThanhToánHiệnHành (147.7%)
ThanhToánNhanh (122.5%)
ThanhToánTiềnMặt (22.4%)
3.4 25.5%
Beta (0.9x)
67.7%
TB12T (30,456)
TB12T/KLNY (0.1%)
86.4%
+/-% 6T (28.5%)
12T (47.7%)
24T (79.5%)
36T (30.0%)
60T (188.8%)
4.0 4.0
116/ VAV   39.5 (0) 85.5%
EPS (3.8k)
2023: (3.4k)
2022: (2.7k)
91.9%
ROA (14%)
2023: (12.4%)
2022: (11.1%)
92.6%
ROE (22%)
2023: (20.8%)
2022: (19.3%)
91.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (24.1%)
2022: (2.8%)
2021: (2.7%)
2020: (1.9%)
85.0%
TT LOI NHUAN (33%)
2023: (24.0%)
2022: (17.6%)
2021: (1.9%)
2020: (0%)
4.6 70.4%
PE (10.3x)
2023: (10.7x)
2022: (8.7x)
34.3%
PS (1.42x)
2023: (1.4x)
2022: (1.1x)
13.8%
PB: (2.3x)
GiáSS : (17.5k)
2023: (16.3k)
2022: (14.1k)
15.7%
Giá 12T trước (29.1k)
24T (25.9k)
36T (24.8k)
68.5%
Nợ/TổngTàiSản (38.1%)
Nợ/VốnCSH (61.7%)
ThanhToánHiệnHành (164.7%)
ThanhToánNhanh (157.4%)
ThanhToánTiềnMặt (109.0%)
1.2 62.1%
Beta (1.7x)
27.9%
TB12T (1,234)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.8%
+/-% 6T (5.4%)
12T (35.6%)
24T (52.3%)
36T (59.1%)
60T (143.8%)
3.8 3.2
117/ HVT   91 (-3) 96.2%
EPS (4.0k)
2023: (6.2k)
2022: (16.1k)
87.0%
ROA (6%)
2023: (9.0%)
2022: (25.7%)
86.9%
ROE (11%)
2023: (17.0%)
2022: (40.5%)
43.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (67.1%)
2021: (16.8%)
2020: (0%)
51.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (158.8%)
2021: (131.4%)
2020: (0%)
4.6 75.5%
PE (24.1x)
2023: (7.9x)
2022: (2.5x)
62.2%
PS (0.78x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
25.7%
PB: (2.6x)
GiáSS : (37.3k)
2023: (36.3k)
2022: (39.8k)
3.2%
Giá 12T trước (50.4k)
24T (47.5k)
36T (28.8k)
43.5%
Nợ/TổngTàiSản (45%)
Nợ/VốnCSH (81.8%)
ThanhToánHiệnHành (134.5%)
ThanhToánNhanh (103.4%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
1.4 52.6%
Beta (1.5x)
67.3%
TB12T (18,939)
TB12T/KLNY (0.2%)
96.6%
+/-% 6T (77.3%)
12T (90.7%)
24T (102.2%)
36T (233.7%)
60T (227.4%)
4.6 3.5
118/ SFI   33.5 (0) 93.6%
EPS (4.0k)
2023: (4.3k)
2022: (10.1k)
92.2%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (21.3%)
84.1%
ROE (12%)
2023: (13.1%)
2022: (27.3%)
52.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (53.9%)
2020: (42.2%)
75.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.5%)
2021: (110.8%)
2020: (84.4%)
4.6 92.0%
PE (8.3x)
2023: (6.9x)
2022: (2.6x)
57.8%
PS (0.77x)
2023: (0.7x)
2022: (0.3x)
53.4%
PB: (1.0x)
GiáSS : (33.8k)
2023: (33.3k)
2022: (36.9k)
40.5%
Giá 12T trước (31.9k)
24T (32.2k)
36T (20.4k)
87.8%
Nợ/TổngTàiSản (19.1%)
Nợ/VốnCSH (23.5%)
ThanhToánHiệnHành (348.6%)
ThanhToánNhanh (320.9%)
ThanhToánTiềnMặt (156.3%)
4.5 16.1%
Beta (0.6x)
52.4%
TB12T (8,305)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.3%
+/-% 6T (10.0%)
12T (3.8%)
24T (2.7%)
36T (62.0%)
60T (201.5%)
2.7 3.9
119/ NBE   12.5 (0) 86.1%
EPS (3k)
2022: (4.2k)
2021: (3.2k)
93.6%
ROA (11%)
2022: (15.4%)
2021: (15.0%)
90.3%
ROE (15%)
2022: (22.7%)
2021: (19.4%)
96.1%
TT DOANH THU (6%)
2022: (16.2%)
2021: (16.0%)
2020: (16.4%)
2019: (20.0%)
87.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (33.8%)
2021: (53.8%)
2020: (15.4%)
2019: (0.7%)
4.6 97.9%
PE (4.1x)
2022: (2.5x)
2021: (3.4x)
95.2%
PS (0.08x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
78.0%
PB: (0.6x)
GiáSS : (19.4k)
2022: (18.6k)
2021: (16.3k)
40.4%
Giá 12T trước (11.4k)
24T (11.9k)
36T (8.4k)
75.3%
Nợ/TổngTàiSản (31.5%)
Nợ/VốnCSH (45.9%)
ThanhToánHiệnHành (251.3%)
ThanhToánNhanh (211.6%)
ThanhToánTiềnMặt (58.3%)
5.0 18.3%
Beta (0.7x)
62.4%
TB12T (7,952)
TB12T/KLNY (0.2%)
61.6%
+/-% 6T (0.7%)
12T (8.8%)
24T (4.1%)
36T (48.1%)
60T (188.6%)
2.7 4.1
120/ EMS   36 (1.2) 86.0%
EPS (3.6k)
2023: (3.1k)
2022: (3.6k)
88.8%
ROA (12%)
2023: (9.6%)
2022: (9.8%)
95.0%
ROE (24%)
2023: (21.4%)
2022: (23.1%)
38.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (30.5%)
2020: (6.1%)
83.2%
TT LOI NHUAN (39%)
2023: (0%)
2022: (6.0%)
2021: (18.1%)
2020: (7.1%)
4.6 83.1%
PE (9.4x)
2023: (7.1x)
2022: (6.3x)
75%
PS (0.41x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
18.4%
PB: (2.2x)
GiáSS : (15.3k)
2023: (14.4k)
2022: (15.6k)
23.1%
Giá 12T trước (19.8k)
24T (26.8k)
36T (28.2k)
58.1%
Nợ/TổngTàiSản (49.4%)
Nợ/VốnCSH (97.4%)
ThanhToánHiệnHành (173.4%)
ThanhToánNhanh (171.1%)
ThanhToánTiềnMặt (20.2%)
2.6 81.7%
Beta (2.2x)
31.3%
TB12T (1,453)
TB12T/KLNY (0.0%)
77.1%
+/-% 6T (56.7%)
12T (71.9%)
24T (26.8%)
36T (20.6%)
60T (24.3%)
4.0 3.7
121/ APF   60.8 (-0.2) 98.6%
EPS (8.4k)
2023: (6.6k)
2022: (16.6k)
78.8%
ROA (6%)
2023: (5.4%)
2022: (11.6%)
92.3%
ROE (19%)
2023: (15.4%)
2022: (33.5%)
64.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (31.2%)
2021: (9.8%)
2020: (7.6%)
55.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (121.7%)
2021: (0%)
2020: (159.0%)
4.6 94.3%
PE (7.3x)
2023: (6.5x)
2022: (2.4x)
85.1%
PS (0.23x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
41.8%
PB: (1.4x)
GiáSS : (43.7k)
2023: (42.7k)
2022: (49.6k)
14.2%
Giá 12T trước (49.2k)
24T (41.8k)
36T (25.5k)
13.7%
Nợ/TổngTàiSản (70.2%)
Nợ/VốnCSH (235.1%)
ThanhToánHiệnHành (104.5%)
ThanhToánNhanh (36.1%)
ThanhToánTiềnMặt (3.0%)
2.3 12.4%
Beta (0.5x)
57.5%
TB12T (14,112)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.3%
+/-% 6T (32.9%)
12T (24.5%)
24T (46.5%)
36T (140.8%)
60T (594.2%)
3.8 3.6
122/ NAV   17.5 (-0.3) 80.9%
EPS (2.5k)
2023: (2.6k)
2022: (2.9k)
97.7%
ROA (17%)
2023: (17.5%)
2022: (20.4%)
91.1%
ROE (18%)
2023: (18.3%)
2022: (21.4%)
48.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (28.6%)
2022: (64.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
42.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (25.6%)
2021: (0%)
2020: (71.4%)
4.6 91.5%
PE (6.8x)
2023: (6.2x)
2022: (5.4x)
35.8%
PS (1.34x)
2023: (1.0x)
2022: (1.2x)
33.9%
PB: (1.2x)
GiáSS : (13.9k)
2023: (14.4k)
2022: (13.6k)
29.4%
Giá 12T trước (12.7k)
24T (15.8k)
36T (12.3k)
97.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.4%)
Nợ/VốnCSH (6.9%)
ThanhToánHiệnHành (1,653.9%)
ThanhToánNhanh (1,312.5%)
ThanhToánTiềnMặt (431.0%)
3.4 48.5%
Beta (1.4x)
46.8%
TB12T (2,941)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.2%
+/-% 6T (18.1%)
12T (34.0%)
24T (8.2%)
36T (39.1%)
60T (251.6%)
3.8 3.9
123/ TVH   16.3 (0) 95.9%
EPS (6.7k)
2022: (6.0k)
2021: (5.6k)
75.7%
ROA (6%)
2022: (5.9%)
2021: (6.3%)
97.8%
ROE (29%)
2022: (27.2%)
2021: (26.0%)
54.2%
TT DOANH THU (9%)
2022: (9.4%)
2021: (5.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
59.9%
TT LOI NHUAN (11%)
2022: (8.9%)
2021: (0%)
2020: (11.4%)
2019: (0%)
4.6 98.1%
PE (2.4x)
2022: (3.4x)
2021: (3.4x)
53.5%
PS (0.52x)
2022: (0.7x)
2021: (0.7x)
56.7%
PB: (0.7x)
GiáSS : (23.3k)
2022: (22.2k)
2021: (21.3k)
27.2%
Giá 12T trước (12.2k)
24T (11.2k)
36T (15.5k)
12.6%
Nợ/TổngTàiSản (77.7%)
Nợ/VốnCSH (347.5%)
ThanhToánHiệnHành (90.8%)
ThanhToánNhanh (70.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.4%)
2.3 6.9%
Beta (0.2x)
4.8%
TB12T (2)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.6%
+/-% 6T (39.9%)
12T (33.9%)
24T (45.5%)
36T (5.1%)
60T (149.4%)
1.8 2.9
124/ SBA   32.6 (-0.4) 84.3%
EPS (2.5k)
2023: (2.9k)
2022: (4.0k)
95.1%
ROA (13%)
2023: (14.2%)
2022: (18.4%)
89.7%
ROE (15%)
2023: (17.4%)
2022: (25.8%)
69.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.4%)
2021: (5.6%)
2020: (17.7%)
65.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (108.7%)
2021: (15%)
2020: (4.0%)
4.6 79.0%
PE (13.3x)
2023: (8.3x)
2022: (4.8x)
13.6%
PS (5.93x)
2023: (3.9x)
2022: (2.4x)
23.7%
PB: (1.9x)
GiáSS : (17.1k)
2023: (16.7k)
2022: (15.7k)
6.3%
Giá 12T trước (21.5k)
24T (17.6k)
36T (11.5k)
82.3%
Nợ/TổngTàiSản (14.2%)
Nợ/VốnCSH (16.6%)
ThanhToánHiệnHành (192.3%)
ThanhToánNhanh (190.6%)
ThanhToánTiềnMặt (95.3%)
1.3 13.2%
Beta (0.5x)
56.4%
TB12T (20,322)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.7%
+/-% 6T (31.0%)
12T (53.4%)
24T (87.7%)
36T (187.9%)
60T (270.8%)
3.9 3.2
125/ SZB   42.6 (-0.4) 90.5%
EPS (6.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.6k)
85.3%
ROA (13%)
2023: (7.8%)
2022: (8.3%)
93.3%
ROE (28%)
2023: (19.7%)
2022: (18.6%)
81.2%
TT DOANH THU (37%)
2023: (5.9%)
2022: (5.9%)
2021: (0%)
2020: (3.0%)
88.3%
TT LOI NHUAN (79%)
2023: (9.0%)
2022: (1.9%)
2021: (0%)
2020: (16.9%)
4.6 87.5%
PE (6.6x)
2023: (7.7x)
2022: (6.5x)
20.8%
PS (2.60x)
2023: (2.3x)
2022: (1.9x)
23.8%
PB: (1.9x)
GiáSS : (22.9k)
2023: (19.7k)
2022: (19.1k)
14.6%
Giá 12T trước (29.8k)
24T (30.5k)
36T (24.9k)
66.9%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.8%)
ThanhToánHiệnHành (239.4%)
ThanhToánNhanh (236.7%)
ThanhToánTiềnMặt (160.2%)
1.5 36.0%
Beta (1.1x)
52.6%
TB12T (9,306)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.7%
+/-% 6T (39.4%)
12T (44.3%)
24T (41.2%)
36T (73.0%)
60T (107.0%)
3.9 3.3
126/ CLC   47 (-0.2) 95.2%
EPS (6.3k)
2023: (5.4k)
2022: (5.4k)
86.5%
ROA (9%)
2023: (9.0%)
2022: (10.1%)
87.4%
ROE (19%)
2023: (16.0%)
2022: (16.7%)
86.6%
TT DOANH THU (34%)
2023: (28.9%)
2022: (7.6%)
2021: (12.8%)
2020: (0%)
52.4%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (0%)
2022: (3.7%)
2021: (5.0%)
2020: (0%)
4.6 91.1%
PE (7.5x)
2023: (6.4x)
2022: (4.9x)
70.8%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
40.4%
PB: (1.4x)
GiáSS : (33.5k)
2023: (33.4k)
2022: (32.1k)
10.8%
Giá 12T trước (32.0k)
24T (29.5k)
36T (24.7k)
36.9%
Nợ/TổngTàiSản (51.3%)
Nợ/VốnCSH (105.2%)
ThanhToánHiệnHành (182.4%)
ThanhToánNhanh (53.1%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.4 14.3%
Beta (0.6x)
50.4%
TB12T (7,300)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.6%
+/-% 6T (26.6%)
12T (39.3%)
24T (51.2%)
36T (80.1%)
60T (118.5%)
3.5 3.5
127/ CTR   138.4 (-3.6) 90.9%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (3.9k)
80.5%
ROA (8%)
2023: (7.5%)
2022: (7.3%)
97.6%
ROE (28%)
2023: (26.0%)
2022: (27.3%)
98.7%
TT DOANH THU (19%)
2023: (20.6%)
2022: (25.8%)
2021: (17.1%)
2020: (25.8%)
98.8%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (16.5%)
2022: (18.0%)
2021: (36.9%)
2020: (51.6%)
4.6 40.5%
PE (31.8x)
2023: (19.9x)
2022: (12.6x)
43.4%
PS (1.44x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
5.4%
PB: (8.8x)
GiáSS : (16.6k)
2023: (17.4k)
2022: (14.2k)
4.5%
Giá 12T trước (72.4k)
24T (68.8k)
36T (63.4k)
30.1%
Nợ/TổngTàiSản (71.5%)
Nợ/VốnCSH (250.8%)
ThanhToánHiệnHành (119.7%)
ThanhToánNhanh (98.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.1%)
0.2 56.5%
Beta (1.6x)
82.1%
TB12T (387,598)
TB12T/KLNY (0.3%)
97.6%
+/-% 6T (66.4%)
12T (103.1%)
24T (113.7%)
36T (132.2%)
60T (520.9%)
4.8 3.2
128/ DBD   45 (0.3) 86.0%
EPS (3.6k)
2023: (3.6k)
2022: (3.3k)
93.3%
ROA (13%)
2023: (13.5%)
2022: (12.9%)
89.4%
ROE (18%)
2023: (18.8%)
2022: (18.0%)
82.7%
TT DOANH THU (7%)
2023: (7.1%)
2022: (0%)
2021: (22.9%)
2020: (0.7%)
95.9%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (10.5%)
2022: (28.8%)
2021: (19.8%)
2020: (11.0%)
4.6 63.6%
PE (11.7x)
2023: (12.1x)
2022: (9.2x)
28.0%
PS (1.80x)
2023: (1.9x)
2022: (1.4x)
14.2%
PB: (2.1x)
GiáSS : (19.9k)
2023: (19.1k)
2022: (18.1k)
32.5%
Giá 12T trước (42.4k)
24T (31.1k)
36T (24.3k)
75.5%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.4%)
ThanhToánHiệnHành (344.0%)
ThanhToánNhanh (210.1%)
ThanhToánTiềnMặt (20.5%)
1.5 14.1%
Beta (0.6x)
70.9%
TB12T (84,448)
TB12T/KLNY (0.1%)
57.7%
+/-% 6T (-3.5%)
12T (-1.9%)
24T (33.9%)
36T (71.1%)
60T (93.1%)
2.6 2.9
129/ ACV   113.7 (-3.1) 88.3%
EPS (4.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.3k)
92.7%
ROA (15%)
2023: (12.6%)
2022: (11.8%)
87.3%
ROE (19%)
2023: (16.8%)
2022: (16.2%)
83.8%
TT DOANH THU (27%)
2023: (44.6%)
2022: (191.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
77.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (19.4%)
2022: (797.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.6 37.4%
PE (26.2x)
2023: (17.0x)
2022: (26x)
3.8%
PS (12.25x)
2023: (7.2x)
2022: (13.3x)
6.0%
PB: (4.9x)
GiáSS : (24.4k)
2023: (23.2k)
2022: (20.1k)
16.5%
Giá 12T trước (80.8k)
24T (85.9k)
36T (74.9k)
90.3%
Nợ/TổngTàiSản (21.0%)
Nợ/VốnCSH (26.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,033.8%)
ThanhToánNhanh (1,022.9%)
ThanhToánTiềnMặt (65.1%)
0.5 31.1%
Beta (1.0x)
58.5%
TB12T (238,701)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.5%
+/-% 6T (80.4%)
12T (46.7%)
24T (38.0%)
36T (58.2%)
60T (41.9%)
3.9 3.0
130/ ICN   42 (-0.6) 92.3%
EPS (3.2k)
2022: (28.5k)
2021: (4.2k)
76.7%
ROA (5%)
2022: (25.5%)
2021: (3.3%)
98.6%
ROE (24%)
2022: (101.4%)
2021: (33.1%)
46.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (343.4%)
2021: (0%)
2020: (13.3%)
2019: (0%)
71.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (707.2%)
2021: (0%)
2020: (51.1%)
2019: (1.0%)
4.6 84.3%
PE (12.8x)
2022: (1.4x)
2021: (6.4x)
27.6%
PS (3.78x)
2022: (0.8x)
2021: (2.0x)
13.7%
PB: (3.1x)
GiáSS : (13.3k)
2022: (28.1k)
2021: (12.8k)
36.6%
Giá 12T trước (50.9k)
24T (30.2k)
36T (19.6k)
54.8%
Nợ/TổngTàiSản (78.2%)
Nợ/VốnCSH (357.6%)
ThanhToánHiệnHành (358.7%)
ThanhToánNhanh (209%)
ThanhToánTiềnMặt (51.5%)
1.6 17.0%
Beta (0.7x)
44.4%
TB12T (4,051)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.9%
+/-% 6T (0.2%)
12T (-18.2%)
24T (37.7%)
36T (111.9%)
60T (227.8%)
2.4 2.9
131/ UPC   25 (0) 90.1%
EPS (4.2k)
2022: (4.3k)
2021: (3.7k)
83.2%
ROA (9%)
2022: (8.3%)
2021: (8.4%)
94.2%
ROE (22%)
2022: (22.9%)
2021: (20.6%)
79.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (16.1%)
2021: (7.6%)
2020: (6.7%)
2019: (11.1%)
81.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (15.7%)
2021: (10.1%)
2020: (5.3%)
2019: (24.0%)
4.6 95.7%
PE (6.0x)
2022: (5.0x)
2021: (3.6x)
77.0%
PS (0.33x)
2022: (0.3x)
2021: (0.2x)
42.0%
PB: (1.3x)
GiáSS : (19.2k)
2022: (18.8k)
2021: (18.1k)
17.3%
Giá 12T trước (11.1k)
24T (15.2k)
36T (21.9k)
34.4%
Nợ/TổngTàiSản (60.9%)
Nợ/VốnCSH (155.9%)
ThanhToánHiệnHành (109.3%)
ThanhToánNhanh (83.9%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
2.8 7.0%
Beta (0.2x)
6.0%
TB12T (8)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.6%
+/-% 6T (0%)
12T (125.2%)
24T (64.1%)
36T (14.0%)
60T (261.9%)
1.8 3.1
132/ PHR   58.4 (-3.4) 92.0%
EPS (3.5k)
2023: (4.6k)
2022: (6.5k)
88.7%
ROA (8%)
2023: (10.1%)
2022: (14.0%)
86.5%
ROE (12%)
2023: (16.3%)
2022: (25.8%)
10.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (19.3%)
2020: (0%)
53.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (85.4%)
2021: (0%)
2020: (140.5%)
4.6 67.5%
PE (17.9x)
2023: (10.9x)
2022: (5.8x)
10.9%
PS (6.20x)
2023: (5.0x)
2022: (3x)
17.0%
PB: (2.1x)
GiáSS : (28.8k)
2023: (28.2k)
2022: (25.4k)
34.6%
Giá 12T trước (49.3k)
24T (60.2k)
36T (44.0k)
74.2%
Nợ/TổngTàiSản (34.9%)
Nợ/VốnCSH (53.6%)
ThanhToánHiệnHành (423.8%)
ThanhToánNhanh (381.2%)
ThanhToánTiềnMặt (20.4%)
1.2 51.3%
Beta (1.5x)
82.9%
TB12T (455,040)
TB12T/KLNY (0.3%)
62.9%
+/-% 6T (27.4%)
12T (25.5%)
24T (2.6%)
36T (40.4%)
60T (10.9%)
3.9 3.2
133/ BDW   21.7 (0) 87.3%
EPS (3.6k)
2023: (3.6k)
2022: (3.7k)
88.0%
ROA (10%)
2023: (9.6%)
2022: (10.5%)
91.8%
ROE (18%)
2023: (19.0%)
2022: (22.2%)
89.7%
TT DOANH THU (5%)
2023: (4.7%)
2022: (17.0%)
2021: (2.3%)
2020: (4.9%)
66.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (68.7%)
2021: (10.4%)
2020: (18.2%)
4.6 90.4%
PE (6.5x)
2023: (5.5x)
2022: (6.6x)
39.9%
PS (1.05x)
2023: (0.9x)
2022: (1.2x)
32.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (19.1k)
2022: (16.5k)
32.3%
Giá 12T trước (22.1k)
24T (20.8k)
36T (13.5k)
45.8%
Nợ/TổngTàiSản (46.8%)
Nợ/VốnCSH (87.9%)
ThanhToánHiệnHành (88.5%)
ThanhToánNhanh (74.7%)
ThanhToánTiềnMặt (53.3%)
2.1 85.8%
Beta (2.4x)
27.2%
TB12T (676)
TB12T/KLNY (0.0%)
74.8%
+/-% 6T (17.4%)
12T (7.1%)
24T (13.7%)
36T (74.5%)
60T (190.3%)
3.9 3.5
134/ VLW   27 (0) 82.5%
EPS (2.9k)
2023: (2.8k)
2022: (2.7k)
95.5%
ROA (15%)
2023: (14.5%)
2022: (15.4%)
88.9%
ROE (18%)
2023: (17.6%)
2022: (18.9%)
87.2%
TT DOANH THU (5%)
2023: (1.1%)
2022: (5.4%)
2021: (4.3%)
2020: (5.1%)
94.3%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (2.4%)
2022: (14.4%)
2021: (11.4%)
2020: (18.5%)
4.6 83.9%
PE (9.0x)
2023: (5.9x)
2022: (7.1x)
15.9%
PS (3.95x)
2023: (2.6x)
2022: (3.0x)
30.1%
PB: (1.6x)
GiáSS : (16.4k)
2023: (15.9k)
2022: (14.5k)
17.9%
Giá 12T trước (17.2k)
24T (22.3k)
36T (14.3k)
90.1%
Nợ/TổngTàiSản (16.6%)
Nợ/VốnCSH (19.9%)
ThanhToánHiệnHành (579.9%)
ThanhToánNhanh (543.7%)
ThanhToánTiềnMặt (58.0%)
2.1 53.2%
Beta (1.5x)
9.4%
TB12T (98)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.2%
+/-% 6T (57.2%)
12T (51.4%)
24T (16.9%)
36T (82.7%)
60T (169.3%)
3.5 3.4
135/ DHC   39.7 (-0.4) 89.4%
EPS (3.5k)
2023: (3.8k)
2022: (4.7k)
89.7%
ROA (9%)
2023: (10.6%)
2022: (13.2%)
87.7%
ROE (15%)
2023: (16.7%)
2022: (21.7%)
53.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (44.2%)
2020: (101.9%)
40.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (22.8%)
2020: (115.8%)
4.5 75.1%
PE (11.7x)
2023: (9.7x)
2022: (6.4x)
44.8%
PS (1.01x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
22.0%
PB: (1.7x)
GiáSS : (23.7k)
2023: (23.0k)
2022: (21.8k)
74.9%
Giá 12T trước (39.8k)
24T (48.7k)
36T (65.6k)
62.1%
Nợ/TổngTàiSản (35.6%)
Nợ/VốnCSH (55.2%)
ThanhToánHiệnHành (173.9%)
ThanhToánNhanh (120.3%)
ThanhToánTiềnMặt (24.2%)
3.2 39.5%
Beta (1.2x)
83.1%
TB12T (334,631)
TB12T/KLNY (0.4%)
35.1%
+/-% 6T (0.7%)
12T (1.6%)
24T (-17.1%)
36T (-38.4%)
60T (125.1%)
2.4 3.4
136/ SGS   19 (0) 84.9%
EPS (3.1k)
2023: (3.3k)
2022: (3.1k)
94.8%
ROA (13%)
2023: (14.5%)
2022: (15.6%)
86.7%
ROE (15%)
2023: (16.8%)
2022: (18.5%)
68.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.4%)
2021: (5.6%)
2020: (31.7%)
70.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (8.0%)
2022: (53.1%)
2021: (0%)
2020: (36.3%)
4.5 95.0%
PE (6.2x)
2023: (4.9x)
2022: (4.4x)
41.1%
PS (1.24x)
2023: (1.1x)
2022: (0.8x)
54.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (20.5k)
2023: (19.9k)
2022: (16.7k)
31.3%
Giá 12T trước (15.5k)
24T (15.4k)
36T (14.8k)
95.7%
Nợ/TổngTàiSản (10.1%)
Nợ/VốnCSH (11.3%)
ThanhToánHiệnHành (979.6%)
ThanhToánNhanh (972.8%)
ThanhToánTiềnMặt (110.6%)
4.2 63.4%
Beta (1.8x)
34.2%
TB12T (1,478)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.3%
