VN-INDEX   1,129   2.3   0.2%
KL: 68,335,400   GT: 1,218 tỷ
HNX   234   0.8   0.4%
KL: 12,879,700   GT: 249 tỷ
UPCOM   86   0.1   0.1%
KL: 4,641,600   GT: 62 tỷ
VN30   1,112   2.8   0.3%
KL: 17,208,003   GT: 482 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.40 0 751,700 19.40 19.50 19.30
pow 11.70 0.15 681,700 11.55 11.70 11.55
bsr 19.30 0 1,028,800 19.30 19.40 19.10
hpg 27.65 0.05 1,443,800 27.60 27.70 27.60
tcb 30.90 0.50 623,500 30.40 31 30.50
shb 11.15 0.15 1,866,600 11 11.15 11
stb 28.70 0.60 3,405,600 28.10 28.80 28.15
hqc 4.06 0.26 7,714,300 3.80 4.06 3.98
lpb 15.95 0.20 256,500 15.75 16 15.80
msb 13.15 0.15 497,500 13 13.15 13.05
nvl 18.45 0.15 1,366,900 18.30 18.45 18.25
gex 23.90 -0.05 576,400 23.95 24 23.90
mbb 18.20 0.10 590,900 18.10 18.20 18.10
hag 12.75 0.15 1,402,800 12.60 12.75 12.60
ssi 33.60 0 493,000 33.60 33.70 33.55
vnd 22.85 0.10 1,752,100 22.75 22.90 22.75
ita 7.42 0.07 423,100 7.35 7.47 7.40
tch 13.10 0.25 1,350,800 12.85 13.15 12.95
scr 7.63 0.21 559,100 7.42 7.64 7.46
hsg 22.70 0 241,400 22.70 22.80 22.70
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
dah 4.50 0.04 8,700
har 4.28 0.04 39,200
kos 39.20 0.10 1,100
bcm 65.80 -0.20 72,400
ctf 31.30 0 64,300
pat 102.40 -0.30 800
ode 45.30 0 0
acc 12.60 0.05 2,600
mac 13.60 1.20 154,800
cmt 15.90 2 17,500
Bắt đầu chu kì tăng
vcg 24.75 -0.05 598,700
eib 19.30 0.40 1,836,400
dxs 8.09 0.35 1,503,600
aas 9 0 46,600
ijc 14.95 0.05 56,000
dgw 54.10 0.20 56,100
hdg 29.20 -0.10 88,700
tlh 8.25 0.05 49,700
vsc 29.95 0.45 273,800
vhc 76.30 0.40 54,000
Cổ phiếu mạnh
vix 18.10 0.05 1,212,300
nvl 18.45 0.15 1,366,900
shs 19.60 -0.10 1,084,000
vnd 22.85 0.10 1,752,100
ssi 33.60 0 493,000
hpg 27.65 0.05 1,443,800
dig 27.35 0.10 1,022,000
gex 23.90 -0.05 576,400
dxg 21.40 0.10 605,900
hag 12.75 0.15 1,402,800
Cổ phiếu siêu mạnh
vix 18.10 0.05 1,212,300
nvl 18.45 0.15 1,366,900
shs 19.60 -0.10 1,084,000
vnd 22.85 0.10 1,752,100
ssi 33.60 0 493,000
hpg 27.65 0.05 1,443,800
dig 27.35 0.10 1,022,000
gex 23.90 -0.05 576,400
dxg 21.40 0.10 605,900
hag 12.75 0.15 1,402,800

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
HNF 07/12/2023 25% 26
PMC 07/12/2023 46% 90
SIP 07/12/2023 10% 59.8
SJG 07/12/2023 10% 15.1
TLD 07/12/2023 100/4(2) 5.5
TV3 07/12/2023 5% 11.4
VMS 07/12/2023 10% 35
DNT 08/12/2023 5% 34.5
LBM 08/12/2023 10% 48
PMJ 11/12/2023 9.7% 21.6
HPP 14/12/2023 10% 62
VSI 14/12/2023 10% 19.1
YEG 14/12/2023 1000/722(2) 18.8
BAX 18/12/2023 20% 44
DVP 18/12/2023 25% 64.5
DGC 19/12/2023 30% 98.3
PAT 19/12/2023 90% 102.4
NTH 22/12/2023 10% 56
DSN 28/12/2023 24% 55.2
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc