SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK EPS ROA ROE TT Doanh Thu TT Lợi Nhuận ĐT hiệu quả PE PS P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản Tăng giá % ĐT lướt sóng Điểm TB
1/ VLP   0.2 (0) 61.1%
EPS (1.4k)
2022: (1.3k)
2021: (1.1k)
77.2%
ROA (7%)
2022: (6.5%)
2021: (6.5%)
62.7%
ROE (9%)
2022: (8.7%)
2021: (8.0%)
77.7%
TT DOANH THU (2%)
2022: (5.7%)
2021: (0%)
2020: (9.0%)
2019: (3.5%)
79.7%
TT LOI NHUAN (7%)
2022: (13.3%)
2021: (0%)
2020: (7.7%)
2019: (10.3%)
3.4 100%
PE (0.1x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.5%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
100%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.7k)
2022: (14.7k)
2021: (14.1k)
2.6%
Giá 12T trước (0.1k)
24T (0.1k)
36T (0.1k)
83.4%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.5%)
ThanhToánHiệnHành (314.5%)
ThanhToánNhanh (311.6%)
ThanhToánTiềnMặt (121.8%)
4.2 4.9%
Beta (0.0x)
5.1%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.7%
+/-% 6T (100%)
12T (100%)
24T (100%)
36T (267.0%)
60T (403.8%)
2.8 3.5
2/ NAC   0.5 (0) 78.1%
EPS (2.0k)
2022: (2.7k)
2021: (2.5k)
65.1%
ROA (4%)
2022: (4.9%)
2021: (4.9%)
89.9%
ROE (16%)
2022: (20.4%)
2021: (19.4%)
6.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (5.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
26.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (6.7%)
2021: (0%)
2020: (1.3%)
2019: (0%)
3.9 99.9%
PE (0.3x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.5%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (12.3k)
2022: (13.0k)
2021: (12.8k)
45.6%
Giá 12T trước (0.6k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
27.8%
Nợ/TổngTàiSản (76.0%)
Nợ/VốnCSH (316.1%)
ThanhToánHiệnHành (110.5%)
ThanhToánNhanh (84.9%)
ThanhToánTiềnMặt (18.5%)
4.0 99.5%
Beta (5.1x)
7.1%
TB12T (14)
TB12T/KLNY (0.0%)
41.8%
+/-% 6T (-47.7%)
12T (-17.9%)
24T (40.8%)
36T (40.8%)
60T (74.5%)
2.3 3.4
3/ KSH   0.4 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
67.1%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (5.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (39.5%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.5%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (8.3k)
2023: (8.9k)
2022: (8.9k)
99.7%
Giá 12T trước (0.9k)
24T (1.3k)
36T (2.9k)
82.8%
Nợ/TổngTàiSản (3.4%)
Nợ/VốnCSH (3.5%)
ThanhToánHiệnHành (3,145.7%)
ThanhToánNhanh (3,145.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
3.3 58.1%
Beta (1.7x)
79.1%
TB12T (179,224)
TB12T/KLNY (0.3%)
1.2%
+/-% 6T (-20%)
12T (-55.6%)
24T (-69.2%)
36T (-86.2%)
60T (-41.2%)
1.1 1.5
4/ MPT   0.7 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
21.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (256.3%)
2020: (0%)
14.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (56.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.5%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.8%
PB: (0.1x)
GiáSS : (10.8k)
2023: (10.8k)
2022: (10.9k)
96.1%
Giá 12T trước (0.9k)
24T (1.5k)
36T (1.8k)
81.0%
Nợ/TổngTàiSản (6.2%)
Nợ/VốnCSH (6.7%)
ThanhToánHiệnHành (1,506.3%)
ThanhToánNhanh (1,204.3%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
3.1 91.5%
Beta (2.8x)
74.3%
TB12T (42,718)
TB12T/KLNY (0.2%)
12.4%
+/-% 6T (40%)
12T (-22.2%)
24T (-53.3%)
36T (-61.1%)
60T (-70.8%)
2.4 1.8
5/ PVR   0.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
22.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,712.0%)
2020: (0%)
55.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (71.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (632.5%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.9%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (8.7k)
2023: (8.7k)
2022: (8.8k)
98.2%
Giá 12T trước (1.6k)
24T (2.3k)
36T (1.8k)
22.6%
Nợ/TổngTàiSản (52.9%)
Nợ/VốnCSH (112.2%)
ThanhToánHiệnHành (144.1%)
ThanhToánNhanh (6.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
1.7 62.1%
Beta (1.8x)
51.8%
TB12T (11,564)
TB12T/KLNY (0.0%)
2.3%
+/-% 6T (-11.1%)
12T (-50%)
24T (-65.2%)
36T (-55.6%)
60T (-38.5%)
0.7 0.8
6/ ACM   1 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
7.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (3.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.1%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (6.7k)
2023: (6.7k)
2022: (6.9k)
81.9%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.5k)
36T (3.3k)
27.1%
Nợ/TổngTàiSản (36.1%)
Nợ/VốnCSH (56.6%)
ThanhToánHiệnHành (89.4%)
ThanhToánNhanh (9.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
1.4 82.6%
Beta (2.3x)
75.9%
TB12T (107,783)
TB12T/KLNY (0.2%)
42.7%
+/-% 6T (80%)
12T (12.5%)
24T (-40%)
36T (-72.7%)
60T (80%)
3.6 1.7
7/ CDH   4.1 (0.5) 71.5%
EPS (2.0k)
2022: (1.8k)
2021: (1.8k)
71.4%
ROA (5%)
2022: (5.3%)
2021: (6.1%)
67.7%
ROE (10%)
2022: (9.6%)
2021: (9.3%)
54.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (7.0%)
2021: (5.8%)
2020: (24.0%)
2019: (0%)
80.2%
TT LOI NHUAN (9%)
2022: (0.8%)
2021: (3.1%)
2020: (57.9%)
2019: (0%)
3.6 99.7%
PE (1.9x)
2022: (1.0x)
2021: (1.0x)
98.9%
PS (0.06x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.6%
PB: (0.2x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (18.8k)
2021: (19.3k)
4.2%
Giá 12T trước (1.7k)
24T (1.7k)
36T (1.7k)
53.4%
Nợ/TổngTàiSản (50.6%)
Nợ/VốnCSH (102.2%)
ThanhToánHiệnHành (136.4%)
ThanhToánNhanh (136.4%)
ThanhToánTiềnMặt (26.5%)
4.8 7.4%
Beta (0.3x)
4.4%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0%)
95.6%
+/-% 6T (112.9%)
12T (112.9%)
24T (112.9%)
36T (112.9%)
60T (156.4%)
2.7 3.7
8/ FID   1.6 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.5%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
97.9%
TT DOANH THU (119%)
2023: (119.3%)
2022: (0%)
2021: (70.6%)
2020: (361.9%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
50.5%
PS (0.50x)
2023: (0.7x)
2022: (1.1x)
99.5%
PB: (0.1x)
GiáSS : (11.7k)
2023: (11.8k)
2022: (10.1k)
96.4%
Giá 12T trước (3k)
24T (3k)
36T (3.8k)
92.5%
Nợ/TổngTàiSản (12.8%)
Nợ/VốnCSH (14.7%)
ThanhToánHiệnHành (1,687.8%)
ThanhToánNhanh (1,687.8%)
ThanhToánTiềnMặt (30.3%)
4.5 90.7%
Beta (2.7x)
90.3%
TB12T (324,456)
TB12T/KLNY (1.3%)
5.6%
+/-% 6T (-26.1%)
12T (-43.3%)
24T (-43.3%)
36T (-55.3%)
60T (21.4%)
2.4 2.5
9/ CDG   2.5 (0) 50%
EPS (0.6k)
2022: (1.2k)
2021: (0.8k)
69.6%
ROA (4%)
2022: (7.4%)
2021: (5.0%)
51.9%
ROE (4%)
2022: (9.1%)
2021: (6.2%)
51.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (35.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (35.9%)
45.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (50.2%)
2021: (0%)
2020: (104.9%)
2019: (0%)
2.8 99.2%
PE (4.2x)
2022: (2.0x)
2021: (2.2x)
72.8%
PS (0.34x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
99.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (13.3k)
2022: (13.6k)
2021: (13.3k)
35.9%
Giá 12T trước (2.5k)
24T (1.8k)
36T (1.8k)
65.7%
Nợ/TổngTàiSản (16.5%)
Nợ/VốnCSH (19.7%)
ThanhToánHiệnHành (249.1%)
ThanhToánNhanh (78.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
43.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (37.5%)
36T (37.5%)
60T (-22.5%)
0.4 2.7
10/ UDL   12 (0) 66.4%
EPS (1.8k)
2022: (1.7k)
2021: (1.2k)
42.8%
ROA (3%)
2022: (2.1%)
2021: (0.9%)
30.3%
ROE (3%)
2022: (2.4%)
2021: (1.0%)
72.2%
TT DOANH THU (2%)
2022: (18.5%)
2021: (0%)
2020: (144.0%)
2019: (0%)
71.5%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (35.2%)
2021: (0%)
2020: (156.8%)
2019: (0%)
2.2 78.8%
PE (6.9x)
2022: (8.3x)
2021: (10.9x)
57.7%
PS (0.46x)
2022: (0.6x)
2021: (0.6x)
99.4%
PB: (0.2x)
GiáSS : (59.9k)
2022: (70.0k)
2021: (128.6k)
50.5%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (16.4k)
36T (8.0k)
73.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.1%)
Nợ/VốnCSH (15.1%)
ThanhToánHiệnHành (193.5%)
ThanhToánNhanh (187.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
4.8 16.7%
Beta (0.7x)
9.7%
TB12T (56)
TB12T/KLNY (0.0%)
40.9%
+/-% 6T (0%)
12T (12.1%)
24T (-26.9%)
36T (49.5%)
60T (12.1%)
0.6 2.5
11/ CDO   1.3 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
84.0%
TT DOANH THU (25%)
2023: (62.5%)
2022: (136.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
37.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (35.9%)
2021: (52.2%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
24.4%
PS (1.85x)
2023: (1.5x)
2022: (3.1x)
99.3%
PB: (0.2x)
GiáSS : (6.7k)
2023: (6.7k)
2022: (7.2k)
91.7%
Giá 12T trước (1.4k)
24T (3.1k)
36T (2.9k)
74.5%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.3%)
ThanhToánHiệnHành (230.6%)
ThanhToánNhanh (230.5%)
ThanhToánTiềnMặt (7.2%)
3.5 54.6%
Beta (1.6x)
76.3%
TB12T (84,038)
TB12T/KLNY (0.3%)
23.1%
+/-% 6T (30%)
12T (-7.1%)
24T (-58.1%)
36T (-55.2%)
60T (18.2%)
2.0 1.8
12/ NAU   8.6 (0) 33.3%
EPS (0.5k)
2022: (0.4k)
2021: (0.2k)
27.2%
ROA (1%)
2022: (0.8%)
2021: (0.4%)
24.1%
ROE (1%)
2022: (1.3%)
2021: (0.6%)
91.0%
TT DOANH THU (15%)
2022: (16.5%)
2021: (28.5%)
2020: (44.5%)
2019: (0%)
89.0%
TT LOI NHUAN (19%)
2022: (134.0%)
2021: (7.3%)
2020: (14.7%)
2019: (0%)
1.4 50.6%
PE (17.6x)
2022: (8.4x)
2021: (35.3x)
88.2%
PS (0.19x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
99.3%
PB: (0.2x)
GiáSS : (39.4k)
2022: (31.0k)
2021: (32.0k)
24.7%
Giá 12T trước (5.0k)
24T (6.0k)
36T (9.2k)
53.4%
Nợ/TổngTàiSản (31.6%)
Nợ/VốnCSH (46.3%)
ThanhToánHiệnHành (99.3%)
ThanhToánNhanh (96.6%)
ThanhToánTiềnMặt (19.4%)
4.1 84.1%
Beta (2.4x)
23.0%
TB12T (266)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.4%
+/-% 6T (59.3%)
12T (71.5%)
24T (43.0%)
36T (-6.3%)
60T (-6.8%)
3.7 3.1
13/ VMA   3.6 (0) 70.2%
EPS (1.8k)
2022: (1.7k)
2021: (1.7k)
50%
ROA (2%)
2022: (2.3%)
2021: (3.0%)
66.6%
ROE (10%)
2022: (9.4%)
2021: (9.3%)
51.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (2.0%)
2021: (1.3%)
2020: (0%)
2019: (16.1%)
71.2%
TT LOI NHUAN (1%)
2022: (0%)
2021: (7.3%)
2020: (1.3%)
2019: (1.5%)
3.1 99.6%
PE (2.0x)
2022: (2.1x)
2021: (2.1x)
99.7%
PS (0.03x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.2%