+/-% 6T (19.5%)
12T (22.6%)
24T (23.4%)
36T (28.4%)
60T (-3.6%)
3.1 3.9
137/ CKD   25.9 (0) 85.3%
EPS (3.2k)
2023: (3.3k)
2022: (3.3k)
88.8%
ROA (11%)
2023: (9.5%)
2022: (11.1%)
92.1%
ROE (20%)
2023: (20.1%)
2022: (20.3%)
35.4%
TT DOANH THU (2%)
2023: (0%)
2022: (35.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
80.3%
TT LOI NHUAN (2%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
2021: (2.4%)
2020: (84.1%)
4.5 86.7%
PE (8.0x)
2023: (7.2x)
2022: (6.1x)
50.4%
PS (0.78x)
2023: (0.7x)
2022: (0.6x)
25.5%
PB: (1.6x)
GiáSS : (16.2k)
2023: (16.3k)
2022: (16.1k)
42.7%
Giá 12T trước (23.1k)
24T (22.4k)
36T (22.9k)
52.8%
Nợ/TổngTàiSản (47.5%)
Nợ/VốnCSH (90.6%)
ThanhToánHiệnHành (160.0%)
ThanhToánNhanh (93.4%)
ThanhToánTiềnMặt (22.4%)
2.6 48.4%
Beta (1.4x)
32.1%
TB12T (1,867)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.8%
+/-% 6T (2.5%)
12T (5.1%)
24T (8.7%)
36T (6.0%)
60T (139.5%)
2.3 3.2
138/ HPD   27 (0) 81.4%
EPS (2.9k)
2022: (2.7k)
2021: (2.6k)
93.1%
ROA (14%)
2022: (14.1%)
2021: (11.5%)
91.7%
ROE (20%)
2022: (20.3%)
2021: (19.4%)
60.7%
TT DOANH THU (3%)
2022: (6.8%)
2021: (22.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
66.5%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (5.5%)
2021: (72.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.5 82.1%
PE (9.2x)
2022: (6.7x)
2021: (7.2x)
14.8%
PS (4.26x)
2022: (3.0x)
2021: (3.3x)
23.6%
PB: (1.8x)
GiáSS : (14.6k)
2022: (13.3k)
2021: (13.2k)
19.8%
Giá 12T trước (19.5k)
24T (22.1k)
36T (14.2k)
77.6%
Nợ/TổngTàiSản (27.2%)
Nợ/VốnCSH (37.3%)
ThanhToánHiệnHành (397.3%)
ThanhToánNhanh (392.4%)
ThanhToánTiềnMặt (18.8%)
1.6 28.8%
Beta (1.0x)
57.7%
TB12T (7,321)
TB12T/KLNY (0.1%)
77.7%
+/-% 6T (10.5%)
12T (34.9%)
24T (18.9%)
36T (84.8%)
60T (121%)
3.6 3.2
139/ DP1   43.8 (-2.5) 89.3%
EPS (5.7k)
2023: (5.5k)
2022: (2.4k)
81.2%
ROA (11%)
2023: (10.2%)
2022: (4.4%)
95.7%
ROE (31%)
2023: (33.0%)
2022: (18.6%)
6.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
86.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (129.6%)
2022: (12.2%)
2021: (8.5%)
2020: (9.7%)
4.5 85.9%
PE (7.2x)
2023: (6.2x)
2022: (7.7x)
74.2%
PS (0.40x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
16.0%
PB: (2.2x)
GiáSS : (18.5k)
2023: (16.8k)
2022: (12.9k)
15.7%
Giá 12T trước (31.1k)
24T (24.4k)
36T (26.1k)
28.3%
Nợ/TổngTàiSản (64.5%)
Nợ/VốnCSH (181.5%)
ThanhToánHiệnHành (133.3%)
ThanhToánNhanh (84.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.4%)
1.6 63.8%
Beta (1.8x)
41.5%
TB12T (3,242)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.6%
+/-% 6T (7.3%)
12T (26.9%)
24T (61.9%)
36T (51.4%)
60T (384.8%)
4.1 3.4
140/ NTP   54.7 (-1.3) 90.2%
EPS (4.2k)
2023: (4.3k)
2022: (3.7k)
88.5%
ROA (11%)
2023: (10.3%)
2022: (9.5%)
87.4%
ROE (17%)
2023: (18.0%)
2022: (16.9%)
26.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.8%)
2021: (7.5%)
2020: (0%)
93.3%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (16.7%)
2022: (2.5%)
2021: (4.6%)
2020: (9.3%)
4.5 72.7%
PE (13.3x)
2023: (8.2x)
2022: (7.3x)
43.5%
PS (1.48x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
21.8%
PB: (2.3x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.0k)
2022: (21.9k)
11.0%
Giá 12T trước (36.7k)
24T (32.8k)
36T (34.0k)
56.5%
Nợ/TổngTàiSản (37.9%)
Nợ/VốnCSH (60.9%)
ThanhToánHiệnHành (166.1%)
ThanhToánNhanh (99.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.9%)
1.3 45.4%
Beta (1.4x)
69.6%
TB12T (110,553)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.1%
+/-% 6T (48.7%)
12T (54.1%)
24T (72.4%)
36T (66.5%)
60T (214.2%)
4.5 3.4
141/ BSR   22.6 (-1.2) 85.6%
EPS (2.6k)
2023: (2.8k)
2022: (4.8k)
92.1%
ROA (11%)
2023: (10.0%)
2022: (18.8%)
88.3%
ROE (14%)
2023: (15.1%)
2022: (28.8%)
53.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (65.3%)
2021: (74.5%)
2020: (0%)
18.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (119.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.5 90.5%
PE (9.3x)
2023: (6.7x)
2022: (2.7x)
67.7%
PS (0.52x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
43.0%
PB: (1.3x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (18.5k)
2022: (16.5k)
31.8%
Giá 12T trước (17.5k)
24T (23.4k)
36T (18.3k)
86.1%
Nợ/TổngTàiSản (22.6%)
Nợ/VốnCSH (29.2%)
ThanhToánHiệnHành (353.1%)
ThanhToánNhanh (301.6%)
ThanhToánTiềnMặt (135.8%)
4.2 53.5%
Beta (1.5x)
88.6%
TB12T (8,180,431)
TB12T/KLNY (0.3%)
76.3%
+/-% 6T (29.9%)
12T (36.3%)
24T (2.1%)
36T (30.8%)
60T (148.7%)
4.4 4.4
142/ DNH   44 (0) 80.2%
EPS (1.9k)
2023: (2.7k)
2022: (3.5k)
94.3%
ROA (12%)
2023: (14.0%)
2022: (17.4%)
91.3%
ROE (15%)
2023: (21.3%)
2022: (23.1%)
34.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.2%)
2021: (46.8%)
2020: (0%)
35.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (9.5%)
2021: (107.6%)
2020: (0%)
4.5 45.2%
PE (23.0x)
2023: (18.7x)
2022: (10.5x)
5.2%
PS (9.72x)
2023: (8.9x)
2022: (5.7x)
7.5%
PB: (3.5x)
GiáSS : (12.6k)
2023: (12.5k)
2022: (15.4k)
30.5%
Giá 12T trước (38.6k)
24T (35.5k)
36T (29.9k)
88.4%
Nợ/TổngTàiSản (23.4%)
Nợ/VốnCSH (30.5%)
ThanhToánHiệnHành (476.1%)
ThanhToánNhanh (460.0%)
ThanhToánTiềnMặt (133.8%)
0.7 51.6%
Beta (1.5x)
11.0%
TB12T (265)
TB12T/KLNY (0.0%)
63.2%
+/-% 6T (-7.8%)
12T (16.5%)
24T (26.8%)
36T (50.4%)
60T (155.7%)
2.3 2.5
143/ IDV   39.4 (-0.3) 92.7%
EPS (4.6k)
2023: (5.2k)
2022: (4.6k)
82.4%
ROA (9%)
2023: (8.5%)
2022: (7.3%)
90.5%
ROE (20%)
2023: (19.9%)
2022: (17.4%)
26.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (9.6%)
2022: (12.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
89.6%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (39.4%)
2022: (0%)
2021: (6.4%)
2020: (29.0%)
4.5 90.1%
PE (8.8x)
2023: (6.2x)
2022: (4.5x)
7.1%
PS (9.76x)
2023: (6.3x)
2022: (3.6x)
34.8%
PB: (1.8x)
GiáSS : (22.7k)
2023: (26k)
2022: (26.4k)
26.6%
Giá 12T trước (31.7k)
24T (29.9k)
36T (31.4k)
66.1%
Nợ/TổngTàiSản (56.0%)
Nợ/VốnCSH (127.4%)
ThanhToánHiệnHành (293.5%)
ThanhToánNhanh (292.1%)
ThanhToánTiềnMặt (57.4%)
1.7 20.5%
Beta (0.8x)
63.3%
TB12T (24,807)
TB12T/KLNY (0.1%)
78.4%
+/-% 6T (25.2%)
12T (26.2%)
24T (34.0%)
36T (27.3%)
60T (146.2%)
3.6 3.3
144/ QSP   26 (0) 82.8%
EPS (3.0k)
2022: (2.9k)
2021: (2.7k)
96.2%
ROA (16%)
2022: (16.0%)
2021: (15.8%)
86.0%
ROE (16%)
2022: (16.5%)
2021: (16.4%)
62.4%
TT DOANH THU (2%)
2022: (2.1%)
2021: (0.2%)
2020: (1.2%)
2019: (0%)
75.7%
TT LOI NHUAN (2%)
2022: (7.5%)
2021: (8.4%)
2020: (7.5%)
2019: (0%)
4.5 87.8%
PE (8.7x)
2022: (5.2x)
2021: (6.5x)
9.2%
PS (6.67x)
2022: (4.0x)
2021: (4.7x)
39.3%
PB: (1.4x)
GiáSS : (18.6k)
2022: (17.7k)
2021: (16.6k)
17.9%
Giá 12T trước (20.3k)
24T (18.4k)
36T (15.0k)
82.1%
Nợ/TổngTàiSản (3.3%)
Nợ/VốnCSH (3.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,178.6%)
ThanhToánNhanh (1,178.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
2.0 67.8%
Beta (1.9x)
32.2%
TB12T (1,037)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.6%
+/-% 6T (24.8%)
12T (28.2%)
24T (41.2%)
36T (73.2%)
60T (170.7%)
4.1 3.5
145/ TOT   19.3 (-0.2) 84.3%
EPS (3.7k)
2023: (3.7k)
2022: (2.4k)
89.0%
ROA (12%)
2023: (12.1%)
2022: (8.5%)
91.7%
ROE (18%)
2023: (24.5%)
2022: (18.4%)
99.2%
TT DOANH THU (36%)
2023: (54.7%)
2022: (55.5%)
2021: (14.0%)
2020: (2.3%)
97.4%
TT LOI NHUAN (21%)
2023: (70.0%)
2022: (175.8%)
2021: (0%)
2020: (126.6%)
4.5 95.6%
PE (5.4x)
2023: (4.7x)
2022: (4.3x)
65.1%
PS (0.47x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
46.6%
PB: (0.9x)
GiáSS : (20.8k)
2023: (15.0k)
2022: (12.9k)
6.7%
Giá 12T trước (13.8k)
24T (10.1k)
36T (5.8k)
62.0%
Nợ/TổngTàiSản (34.0%)
Nợ/VốnCSH (51.4%)
ThanhToánHiệnHành (153.7%)
ThanhToánNhanh (152.7%)
ThanhToánTiềnMặt (17.1%)
3.1 37.6%
Beta (1.2x)
51.6%
TB12T (3,333)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.7%
+/-% 6T (15.8%)
12T (42.5%)
24T (94.9%)
36T (242.7%)
60T (452.8%)
4.2 3.9
146/ ABT   38.9 (0) 97.3%
EPS (7.1k)
2023: (6.9k)
2022: (6.9k)
88.2%
ROA (10%)
2023: (9.8%)
2022: (10.3%)
79.4%
ROE (14%)
2023: (13.0%)
2022: (13.7%)
35.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (79.8%)
2021: (3.7%)
2020: (0%)
73.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (90.2%)
2021: (144.0%)
2020: (0%)
4.5 95.4%
PE (5.5x)
2023: (4.8x)
2022: (4.4x)
56.0%
PS (0.68x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
74.3%
PB: (0.8x)
GiáSS : (51.5k)
2023: (52.8k)
2022: (50.7k)
21.3%
Giá 12T trước (30.1k)
24T (32.7k)
36T (22.7k)
66.4%
Nợ/TổngTàiSản (29.1%)
Nợ/VốnCSH (41.1%)
ThanhToánHiệnHành (184.5%)
ThanhToánNhanh (112.2%)
ThanhToánTiềnMặt (29.1%)
4.1 20.3%
Beta (0.8x)
39.9%
TB12T (2,066)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.5%
+/-% 6T (14.7%)
12T (29.7%)
24T (19.4%)
36T (71.6%)
60T (39.4%)
2.7 3.8
147/ EPH   17 (0.1) 83.4%
EPS (4.4k)
2022: (3.4k)
2021: (2.1k)
89.7%
ROA (17%)
2022: (13.0%)
2021: (7.3%)
91.5%
ROE (26%)
2022: (22.5%)
2021: (15.2%)
81.9%
TT DOANH THU (4%)
2022: (19.8%)
2021: (15.4%)
2020: (9.9%)
2019: (0%)
97.3%
TT LOI NHUAN (31%)
2022: (63%)
2021: (2.9%)
2020: (20.6%)
2019: (4.2%)
4.5 97.2%
PE (3.6x)
2022: (2.6x)
2021: (4.3x)
75.8%
PS (0.36x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
67.9%
PB: (0.9x)
GiáSS : (17.0k)
2022: (15.0k)
2021: (13.6k)
10.2%
Giá 12T trước (12.0k)
24T (8.7k)
36T (7.3k)
71.9%
Nợ/TổngTàiSản (34.2%)
Nợ/VốnCSH (51.9%)
ThanhToánHiệnHành (184.6%)
ThanhToánNhanh (167.8%)
ThanhToánTiềnMặt (97.2%)
4.3 22.1%
Beta (0.8x)
40.4%
TB12T (914)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.7%
+/-% 6T (30.6%)
12T (33.6%)
24T (83.3%)
36T (119.5%)
60T (273.6%)
3.7 4.2
148/ VTK   75.8 (-3.5) 86.7%
EPS (2.8k)
2022: (4.3k)
2021: (3.6k)
91.1%
ROA (14%)
2022: (11.0%)
2021: (10.7%)
86.8%
ROE (19%)
2022: (16.7%)
2021: (15.0%)
97.6%
TT DOANH THU (31%)
2022: (58.0%)
2021: (20.4%)
2020: (0.7%)
2019: (22.2%)
63.8%
TT LOI NHUAN (26%)
2022: (21.4%)
2021: (0%)
2020: (8.0%)
2019: (0%)
4.5 78.9%
PE (29.7x)
2022: (4.1x)
2021: (3.8x)
48.7%
PS (2.74x)
2022: (0.4x)
2021: (0.5x)
48.2%
PB: (5.7x)
GiáSS : (14.4k)
2022: (25.8k)
2021: (23.8k)
0.3%
Giá 12T trước (18.2k)
24T (18.0k)
36T (13.5k)
78.0%
Nợ/TổngTàiSản (27.4%)
Nợ/VốnCSH (37.7%)
ThanhToánHiệnHành (271.8%)
ThanhToánNhanh (254.7%)
ThanhToánTiềnMặt (50.1%)
2.5 85.2%
Beta (2.3x)
78.4%
TB12T (49,781)
TB12T/KLNY (0.5%)
99.7%
+/-% 6T (92.5%)
12T (353.4%)
24T (358.6%)
36T (512.4%)
60T (525.2%)
4.9 4.0
149/ HJS   33.6 (0) 81.0%
EPS (2.8k)
2023: (2.6k)
2022: (2.7k)
96.3%
ROA (16%)
2023: (14.8%)
2022: (16.2%)
87.2%
ROE (17%)
2023: (16.5%)
2022: (17.5%)
60.5%
TT DOANH THU (2%)
2023: (0%)
2022: (6.9%)
2021: (0%)
2020: (23.6%)
63.7%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (0%)
2022: (11.8%)
2021: (0%)
2020: (14.6%)
4.5 53.2%
PE (12.0x)
2023: (16.9x)
2022: (13.2x)
10.7%
PS (4.15x)
2023: (5.7x)
2022: (4.3x)
12.0%
PB: (2.1x)
GiáSS : (16.1k)
2023: (15.5k)
2022: (15.5k)
43.4%
Giá 12T trước (33.0k)
24T (30.6k)
36T (24.4k)
95.6%
Nợ/TổngTàiSản (7.6%)
Nợ/VốnCSH (8.2%)
ThanhToánHiệnHành (534.8%)
ThanhToánNhanh (490.4%)
ThanhToánTiềnMặt (321.1%)
1.5 83.9%
Beta (2.3x)
39.4%
TB12T (2,684)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.3%
+/-% 6T (13.7%)
12T (2.2%)
24T (10.3%)
36T (37.9%)
60T (87.1%)
3.6 3.2
150/ TBW   13.8 (0) 82.1%
EPS (3.1k)
2022: (2.7k)
2021: (2.7k)
92.8%
ROA (13%)
2022: (12.7%)
2021: (13.0%)
89.3%
ROE (19%)
2022: (17.7%)
2021: (18.1%)
43.8%
TT DOANH THU (6%)
2022: (0.1%)
2021: (1.3%)
2020: (0%)
: (0%)
29.7%
TT LOI NHUAN (14%)
2022: (0.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
: (0%)
4.5 93.5%
PE (4.5x)
2022: (5.7x)
2021: (5.7x)
43.8%
PS (0.80x)
2022: (0.9x)
2021: (0.9x)
46.9%
PB: (0.8x)
GiáSS : (16.4k)
2022: (15.2k)
2021: (14.8k)
64.5%
Giá 12T trước (14.0k)
24T (14.0k)
36T (14.0k)
81.3%
Nợ/TổngTàiSản (28.3%)
Nợ/VốnCSH (39.4%)
ThanhToánHiệnHành (273.2%)
ThanhToánNhanh (257.6%)
ThanhToánTiềnMặt (160.9%)
4.4 14.0%
Beta (0.6x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
28.5%
+/-% 6T (-1.5%)
12T (-1.5%)
24T (-1.5%)
36T (-1.5%)
60T (-1.5%)
0.2 3.1
151/ USD   19.6 (0) 84.7%
EPS (3.4k)
2022: (3.3k)
2021: (2.8k)
84.8%
ROA (10%)
2022: (9.5%)
2021: (7.4%)
94.7%
ROE (24%)
2022: (22.9%)
2021: (21.1%)
88.9%
TT DOANH THU (3%)
2022: (27.3%)
2021: (0%)
2020: (22.5%)
2019: (10.4%)
96.8%
TT LOI NHUAN (4%)
2022: (16.3%)
2021: (9.7%)
2020: (25.9%)
2019: (34.9%)
4.5 97.2%
PE (5.7x)
2022: (3.0x)
2021: (3.4x)
65.9%
PS (0.57x)
2022: (0.3x)
2021: (0.4x)
53.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (14.3k)
2022: (14.3k)
2021: (13.4k)
8.7%
Giá 12T trước (13.3k)
24T (10.4k)
36T (9.2k)
39.2%
Nợ/TổngTàiSản (58.8%)
Nợ/VốnCSH (142.4%)
ThanhToánHiệnHành (127.0%)
ThanhToánNhanh (93.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.2%)
2.8 67.2%
Beta (1.8x)
27.6%
TB12T (445)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.9%
+/-% 6T (26.4%)
12T (47.4%)
24T (89.2%)
36T (112.3%)
60T (110.8%)
4.1 3.8
152/ HRB   61.6 (0) 85.9%
EPS (3.7k)
2022: (2.8k)
2021: (3.7k)
92.9%
ROA (14%)
2022: (10.9%)
2021: (14.4%)
85.3%
ROE (17%)
2022: (13.6%)
2021: (17.5%)
26.7%
TT DOANH THU (18%)
2022: (0%)
2021: (1.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
62.1%
TT LOI NHUAN (33%)
2022: (0%)
2021: (6.1%)
2020: (13.1%)
2019: (0%)
4.5 74.5%
PE (16.7x)
2022: (8.5x)
2021: (5.2x)
9.9%
PS (9.19x)
2022: (4.2x)
2021: (3x)
28.2%
PB: (2.9x)
GiáSS : (21.2k)
2022: (20.3k)
2021: (21.0k)
16.3%
Giá 12T trước (61.6k)
24T (23.7k)
36T (18.6k)
88.0%
Nợ/TổngTàiSản (18.2%)
Nợ/VốnCSH (22.3%)
ThanhToánHiệnHành (984.6%)
ThanhToánNhanh (984.6%)
ThanhToánTiềnMặt (27.3%)
1.6 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
77.2%
+/-% 6T (0.1%)
12T (0.1%)
24T (160.0%)
36T (231.7%)
60T (133.4%)
1.4 2.5
153/ VSM   18.5 (-0.4) 89.7%
EPS (3.7k)
2023: (3.5k)
2022: (5.0k)
88.0%
ROA (10%)
2023: (9.0%)
2022: (11.1%)
86.3%
ROE (15%)
2023: (14.3%)
2022: (20.0%)
71.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.1%)
2021: (42.1%)
2020: (11.1%)
65.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (15.3%)
2021: (49.1%)
2020: (15.0%)
4.5 97.1%
PE (5.1x)
2023: (4.6x)
2022: (3x)
83.5%
PS (0.24x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
74.4%
PB: (0.8x)
GiáSS : (25.0k)
2023: (24.3k)
2022: (24.9k)
49.5%
Giá 12T trước (16.8k)
24T (19.9k)
36T (16.0k)
74.6%
Nợ/TổngTàiSản (35.2%)
Nợ/VốnCSH (54.4%)
ThanhToánHiệnHành (227.8%)
ThanhToánNhanh (225.6%)
ThanhToánTiềnMặt (99.0%)
4.9 11.0%
Beta (0.4x)
40.6%
TB12T (1,107)
TB12T/KLNY (0.0%)
63.0%
+/-% 6T (26.6%)
12T (12.5%)
24T (-5.0%)
36T (18.0%)
60T (124.6%)
2.0 3.8
154/ SBM   34.6 (0) 78.6%
EPS (2.1k)
2023: (2k)
2022: (3.3k)
96.4%
ROA (15%)
2023: (13.6%)
2022: (21.0%)
88.7%
ROE (16%)
2023: (14.8%)
2022: (23.9%)
15.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (50.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
42.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (165.6%)
2021: (0%)
2020: (9.7%)
4.5 57.1%
PE (16.2x)
2023: (14.0x)
2022: (8.2x)
7.6%
PS (7.33x)
2023: (6.1x)
2022: (4.1x)
12.4%
PB: (2.7x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.6k)
2022: (13.6k)
19.9%
Giá 12T trước (27.5k)
24T (23.6k)
36T (22.5k)
74.1%
Nợ/TổngTàiSản (5.7%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (115.6%)
ThanhToánNhanh (115.6%)
ThanhToánTiềnMặt (70.9%)
0.7 12.5%
Beta (0.5x)
15.0%
TB12T (345)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.2%
+/-% 6T (22.2%)
12T (26.0%)
24T (46.5%)
36T (53.6%)
60T (101.3%)
2.3 2.5
155/ TKA   4.7 (0) 81.7%
EPS (2.8k)
2022: (2.7k)
2021: (2.8k)
90.1%
ROA (12%)
2022: (10.1%)
2021: (11.1%)
91.9%
ROE (20%)
2022: (19.1%)
2021: (20.7%)
63.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.3%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
2019: (8.8%)
28.8%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (6.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.5 98.6%
PE (1.7x)
2022: (2.9x)
2021: (2.8x)
88.7%
PS (0.10x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
86.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (14.5k)
2022: (14.0k)
2021: (13.7k)
93.2%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (7.8k)
36T (7.8k)
62.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.2%)
Nợ/VốnCSH (61.8%)
ThanhToánHiệnHành (228.2%)
ThanhToánNhanh (159.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.9%)
5.0 15.2%
Beta (0.6x)
9.3%
TB12T (37)
TB12T/KLNY (0.0%)
7.9%
+/-% 6T (0%)
12T (-39.6%)
24T (-39.6%)
36T (-39.6%)
60T (-39.6%)
0.0 3.2
156/ NTL   27 (-0.7) 87.4%
EPS (6.3k)
2023: (6.2k)
2022: (1.8k)
90.6%
ROA (22%)
2023: (17.9%)
2022: (6.3%)
85.1%
ROE (25%)
2023: (24.9%)
2022: (8.5%)
59.2%
TT DOANH THU (108%)
2023: (133.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
84.0%
TT LOI NHUAN (389%)
2023: (242.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (26.3%)
4.5 97.6%
PE (4.4x)
2023: (2.1x)
2022: (3.7x)
37.0%
PS (1.84x)
2023: (0.8x)
2022: (1x)
77.2%
PB: (1.1x)
GiáSS : (25.1k)
2023: (25.1k)
2022: (21.6k)
2.9%
Giá 12T trước (11.4k)
24T (11.3k)
36T (12.0k)
91.8%
Nợ/TổngTàiSản (13.1%)
Nợ/VốnCSH (15.1%)
ThanhToánHiệnHành (770.9%)
ThanhToánNhanh (305.4%)
ThanhToánTiềnMặt (76.1%)
3.9 71.8%
Beta (1.9x)
96.6%
TB12T (1,119,856)
TB12T/KLNY (1.8%)
97.2%
+/-% 6T (100.6%)
12T (143.5%)
24T (145.3%)
36T (131.7%)
60T (221.5%)
4.9 4.5
157/ MLC   16 (0) 80.4%
EPS (3.0k)
2022: (2.6k)
2021: (2.3k)
91.2%
ROA (13%)
2022: (11.6%)
2021: (11.3%)
90.9%
ROE (21%)
2022: (19.4%)
2021: (18.0%)
76.8%
TT DOANH THU (9%)
2022: (10.8%)
2021: (6.0%)
2020: (9.6%)
2019: (0%)
85.8%
TT LOI NHUAN (15%)
2022: (15.7%)
2021: (6.9%)
2020: (48.0%)
2019: (0%)
4.5 98.5%
PE (5.3x)
2022: (2.0x)
2021: (1.7x)
81.5%
PS (0.42x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
80.5%
PB: (1.1x)
GiáSS : (14.5k)
2022: (13.6k)
2021: (12.7k)
5.0%
Giá 12T trước (11.8k)
24T (3.8k)
36T (3.8k)
72.1%
Nợ/TổngTàiSản (37.6%)
Nợ/VốnCSH (60.3%)
ThanhToánHiệnHành (204.8%)
ThanhToánNhanh (196.6%)
ThanhToánTiềnMặt (89.2%)
4.6 0%
Beta (-0.0x)
5.6%
TB12T (6)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.1%
+/-% 6T (35.2%)
12T (35.2%)
24T (327%)
36T (327%)
60T (331.1%)
2.5 3.9
158/ INN   54.8 (0) 93.7%
EPS (5.8k)
2023: (5.5k)
2022: (4.6k)
85.9%