PB: (0.2x)
GiáSS : (18.0k)
2022: (18.4k)
2021: (18.8k)
60.8%
Giá 12T trước (3.6k)
24T (3.6k)
36T (3.6k)
17.6%
Nợ/TổngTàiSản (76.2%)
Nợ/VốnCSH (320.7%)
ThanhToánHiệnHành (103.1%)
ThanhToánNhanh (92.0%)
ThanhToánTiềnMặt (4.1%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
35.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0%)
60T (0%)
0.2 2.8
14/ DNN   0.2 (0) 80.4%
EPS (2.4k)
2023: (2.7k)
2022: (2.7k)
85.3%
ROA (9%)
2023: (9.3%)
2022: (9.4%)
90.1%
ROE (17%)
2023: (19.2%)
2022: (19.7%)
29.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.5%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
11.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.3 99.9%
PE (0.1x)
2023: (0.1x)
2022: (1.4x)
88.4%
PS (0.02x)
2023: (0.0x)
2022: (0.4x)
99.1%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (14.0k)
2022: (13.7k)
91.5%
Giá 12T trước (0.2k)
24T (3.9k)
36T (74.1k)
60.6%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.9%)
ThanhToánHiệnHành (205.1%)
ThanhToánNhanh (188.6%)
ThanhToánTiềnMặt (20.0%)
5 61.2%
Beta (1.7x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
6.0%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-94.8%)
36T (-99.7%)
60T (-100.0%)
0.3 3.2
15/ HTT   1.6 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
20.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (159.2%)
2020: (0%)
12.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (35.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
14.2%
PS (4.88x)
2023: (3.1x)
2022: (3.1x)
99.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.1k)
2023: (6.2k)
2022: (6.9k)
44.8%
Giá 12T trước (1.3k)
24T (1.7k)
36T (1.4k)
22.8%
Nợ/TổngTàiSản (40.5%)
Nợ/VốnCSH (68.1%)
ThanhToánHiệnHành (25.8%)
ThanhToánNhanh (17.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.9%)
0.9 58.6%
Beta (1.7x)
70.6%
TB12T (32,934)
TB12T/KLNY (0.2%)
58.5%
+/-% 6T (45.5%)
12T (23.1%)
24T (-5.9%)
36T (14.3%)
60T (-1.2%)
3.6 1.5
16/ CVN   2.5 (0.1) 32.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.2k)
46.5%
ROA (3%)
2023: (2.4%)
2022: (1.7%)
32.7%
ROE (3%)
2023: (2.9%)
2022: (1.8%)
45.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (41.1%)
2021: (27.9%)
2020: (0%)
48.5%
TT LOI NHUAN (63%)
2023: (64.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 77.2%
PE (6x)
2023: (8.5x)
2022: (12.7x)
46.9%
PS (0.65x)
2023: (0.9x)
2022: (0.8x)
99.0%
PB: (0.2x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (13.6k)
2022: (13.2k)
98.5%
Giá 12T trước (3.9k)
24T (6.1k)
36T (10.5k)
92.6%
Nợ/TổngTàiSản (14.3%)
Nợ/VốnCSH (16.7%)
ThanhToánHiệnHành (658.9%)
ThanhToánNhanh (601.5%)
ThanhToánTiềnMặt (64.8%)
5.0 72.0%
Beta (2.0x)
88.1%
TB12T (292,029)
TB12T/KLNY (1.0%)
0.7%
+/-% 6T (-29.4%)
12T (-38.5%)
24T (-60.7%)
36T (-77.0%)
60T (-74.5%)
1.6 2.8
17/ CTC   1.3 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
44.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (15.6%)
2020: (61.0%)
88.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (78.4%)
2022: (0%)
2021: (1,044.3%)
2020: (1,019.4%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
27.4%
PS (3.72x)
2023: (2.1x)
2022: (0.8x)
98.9%
PB: (0.2x)
GiáSS : (6.8k)
2023: (6.8k)
2022: (7.9k)
99.3%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (4.1k)
36T (4k)
27.4%
Nợ/TổngTàiSản (51.9%)
Nợ/VốnCSH (107.8%)
ThanhToánHiệnHành (120.9%)
ThanhToánNhanh (73.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
2.4 99.6%
Beta (5.1x)
81.3%
TB12T (97,153)
TB12T/KLNY (0.6%)
2.4%
+/-% 6T (0%)
12T (-58.1%)
24T (-68.3%)
36T (-67.5%)
60T (-65.8%)
2.2 1.5
18/ SPM   11 (0) 55.6%
EPS (0.7k)
2023: (0.9k)
2022: (1.7k)
37.7%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.2%)
28.9%
ROE (1%)
2023: (1.5%)
2022: (3%)
58.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
2021: (16.4%)
2020: (18.8%)
40.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (18.3%)
2021: (144.8%)
2020: (0%)
2.0 57.6%
PE (15.7x)
2023: (14.4x)
2022: (8.2x)
71.4%
PS (0.37x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
98.9%
PB: (0.2x)
GiáSS : (57.7k)
2023: (57.6k)
2022: (56.8k)
83.7%
Giá 12T trước (14.4k)
24T (16.9k)
36T (13.0k)
70.5%
Nợ/TổngTàiSản (20.5%)
Nợ/VốnCSH (25.7%)
ThanhToánHiệnHành (454.2%)
ThanhToánNhanh (432.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
4.9 45.6%
Beta (1.4x)
35.2%
TB12T (1,577)
TB12T/KLNY (0.0%)
19.2%
+/-% 6T (5.5%)
12T (-19.4%)
24T (-31.4%)
36T (-10.6%)
60T (-3.6%)
0.7 2.5
19/ DCS   1 (0.1) 9.6%
EPS (0.0k)
2021: (0k)
2020: (0k)
15.8%
ROA (0%)
2021: (0.0%)
2020: (0.0%)
16.5%
ROE (0%)
2021: (0.0%)
2020: (0.0%)
29.4%
TT DOANH THU (0%)
2021: (12.2%)
2020: (14.6%)
2019: (0%)
2018: (0%)
35.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (2.9%)
2020: (79.1%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.7 11.6%
PE (90x)
2021: (0x)
2020: (0x)
27.3%
PS (1.11x)
2021: (6.7x)
2020: (1.2x)
98.8%
PB: (0.1x)
GiáSS : (10.5k)
2021: (10.5k)
2020: (10.5k)
79.0%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.7k)
36T (1.5k)
88.2%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,363.1%)
ThanhToánNhanh (1,106.5%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
3.9 73.6%
Beta (2.0x)
75.7%
TB12T (118,061)
TB12T/KLNY (0.2%)
29.5%
+/-% 6T (0%)
12T (12.5%)
24T (-47.1%)
36T (-40%)
60T (125%)
2.8 2.5
20/ SJC   4.1 (0) 12.8%
EPS (0k)
2021: (0.3k)
2020: (0k)
9.7%
ROA (0%)
2021: (0.1%)
2020: (0%)
12.9%
ROE (0%)
2021: (2.3%)
2020: (0%)
59.7%
TT DOANH THU (0%)
2021: (535.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (98.3%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.6 27.3%
PE (0x)
2021: (11.1x)
2020: (0x)
33.5%
PS (4.36x)
2021: (0.6x)
2020: (1.4x)
98.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2021: (13.7k)
2020: (13.4k)
31.2%
Giá 12T trước (13.7k)
24T (1.5k)
36T (1.4k)
11.4%
Nợ/TổngTàiSản (94.3%)
Nợ/VốnCSH (1,645.2%)
ThanhToánHiệnHành (186.8%)
ThanhToánNhanh (20.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.9%)
1.2 94.2%
Beta (3.0x)
78.2%
TB12T (41,211)
TB12T/KLNY (0.6%)
52.8%
+/-% 6T (-70.1%)
12T (-70.1%)
24T (173.3%)
36T (192.9%)
60T (105%)
4.2 2.0
21/ SRA   4.3 (0) 32.4%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.8k)
44.8%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (5.1%)
31.2%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (5.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
15.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (136.8%)
2020: (0%)
1.7 56.5%
PE (21.5x)
2023: (31.0x)
2022: (3.9x)
20.2%
PS (3.71x)
2023: (3.7x)
2022: (1.2x)
98.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (14.7k)
2023: (14.7k)
2022: (14.6k)
81.3%
Giá 12T trước (4.1k)
24T (6.5k)
36T (8.3k)
94.2%
Nợ/TổngTàiSản (5.2%)
Nợ/VốnCSH (5.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,304.1%)
ThanhToánNhanh (1,152.2%)
ThanhToánTiềnMặt (30.2%)
4.7 74.3%
Beta (2x)
89.0%
TB12T (406,565)
TB12T/KLNY (0.9%)
21.6%
+/-% 6T (19.4%)
12T (4.9%)
24T (-33.9%)
36T (-48.2%)
60T (-48.1%)
2.8 3.1
22/ FIT   4.8 (0.1) 11.7%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
11.0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.7%)
11.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.8%)
62.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.8%)
2021: (2.3%)
2020: (1.6%)
16.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (179.8%)
2020: (0%)
0.6 17.2%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (25.0x)
47.6%
PS (0.86x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
98.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (17.3k)
2023: (17.0k)
2022: (17.3k)
91.0%
Giá 12T trước (5.9k)
24T (6.1k)
36T (14.9k)
73.7%
Nợ/TổngTàiSản (20.6%)
Nợ/VốnCSH (26.0%)
ThanhToánHiệnHành (435.9%)
ThanhToánNhanh (397.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.4%)
4.4 67.9%
Beta (1.9x)
92.5%
TB12T (2,364,135)
TB12T/KLNY (0.7%)
18.4%
+/-% 6T (6.1%)
12T (-20.3%)
24T (-23.2%)
36T (-68.4%)
60T (47.4%)
2.5 2.5
23/ HID   3.2 (0) 12.5%
EPS (0.2k)
2023: (0k)
2022: (0k)
12.0%
ROA (1%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.5%
ROE (2%)
2023: (0%)
2022: (0%)
82.6%
TT DOANH THU (24%)
2023: (50.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (43.9%)
82.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (62.5%)
2022: (0%)
2021: (212.5%)
2020: (98.2%)
0.6 25.6%
PE (13.5x)
2023: (0x)
2022: (0x)
45.4%
PS (0.79x)
2023: (0.7x)
2022: (1.0x)
98.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.3k)
2022: (12.5k)
91.1%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (6.0k)
36T (6k)
63.3%
Nợ/TổngTàiSản (43.2%)
Nợ/VốnCSH (75.9%)
ThanhToánHiệnHành (293.8%)
ThanhToánNhanh (289.2%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
4.3 40.5%
Beta (1.2x)
77.5%
TB12T (177,246)
TB12T/KLNY (0.2%)
16.9%
+/-% 6T (2.5%)
12T (-12.2%)
24T (-45.9%)
36T (-46%)
60T (52.5%)
1.4 2.1
24/ HEP   13.9 (-0.1) 72.5%
EPS (2.1k)
2022: (1.9k)
2021: (1.8k)
43.0%
ROA (2%)
2022: (1.8%)
2021: (1.6%)
30.0%
ROE (2%)
2022: (2.0%)
2021: (1.8%)
57.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (6.7%)
2021: (15.4%)
2020: (15.9%)
2019: (0%)
82.3%
TT LOI NHUAN (8%)
2022: (9.1%)
2021: (5.6%)
2020: (40.2%)
2019: (0%)
2.4 72.2%
PE (7.2x)
2022: (17.6x)
2021: (7.3x)
69.2%
PS (0.31x)
2022: (0.6x)
2021: (0.2x)
98.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (95.3k)
2022: (94.2k)
2021: (97.8k)
27.5%
Giá 12T trước (13.4k)
24T (10.3k)
36T (11.0k)
89.3%
Nợ/TổngTàiSản (5.7%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (243.9%)
ThanhToánNhanh (234.3%)
ThanhToánTiềnMặt (96.5%)
4.8 36.8%
Beta (1.2x)
20.6%
TB12T (287)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.6%
+/-% 6T (33.0%)
12T (11.9%)
24T (45.4%)
36T (37.0%)
60T (155.8%)
3.0 3.4
25/ DVG   2.2 (0.1) 22.4%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
27.2%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.6%)
21.9%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (0.7%)
46.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (164.7%)
2020: (5%)