ROA (10%)
2023: (9.1%)
2022: (8.3%)
82.5%
ROE (15%)
2023: (15.1%)
2022: (13.9%)
31.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.2%)
2021: (27.1%)
2020: (0%)
84.1%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (20.2%)
2022: (16.4%)
2021: (5.7%)
2020: (0%)
4.5 79.2%
PE (9.1x)
2023: (7.7x)
2022: (7.7x)
60.4%
PS (0.60x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
32.2%
PB: (1.4x)
GiáSS : (37.8k)
2023: (36.5k)
2022: (32.9k)
18.8%
Giá 12T trước (37.0k)
24T (45.2k)
36T (27.6k)
70.4%
Nợ/TổngTàiSản (33.0%)
Nợ/VốnCSH (49.2%)
ThanhToánHiệnHành (208.8%)
ThanhToánNhanh (174.0%)
ThanhToánTiềnMặt (32.3%)
2.7 26.0%
Beta (0.9x)
53.0%
TB12T (7,054)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.0%
+/-% 6T (17.0%)
12T (42.9%)
24T (17.1%)
36T (92.0%)
60T (101.9%)
3.5 3.6
159/ HNI   23 (-0.9) 83.9%
EPS (2.5k)
2023: (3.1k)
2022: (3.8k)
90.3%
ROA (9%)
2023: (11.3%)
2022: (14.1%)
87.8%
ROE (14%)
2023: (17.5%)
2022: (22.7%)
14.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (44.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
38.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (156.4%)
2021: (0%)
2020: (2.8%)
4.5 86.0%
PE (9.7x)
2023: (6.1x)
2022: (5.7x)
57.9%
PS (0.65x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
31.6%
PB: (1.3x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (17.7k)
2022: (16.7k)
42.5%
Giá 12T trước (18.3k)
24T (28.4k)
36T (18.5k)
76.7%
Nợ/TổngTàiSản (32.0%)
Nợ/VốnCSH (47.1%)
ThanhToánHiệnHành (254.1%)
ThanhToánNhanh (181.0%)
ThanhToánTiềnMặt (103.8%)
3.6 52.5%
Beta (1.5x)
37.2%
TB12T (2,391)
TB12T/KLNY (0.0%)
62.1%
+/-% 6T (18.9%)
12T (31.0%)
24T (-15.6%)
36T (29.7%)
60T (86.1%)
3.0 3.7
160/ PNP   23.5 (0) 80.1%
EPS (2.7k)
2023: (2.6k)
2022: (2.6k)
91.5%
ROA (12%)
2023: (11.8%)
2022: (11.7%)
90.2%
ROE (19%)
2023: (18.5%)
2022: (18.8%)
44.6%
TT DOANH THU (3%)
2023: (1.6%)
2022: (3.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
53.3%
TT LOI NHUAN (9%)
2023: (0.6%)
2022: (1.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.5 84.2%
PE (8.5x)
2023: (7.1x)
2022: (6.7x)
43.7%
PS (1.02x)
2023: (0.9x)
2022: (0.8x)
26.9%
PB: (1.6x)
GiáSS : (14.5k)
2023: (13.9k)
2022: (13.5k)
40.0%
Giá 12T trước (17.6k)
24T (21.6k)
36T (21.4k)
75.2%
Nợ/TổngTàiSản (34.0%)
Nợ/VốnCSH (51.5%)
ThanhToánHiệnHành (275.4%)
ThanhToánNhanh (274.9%)
ThanhToánTiềnMặt (50.8%)
3.0 54.4%
Beta (1.5x)
26.1%
TB12T (697)
TB12T/KLNY (0.0%)
73.1%
+/-% 6T (26.5%)
12T (30.5%)
24T (5.9%)
36T (7.2%)
60T (205.8%)
3.3 3.6
161/ MCM   39 (-0.9) 84.7%
EPS (2.9k)
2023: (3.4k)
2022: (3.2k)
93.9%
ROA (12%)
2023: (14.4%)
2022: (14.1%)
82.9%
ROE (14%)
2023: (16.1%)
2022: (15.7%)
69.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.1%)
2022: (7.1%)
2021: (3.6%)
2020: (10.3%)
84.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (8.0%)
2022: (8.6%)
2021: (13.7%)
2020: (68.2%)
4.5 58.9%
PE (13.8x)
2023: (10.6x)
2022: (12.4x)
33.3%
PS (1.48x)
2023: (1.3x)
2022: (1.4x)
16.4%
PB: (1.9x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (21.2k)
2022: (20.1k)
55.4%
Giá 12T trước (38.9k)
24T (39.2k)
36T (40.7k)
91.6%
Nợ/TổngTàiSản (8.9%)
Nợ/VốnCSH (9.8%)
ThanhToánHiệnHành (907.8%)
ThanhToánNhanh (795.0%)
ThanhToánTiềnMặt (25.3%)
2.5 12.7%
Beta (0.5x)
65.4%
TB12T (64,102)
TB12T/KLNY (0.1%)
41.7%
+/-% 6T (10.5%)
12T (2.4%)
24T (1.7%)
36T (-2.0%)
60T (18.0%)
1.5 2.8
162/ EMG   17.9 (0) 90.9%
EPS (4.1k)
2022: (4.4k)
2021: (4.2k)
90.7%
ROA (11%)
2022: (12.0%)
2021: (11.5%)
79.7%
ROE (12%)
2022: (13.9%)
2021: (14.4%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
30.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (4.6%)
2021: (0%)
2020: (34.2%)
2019: (0%)
4.5 96.2%
PE (4.3x)
2022: (5.9x)
2021: (2.9x)
46.2%
PS (0.93x)
2022: (1.2x)
2021: (0.5x)
79.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (33.1k)
2022: (31.3k)
2021: (29.1k)
47.2%
Giá 12T trước (29.7k)
24T (12.0k)
36T (11.9k)
93.9%
Nợ/TổngTàiSản (11.5%)
Nợ/VốnCSH (13.1%)
ThanhToánHiệnHành (932.8%)
ThanhToánNhanh (924.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.0%)
4.8 14.7%
Beta (0.6x)
17.6%
TB12T (140)
TB12T/KLNY (0.0%)
41.1%
+/-% 6T (0%)
12T (-39.7%)
24T (49.2%)
36T (50.4%)
60T (2.1%)
0.6 3.3
163/ CDN   32.7 (-1) 82.3%
EPS (2.9k)
2023: (2.8k)
2022: (2.7k)
92.6%
ROA (13%)
2023: (12.5%)
2022: (13.2%)
86.4%
ROE (16%)
2023: (16.3%)
2022: (17.1%)
93.2%
TT DOANH THU (10%)
2023: (3.3%)
2022: (10.9%)
2021: (19.3%)
2020: (9.8%)
93.1%
TT LOI NHUAN (5%)
2023: (1.3%)
2022: (14.0%)
2021: (13.8%)
2020: (13.7%)
4.5 68.6%
PE (11.5x)
2023: (9.5x)
2022: (9.5x)
20.9%
PS (2.51x)
2023: (2.1x)
2022: (2.2x)
18.8%
PB: (1.9x)
GiáSS : (17.9k)
2023: (17.1k)
2022: (16.0k)
20.9%
Giá 12T trước (25.1k)
24T (23.8k)
36T (23.7k)
84.1%
Nợ/TổngTàiSản (21.9%)
Nợ/VốnCSH (28.0%)
ThanhToánHiệnHành (464.5%)
ThanhToánNhanh (454.8%)
ThanhToánTiềnMặt (39.4%)
1.5 34.8%
Beta (1.1x)
39.2%
TB12T (6,389)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.3%
+/-% 6T (28.8%)
12T (32.7%)
24T (39.9%)
36T (40.3%)
60T (143.5%)
3.5 3.1
164/ DM7   25 (0) 83.8%
EPS (3.2k)
2023: (2.6k)
2022: (3.6k)
89.3%
ROA (14%)
2023: (8.0%)
2022: (11.8%)
88.1%
ROE (18%)
2023: (13.9%)
2022: (21.6%)
27.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.8%)
2021: (0%)
2020: (8.5%)
53.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (8.3%)
2021: (8.0%)
2020: (8.6%)
4.5 92.9%
PE (7.7x)
2023: (4.5x)
2022: (5.2x)
66.7%
PS (0.59x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
45.2%
PB: (1.4x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (18.5k)
2022: (16.5k)
2.6%
Giá 12T trước (16.6k)
24T (5.5k)
36T (4.0k)
78.2%
Nợ/TổngTàiSản (22.7%)
Nợ/VốnCSH (29.4%)
ThanhToánHiệnHành (248.9%)
ThanhToánNhanh (155.9%)
ThanhToánTiềnMặt (74.7%)
3.4 37.8%
Beta (1.2x)
13.6%
TB12T (208)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.3%
+/-% 6T (87.3%)
12T (50.8%)
24T (352.4%)
36T (528.0%)
60T (421.8%)
3.7 3.9
165/ THG   41.6 (-0.1) 94.6%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (7.1k)
77.1%
ROA (6%)
2023: (6.3%)
2022: (7.7%)
89.0%
ROE (16%)
2023: (17.0%)
2022: (22.2%)
65.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.3%)
2022: (25.0%)
2021: (0%)
2020: (37.6%)
36.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.0%)
2021: (0%)
2020: (57.1%)
4.4 89.9%
PE (8.9x)
2023: (6.6x)
2022: (3.9x)
62.3%
PS (0.58x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
37.8%
PB: (1.4x)
GiáSS : (29.7k)
2023: (30.0k)
2022: (32.1k)
37.0%
Giá 12T trước (34.6k)
24T (35.1k)
36T (36.0k)
34.3%
Nợ/TổngTàiSản (62.1%)
Nợ/VốnCSH (163.8%)
ThanhToánHiệnHành (129.7%)
ThanhToánNhanh (51.2%)
ThanhToánTiềnMặt (15.3%)
2.7 19.4%
Beta (0.8x)
68.1%
TB12T (31,077)
TB12T/KLNY (0.1%)
72.3%
+/-% 6T (23.4%)
12T (20.1%)
24T (18.5%)
36T (15.3%)
60T (160.3%)
3.4 3.5
166/ QST   20.2 (0) 81.9%
EPS (2.7k)
2023: (3.0k)
2022: (2.7k)
87.9%
ROA (9%)
2023: (10.3%)
2022: (10.2%)
90.9%
ROE (18%)
2023: (20.5%)
2022: (19.9%)
95.2%
TT DOANH THU (7%)
2023: (14.8%)
2022: (17.6%)
2021: (23.0%)
2020: (3.6%)
89.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.5%)
2022: (51.1%)
2021: (48.5%)
2020: (12.1%)
4.4 94.0%
PE (7.4x)
2023: (4.9x)
2022: (4.3x)
75.5%
PS (0.35x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
41.3%
PB: (1.3x)
GiáSS : (15.5k)
2023: (14.5k)
2022: (13.7k)
6.5%
Giá 12T trước (6.7k)
24T (12.6k)
36T (9.6k)
37.6%
Nợ/TổngTàiSản (46.1%)
Nợ/VốnCSH (85.5%)
ThanhToánHiệnHành (57.7%)
ThanhToánNhanh (36.3%)
ThanhToánTiềnMặt (22.6%)
2.5 13.1%
Beta (0.5x)
19.7%
TB12T (173)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.3%
+/-% 6T (38.8%)
12T (200%)
24T (60.5%)
36T (110.6%)
60T (186.8%)
3.1 3.3
167/ CTB   22.7 (0) 88.0%
EPS (3.8k)
2023: (3.7k)
2022: (3.6k)
82.7%
ROA (12%)
2023: (8.7%)
2022: (5.7%)
89.9%
ROE (18%)
2023: (17.7%)
2022: (19.2%)
71.7%
TT DOANH THU (2%)
2023: (0%)
2022: (67.3%)
2021: (32.0%)
2020: (0%)
89.4%
TT LOI NHUAN (6%)
2023: (2.0%)
2022: (93.5%)
2021: (0%)
2020: (17.2%)
4.4 95.9%
PE (6.0x)
2023: (5.0x)
2022: (3.6x)
77.9%
PS (0.33x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
52.4%
PB: (1.1x)
GiáSS : (21.2k)
2023: (20.9k)
2022: (19.0k)
43.5%
Giá 12T trước (19.0k)
24T (17.8k)
36T (25.4k)
50.1%
Nợ/TổngTàiSản (35.7%)
Nợ/VốnCSH (55.5%)
ThanhToánHiệnHành (169.0%)
ThanhToánNhanh (97.3%)
ThanhToánTiềnMặt (2.4%)
4.2 24.3%
Beta (0.9x)
20.8%
TB12T (427)
TB12T/KLNY (0.0%)
52.4%
+/-% 6T (15.7%)
12T (20.3%)
24T (28.4%)
36T (-9.9%)
60T (-2.3%)
1.3 3.3
168/ VSH   53 (2) 87.7%
EPS (2.3k)
2023: (4.4k)
2022: (5.5k)
84.9%
ROA (6%)
2023: (10.4%)
2022: (13.0%)
88.0%
ROE (11%)
2023: (21.6%)
2022: (25.2%)
57.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (91.4%)
2021: (373.1%)
2020: (0%)
78.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (226.6%)
2021: (105.7%)
2020: (18.4%)
4.4 66.9%
PE (23.3x)
2023: (10.3x)
2022: (5.3x)
14.2%
PS (5.96x)
2023: (4.0x)
2022: (2.2x)
15.1%
PB: (2.6x)
GiáSS : (20.1k)
2023: (20.1k)
2022: (22.0k)
14.3%
Giá 12T trước (42.6k)
24T (37.1k)
36T (19.5k)
55.1%
Nợ/TổngTàiSản (50.3%)
Nợ/VốnCSH (101.2%)
ThanhToánHiệnHành (144.3%)
ThanhToánNhanh (132.9%)
ThanhToánTiềnMặt (30.7%)
0.6 12.3%
Beta (0.5x)
50.6%
TB12T (23,869)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.7%
+/-% 6T (14.0%)
12T (24.3%)
24T (43.0%)
36T (172.4%)
60T (229%)
3.4 2.8
169/ DMC   69.5 (-0.4) 94.6%
EPS (5.5k)
2023: (5.3k)
2022: (5.8k)
89.0%
ROA (10%)
2023: (9.9%)
2022: (10.9%)
77.1%
ROE (12%)
2023: (12.1%)
2022: (13.7%)
65.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (8.0%)
2022: (1.6%)
2021: (1.7%)
2020: (0.6%)
10.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (25.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.4 71.0%
PE (12.2x)
2023: (10.9x)
2022: (6.9x)
37.6%
PS (1.34x)
2023: (1.2x)
2022: (0.9x)
31.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (45.0k)
2023: (43.8k)
2022: (42.0k)
26.4%
Giá 12T trước (62.2k)
24T (47.3k)
36T (42.9k)
83.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.4%)
Nợ/VốnCSH (21.0%)
ThanhToánHiệnHành (522.9%)
ThanhToánNhanh (411.0%)
ThanhToánTiềnMặt (18.7%)
2.4 24.3%
Beta (0.9x)
48.8%
TB12T (7,470)
TB12T/KLNY (0.0%)
59.8%
+/-% 6T (13.8%)
12T (6.1%)
24T (39.4%)
36T (53.7%)
60T (-6.0%)
2.4 3.1
170/ UIC   38.6 (-0.3) 96.4%
EPS (6.2k)
2023: (6.1k)
2022: (6.5k)
86.6%
ROA (9%)
2023: (8.5%)
2022: (10.7%)
77.5%
ROE (12%)
2023: (12.0%)
2022: (14.4%)
23.8%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (3.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
28.6%
TT LOI NHUAN (5%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0.3%)
4.4 92.5%
PE (6.3x)
2023: (5.3x)
2022: (5.8x)
92.1%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
65.2%
PB: (0.7x)
GiáSS : (52.2k)
2023: (50.9k)
2022: (44.9k)
62.3%
Giá 12T trước (33.9k)
24T (45k)
36T (43.9k)
67.9%
Nợ/TổngTàiSản (23.8%)
Nợ/VốnCSH (31.2%)
ThanhToánHiệnHành (241.9%)
ThanhToánNhanh (142.5%)
ThanhToánTiềnMặt (9.3%)
4.9 17.3%
Beta (0.7x)
49.4%
TB12T (3,330)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.2%
+/-% 6T (14.7%)
12T (15.0%)
24T (-13.3%)
36T (-11.2%)
60T (43.7%)
1.4 3.6
171/ ADC   20.9 (-0.1) 86.3%
EPS (3.6k)
2023: (3.6k)
2022: (3.3k)
85.2%
ROA (10%)
2023: (8.8%)
2022: (8.1%)
88.8%
ROE (18%)
2023: (18.2%)
2022: (18.2%)
83.7%
TT DOANH THU (5%)
2023: (10.6%)
2022: (30.4%)
2021: (0%)
2020: (0.5%)
83.9%
TT LOI NHUAN (1%)
2023: (8.2%)
2022: (26.6%)
2021: (0%)
2020: (11.8%)
4.4 95.3%
PE (5.9x)
2023: (4.8x)
2022: (4.6x)
85.6%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
49.0%
PB: (1.1x)
GiáSS : (20.1k)
2023: (19.6k)
2022: (18.2k)
23.5%
Giá 12T trước (15.8k)
24T (14.7k)
36T (17.1k)
61.8%
Nợ/TổngTàiSản (44.8%)
Nợ/VốnCSH (81.0%)
ThanhToánHiệnHành (180.3%)
ThanhToánNhanh (124.8%)
ThanhToánTiềnMặt (51.0%)
4.1 21.2%
Beta (0.8x)
38.0%
TB12T (933)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.5%
+/-% 6T (24.9%)
12T (33.7%)
24T (43.7%)
36T (23.2%)
60T (174.5%)
3.2 3.9
172/ MA1   22.4 (0) 89.9%
EPS (7.9k)
2022: (5.9k)
2021: (2.3k)
86.3%
ROA (17%)
2022: (12.6%)
2021: (4.9%)
84.0%
ROE (23%)
2022: (20.7%)
2021: (9.5%)
44.7%
TT DOANH THU (20%)
2022: (21.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.8%
TT LOI NHUAN (33%)
2022: (160.7%)
2021: (0%)
2020: (5.5%)
2019: (0%)
4.4 88.3%
PE (2.9x)
2022: (2.4x)
2021: (12.0x)
39.2%
PS (0.97x)
2022: (0.7x)
2021: (1.7x)
66.0%
PB: (0.7x)
GiáSS : (34.2k)
2022: (28.6k)
2021: (23.8k)
50.5%
Giá 12T trước (22.7k)
24T (19.1k)
36T (20.2k)
61.2%
Nợ/TổngTàiSản (26.2%)
Nợ/VốnCSH (35.6%)
ThanhToánHiệnHành (95.2%)
ThanhToánNhanh (94.7%)
ThanhToánTiềnMặt (76.7%)
3.9 7.2%
Beta (0.2x)
4.6%
TB12T (2)
TB12T/KLNY (0.0%)
50.8%
+/-% 6T (40%)
12T (-1.1%)
24T (17.2%)
36T (10.8%)
60T (-15.6%)
0.6 3.0
173/ TPS   19 (0) 80.6%
EPS (5.0k)
2022: (2.6k)
2021: (1.7k)
93.3%
ROA (23%)
2022: (14.2%)
2021: (9.5%)
86.0%
ROE (27%)
2022: (16.8%)
2021: (11.8%)
77.4%
TT DOANH THU (61%)
2022: (56.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (2.3%)
48.7%
TT LOI NHUAN (92%)
2022: (51.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 79.6%
PE (3.0x)
2022: (8.1x)
2021: (12.4x)
23.7%
PS (1.09x)
2022: (2.4x)
2021: (3.9x)
35.8%
PB: (0.8x)
GiáSS : (18.4k)
2022: (15.5k)
2021: (14.5k)
75%
Giá 12T trước (13.8k)
24T (20.9k)
36T (22.3k)
89.7%
Nợ/TổngTàiSản (15.7%)
Nợ/VốnCSH (18.6%)
ThanhToánHiệnHành (359.0%)
ThanhToánNhanh (359.0%)
ThanhToánTiềnMặt (126.7%)
3.9 15.9%
Beta (0.6x)
11.9%
TB12T (85)
TB12T/KLNY (0.0%)
26.9%
+/-% 6T (20%)
12T (9.1%)
24T (-28.3%)
36T (-32.9%)
60T (-46.7%)
0.3 2.9
174/ VHC   72.3 (-1.7) 93.8%
EPS (3.8k)
2023: (5.0k)
2022: (10.8k)
86.1%
ROA (7%)
2023: (7.7%)
2022: (17.1%)
79.9%
ROE (10%)
2023: (10.7%)
2022: (25.7%)
45.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (48.6%)
2021: (26.5%)
2020: (0%)
44.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (79.7%)
2021: (52.8%)
2020: (0%)
4.4 65.7%
PE (19.8x)
2023: (12x)
2022: (5.2x)
38.7%
PS (1.56x)
2023: (1.1x)
2022: (0.8x)
24.5%
PB: (2.0x)
GiáSS : (37.1k)
2023: (46.9k)
2022: (42.0k)
20.0%
Giá 12T trước (61.0k)
24T (62.0k)
36T (31.0k)
57.9%
Nợ/TổngTàiSản (31.1%)
Nợ/VốnCSH (45.2%)
ThanhToánHiệnHành (217.3%)
ThanhToánNhanh (111.9%)
ThanhToánTiềnMặt (2.7%)
1.3 56.0%
Beta (1.6x)
86.8%
TB12T (935,829)
TB12T/KLNY (0.4%)
81.4%
+/-% 6T (19.3%)
12T (22.1%)
24T (20.1%)
36T (140.2%)
60T (139.3%)
4.5 3.4
175/ TED   58.3 (0) 95.2%
EPS (6.2k)
2023: (5.8k)
2022: (5.0k)
71.8%
ROA (6%)
2023: (5.8%)
2022: (4.7%)
92.7%
ROE (21%)
2023: (20.8%)
2022: (19.7%)
63.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.0%)
2022: (53.1%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
98.0%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (14.2%)
2022: (42.7%)
2021: (41.5%)
2020: (7.2%)
4.4 86.4%
PE (9.4x)
2023: (6.5x)
2022: (5.6x)
70.0%
PS (0.48x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
25.7%
PB: (2.0x)
GiáSS : (29.4k)
2023: (27.7k)
2022: (25.7k)
2.2%
Giá 12T trước (26.3k)
24T (29.1k)
36T (7.7k)
37.0%
Nợ/TổngTàiSản (70.3%)
Nợ/VốnCSH (236.9%)
ThanhToánHiệnHành (131.7%)
ThanhToánNhanh (98.9%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
1.7 61.7%
Beta (1.7x)
38.2%
TB12T (1,866)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.5%
+/-% 6T (57.7%)
12T (121.9%)
24T (100.3%)
36T (661.9%)
60T (661.9%)
4.4 3.5
176/ A32   35.1 (-0.6) 94.5%
EPS (5.8k)
2022: (5.4k)
2021: (5.1k)
79.2%
ROA (8%)
2022: (6.7%)
2021: (6.6%)
85.9%
ROE (18%)
2022: (17.0%)
2021: (14.5%)
54.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.6%)
2021: (0%)
2020: (5.4%)
2019: (0%)
30.3%
TT LOI NHUAN (8%)
2022: (6.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 94.2%
PE (6.0x)
2022: (5.2x)
2021: (5.1x)
73.9%
PS (0.33x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
50.8%
PB: (1.1x)
GiáSS : (32.7k)
2022: (31.7k)
2021: (35.1k)
23.9%
Giá 12T trước (27.2k)
24T (25.4k)
36T (26.2k)
42.4%
Nợ/TổngTàiSản (56.1%)
Nợ/VốnCSH (127.7%)
ThanhToánHiệnHành (135.0%)
ThanhToánNhanh (76.6%)
ThanhToánTiềnMặt (20.1%)
3.4 49.6%
Beta (1.4x)
20.6%
TB12T (287)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.5%
+/-% 6T (2.9%)
12T (28.8%)
24T (37.9%)
36T (33.4%)
60T (102.8%)
2.9 3.5
177/ CLL   41.9 (-0.9) 82.5%
EPS (3.0k)
2023: (2.9k)
2022: (2.7k)
94.0%
ROA (15%)
2023: (14.4%)
2022: (12.9%)
82.8%
ROE (16%)
2023: (15.7%)
2022: (13.9%)
68.8%
TT DOANH THU (11%)
2023: (16.1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (10.3%)
79.1%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (6.9%)
2022: (5.3%)
2021: (0%)
2020: (10.2%)
4.4 60.2%
PE (14.2x)
2023: (13.0x)
2022: (8.6x)
13.1%
PS (4.65x)
2023: (4.1x)
2022: (3.0x)
18.6%
PB: (2.2x)
GiáSS : (19.0k)
2023: (18.2k)
2022: (19.1k)
15.6%
Giá 12T trước (34.3k)
24T (23.6k)
36T (23.3k)
96.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.5%)
Nợ/VốnCSH (7.0%)
ThanhToánHiệnHành (909.2%)
ThanhToánNhanh (897.6%)
ThanhToánTiềnMặt (182.5%)
1.2 21.7%
Beta (0.8x)
52.4%
TB12T (9,639)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.8%
+/-% 6T (8.7%)
12T (22.5%)
24T (77.7%)
36T (80.1%)
60T (101.2%)
3.4 3.0
178/ GHC   30.6 (0) 85.2%
EPS (3.1k)
2023: (3.3k)
2022: (3.3k)
88.6%
ROA (10%)
2023: (10.4%)
2022: (10.3%)
85.2%
ROE (15%)
2023: (16.2%)
2022: (16.9%)
75.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.7%)
2021: (1.5%)
2020: (21%)
81.1%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (0%)
2022: (47.2%)
2021: (9.7%)
2020: (3.0%)
4.4 78.1%
PE (10.0x)
2023: (8.2x)
2022: (7.1x)
13.0%
PS (4.46x)
2023: (3.9x)
2022: (3.4x)
28.0%
PB: (1.5x)
GiáSS : (20.8k)
2023: (20.1k)
2022: (19.6k)
22.5%
Giá 12T trước (24.4k)
24T (23.9k)
36T (19.5k)
69.4%
Nợ/TổngTàiSản (34.1%)
Nợ/VốnCSH (51.8%)
ThanhToánHiệnHành (347.9%)
ThanhToánNhanh (344.1%)
ThanhToánTiềnMặt (6.9%)
1.4 10.2%
Beta (0.4x)
61.1%
TB12T (24,943)
TB12T/KLNY (0.1%)
74.9%
+/-% 6T (15.9%)
12T (25.9%)
24T (28.6%)
36T (57.1%)
60T (81.1%)
3.2 3.0
179/ VNL   16.4 (0.3) 85.6%
EPS (2.8k)
2023: (2.6k)
2022: (4.7k)
89.5%
ROA (10%)
2023: (9.6%)
2022: (12.2%)
83.9%
ROE (15%)
2023: (13.8%)
2022: (17.7%)
45.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (21.8%)
2020: (33.6%)
41.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (98.2%)
2020: (23.4%)
4.4 96.6%