92.7%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (21.4%)
2022: (0%)
2021: (61.7%)
2020: (121.4%)
1.2 29.2%
PE (23.3x)
2023: (36.9x)
2022: (39.1x)
48.9%
PS (0.66x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
98.4%
PB: (0.2x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (11.0k)
2022: (10.7k)
99.5%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (8.7k)
36T (12.2k)
81.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.1%)
Nợ/VốnCSH (6.6%)
ThanhToánHiệnHành (473.3%)
ThanhToánNhanh (192.5%)
ThanhToánTiềnMặt (10.5%)
4.8 85.1%
Beta (2.4x)
89.5%
TB12T (335,341)
TB12T/KLNY (1.2%)
0.4%
+/-% 6T (-34.4%)
12T (-44.7%)
24T (-75.9%)
36T (-82.8%)
60T (-86.9%)
1.9 2.6
26/ CEG   10 (0) 16.4%
EPS (0k)
2022: (0.3k)
2021: (0.0k)
13.6%
ROA (0%)
2022: (0.4%)
2021: (0.0%)
14.4%
ROE (0%)
2022: (1.0%)
2021: (0.1%)
13.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (25.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
47.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (1,267.4%)
2021: (0%)
2020: (34.8%)
2019: (0%)
0.7 38.2%
PE (0x)
2022: (5.7x)
2021: (265.6x)
82.4%
PS (0.39x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
98.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (27.0k)
2022: (33.3k)
2021: (33.2k)
4.9%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (5.5k)
36T (5.2k)
31.7%
Nợ/TổngTàiSản (56.7%)
Nợ/VốnCSH (130.7%)
ThanhToánHiệnHành (176.2%)
ThanhToánNhanh (42.1%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
2.5 22.0%
Beta (0.8x)
19.9%
TB12T (206)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.3%
+/-% 6T (0%)
12T (244.8%)
24T (81.9%)
36T (91.9%)
60T (54.0%)
2.6 1.9
27/ TSC   3.3 (0.0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
9.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
10.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
71.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (74.7%)
2021: (13.0%)
2020: (9.7%)
61.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (579.9%)
2020: (1,119.6%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
39.6%
PS (1.26x)
2023: (1.5x)
2022: (0.7x)
98.3%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.7k)
2023: (12.6k)
2022: (12.7k)
96.9%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (6.1k)
36T (10.7k)
89.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,016.4%)
ThanhToánNhanh (980.8%)
ThanhToánTiềnMặt (14.5%)
4.3 69.6%
Beta (1.9x)
93.1%
TB12T (1,676,793)
TB12T/KLNY (0.9%)
10.6%
+/-% 6T (-12.6%)
12T (-29.8%)
24T (-46.9%)
36T (-69.5%)
60T (117.8%)
2.2 2.3
28/ LGL   3.2 (0) 28.2%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
30.4%
ROA (1%)
2023: (1.1%)
2022: (0.3%)
29.1%
ROE (2%)
2023: (2.3%)
2022: (0.8%)
42.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (0%)
2022: (66.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
86.2%
TT LOI NHUAN (62%)
2023: (181.9%)
2022: (329.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 51.4%
PE (10.6x)
2023: (13.8x)
2022: (29.1x)
33.4%
PS (1.54x)
2023: (2.3x)
2022: (0.8x)
98.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.1k)
2022: (12.8k)
92.7%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (5.2k)
36T (6.3k)
40.9%
Nợ/TổngTàiSản (51.0%)
Nợ/VốnCSH (104.2%)
ThanhToánHiệnHành (162.6%)
ThanhToánNhanh (110.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
4.2 70.1%
Beta (1.9x)
83.1%
TB12T (254,041)
TB12T/KLNY (0.5%)
3.6%
+/-% 6T (-19.1%)
12T (-23.4%)
24T (-37.0%)
36T (-47.9%)
60T (-60.8%)
1.6 2.4
29/ HKB   1 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
96.8%
TT DOANH THU (10%)
2023: (11.0%)
2022: (2.9%)
2021: (63.6%)
2020: (73.9%)
27.4%
TT LOI NHUAN (2%)
2023: (0%)
2022: (0.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
7.0%
PS (7.50x)
2023: (5.8x)
2022: (6.5x)
98.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (2.6k)
2023: (2.8k)
2022: (4.0k)
66.0%
Giá 12T trước (0.9k)
24T (1.2k)
36T (0.8k)
13.6%
Nợ/TổngTàiSản (57.2%)
Nợ/VốnCSH (133.7%)
ThanhToánHiệnHành (35.8%)
ThanhToánNhanh (34.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.7%)
0.9 89.3%
Beta (2.6x)
69.0%
TB12T (52,914)
TB12T/KLNY (0.1%)
45.2%
+/-% 6T (28.6%)
12T (0%)
24T (-25%)
36T (12.5%)
60T (28.6%)
3.7 1.5
30/ BBH   8.4 (0) 39.1%
EPS (0.3k)
2022: (0.4k)
2021: (1.1k)
32.9%
ROA (1%)
2022: (0.9%)
2021: (2.2%)
26.3%
ROE (1%)
2022: (1.1%)
2021: (2.9%)
4.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
9.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (33.2%)
2019: (0%)
1.6 46.3%
PE (32.3x)
2022: (32.3x)
2021: (6.6x)
88.1%
PS (0.19x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
98.1%
PB: (0.2x)
GiáSS : (36.6k)
2022: (37.2k)
2021: (38.2k)
92.5%
Giá 12T trước (10.5k)
24T (15.8k)
36T (13.9k)
83.8%
Nợ/TổngTàiSản (19.1%)
Nợ/VốnCSH (23.6%)
ThanhToánHiệnHành (489.3%)
ThanhToánNhanh (328.5%)
ThanhToánTiềnMặt (33.5%)
5.0 94.6%
Beta (3.0x)
26.9%
TB12T (250)
TB12T/KLNY (0.0%)
3.0%
+/-% 6T (-43.2%)
12T (-19.8%)
24T (-46.7%)
36T (-39.6%)
60T (-62.2%)
0.9 2.5
31/ ITQ   3.2 (0) 14.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.0%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0%)
14.8%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
16.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (52.0%)
2020: (0%)
57.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (563.2%)
2020: (153.5%)
0.7 18.3%
PE (64x)
2023: (43.1x)
2022: (0x)
89.0%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
98.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.4k)
2022: (10.4k)
78.0%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (4.4k)
36T (5.1k)
56.5%
Nợ/TổngTàiSản (35.0%)
Nợ/VốnCSH (53.9%)
ThanhToánHiệnHành (218.8%)
ThanhToánNhanh (123.3%)
ThanhToánTiềnMặt (2.3%)
4.6 80.5%
Beta (2.2x)
85.8%
TB12T (240,296)
TB12T/KLNY (0.8%)
34.2%
+/-% 6T (23.1%)
12T (3.2%)
24T (-27.3%)
36T (-37.3%)
60T (24.8%)
3.4 2.9
32/ HSM   6.7 (0) 15.7%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
11.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
12.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.9%)
25.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.7%)
2021: (24.1%)
2020: (0%)
59.8%
TT LOI NHUAN (182%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,078.9%)
2020: (0%)
0.6 28.2%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (8.4x)
94.1%
PS (0.10x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
97.9%
PB: (0.3x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (22.2k)
2022: (28.3k)
91.6%
Giá 12T trước (7k)
24T (19.1k)
36T (9.0k)
16.5%
Nợ/TổngTàiSản (70.5%)
Nợ/VốnCSH (239.5%)
ThanhToánHiệnHành (93.8%)
ThanhToánNhanh (58.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.6%)
4.4 82.0%
Beta (2.3x)
41.9%
TB12T (3,433)
TB12T/KLNY (0.0%)
5.6%
+/-% 6T (-10.5%)
12T (-14.3%)
24T (-68.5%)
36T (-33.5%)
60T (-42.4%)
1.0 2.0
33/ LIG   4.1 (0) 20.6%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
16.9%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.1%)
19.6%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.6%)
94.7%
TT DOANH THU (20%)
2023: (12.0%)
2022: (21.7%)
2021: (4.2%)
2020: (5.1%)
62.2%
TT LOI NHUAN (2,936%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (863.6%)
2020: (0%)
0.9 20.0%
PE (58.6x)
2023: (140.1x)
2022: (46.4x)
91.8%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
97.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (15.2k)
2023: (14.7k)
2022: (13.7k)
86.8%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (5.3k)
36T (6.5k)
15.7%
Nợ/TổngTàiSản (78.3%)
Nợ/VốnCSH (361.4%)
ThanhToánHiệnHành (117.6%)
ThanhToánNhanh (93.6%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
4.1 82.3%
Beta (2.3x)
93.1%
TB12T (1,024,155)
TB12T/KLNY (1.1%)
11.2%
+/-% 6T (-6.8%)
12T (-19.6%)
24T (-22.6%)
36T (-36.7%)
60T (4.0%)
2.5 2.5
34/ BCG   9.3 (-0.0) 29.4%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.7k)
21.3%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.8%)
22.9%
ROE (0%)
2023: (0.3%)
2022: (2.5%)
92.7%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0%)
2022: (75.5%)
2021: (41.2%)
2020: (17.7%)
51.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (188.2%)
2020: (84.7%)
1.2 31.9%
PE (67.2x)
2023: (84.8x)
2022: (10.2x)
40.5%
PS (1.14x)
2023: (1.2x)
2022: (0.8x)
97.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (33.1k)
2023: (32.7k)
2022: (25.9k)
79.2%
Giá 12T trước (10.3k)
24T (14.2k)
36T (10.3k)
40.7%
Nợ/TổngTàiSản (58.5%)
Nợ/VốnCSH (141%)
ThanhToánHiệnHành (157.8%)
ThanhToánNhanh (127.9%)
ThanhToánTiềnMặt (3.3%)
3.5 77.5%
Beta (2.1x)
99.1%
TB12T (9,582,263)
TB12T/KLNY (1.8%)
32.0%
+/-% 6T (-0.8%)
12T (-8.2%)
24T (-33.6%)
36T (-8.8%)
60T (178.7%)
3.5 2.7
35/ CHC   3.6 (0) 49.0%
EPS (0.1k)
2022: (0.9k)
2021: (2.4k)
51.0%
ROA (0%)
2022: (3.3%)
2021: (6.1%)
55.4%
ROE (0%)
2022: (7.2%)
2021: (18.8%)
32.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (21.6%)
2020: (13.3%)
2019: (0%)
8.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (16.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.5 79.1%
PE (72x)
2022: (2.9x)
2021: (1.6x)
94.8%
PS (0.16x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
97.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.2k)
2022: (12.5k)
2021: (12.7k)
25.1%
Giá 12T trước (2.6k)
24T (1.9k)
36T (3.9k)
51.3%
Nợ/TổngTàiSản (28.1%)
Nợ/VốnCSH (39.1%)
ThanhToánHiệnHành (183.3%)
ThanhToánNhanh (54.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.8%)
4.7 0%
Beta (-0.1x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
62.2%
+/-% 6T (0%)
12T (38.5%)
24T (91.2%)
36T (-7.3%)
60T (63.8%)
0.8 2.7
36/ AMV   3.5 (0) 26.5%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.4k)
34.3%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (2.7%)
26.1%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (3.3%)
43.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.2%)
2021: (36.1%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 41.1%
PE (40x)
2023: (37.0x)
2022: (7.9x)
22.5%
PS (2.37x)
2023: (2.6x)
2022: (1.5x)
97.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.9k)
2023: (12.9k)
2022: (12.8k)
97.0%
Giá 12T trước (4.9k)
24T (8.1k)
36T (9.5k)
90.3%
Nợ/TổngTàiSản (14.1%)
Nợ/VốnCSH (16.3%)
ThanhToánHiệnHành (1,064.3%)
ThanhToánNhanh (866.4%)
ThanhToánTiềnMặt (28.9%)
4.7 71.6%
Beta (2.0x)
94.8%
TB12T (1,475,209)
TB12T/KLNY (1.1%)
2.6%
+/-% 6T (-5.3%)
12T (-26.5%)
24T (-55.6%)
36T (-62.0%)
60T (-69.4%)
1.9 2.7
37/ TNI   2.7 (0) 17.9%
EPS (0.3k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
46.8%
ROA (321%)
2023: (0.0%)
2022: (0.3%)
24.3%
ROE (3%)
2023: (0.1%)
2022: (0.5%)
13.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (31.0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.5 38.9%
PE (8.2x)
2023: (0x)
2022: (59.5x)
87.3%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
97.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.0k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
84.9%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (3.7k)
36T (3.9k)
29.3%
Nợ/TổngTàiSản (6,734.9%)
Nợ/VốnCSH (69.0%)
ThanhToánHiệnHành (173.2%)
ThanhToánNhanh (87.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
4.5 43.1%
Beta (1.3x)
82.6%
TB12T (248,655)
TB12T/KLNY (0.5%)
10.0%
+/-% 6T (0%)
12T (-12.1%)
24T (-27.2%)
36T (-30.8%)
60T (-73.7%)
1.2 2.4
38/ LDG   3.0 (0.0) 9.2%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
8.8%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
9.7%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
20.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (87.8%)
61.6%
TT LOI NHUAN (528%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (989.5%)
2020: (0%)
0.5 10.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (239.7x)
5.8%
PS (13.11x)
2023: (15.7x)
2022: (3.5x)
97.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.6k)
2022: (13.6k)
97.4%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (7.7k)
36T (6.8k)
28.9%
Nợ/TổngTàiSản (64%)
Nợ/VốnCSH (177.8%)
ThanhToánHiệnHành (139.4%)
ThanhToánNhanh (109.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
2.1 72.3%
Beta (2.0x)
98.4%
TB12T (4,325,774)
TB12T/KLNY (1.7%)
4.5%
+/-% 6T (3.1%)
12T (-37.9%)
24T (-61.1%)
36T (-56.2%)
60T (-61.2%)
2.0 1.5
39/ TDG   4.2 (0) 31.4%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.7k)
30.2%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (2.0%)
32.0%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (5.0%)
72.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (3.9%)
2022: (0%)
2021: (81.7%)
2020: (0%)
24.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2,681.4%)
2020: (0%)
1.5 55.4%
PE (26.6x)
2023: (22.5x)
2022: (5.0x)
98.6%
PS (0.05x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
97.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.9k)
2022: (13.5k)
64.4%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (4.7k)
36T (3.9k)
17.9%
Nợ/TổngTàiSản (66.0%)
Nợ/VốnCSH (194.0%)
ThanhToánHiệnHành (107.5%)
ThanhToánNhanh (61.4%)
ThanhToánTiềnMặt (2.1%)
4.5 45.0%
Beta (1.3x)
85.7%
TB12T (170,036)
TB12T/KLNY (0.9%)
46.2%
+/-% 6T (14.8%)
12T (-5.8%)
24T (-8.8%)
36T (10%)
60T (75.5%)
3.2 3.1
40/ KMR   3.5 (0) 25%
EPS (0.0k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
31.6%
ROA (0%)
2023: (1.1%)
2022: (1.8%)
26.1%
ROE (0%)
2023: (1.5%)
2022: (2.7%)
33.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.1%)
2021: (18.6%)
2020: (0%)
25.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9,829.7%)
2020: (0%)
1.3 39.7%
PE (88x)
2023: (20.5x)
2022: (9.3x)
68.9%
PS (0.43x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
97.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.3k)
2023: (11.3k)
2022: (11.1k)
87.6%
Giá 12T trước (4.0k)
24T (4.4k)
36T (9.2k)
64.8%
Nợ/TổngTàiSản (25.0%)
Nợ/VốnCSH (33.3%)
ThanhToánHiệnHành (311.0%)
ThanhToánNhanh (95.9%)
ThanhToánTiềnMặt (9.3%)
4.8 22.6%
Beta (0.9x)
73.3%
TB12T (87,355)
TB12T/KLNY (0.2%)
14.9%
+/-% 6T (0%)
12T (-11.8%)
24T (-19.5%)
36T (-61.6%)
60T (16.2%)
0.8 2.3
41/ TTH   4.5 (0.1) 26.1%
EPS (0.6k)
2023: (0.5k)
2022: (0k)
36.4%
ROA (4%)
2023: (2.9%)
2022: (0%)
28.4%
ROE (5%)
2023: (4.5%)
2022: (0%)
97.2%
TT DOANH THU (76%)
2023: (85.4%)
2022: (83.5%)
2021: (75.3%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.5 62.0%
PE (7.6x)
2023: (7.2x)
2022: (0x)
87.9%
PS (0.17x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
97.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.4k)
2022: (10.9k)
18.9%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (3.1k)
36T (3.4k)
71.2%
Nợ/TổngTàiSản (27.1%)
Nợ/VốnCSH (37.2%)
ThanhToánHiệnHành (362.2%)
ThanhToánNhanh (333.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
4.5 89.9%
Beta (2.6x)
95.3%
TB12T (761,762)
TB12T/KLNY (2.0%)
72.3%
+/-% 6T (12.8%)
12T (51.7%)
24T (41.9%)
36T (29.4%)
60T (41.0%)
4.7 3.6
42/ SVD   3.0 (0.0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
47.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (32.1%)
2020: (22.3%)
88.0%
TT LOI NHUAN (229%)
2023: (1,436.3%)
2022: (0%)
2021: (145.9%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
76.9%
PS (0.30x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
97.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (8.8k)
2023: (8.9k)
2022: (10.2k)
95.5%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (5.6k)
36T (8.5k)
60.8%
Nợ/TổngTàiSản (37.3%)
Nợ/VốnCSH (59.5%)
ThanhToánHiệnHành (193.1%)
ThanhToánNhanh (117.3%)
ThanhToánTiềnMặt (16.4%)
4.5 66.4%
Beta (1.8x)
72.2%
TB12T (46,415)
TB12T/KLNY (0.2%)
8.1%
+/-% 6T (14.8%)
12T (-22.0%)
24T (-47.3%)
36T (-65.3%)
60T (-79.4%)
1.5 2.0
43/ SCJ   4.4 (0.4) 24.7%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
22.2%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.2%)
23.9%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.0%)
70.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (13.9%)
2021: (41.7%)
2020: (31.1%)
70.1%
TT LOI NHUAN (54%)
2023: (69.5%)
2022: (0%)
2021: (10.0%)
2020: (0%)
1.2 30.3%
PE (30.8x)
2023: (29.4x)
2022: (22.8x)
88.5%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
97.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.8k)
2022: (12.5k)
69.5%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (4.1k)
36T (4.1k)
9.6%
Nợ/TổngTàiSản (61.1%)
Nợ/VốnCSH (156.8%)
ThanhToánHiệnHành (32.6%)
ThanhToánNhanh (15.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
3.7 46.9%
Beta (1.4x)
59.9%
TB12T (25,159)
TB12T/KLNY (0.0%)
20.6%
+/-% 6T (-4.8%)
12T (-13.0%)
24T (-2.4%)
36T (-2.4%)
60T (-20%)
1.3 2.0
44/ SJF   1.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
13.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (33.4%)
2020: (0%)
60.8%
TT LOI NHUAN (242%)
2023: (909.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
31.3%
PS (1.59x)
2023: (1.3x)
2022: (1.5x)
97.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.2k)
2023: (6.3k)
2022: (10.3k)
98.4%
Giá 12T trước (4.0k)
24T (6k)
36T (3.9k)
69.4%
Nợ/TổngTàiSản (37.0%)
Nợ/VốnCSH (58.6%)
ThanhToánHiệnHành (218.2%)
ThanhToánNhanh (204.3%)
ThanhToánTiềnMặt (31.8%)
3.7 51.1%
Beta (1.5x)
82.8%
TB12T (329,705)
TB12T/KLNY (0.4%)
3.7%
+/-% 6T (0%)
12T (-55.6%)
24T (-70.2%)
36T (-54.2%)
60T (-55.7%)
1.2 1.6
45/ VHE   3.1 (0) 20.9%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.0k)
22.9%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.4%)
20.4%
ROE (1%)
2023: (0.5%)
2022: (0.4%)
86.9%
TT DOANH THU (1%)
2023: (18.5%)
2022: (14.8%)
2021: (82.1%)
2020: (0%)
74.7%
TT LOI NHUAN (47%)
2023: (13.7%)
2022: (0%)
2021: (155.8%)
2020: (0%)
1.0 20.7%
PE (51.7x)
2023: (63.1x)
2022: (69.5x)
70.3%
PS (0.33x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
97.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.1k)
2022: (10.0k)
92.8%
Giá 12T trước (3.6k)
24T (4.9k)
36T (11.8k)
63.2%
Nợ/TổngTàiSản (24%)
Nợ/VốnCSH (31.6%)
ThanhToánHiệnHành (376.7%)
ThanhToánNhanh (158.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.8%)
4.6 63.8%
Beta (1.8x)
89.9%
TB12T (377,547)
TB12T/KLNY (1.1%)
5.2%
+/-% 6T (-3.1%)
12T (-13.9%)
24T (-36.7%)
36T (-73.7%)
60T (-86.6%)
1.7 2.4
46/ KSQ   4 (-0.1) 21.6%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
33.3%
ROA (3%)
2023: (2.5%)
2022: (0%)
23.8%
ROE (4%)
2023: (3.0%)
2022: (0%)
56.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (63.3%)
2021: (0%)
2020: (3,411.3%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 52.5%
PE (12.4x)
2023: (7.2x)
2022: (0x)
14.0%
PS (24.32x)
2023: (17.1x)
2022: (1.0x)
97.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.0k)
2022: (8.7k)
21.4%
Giá 12T trước (2.4k)
24T (3.3k)
36T (3.6k)
75.1%
Nợ/TổngTàiSản (14.8%)
Nợ/VốnCSH (17.3%)
ThanhToánHiệnHành (677.9%)
ThanhToánNhanh (677.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
2.6 91.1%
Beta (2.8x)
87.2%
TB12T (261,509)
TB12T/KLNY (0.9%)
82.2%
+/-% 6T (110%)
12T (75%)
24T (27.3%)
36T (16.7%)
60T (68%)
4.8 2.9
47/ DL1   4.9 (0) 35.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.4k)
41.6%
ROA (2%)
2023: (1.7%)
2022: (1.5%)
35.8%
ROE (3%)
2023: (3.0%)
2022: (3.4%)
38.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.7%)
2022: (177.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
65.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
2021: (27.8%)
2020: (122.7%)
1.8 72.4%
PE (11.6x)
2023: (10.6x)
2022: (7.0x)
31.0%
PS (1.78x)
2023: (1.6x)
2022: (1.1x)
96.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.2k)
2022: (12.5k)
67.1%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (4.9k)
36T (8.7k)
60.8%
Nợ/TổngTàiSản (43.3%)
Nợ/VốnCSH (76.5%)
ThanhToánHiệnHành (176.4%)
ThanhToánNhanh (171.0%)
ThanhToánTiềnMặt (19.4%)
4.4 72.0%
Beta (2.0x)
87.4%
TB12T (610,800)
TB12T/KLNY (0.6%)
28.8%
+/-% 6T (16.3%)
12T (6.4%)
24T (2.0%)
36T (-42.3%)
60T (-84.2%)
3.0 3.1
48/ HVX   2.9 (0.1) 10.1%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
10.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
11.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