PE (5.9x)
2023: (5.1x)
2022: (2.6x)
81.3%
PS (0.30x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
72.4%
PB: (0.9x)
GiáSS : (18.9k)
2023: (19.1k)
2022: (26.3k)
24.9%
Giá 12T trước (15.3k)
24T (10.8k)
36T (10.4k)
80.2%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.6%)
ThanhToánHiệnHành (369.0%)
ThanhToánNhanh (369.0%)
ThanhToánTiềnMặt (62.5%)
4.8 16.1%
Beta (0.6x)
65.9%
TB12T (19,738)
TB12T/KLNY (0.1%)
78.6%
+/-% 6T (21.3%)
12T (6.9%)
24T (51.3%)
36T (57.1%)
60T (146.8%)
3.5 4.2
180/ SWC   32.8 (0.8) 85.8%
EPS (3.7k)
2023: (3.4k)
2022: (3.2k)
91.7%
ROA (12%)
2023: (11.7%)
2022: (12.2%)
80.9%
ROE (14%)
2023: (13.6%)
2022: (14.4%)
77.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (26.9%)
2021: (47.3%)
2020: (44.3%)
98.7%
TT LOI NHUAN (21%)
2023: (8.1%)
2022: (14.4%)
2021: (24.1%)
2020: (116.9%)
4.4 83.3%
PE (9.1x)
2023: (6.9x)
2022: (6.6x)
24.5%
PS (2.51x)
2023: (1.9x)
2022: (1.5x)
40.8%
PB: (1.3x)
GiáSS : (25.9k)
2023: (25.1k)
2022: (21.9k)
28.8%
Giá 12T trước (25.3k)
24T (24.1k)
36T (30.9k)
91.9%
Nợ/TổngTàiSản (13.7%)
Nợ/VốnCSH (15.9%)
ThanhToánHiệnHành (358.9%)
ThanhToánNhanh (357.3%)
ThanhToánTiềnMặt (209.7%)
2.9 36.2%
Beta (1.1x)
49.7%
TB12T (11,067)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.7%
+/-% 6T (38.8%)
12T (31.6%)
24T (38.2%)
36T (7.8%)
60T (173.0%)
3.7 3.7
181/ TV1   23 (-0.5) 84.2%
EPS (2.6k)
2023: (2.6k)
2022: (4.5k)
79.6%
ROA (6%)
2023: (5.9%)
2022: (10.1%)
94.4%
ROE (18%)
2023: (19.0%)
2022: (40.9%)
45.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
2021: (2.0%)
2020: (12.7%)
99.5%
TT LOI NHUAN (108%)
2023: (0%)
2022: (886.8%)
2021: (933.4%)
2020: (138.2%)
4.4 90.3%
PE (9.3x)
2023: (7.1x)
2022: (2.4x)
46.5%
PS (1.22x)
2023: (0.9x)
2022: (0.5x)
29.3%
PB: (1.7x)
GiáSS : (14.1k)
2023: (13.5k)
2022: (11.1k)
3.8%
Giá 12T trước (14.6k)
24T (10.3k)
36T (7.3k)
24.6%
Nợ/TổngTàiSản (65.3%)
Nợ/VốnCSH (188.0%)
ThanhToánHiệnHành (106.8%)
ThanhToánNhanh (73.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.3%)
1.1 39.7%
Beta (1.2x)
56.9%
TB12T (12,469)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.7%
+/-% 6T (18.6%)
12T (61.6%)
24T (129.1%)
36T (223.3%)
60T (110.7%)
4.2 3.2
182/ CHP   35.1 (-0.2) 78.7%
EPS (1.8k)
2023: (2.3k)
2022: (3.5k)
90.9%
ROA (9%)
2023: (11.4%)
2022: (15.7%)
88.2%
ROE (13%)
2023: (17.4%)
2022: (25.6%)
46.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (39.8%)
2021: (0%)
2020: (16.4%)
46.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (110.8%)
2021: (0%)
2020: (28.8%)
4.4 65.3%
PE (19.7x)
2023: (11.0x)
2022: (5.9x)
12.0%
PS (6.63x)
2023: (4.2x)
2022: (2.7x)
14.5%
PB: (2.6x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.2k)
2022: (13.6k)
7.7%
Giá 12T trước (22.4k)
24T (20.2k)
36T (14.5k)
72.2%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (164.1%)
ThanhToánNhanh (162.2%)
ThanhToánTiềnMặt (90.1%)
0.7 9.9%
Beta (0.4x)
53.6%
TB12T (22,725)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.9%
+/-% 6T (34.2%)
12T (56.0%)
24T (73.2%)
36T (141.0%)
60T (155.2%)
3.7 2.9
183/ VHM   37.3 (-0.6) 96.6%
EPS (5.1k)
2023: (7.7k)
2022: (6.6k)
76.9%
ROA (5%)
2023: (7.5%)
2022: (8.0%)
84.3%
ROE (11%)
2023: (18.3%)
2022: (19.4%)
78.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (66.0%)
2022: (0%)
2021: (18.8%)
2020: (38.6%)
67.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (15.8%)
2022: (0%)
2021: (42.0%)
2020: (25.8%)
4.4 87.6%
PE (7.5x)
2023: (5.6x)
2022: (7.3x)
21.4%
PS (2.01x)
2023: (1.8x)
2022: (3.4x)
40.9%
PB: (0.8x)
GiáSS : (45.1k)
2023: (41.9k)
2022: (34.1k)
93.4%
Giá 12T trước (58k)
24T (58.7k)
36T (79.7k)
33.6%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (136.7%)
ThanhToánHiệnHành (118.8%)
ThanhToánNhanh (91.4%)
ThanhToánTiềnMặt (4.4%)
3.1 47.3%
Beta (1.4x)
85.6%
TB12T (7,188,181)
TB12T/KLNY (0.2%)
4.8%
+/-% 6T (-9.3%)
12T (-34.5%)
24T (-35.3%)
36T (-52.3%)
60T (-38.8%)
1.1 2.9
184/ HEC   62 (0) 98.4%
EPS (9.3k)
2022: (7.3k)
2021: (9.8k)
80.8%
ROA (9%)
2022: (7.0%)
2021: (7.5%)
78.2%
ROE (13%)
2022: (10.9%)
2021: (15.3%)
41.6%
TT DOANH THU (13%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (25.3%)
2019: (0%)
33.9%
TT LOI NHUAN (27%)
2022: (6.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 92.7%
PE (6.6x)
2022: (5.9x)
2021: (5.2x)
38.5%
PS (1.32x)
2022: (1.1x)
2021: (0.9x)
63.2%
PB: (0.8x)
GiáSS : (73.2k)
2022: (67.1k)
2021: (64.3k)
31.1%
Giá 12T trước (47.7k)
24T (50.4k)
36T (49.4k)
79.2%
Nợ/TổngTàiSản (31.1%)
Nợ/VốnCSH (45.2%)
ThanhToánHiệnHành (257.6%)
ThanhToánNhanh (255.7%)
ThanhToánTiềnMặt (125.0%)
3.9 11.3%
Beta (0.5x)
28.6%
TB12T (524)
TB12T/KLNY (0.0%)
75.1%
+/-% 6T (21.3%)
12T (28.0%)
24T (20.9%)
36T (23.4%)
60T (140.3%)
2.4 3.5
185/ CCM   52 (0) 98.1%
EPS (10.9k)
2022: (8.6k)
2021: (7.5k)
81.0%
ROA (9%)
2022: (7.2%)
2021: (7.4%)
78.4%
ROE (14%)
2022: (12.5%)
2021: (12.0%)
65.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (32.4%)
2021: (0%)
2020: (2.7%)
2019: (14.3%)
90.5%
TT LOI NHUAN (27%)
2022: (13.3%)
2021: (0%)
2020: (18.3%)
2019: (50.7%)
4.4 92.4%
PE (4.8x)
2022: (5.9x)
2021: (6.1x)
75.1%
PS (0.29x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
67.7%
PB: (0.7x)
GiáSS : (76.3k)
2022: (68.2k)
2021: (62.7k)
28.1%
Giá 12T trước (40.7k)
24T (50.5k)
36T (31.7k)
68.5%
Nợ/TổngTàiSản (38.6%)
Nợ/VốnCSH (62.8%)
ThanhToánHiệnHành (248.2%)
ThanhToánNhanh (185.2%)
ThanhToánTiềnMặt (28.7%)
4.5 95.0%
Beta (3.0x)
32.8%
TB12T (797)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.3%
+/-% 6T (80.1%)
12T (27.9%)
24T (3.0%)
36T (63.9%)
60T (104.1%)
4.3 4.4
186/ IMP   86.9 (-6.5) 88.8%
EPS (4.1k)
2023: (4.3k)
2022: (3.4k)
89.8%
ROA (11%)
2023: (12.5%)
2022: (9.8%)
78.6%
ROE (13%)
2023: (14.4%)
2022: (11.8%)
73.5%
TT DOANH THU (18%)
2023: (26.1%)
2022: (28.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
90.3%
TT LOI NHUAN (9%)
2023: (34.0%)
2022: (18.2%)
2021: (0%)
2020: (29.1%)
4.4 47.7%
PE (21.6x)
2023: (11.9x)
2022: (15.1x)
22.4%
PS (2.81x)
2023: (1.7x)
2022: (2.0x)
13.6%
PB: (2.8x)
GiáSS : (30.7k)
2023: (29.8k)
2022: (28.4k)
15.4%
Giá 12T trước (59.3k)
24T (57.2k)
36T (58.5k)
83.1%
Nợ/TổngTàiSản (13.2%)
Nợ/VốnCSH (15.2%)
ThanhToánHiệnHành (402.8%)
ThanhToánNhanh (186.0%)
ThanhToánTiềnMặt (33.3%)
0.9 27.1%
Beta (0.9x)
60.3%
TB12T (29,862)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.3%
+/-% 6T (44.5%)
12T (37.5%)
24T (42.6%)
36T (39.5%)
60T (178.6%)
3.9 3.0
187/ DPH   48 (0.8) 97.4%
EPS (8.7k)
2022: (7.6k)
2021: (5.9k)
85.8%
ROA (10%)
2022: (9.5%)
2021: (8.0%)
73.9%
ROE (12%)
2022: (12%)
2021: (10.3%)
6.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (4.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
65.5%
TT LOI NHUAN (14%)
2022: (28.9%)
2021: (0%)
2020: (20.2%)
2019: (0%)
4.4 88.9%
PE (5.3x)
2022: (4.3x)
2021: (8.9x)
51.7%
PS (0.74x)
2022: (0.5x)
2021: (0.8x)
70.6%
PB: (0.7x)
GiáSS : (70.6k)
2022: (63.4k)
2021: (57.3k)
32.9%
Giá 12T trước (40.3k)
24T (37.3k)
36T (33.5k)
86.3%
Nợ/TổngTàiSản (18.9%)
Nợ/VốnCSH (23.4%)
ThanhToánHiệnHành (494.6%)
ThanhToánNhanh (451.9%)
ThanhToánTiềnMặt (39.9%)
4.5 45.9%
Beta (1.4x)
27.5%
TB12T (311)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.7%
+/-% 6T (8.7%)
12T (12.1%)
24T (21.0%)
36T (34.5%)
60T (163.8%)
2.8 3.9
188/ PMW   33.9 (0) 75.5%
EPS (2.6k)
2023: (1.9k)
2022: (2.0k)
95.3%
ROA (19%)
2023: (14.7%)
2022: (12.2%)
86.2%
ROE (21%)
2023: (16.6%)
2022: (13.6%)
77.2%
TT DOANH THU (6%)
2023: (0%)
2022: (3.6%)
2021: (25.2%)
2020: (0.4%)
66.7%
TT LOI NHUAN (59%)
2023: (23.9%)
2022: (0.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.4 52.2%
PE (13.2x)
2023: (14.7x)
2022: (13.9x)
12.4%
PS (4.78x)
2023: (4.2x)
2022: (3.2x)
11.3%
PB: (2.8x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (11.7k)
2022: (14.4k)
32.1%
Giá 12T trước (26.4k)
24T (27.7k)
36T (29.2k)
75.6%
Nợ/TổngTàiSản (8.8%)
Nợ/VốnCSH (9.6%)
ThanhToánHiệnHành (178.8%)
ThanhToánNhanh (143.2%)
ThanhToánTiềnMặt (22.4%)
0.9 9.6%
Beta (0.4x)
9.5%
TB12T (119)
TB12T/KLNY (0.0%)
73.7%
+/-% 6T (22.5%)
12T (28.7%)
24T (22.3%)
36T (16.0%)
60T (132.7%)
1.7 2.3
189/ VDB   0.9 (0) 91.8%
EPS (5.9k)
2022: (5.6k)
2021: (3.3k)
68.3%
ROA (4%)
2022: (9.2%)
2021: (3.4%)
96.8%
ROE (35%)
2022: (33.2%)
2021: (20.8%)
27.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (13.6%)
2021: (9.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
40.9%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (122.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 99.9%
PE (0.2x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
33.2%
PS (0.00x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
99.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (16.9k)
2022: (16.8k)
2021: (15.8k)
3.5%
Giá 12T trước (0.4k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
4.2%
Nợ/TổngTàiSản (88.8%)
Nợ/VốnCSH (790.7%)
ThanhToánHiệnHành (102%)
ThanhToánNhanh (7.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
2.1 99.8%
Beta (6.9x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
78.0%
+/-% 6T (-79.5%)
12T (128.2%)