24.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.6%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
17.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (113.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 12.9%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (63.7x)
80.7%
PS (0.26x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
96.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (8.4k)
2023: (8.9k)
2022: (10.7k)
92.9%
Giá 12T trước (4k)
24T (4.2k)
36T (5.2k)
25.9%
Nợ/TổngTàiSản (48.2%)
Nợ/VốnCSH (92.9%)
ThanhToánHiệnHành (49.6%)
ThanhToánNhanh (23.8%)
ThanhToánTiềnMặt (5.1%)
4.0 38.1%
Beta (1.2x)
59.3%
TB12T (20,057)
TB12T/KLNY (0.0%)
8.3%
+/-% 6T (-4.7%)
12T (-29.3%)
24T (-32.9%)
36T (-45.5%)
60T (1.9%)
0.6 1.7
49/ MBN   7.9 (0) 31.6%
EPS (0.2k)
2022: (0.1k)
2021: (0.8k)
31.2%
ROA (1%)
2022: (0.2%)
2021: (2.6%)
24.7%
ROE (1%)
2022: (0.2%)
2021: (3.3%)
10.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (21.1%)
2019: (0%)
22.2%
TT LOI NHUAN (399%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.4 34.3%
PE (34.3x)
2022: (170.1x)
2021: (9.6x)
74.4%
PS (0.31x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
96.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (24.5k)
2022: (24.3k)
2021: (24.9k)
57.5%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (7.9k)
36T (7.9k)
80.8%
Nợ/TổngTàiSản (18.6%)
Nợ/VốnCSH (22.9%)
ThanhToánHiệnHành (224.7%)
ThanhToánNhanh (208.1%)
ThanhToánTiềnMặt (65.9%)
4.6 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
34.7%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0.6%)
36T (0.6%)
60T (1.2%)
0.2 2.1
50/ BKG   4.3 (0.1) 27.6%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
39.8%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.8%)
27.8%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (3.0%)
18.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (5.3%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
55.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.1%)
2021: (16.3%)
2020: (1.7%)
1.6 41.7%
PE (28.7x)
2023: (28.2x)
2022: (9.6x)
37.8%
PS (1.45x)
2023: (1.6x)
2022: (0.6x)
96.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (12.9k)
2022: (12.8k)
82.1%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (5k)
36T (9.9k)
95.8%
Nợ/TổngTàiSản (3.8%)
Nợ/VốnCSH (3.9%)
ThanhToánHiệnHành (2,068.0%)
ThanhToánNhanh (1,749.9%)
ThanhToánTiềnMặt (41.7%)
4.7 45.9%
Beta (1.4x)
84.5%
TB12T (349,916)
TB12T/KLNY (0.5%)
9.9%
+/-% 6T (-3.2%)
12T (-3.8%)
24T (-14%)
36T (-56.6%)
60T (-64.2%)
1.3 2.5
51/ ITS   3.9 (0) 27.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
20.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.4%)
28.8%
ROE (2%)
2023: (1.5%)
2022: (2.5%)
41.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (0%)
2020: (59.5%)
44.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (19.6%)
2020: (7,831.8%)
1.3 45.0%
PE (21.7x)
2023: (23.8x)
2022: (10.0x)
97.8%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
96.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.8k)
2023: (10.8k)
2022: (10.8k)
77.4%
Giá 12T trước (4.9k)
24T (4.5k)
36T (4.4k)
14.0%
Nợ/TổngTàiSản (85.9%)
Nợ/VốnCSH (610.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.8%)
ThanhToánNhanh (92.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
4.5 81.1%
Beta (2.2x)
64.5%
TB12T (23,080)
TB12T/KLNY (0.1%)
31.6%
+/-% 6T (5.4%)
12T (-20.1%)
24T (-13.2%)
36T (-10.8%)
60T (87.1%)
2.8 2.9
52/ SDD   2 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
82.1%
TT DOANH THU (51%)
2023: (16.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (132.0%)
84.2%
TT LOI NHUAN (76%)
2023: (117.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (133.6%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
53.1%
PS (0.55x)
2023: (0.6x)
2022: (0.9x)
96.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.5k)
2023: (6.7k)
2022: (8.0k)
94.7%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (4k)
36T (3.4k)
11.1%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.5%)
ThanhToánHiệnHành (17.4%)
ThanhToánNhanh (15.4%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
2.5 79.5%
Beta (2.2x)
79.4%
TB12T (79,512)
TB12T/KLNY (0.5%)
6.6%
+/-% 6T (0%)
12T (-31.0%)
24T (-50%)
36T (-41.2%)
60T (-28.6%)
1.9 1.5
53/ THN   6.1 (0) 63.7%
EPS (1.5k)
2023: (1.4k)
2022: (1.3k)
77.4%
ROA (7%)
2023: (6.9%)
2022: (6.1%)
73.7%
ROE (12%)
2023: (11.7%)
2022: (10.8%)
88.7%
TT DOANH THU (6%)
2023: (4.5%)
2022: (5.5%)
2021: (6.2%)
2020: (3.8%)
94.6%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (11.3%)
2022: (4.6%)
2021: (2.5%)
2020: (51.4%)
3.6 99.3%
PE (4.2x)
2023: (1.9x)
2022: (2.2x)
74.9%
PS (0.46x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
96.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.3k)
2022: (12.0k)
3.8%
Giá 12T trước (2.8k)
24T (2.8k)
36T (2.8k)
47.6%
Nợ/TổngTàiSản (39.3%)
Nợ/VốnCSH (64.8%)
ThanhToánHiệnHành (88.3%)
ThanhToánNhanh (68.0%)
ThanhToánTiềnMặt (39.6%)
4.3 7.3%
Beta (0.3x)
3.9%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.0%
+/-% 6T (117.9%)
12T (118.3%)
24T (116.3%)
36T (116.3%)
60T (116.8%)
2.6 3.5
54/ FCM   4.2 (0) 34.0%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
45.6%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (2.5%)
35.1%
ROE (3%)
2023: (2.9%)
2022: (3.6%)
5.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4.9%)
2020: (0%)
14.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (58.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 65.4%
PE (12.5x)
2023: (12.5x)
2022: (7.8x)
67.9%
PS (0.40x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
96.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.0k)
2022: (12.7k)
75%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (4.5k)
36T (5.7k)
72.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (290.4%)
ThanhToánNhanh (229.7%)
ThanhToánTiềnMặt (15.0%)
4.9 41.3%
Beta (1.3x)
79.5%
TB12T (162,346)
TB12T/KLNY (0.4%)
14.6%
+/-% 6T (-12.4%)
12T (-10.5%)
24T (-4.5%)
36T (-25.4%)
60T (-19.0%)
1.3 2.7
55/ PAS   4.3 (0.1) 16.7%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
16.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (1.3%)
16.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.6%)
15.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (44.3%)
2020: (0%)
61.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,010.3%)
2020: (848.8%)
0.8 23.5%
PE (143.3x)
2023: (0x)
2022: (12.9x)
88.4%
PS (0.16x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
96.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.2k)
2023: (13.2k)
2022: (13.2k)
95.9%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (8.3k)
36T (14.1k)
22.2%
Nợ/TổngTàiSản (44.7%)
Nợ/VốnCSH (81.0%)
ThanhToánHiệnHành (102.9%)
ThanhToánNhanh (4.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
4.4 65.9%
Beta (1.8x)
91.5%
TB12T (411,940)
TB12T/KLNY (1.5%)
4.4%
+/-% 6T (0%)
12T (-21.8%)
24T (-48.2%)
36T (-69.6%)
60T (-70.0%)
1.7 2.3
56/ ATB   0.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
16.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (55.9%)
2020: (0%)
57.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (617.1%)
2020: (163.3%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.1%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
96.3%
PB: (0.3x)
GiáSS : (2.5k)
2023: (2.5k)
2022: (2.8k)
90.2%
Giá 12T trước (0.9k)
24T (1.3k)
36T (1.7k)
30.4%
Nợ/TổngTàiSản (71.0%)
Nợ/VốnCSH (244.7%)
ThanhToánHiệnHành (122.2%)
ThanhToánNhanh (116.2%)
ThanhToánTiềnMặt (5.4%)
1.6 75.9%
Beta (2.1x)
62.2%
TB12T (12,839)
TB12T/KLNY (0.1%)
24.9%
+/-% 6T (60%)
12T (-11.1%)
24T (-38.5%)
36T (-52.9%)
60T (-11.1%)
2.3 1.3
57/ TQN   19.6 (0) 90.7%
EPS (1.7k)
2022: (13.5k)
2021: (25.1k)
73.0%
ROA (1%)
2022: (8.3%)
2021: (16.5%)
78.6%
ROE (3%)
2022: (21.3%)
2021: (43.1%)
37.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (61.3%)
2020: (8.1%)
2019: (0%)
57.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (321.2%)
2020: (302.7%)
2019: (0%)
4.1 94.4%
PE (11.6x)
2022: (1.5x)
2021: (0.8x)
98.0%
PS (0.08x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
96.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (59.8k)
2022: (63.2k)
2021: (58.2k)
56.9%
Giá 12T trước (19.6k)
24T (19.6k)
36T (19.5k)
21.9%
Nợ/TổngTàiSản (61.1%)
Nợ/VốnCSH (157.3%)
ThanhToánHiệnHành (140.6%)
ThanhToánNhanh (34.5%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
4.9 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
38.8%
+/-% 6T (0.1%)
12T (0.2%)
24T (0.2%)
36T (0.3%)
60T (27.2%)
0.3 3.1
58/ NLS   5.6 (0) 70.8%
EPS (1.9k)
2022: (1.7k)
2021: (1.9k)
73.4%
ROA (6%)
2022: (5.3%)
2021: (6.2%)
80.2%
ROE (14%)
2022: (13.0%)
2021: (14.5%)
39.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (5.0%)
2020: (4.2%)
2019: (0%)
66.9%
TT LOI NHUAN (9%)
2022: (0%)
2021: (45.8%)
2020: (28.2%)
2019: (0%)
3.8 99.5%
PE (3.0x)
2022: (2.3x)
2021: (2.1x)
87.8%
PS (0.20x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
96.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.8k)
2022: (13.2k)
2021: (13.0k)
39.8%
Giá 12T trước (5.6k)
24T (4.0k)
36T (4.6k)
44.3%
Nợ/TổngTàiSản (54.4%)
Nợ/VốnCSH (119.4%)
ThanhToánHiệnHành (97.8%)
ThanhToánNhanh (92.4%)
ThanhToánTiềnMặt (57.8%)
4.9 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
45.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (41.3%)
36T (21.8%)
60T (-8.6%)
0.4 3.0
59/ DST   3.7 (0) 28.7%
EPS (0.0k)
2023: (0.1k)
2022: (1.0k)
42.2%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (7.7%)
31.5%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (8.1%)
86.0%
TT DOANH THU (9%)
2023: (7.7%)
2022: (29.4%)
2021: (18.1%)
2020: (0%)
23.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,114.2%)
2020: (0%)
1.7 44.0%
PE (95x)
2023: (81.6x)
2022: (4.4x)
19.6%
PS (2.27x)
2023: (2.4x)
2022: (2.8x)
96.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.3k)
2022: (12.3k)
88.4%
Giá 12T trước (5k)
24T (6.6k)
36T (4.5k)
74.9%
Nợ/TổngTàiSản (4.4%)
Nợ/VốnCSH (4.6%)
ThanhToánHiệnHành (271.3%)
ThanhToánNhanh (248.0%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
4.3 75.3%
Beta (2.0x)
84.3%
TB12T (202,979)
TB12T/KLNY (0.6%)
25.5%
+/-% 6T (-2.6%)
12T (-24%)
24T (-42.4%)
36T (-15.6%)
60T (216.7%)
2.9 2.9
60/ TNT   5.2 (-0.0) 30.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
33.9%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (1.2%)
31.4%
ROE (3%)
2023: (2.3%)
2022: (1.2%)
88.1%
TT DOANH THU (554%)
2023: (68.1%)
2022: (0%)
2021: (4,881.3%)
2020: (0%)
18.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (120.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.6 48.0%
PE (12.5x)
2023: (15.4x)
2022: (22.7x)
67.7%
PS (0.35x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
96.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.3k)
2022: (11.0k)
77.2%
Giá 12T trước (5.0k)
24T (6.9k)
36T (10.1k)
72.8%
Nợ/TổngTàiSản (57.3%)
Nợ/VốnCSH (134.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,165.5%)
ThanhToánNhanh (1,093.9%)
ThanhToánTiềnMặt (60.8%)
4.8 82.5%
Beta (2.3x)
92.1%
TB12T (614,109)
TB12T/KLNY (1.2%)
39.3%
+/-% 6T (9.8%)
12T (6.1%)
24T (-24.2%)
36T (-47.8%)
60T (161.2%)
3.8 3.4
61/ DID   4.4 (0.1) 18.0%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
17.4%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
17.6%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
14.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 14.0%
PE (230x)
2023: (228.9x)
2022: (112.3x)
78.8%
PS (0.32x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
96.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.7k)
2022: (11.7k)
69.0%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (5.2k)
36T (5.9k)
25.8%
Nợ/TổngTàiSản (45.3%)
Nợ/VốnCSH (82.9%)
ThanhToánHiệnHành (60.1%)
ThanhToánNhanh (42%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.3 76.8%
Beta (2.1x)
71.2%
TB12T (30,244)
TB12T/KLNY (0.2%)
35.7%
+/-% 6T (18.0%)
12T (4.6%)
24T (-11.5%)
36T (-22.2%)
60T (-6.4%)
3.1 2.4
62/ ILA   5 (0) 21.3%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
23.4%
ROA (1%)
2023: (1.4%)
2022: (0%)
21.6%
ROE (3%)
2023: (2.7%)
2022: (0%)
22.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1,328.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (5,071.5%)
1.1 38.0%
PE (18.2x)
2023: (12.5x)
2022: (0x)
45.2%
PS (1.35x)
2023: (1.2x)
2022: (0.4x)
95.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (11.2k)
2022: (10.6k)
61.6%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (6k)
36T (5.4k)
56.0%
Nợ/TổngTàiSản (49.1%)
Nợ/VốnCSH (96.5%)
ThanhToánHiệnHành (320.1%)
ThanhToánNhanh (113.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.1%)
3.7 76.2%
Beta (2.1x)
81.8%
TB12T (113,141)
TB12T/KLNY (0.6%)
63.0%
+/-% 6T (30.8%)
12T (10.9%)
24T (-15%)
36T (-5.8%)
60T (227.0%)
4.3 3.0
63/ APH   9.6 (-0.3) 19.6%
EPS (0.4k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.5%
ROA (1%)
2023: (0.3%)
2022: (0%)
16.2%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
40.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (17.2%)
2021: (74.4%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 20.8%
PE (29.3x)
2023: (54.1x)
2022: (0x)
90.1%
PS (0.18x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
95.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (23.5k)
2022: (25.7k)
71.4%
Giá 12T trước (8.7k)
24T (11.7k)
36T (47.1k)
57.3%
Nợ/TổngTàiSản (53.5%)
Nợ/VốnCSH (115.0%)
ThanhToánHiệnHành (153.6%)
ThanhToánNhanh (133.7%)
ThanhToánTiềnMặt (56.2%)
4.5 58.4%
Beta (1.7x)
90.2%
TB12T (1,336,346)
TB12T/KLNY (0.5%)
31.7%
+/-% 6T (37.0%)
12T (17.8%)
24T (-12.0%)
36T (-78.3%)
60T (-66.0%)
2.9 2.7
64/ VTV   6.2 (-0.1) 29.0%
EPS (0.1k)
2023: (0.2k)
2022: (0.6k)
26.5%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (1.3%)
29.2%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (4.5%)
51.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (120.5%)
2021: (34.4%)
2020: (0%)
49.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (37.7%)
2021: (593.4%)
2020: (0%)
1.4 44.6%
PE (76.3x)
2023: (23.6x)
2022: (6.7x)
98.5%
PS (0.09x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
95.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (13.2k)
2022: (13.7k)
33.5%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (4.7k)
36T (6.2k)
37.8%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.8%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (136.0%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
4.0 63.0%
Beta (1.8x)
76.1%
TB12T (82,615)
TB12T/KLNY (0.3%)
65.7%
+/-% 6T (52.5%)
12T (32.4%)
24T (29.8%)
36T (-1.7%)
60T (-5.4%)
4.1 3.2
65/ VRC   10.5 (-0.2) 16.5%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
20.4%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1.1%)
18.8%
ROE (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1.3%)
63.3%
TT DOANH THU (181%)
2023: (7.2%)
2022: (5.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (6,000%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 17.5%
PE (1,095x)
2023: (0x)
2022: (24.6x)
1.7%
PS (54.18x)
2023: (102.9x)
2022: (113.8x)
95.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (25.2k)
2023: (25.2k)
2022: (25.2k)
32.6%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (9.2k)
36T (8.0k)
53.2%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.6%)
ThanhToánHiệnHành (342.0%)
ThanhToánNhanh (15.7%)
ThanhToánTiềnMặt (2.7%)
1.2 75.9%
Beta (2.1x)
70.9%
TB12T (62,932)
TB12T/KLNY (0.1%)
61.4%
+/-% 6T (35.2%)
12T (14.3%)
24T (19.7%)
36T (36.4%)
60T (-30.3%)
4.0 2.1
66/ SHA   4.5 (-0.0) 36.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
37.4%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.7%)
37.8%
ROE (3%)
2023: (3%)
2022: (4.4%)
54.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.6%)
2021: (1.4%)
2020: (7.5%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 70.2%
PE (10.5x)
2023: (12.6x)
2022: (7.4x)
91.1%
PS (0.14x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
95.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.4k)
2022: (12.0k)
69.8%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (4.8k)
36T (5.6k)
32.3%
Nợ/TổngTàiSản (59.9%)
Nợ/VốnCSH (149.5%)
ThanhToánHiệnHành (135.9%)
ThanhToánNhanh (65.8%)
ThanhToánTiềnMặt (5.8%)
4.8 25.6%
Beta (0.9x)
66.2%
TB12T (31,055)
TB12T/KLNY (0.1%)
27.1%
+/-% 6T (-3.4%)
12T (-0.9%)
24T (-4.8%)
36T (-19.4%)
60T (22.4%)
1.2 2.6
67/ TCR   3.9 (0) 10.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
10.0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.9%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
24.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (17.2%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 12.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (83.4x)
87.0%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
95.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.4k)
2022: (10.3k)
67.2%
Giá 12T trước (3.6k)
24T (4.9k)
36T (4k)
31.4%
Nợ/TổngTàiSản (55.5%)
Nợ/VốnCSH (124.7%)
ThanhToánHiệnHành (129.6%)
ThanhToánNhanh (41.3%)
ThanhToánTiềnMặt (5.5%)
3.6 51.8%
Beta (1.5x)
37.0%
TB12T (3,562)
TB12T/KLNY (0.0%)
47.4%
+/-% 6T (13.1%)
12T (5.9%)
24T (-22.1%)
36T (-5%)
60T (128.9%)
2.1 2.1
68/ PLP   5.3 (-0.0) 20.2%
EPS (0k)
2023: (0.2k)
2022: (0.5k)
19.2%
ROA (0%)
2023: (0.6%)
2022: (1.2%)
18.8%
ROE (0%)
2023: (1.4%)
2022: (2.9%)
74.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.4%)
2021: (35.1%)
2020: (70.2%)
17.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (188.6%)
2020: (0%)
0.9 36.8%
PE (0x)
2023: (26.7x)
2022: (8.7x)
88.8%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
95.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (11.3k)
2022: (16.2k)
84.8%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (7.4k)
36T (9.2k)
33.5%
Nợ/TổngTàiSản (56.5%)
Nợ/VốnCSH (130.0%)
ThanhToánHiệnHành (130.6%)
ThanhToánNhanh (103.6%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
4.6 46.8%
Beta (1.4x)
76.4%
TB12T (142,024)
TB12T/KLNY (0.2%)
24.0%
+/-% 6T (23.0%)
12T (-4.2%)
24T (-28.7%)
36T (-42.9%)
60T (-11.9%)
1.8 2.5
69/ TXM   9.3 (0.4) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
31.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
17.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (100%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
75.8%
PS (0.58x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
95.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (15.8k)
2022: (16.5k)
7.7%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (4.5k)
36T (5.3k)
81.1%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.2%)
ThanhToánHiệnHành (530.2%)
ThanhToánNhanh (525.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.2%)
2.6 91.3%
Beta (2.8x)
77.8%
TB12T (39,733)
TB12T/KLNY (0.6%)
91.7%
+/-% 6T (109.8%)
12T (132.4%)
24T (91.1%)
36T (62.3%)
60T (77.9%)
4.9 2.6
70/ PHH   4.6 (0.6) 16.0%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.6%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
15.7%
ROE (1%)
2023: (1.0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
55.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (286.7%)
2021: (0%)
2020: (85.4%)
0.8 25.5%
PE (50x)
2023: (17.3x)
2022: (0x)
5.2%
PS (15.88x)
2023: (7.9x)
2022: (5.2x)
95.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.5k)
2022: (11.4k)
97.1%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (13.1k)
36T (12k)
24.9%
Nợ/TổngTàiSản (49.6%)
Nợ/VốnCSH (98.4%)
ThanhToánHiệnHành (104.4%)
ThanhToánNhanh (23.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
2.3 23.3%
Beta (0.9x)
10.4%
TB12T (112)
TB12T/KLNY (0.0%)
12.8%
+/-% 6T (53.9%)
12T (-21.6%)
24T (-69.5%)
36T (-66.7%)
60T (-66.4%)
0.1 1.1
71/ NRC   4.9 (0) 18.6%
EPS (0.3k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
20.8%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
18.1%
ROE (2%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
19.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (114.1%)