24T (128.2%)
36T (124.0%)
60T (118.7%)
3.8 3.5
190/ DHB   10.9 (-0.6) 90.3%
EPS (3.8k)
2023: (3.2k)
2022: (6.5k)
96.6%
ROA (16%)
2023: (12.7%)
2022: (23.5%)
69.9%
ROE (158%)
2023: (140.3%)
2022: (0%)
49.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.2%)
2021: (61.2%)
2020: (0%)
59.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (91,750.6%)
2021: (0%)
2020: (129.0%)
4.4 98.7%
PE (3.1x)
2023: (3.2x)
2022: (1.5x)
55.8%
PS (0.76x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
4.5%
PB: (5.0x)
GiáSS : (2.4k)
2023: (2.3k)
2022: (0k)
18.7%
Giá 12T trước (8k)
24T (11.4k)
36T (5.1k)
13.4%
Nợ/TổngTàiSản (90.0%)
Nợ/VốnCSH (903.2%)
ThanhToánHiệnHành (102.8%)
ThanhToánNhanh (32.4%)
ThanhToánTiềnMặt (15.9%)
1.0 78.2%
Beta (2.1x)
54.2%
TB12T (36,320)
TB12T/KLNY (0.0%)
75.5%
+/-% 6T (22.5%)
12T (50%)
24T (5.3%)
36T (135.3%)
60T (21.2%)
4.3 3.2
191/ ND2   35.3 (0) 82.7%
EPS (2.5k)
2023: (2.1k)
2022: (4.5k)
85.1%
ROA (8%)
2023: (6.9%)
2022: (13.3%)
88.8%
ROE (16%)
2023: (13.8%)
2022: (29.0%)
55.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.5%)
2021: (2.3%)
2020: (12.1%)
67.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (48.5%)
2021: (13.7%)
2020: (34.9%)
4.4 62.7%
PE (14.2x)
2023: (14.0x)
2022: (6.9x)
11.2%
PS (5.33x)
2023: (4.5x)
2022: (3.4x)
13.3%
PB: (2.3x)
GiáSS : (15.5k)
2023: (15.6k)
2022: (15.5k)
29.4%
Giá 12T trước (28.1k)
24T (31.9k)
36T (23.8k)
21.9%
Nợ/TổngTàiSản (47.7%)
Nợ/VốnCSH (91.1%)
ThanhToánHiệnHành (47.5%)
ThanhToánNhanh (25.8%)
ThanhToánTiềnMặt (2.1%)
0.3 39.1%
Beta (1.2x)
31.8%
TB12T (2,387)
TB12T/KLNY (0.0%)
68.3%
+/-% 6T (5.4%)
12T (25.6%)
24T (10.6%)
36T (48.2%)
60T (123.5%)
2.8 2.5
192/ HTL   18.4 (-0.7) 84.9%
EPS (3.3k)
2023: (3.2k)
2022: (3.1k)
86.6%
ROA (9%)
2023: (8.6%)
2022: (10.4%)
85.0%
ROE (17%)
2023: (14.8%)
2022: (15.9%)
29.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.6%)
2021: (15.9%)
2020: (0%)
95.2%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (3.6%)
2022: (36.9%)
2021: (16.9%)
2020: (12.1%)
4.4 96.9%
PE (5.9x)
2023: (3.1x)
2022: (3.9x)
80.2%
PS (0.36x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
72.6%
PB: (1.0x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (21.6k)
2022: (19.4k)
12.2%
Giá 12T trước (12.8k)
24T (12.4k)
36T (11.4k)
50.7%
Nợ/TổngTàiSản (43.5%)
Nợ/VốnCSH (77.0%)
ThanhToánHiệnHành (199.8%)
ThanhToánNhanh (42.0%)
ThanhToánTiềnMặt (18.7%)
4.1 66.5%
Beta (1.8x)
55.6%
TB12T (7,168)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.9%
+/-% 6T (97.1%)
12T (50.0%)
24T (54.6%)
36T (68.9%)
60T (98.8%)
4.5 4.3
193/ MSH   46.7 (-1.8) 88.6%
EPS (3.5k)
2023: (3.3k)
2022: (5k)
82.9%
ROA (7%)
2023: (7.1%)
2022: (11.4%)
84.7%
ROE (14%)
2023: (13.5%)
2022: (21.8%)
33.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (24.4%)
2020: (0%)
14.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (90.8%)
2020: (0%)
4.4 69.9%
PE (14.1x)
2023: (11.1x)
2022: (6.2x)
55.8%
PS (0.79x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
22.0%
PB: (1.9x)
GiáSS : (25.6k)
2023: (24.1k)
2022: (22.9k)
25.9%
Giá 12T trước (35.4k)
24T (39.5k)
36T (38.9k)
57.8%
Nợ/TổngTàiSản (47.4%)
Nợ/VốnCSH (90.1%)
ThanhToánHiệnHành (192.6%)
ThanhToánNhanh (129.8%)
ThanhToánTiềnMặt (18.4%)
1.9 58.1%
Beta (1.6x)
78.6%
TB12T (194,239)
TB12T/KLNY (0.3%)
75.4%
+/-% 6T (32.6%)
12T (38.3%)
24T (24.2%)
36T (26.0%)
60T (65.5%)
4.3 3.5
194/ HLS   14.7 (0) 76.2%
EPS (1.7k)
2022: (1.9k)
2021: (3.6k)
94.4%
ROA (12%)
2022: (12.6%)
2021: (21.6%)
85.5%
ROE (13%)
2022: (14.0%)
2021: (24.5%)
32.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (22.9%)
2020: (12.7%)
2019: (0%)
34.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (38.2%)
2020: (28.3%)
2019: (0%)
4.4 90.9%
PE (8.9x)
2022: (6.6x)
2021: (3.2x)
40.6%
PS (1.50x)
2022: (1.0x)
2021: (0.7x)
47.2%
PB: (1.2x)
GiáSS : (12.6k)
2022: (13.7k)
2021: (14.5k)
60.1%
Giá 12T trước (15.8k)
24T (14.9k)
36T (12.6k)
93.5%
Nợ/TổngTàiSản (11.5%)
Nợ/VốnCSH (12.9%)
ThanhToánHiệnHành (660.9%)
ThanhToánNhanh (416.5%)
ThanhToánTiềnMặt (83.2%)
4.5 10.6%
Beta (0.4x)
9.0%
TB12T (57)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.4%
+/-% 6T (64.9%)
12T (-6.8%)
24T (-1.6%)
36T (16.7%)
60T (32.3%)
0.8 3.2
195/ BCB   0.7 (0) 89.7%
EPS (3.7k)
2022: (3.9k)
2021: (4.5k)
68.8%
ROA (6%)
2022: (4.5%)
2021: (5.5%)
97.5%
ROE (26%)
2022: (24.3%)
2021: (29.3%)
97.0%
TT DOANH THU (19%)
2022: (10.2%)
2021: (62.1%)
2020: (0.9%)
2019: (20.9%)
64.2%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (7.0%)
2020: (84.5%)
2019: (0%)
4.3 99.7%
PE (0.2x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.5%
PS (0.00x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
99.4%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.0k)
2022: (16.1k)
2021: (15.5k)
10.4%
Giá 12T trước (0.4k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
5.5%
Nợ/TổngTàiSản (78.5%)
Nợ/VốnCSH (364.7%)
ThanhToánHiệnHành (16.0%)
ThanhToánNhanh (14.1%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
2.3 0%
Beta (-0.0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
86.4%
+/-% 6T (40%)
12T (75%)
24T (75%)
36T (60.7%)
60T (54.8%)
1.8 2.8
196/ CNG   33.1 (-2.0) 84.8%
EPS (2.3k)
2023: (3.1k)
2022: (4.4k)
84.1%
ROA (7%)
2023: (9.5%)
2022: (9.2%)
87.2%
ROE (13%)
2023: (18.3%)
2022: (20.7%)
72.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (36.9%)
2021: (30.8%)
2020: (9.7%)
40.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (42.9%)
2021: (61.3%)
2020: (0%)
4.3 77.1%
PE (15.3x)
2023: (8.7x)
2022: (4.0x)
77.4%
PS (0.41x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
28.1%
PB: (2.1x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.2k)
2022: (21.0k)
16.3%
Giá 12T trước (28.8k)
24T (24.6k)
36T (16.5k)
65.3%
Nợ/TổngTàiSản (44.3%)
Nợ/VốnCSH (79.4%)
ThanhToánHiệnHành (193.9%)
ThanhToánNhanh (175.9%)
ThanhToánTiềnMặt (47.9%)
2.8 59.4%
Beta (1.7x)
87.0%
TB12T (290,366)
TB12T/KLNY (0.8%)
84.3%
+/-% 6T (24.4%)
12T (20.5%)
24T (40.8%)
36T (110.4%)
60T (159.4%)
4.6 3.9
197/ DNN   0.2 (0) 80.4%
EPS (2.4k)
2023: (2.7k)
2022: (2.7k)
85.3%
ROA (9%)
2023: (9.3%)
2022: (9.4%)
90.1%
ROE (17%)
2023: (19.2%)
2022: (19.7%)
29.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.5%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
11.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.3 99.9%
PE (0.1x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
99.7%
PS (0.02x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (14.0k)
2022: (13.7k)
59.5%
Giá 12T trước (0.2k)
24T (0.2k)
36T (0.2k)
60.6%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.9%)
ThanhToánHiệnHành (205.1%)
ThanhToánNhanh (188.6%)
ThanhToánTiềnMặt (20.0%)
5.0 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
30.2%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0%)
60T (-2.7%)
0.1 3.2
198/ BSH   24.2 (2.7) 81.5%
EPS (2.3k)
2023: (2.7k)
2022: (3.2k)
88.6%
ROA (9%)
2023: (10.5%)
2022: (11.6%)
85.6%
ROE (13%)
2023: (16.2%)
2022: (19.5%)
23.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (2.4%)
2020: (0%)
34.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (5.9%)
2021: (134.3%)
2020: (0%)
4.3 80.6%
PE (9.3x)
2023: (6.6x)
2022: (7.9x)
54.2%
PS (0.62x)
2023: (0.5x)
2022: (0.7x)
30.5%
PB: (1.2x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.0k)
2022: (16.4k)
52.3%
Giá 12T trước (18.7k)
24T (30.2k)
36T (15.5k)
60.0%
Nợ/TổngTàiSản (36.1%)
Nợ/VốnCSH (56.6%)
ThanhToánHiệnHành (233.1%)
ThanhToánNhanh (193.9%)
ThanhToánTiềnMặt (3.6%)
3.2 25.1%
Beta (0.9x)
45.7%
TB12T (4,148)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.3%
+/-% 6T (6.0%)
12T (15.2%)
24T (-28.7%)
36T (39.1%)
60T (29.2%)
1.5 3.0
199/ PEQ   40.7 (0) 85.1%
EPS (3.1k)
2022: (3.4k)
2021: (3.2k)
82.6%
ROA (7%)
2022: (9.4%)
2021: (8.0%)
87.9%
ROE (16%)
2022: (18.4%)
2021: (17.9%)
34.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (64.1%)
2021: (7.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
29.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (8.3%)
2021: (7.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.3 62.4%
PE (13.3x)
2022: (10.0x)
2021: (10.7x)
83.7%
PS (0.18x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
14.3%
PB: (2.2x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (18.6k)
2021: (17.7k)
45.8%
Giá 12T trước (38.1k)
24T (36.8k)
36T (34.9k)
38.4%
Nợ/TổngTàiSản (56.6%)
Nợ/VốnCSH (130.2%)
ThanhToánHiệnHành (122.3%)
ThanhToánNhanh (64.1%)
ThanhToánTiềnMặt (18.2%)
2.2 52.0%
Beta (1.5x)
29.0%
TB12T (489)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.4%
+/-% 6T (20.7%)
12T (6.8%)
24T (10.6%)
36T (16.6%)
60T (77.2%)
2.7 3.1
200/ SSC   37 (0) 87.4%
EPS (3.9k)
2023: (3.7k)
2022: (3.4k)
87.0%
ROA (9%)
2023: (10.0%)
2022: (9.6%)
81.0%
ROE (15%)
2023: (14.1%)
2022: (13.4%)
25.6%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
66.1%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (8.0%)
2022: (0%)
2021: (35.9%)
2020: (0%)
4.3 80.1%
PE (9.5x)
2023: (7.7x)
2022: (7.2x)
32.9%
PS (1.65x)
2023: (1.3x)
2022: (1.2x)
36.3%
<