2020: (0%)
18.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (230.9%)
2020: (0%)
0.9 28.3%
PE (15.7x)
2023: (42.1x)
2022: (0x)
6.5%
PS (49.15x)
2023: (108.4x)
2022: (2.1x)
95.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (12.4k)
2022: (13.4k)
95.6%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (14.8k)
36T (17.8k)
35.1%
Nợ/TổngTàiSản (36.5%)
Nợ/VốnCSH (57.4%)
ThanhToánHiệnHành (88.4%)
ThanhToánNhanh (86.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
2.6 78.8%
Beta (2.2x)
92.8%
TB12T (1,051,376)
TB12T/KLNY (1.0%)
5.8%
+/-% 6T (4.4%)
12T (-14.6%)
24T (-68.2%)
36T (-73.6%)
60T (-72.7%)
2.1 1.9
72/ SIG   7.1 (0.6) 37.0%
EPS (0k)
2022: (0.8k)
2021: (1.6k)
23.0%
ROA (0%)
2022: (1.0%)
2021: (1.9%)
27.7%
ROE (0%)
2022: (3%)
2021: (6.5%)
19.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (101.0%)
2019: (0%)
58.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (152.1%)
2020: (1,451.4%)
2019: (0%)
1.4 54.5%
PE (0x)
2022: (7.9x)
2021: (7.5x)
50.9%
PS (0.74x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
95.2%
PB: (0.2x)
GiáSS : (27.4k)
2022: (27.4k)
2021: (25.3k)
74.5%
Giá 12T trước (6.9k)
24T (11.8k)
36T (6.4k)
19.8%
Nợ/TổngTàiSản (65.5%)
Nợ/VốnCSH (189.6%)
ThanhToánHiệnHành (101.4%)
ThanhToánNhanh (82.2%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
3.6 97.2%
Beta (3.5x)
36.0%
TB12T (1,397)
TB12T/KLNY (0.0%)
29.2%
+/-% 6T (19.6%)
12T (-2.9%)
24T (-43.2%)
36T (4.7%)
60T (-16.3%)
2.4 2.5
73/ VID   6.0 (0.0) 38.7%
EPS (0.4k)
2023: (0.5k)
2022: (0.6k)
41.9%
ROA (1%)
2023: (1.7%)
2022: (2.1%)
36.9%
ROE (3%)
2023: (3.3%)
2022: (4.4%)
35.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.4%)
2021: (0%)
2020: (3.5%)
53.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (88.2%)
2020: (1,266.8%)
1.9 66.1%
PE (13.9x)
2023: (9.9x)
2022: (8.7x)
86.8%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
95.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.9k)
2023: (15.9k)
2022: (14.3k)
65.3%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (6.9k)
36T (8.3k)
44.9%
Nợ/TổngTàiSản (45.5%)
Nợ/VốnCSH (83.4%)
ThanhToánHiệnHành (143.5%)
ThanhToánNhanh (79.3%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
4.8 27.4%
Beta (1.0x)
60.0%
TB12T (20,840)
TB12T/KLNY (0.1%)
47.0%
+/-% 6T (17.5%)
12T (16.1%)
24T (-12.8%)
36T (-27.6%)
60T (78.7%)
2.1 2.9
74/ X26   26 (0) 89.4%
EPS (3.7k)
2022: (3.7k)
2021: (4.6k)
54.2%
ROA (3%)
2022: (2.8%)
2021: (3.7%)
57.5%
ROE (6%)
2022: (5.7%)
2021: (12.6%)
36.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (20.2%)
2020: (30.0%)
2019: (0%)
9.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (35.3%)
2019: (0%)
3.4 96.4%
PE (7.1x)
2022: (4.2x)
2021: (3.4x)
92.8%
PS (0.17x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
95.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (64.7k)
2022: (64.6k)
2021: (36.4k)
39.2%
Giá 12T trước (21.5k)
24T (32.1k)
36T (14.8k)
50.2%
Nợ/TổngTàiSản (54.6%)
Nợ/VốnCSH (120.0%)
ThanhToánHiệnHành (140.7%)
ThanhToánNhanh (89.6%)
ThanhToánTiềnMặt (51.2%)
4.9 5.8%
Beta (0.2x)
6.3%
TB12T (14)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.1%
+/-% 6T (4.3%)
12T (21.1%)
24T (-18.9%)
36T (75.2%)
60T (108.2%)
1.0 3.1
75/ SPI   2.4 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
8.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (4.2%)
21.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (464.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
2.9%
PS (16.32x)
2023: (21.2x)
2022: (11.0x)
95.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (6.9k)
2023: (7.0k)
2022: (9.7k)
95.6%
Giá 12T trước (3.4k)
24T (4.2k)
36T (16.5k)
33.4%
Nợ/TổngTàiSản (52.6%)
Nợ/VốnCSH (110.9%)
ThanhToánHiệnHành (125.8%)
ThanhToánNhanh (109.4%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
1.8 89.4%
Beta (2.6x)
78.6%
TB12T (76,604)
TB12T/KLNY (0.5%)
13.7%
+/-% 6T (-21.9%)
12T (-26.5%)
24T (-40.5%)
36T (-84.9%)
60T (212.5%)
2.5 1.4
76/ SD9   12.1 (-0.2) 38.9%
EPS (0.8k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
31.1%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (0.8%)
30.9%
ROE (3%)
2023: (1.4%)
2022: (1.9%)
51.7%
TT DOANH THU (10%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
2021: (12.0%)
2020: (0%)
56.3%
TT LOI NHUAN (498%)
2023: (0%)
2022: (96.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.6 45.9%
PE (14.9x)
2023: (23.5x)
2022: (14.1x)
57.6%
PS (0.78x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
95.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.4k)
2022: (24.4k)
14.0%
Giá 12T trước (8.6k)
24T (7.9k)
36T (8.1k)
56.1%
Nợ/TổngTàiSản (53.9%)
Nợ/VốnCSH (116.9%)
ThanhToánHiệnHành (187.9%)
ThanhToánNhanh (131.1%)
ThanhToánTiềnMặt (30.0%)
2.8 36.6%
Beta (1.2x)
69.8%
TB12T (43,208)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.6%
+/-% 6T (56.3%)
12T (45.4%)
24T (58.2%)
36T (54.3%)
60T (89.4%)
4.2 2.9
77/ SVN   3.6 (0.1) 19.2%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
21.6%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.4%)
19.3%
ROE (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.5%)
87.7%
TT DOANH THU (40%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4,758.6%)
2020: (4,269.4%)
77.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.5%)
2021: (580.7%)
2020: (56.6%)
1.0 17.1%
PE (116.7x)
2023: (111.5x)
2022: (91.0x)
45.4%
PS (0.75x)
2023: (1.0x)
2022: (0.8x)
94.9%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.7k)
2023: (10.7k)
2022: (10.6k)
88.4%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (6k)
36T (4.2k)
77.3%
Nợ/TổngTàiSản (7.5%)
Nợ/VốnCSH (8.1%)
ThanhToánHiệnHành (344.5%)
ThanhToánNhanh (344.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
4.3 52.6%
Beta (1.5x)
73.7%
TB12T (44,627)
TB12T/KLNY (0.2%)
21.6%
+/-% 6T (-10.3%)
12T (-23.9%)
24T (-41.7%)
36T (-16.7%)
60T (191.7%)
1.8 2.4
78/ HOM   4.5 (0.3) 12.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
12.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
12.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.2%)
52.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.4%)
2021: (8.9%)
2020: (1.2%)
51.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (997.3%)
2021: (73.4%)
2020: (0%)
0.6 20.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (15.8x)
84.6%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
94.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.9k)
2023: (12.4k)
2022: (13k)
86.2%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (7k)
36T (5k)
54.2%
Nợ/TổngTàiSản (35.4%)
Nợ/VốnCSH (54.7%)
ThanhToánHiệnHành (127.6%)
ThanhToánNhanh (90.2%)
ThanhToánTiềnMặt (18.5%)
4.6 55.0%
Beta (1.6x)
67.9%
TB12T (62,509)
TB12T/KLNY (0.1%)
12.0%
+/-% 6T (-16%)
12T (-17.7%)
24T (-40%)
36T (-16%)
60T (21.3%)
1.3 2.1
79/ DRH   3.5 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
24.5%
TT LOI NHUAN (1,565%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
2.4%
PS (122.57x)
2023: (71.1x)
2022: (9.6x)
94.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.2k)
2022: (13.0k)
97.7%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (8.5k)
36T (8.3k)
17.2%
Nợ/TổngTàiSản (61.7%)
Nợ/VốnCSH (161.3%)
ThanhToánHiệnHành (110.2%)
ThanhToánNhanh (63.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
1.4 80.8%
Beta (2.2x)
97.6%
TB12T (2,280,159)
TB12T/KLNY (1.8%)
1.6%
+/-% 6T (-29.9%)
12T (-42.2%)
24T (-58.8%)
36T (-57.7%)
60T (-36%)
2.1 1.2
80/ SDC   7.2 (0) 43.3%
EPS (0.7k)
2023: (0.7k)
2022: (0.7k)
44.2%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (1.9%)
36.4%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (3.2%)
37.0%
TT DOANH THU (13%)
2023: (11.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
64.8%
TT LOI NHUAN (7%)
2023: (6.6%)
2022: (0%)
2021: (76.3%)
2020: (0%)
2.0 65.6%
PE (10.3x)
2023: (11.4x)
2022: (11.2x)
67.6%
PS (0.34x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
94.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (20.3k)
2023: (20.3k)
2022: (20.3k)
56.7%
Giá 12T trước (7.0k)
24T (7.9k)
36T (6.5k)
57.7%
Nợ/TổngTàiSản (43.9%)
Nợ/VốnCSH (78.4%)
ThanhToánHiệnHành (202.7%)
ThanhToánNhanh (137.4%)
ThanhToánTiềnMặt (10.3%)
4.6 11.2%
Beta (0.5x)
18.9%
TB12T (145)
TB12T/KLNY (0.0%)
23.5%
+/-% 6T (-17.9%)
12T (3.2%)
24T (-9.2%)
36T (10.2%)
60T (-39.0%)
0.3 2.3
81/ BPC   9.5 (0) 31.5%
EPS (0.4k)
2023: (0.3k)
2022: (0.3k)
26.1%
ROA (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0.5%)
25.6%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.2%)
6.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
65.0%
TT LOI NHUAN (87%)
2023: (3.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (1.6%)
1.3 30.6%
PE (24.3x)
2023: (31.7x)
2022: (30.7x)
88.8%
PS (0.15x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
94.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (24.7k)
2023: (24.7k)
2022: (24.7k)
62.2%
Giá 12T trước (8.5k)
24T (10.5k)
36T (9.0k)
48.0%
Nợ/TổngTàiSản (50.7%)
Nợ/VốnCSH (102.8%)
ThanhToánHiệnHành (195.9%)
ThanhToánNhanh (170.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.9%)
4.3 47.8%
Beta (1.4x)
46.5%
TB12T (1,872)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.5%
+/-% 6T (-4.3%)
12T (5.8%)
24T (-13.9%)
36T (-0.1%)
60T (-34.7%)
1.2 2.3
82/ SD5   8 (-0.1) 46.8%
EPS (0.9k)
2023: (0.8k)
2022: (0.7k)
35.8%
ROA (1%)
2023: (1.4%)
2022: (1.0%)
40.7%
ROE (5%)
2023: (4.4%)
2022: (3.7%)
92.1%
TT DOANH THU (11%)
2023: (25.6%)
2022: (0%)
2021: (22.9%)
2020: (49.5%)
72.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (20.7%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (45.4%)
2.0 74.1%
PE (9.4x)
2023: (8.5x)
2022: (9.6x)
95.6%
PS (0.09x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
94.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (18.6k)
2023: (18.4k)
2022: (18.2k)
53.9%
Giá 12T trước (7.4k)
24T (7.7k)
36T (8.5k)
30.2%
Nợ/TổngTàiSản (70.8%)
Nợ/VốnCSH (241.8%)
ThanhToánHiệnHành (126.2%)
ThanhToánNhanh (85.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
4.7 16.9%
Beta (0.7x)
73.1%
TB12T (48,770)
TB12T/KLNY (0.2%)
54.4%
+/-% 6T (18.2%)
12T (7.9%)
24T (4.2%)
36T (-5.9%)
60T (81.3%)
2.6 3.1
83/ TVM   7.4 (0.9) 42.3%
EPS (0.7k)
2022: (0.6k)
2021: (0.5k)
28.2%
ROA (1%)
2022: (0.8%)
2021: (0.7%)
34.6%
ROE (4%)
2022: (3.0%)
2021: (2.4%)
8.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (15.4%)
2019: (0%)
88.8%
TT LOI NHUAN (18%)
2022: (20.2%)
2021: (9.5%)
2020: (0%)
2019: (25.5%)
1.7 59.8%
PE (8.8x)
2022: (14.3x)
2021: (15.0x)
93.0%
PS (0.10x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
94.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (20.6k)
2022: (21.0k)
2021: (21.9k)
75.5%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (8.1k)
36T (6.8k)
31.6%
Nợ/TổngTàiSản (76.0%)
Nợ/VốnCSH (316.3%)
ThanhToánHiệnHành (121.6%)
ThanhToánNhanh (100.1%)
ThanhToánTiềnMặt (15.8%)
4.7 0%
Beta (-0.2x)
12.4%
TB12T (54)
TB12T/KLNY (0.0%)
17.5%
+/-% 6T (-11.4%)
12T (-11.4%)
24T (-19.5%)
36T (-4.0%)
60T (-0.8%)
0.1 2.2
84/ PRO   5 (0) 37.3%
EPS (0.4k)
2022: (0.4k)
2021: (0.6k)
51.7%
ROA (2%)
2022: (2.4%)
2021: (3.8%)
34.5%
ROE (2%)
2022: (2.5%)
2021: (4.0%)
51.0%
TT DOANH THU (36%)
2022: (32.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
20.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (203.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.0 61.8%
PE (12.8x)
2022: (9.4x)
2021: (12.9x)
43.1%
PS (0.64x)
2022: (0.7x)
2021: (1.9x)
94.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (16.4k)
2022: (16.0k)
2021: (15.8k)
84.2%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (8.4k)
36T (4.8k)
95.9%
Nợ/TổngTàiSản (9.2%)
Nợ/VốnCSH (10.1%)
ThanhToánHiệnHành (636.9%)
ThanhToánNhanh (635.0%)
ThanhToánTiềnMặt (401.1%)
4.9 76.7%
Beta (2.1x)
37.2%
TB12T (805)
TB12T/KLNY (0.0%)
27.0%
+/-% 6T (19.1%)
12T (-35.9%)
24T (-40.5%)
36T (4.2%)
60T (13.6%)
1.8 2.9
85/ TGP   4.6 (-0.3) 40.3%
EPS (0.1k)
2022: (1.4k)
2021: (0.4k)
36.7%
ROA (1%)
2022: (3.3%)
2021: (0.8%)
41.8%
ROE (1%)
2022: (9.9%)
2021: (2.8%)
55.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (62.7%)
2021: (130.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
60.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (282.6%)
2021: (428.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.9 58.7%
PE (35x)
2022: (2.9x)
2021: (15.5x)
90.8%
PS (0.12x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
94.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.0k)
2022: (13.9k)
2021: (13.0k)
57.7%
Giá 12T trước (5.6k)
24T (4.5k)
36T (4.2k)
42.0%
Nợ/TổngTàiSản (53.4%)
Nợ/VốnCSH (114.7%)
ThanhToánHiệnHành (154.7%)
ThanhToánNhanh (66.9%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
4.6 68.1%
Beta (1.9x)
44.9%
TB12T (3,093)
TB12T/KLNY (0.0%)
42.5%
+/-% 6T (4.3%)
12T (-13.1%)
24T (9.6%)
36T (15.8%)
60T (57.0%)
2.6 3.0
86/ EIN   3.7 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
51.5%
TT DOANH THU (15%)
2023: (0%)
2022: (192.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
46.4%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (344.2%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
8.2%
PS (5.96x)
2023: (6.0x)
2022: (5.0x)
94.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (8.8k)
2023: (8.9k)
2022: (9.8k)
92.7%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (6.1k)
36T (14.7k)
24.1%
Nợ/TổngTàiSản (67.2%)
Nợ/VốnCSH (205.1%)
ThanhToánHiệnHành (123.1%)
ThanhToánNhanh (116.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
1.6 93.3%
Beta (2.9x)
72.9%
TB12T (71,600)
TB12T/KLNY (0.2%)
15.0%
+/-% 6T (8.8%)
12T (-11.9%)
24T (-39.3%)
36T (-74.8%)
60T (12.1%)
2.5 1.4
87/ EFI   1.8 (0) 10.6%
EPS (0.0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
11.3%
ROA (1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
11.5%
ROE (1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
43.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (16.7%)
2021: (105.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0.5 14.7%
PE (45x)
2022: (0x)
2021: (0x)
1.5%
PS (10,000x)
2022: (1,000x)
2021: (12.6x)
94.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.2k)
2022: (6.1k)
2021: (7.2k)
83.3%
Giá 12T trước (2k)
24T (2.3k)
36T (2.7k)
94.6%
Nợ/TổngTàiSản (5.5%)
Nợ/VốnCSH (5.8%)
ThanhToánHiệnHành (566.9%)
ThanhToánNhanh (566.9%)
ThanhToánTiềnMặt (69%)
3.5 89.7%
Beta (2.6x)
58.9%
TB12T (8,924)
TB12T/KLNY (0.1%)
12.0%
+/-% 6T (0%)
12T (-10%)
24T (-21.7%)
36T (-33.3%)
60T (-45.5%)
1.9 2.0
88/ SD6   3.5 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
8.5%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
26.7%
TT LOI NHUAN (203,248%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
51.8%
PS (0.71x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
94.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (8.0k)
2023: (8.1k)
2022: (12.5k)
81.4%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (4.1k)
36T (4.5k)
9.9%
Nợ/TổngTàiSản (71.8%)
Nợ/VốnCSH (255.1%)
ThanhToánHiệnHành (105.8%)
ThanhToánNhanh (36.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
2.0 42.9%
Beta (1.3x)
69.1%
TB12T (40,488)
TB12T/KLNY (0.1%)
17.3%
+/-% 6T (-2.8%)
12T (-18.6%)
24T (-14.6%)
36T (-22.2%)
60T (6.1%)
1.3 1.2
89/ TTT   33.9 (0) 92.9%
EPS (3.9k)
2023: (5.4k)
2022: (5.9k)
66.7%
ROA (4%)
2023: (5.1%)
2022: (6.0%)
45.3%
ROE (4%)
2023: (5.7%)
2022: (6.6%)
19.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (123.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
54.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (398.5%)
2021: (137.0%)
2020: (0%)
3.5 86.6%
PE (8.4x)
2023: (5.9x)
2022: (7.1x)
37.0%
PS (1.19x)
2023: (1.0x)
2022: (1.3x)
94.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (98.6k)
2023: (94.4k)
2022: (89.8k)
80.2%
Giá 12T trước (39.3k)
24T (37.9k)
36T (44.1k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (11.1%)
Nợ/VốnCSH (12.5%)
ThanhToánHiệnHành (863.1%)
ThanhToánNhanh (845.1%)
ThanhToánTiềnMặt (28.3%)
5.0 55.8%
Beta (1.6x)
38.5%
TB12T (1,091)
TB12T/KLNY (0.0%)
15.8%
+/-% 6T (-0.6%)
12T (-16.5%)
24T (-13.5%)
36T (-25.6%)
60T (-13.8%)
0.8 3.1
90/ HDA   3.9 (0) 10.4%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.1%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
6.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (7.2%)
2020: (0%)
47.6%
TT LOI NHUAN (46%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (151.7%)
2020: (0%)
0.5 11.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (110.1x)
64.0%
PS (0.39x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
94.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.0k)
2023: (11.9k)
2022: (14.2k)
91.9%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (8.0k)
36T (5.5k)
72.8%
Nợ/TổngTàiSản (23.5%)
Nợ/VốnCSH (30.8%)
ThanhToánHiệnHành (263.4%)
ThanhToánNhanh (151.0%)
ThanhToánTiềnMặt (21.4%)
4.5 57.7%
Beta (1.6x)
72.8%
TB12T (50,752)
TB12T/KLNY (0.2%)
4.7%
+/-% 6T (-20%)
12T (-25.9%)
24T (-50.2%)
36T (-27.3%)
60T (-33.0%)
1.1 2.0
91/ HTV   9.4 (0.0) 48.7%
EPS (0.7k)
2023: (0.6k)
2022: (1.3k)
51.6%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (4.0%)
37.1%
ROE (3%)
2023: (2.5%)
2022: (5.3%)
55.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.0%)
2021: (5.6%)
2020: (3.7%)
6.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2.2 60.1%
PE (13.3x)
2023: (16.0x)
2022: (7.6x)
65.0%
PS (0.42x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
94.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (24.8k)
2023: (24.8k)
2022: (25.5k)
76.5%
Giá 12T trước (9.4k)
24T (11.0k)
36T (11.7k)
83.9%
Nợ/TổngTàiSản (15.1%)
Nợ/VốnCSH (17.8%)
ThanhToánHiệnHành (594.3%)
ThanhToánNhanh (591.3%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
4.9 20.2%
Beta (0.8x)
53.3%
TB12T (6,100)
TB12T/KLNY (0.0%)
16.4%
+/-% 6T (-5.2%)
12T (-4.2%)
24T (-17.9%)
36T (-22.8%)
60T (-13.0%)
0.6 2.6
92/ HAR   4.4 (0) 22.0%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (0k)
34.5%
ROA (3%)
2023: (3.4%)
2022: (0%)
23.2%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (0%)
21.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (239.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,692.1%)
2020: (0%)
1.3 40.3%
PE (16.4x)
2023: (11.7x)
2022: (0x)
6.3%
PS (25.66x)
2023: (23.1x)
2022: (2.5x)
93.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.5k)
2022: (10.2k)
70.2%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (4.8k)
36T (5.4k)
99.9%
Nợ/TổngTàiSản (0.4%)
Nợ/VốnCSH (0.4%)
ThanhToánHiệnHành (7,807.0%)
ThanhToánNhanh (7,807.0%)
ThanhToánTiềnMặt (588.1%)
4.0 70.4%
Beta (1.9x)
88.4%
TB12T (643,550)
TB12T/KLNY (0.6%)
30.8%
+/-% 6T (7.3%)
12T (-0.2%)
24T (-7.9%)
36T (-17.5%)
60T (9.7%)
3.1 2.8
93/ ALT   14.1 (0) 54.2%
EPS (0.5k)
2023: (1.1k)
2022: (1.5k)
43.9%
ROA (1%)
2023: (2.2%)
2022: (3.0%)
34.0%
ROE (1%)
2023: (3.2%)
2022: (4.3%)
85.5%
TT DOANH THU (12%)
2023: (16.2%)
2022: (16.7%)
2021: (16.5%)
2020: (0%)
39.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (79.3%)
2021: (28.7%)
2020: (0%)
2.1 53.0%
PE (27.6x)
2023: (11.8x)
2022: (8.8x)
73.5%
PS (0.27x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
93.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (35.2k)
2023: (35.7k)
2022: (35.5k)
60.7%
Giá 12T trước (13.1k)
24T (23.8k)
36T (10.6k)
58.3%
Nợ/TổngTàiSản (37.1%)
Nợ/VốnCSH (59.0%)
ThanhToánHiệnHành (164.5%)
ThanhToánNhanh (126.1%)
ThanhToánTiềnMặt (12.5%)
4.6 59.5%
Beta (1.7x)
52.8%
TB12T (3,889)
TB12T/KLNY (0.1%)
41.1%
+/-% 6T (4.4%)
12T (7.9%)
24T (-40.7%)
36T (33.1%)
60T (54.5%)
2.5 3.0
94/ LEC   5.9 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (14.8%)
60.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (199.8%)
2022: (0%)
2021: (2,353.4%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
35.5%
PS (1.95x)
2023: (1.2x)
2022: (0.8x)
93.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.0k)
2023: (15.2k)
2022: (16.3k)
87.8%
Giá 12T trước (6.0k)
24T (10.6k)
36T (11.9k)
34.1%
Nợ/TổngTàiSản (59.3%)
Nợ/VốnCSH (145.8%)
ThanhToánHiệnHành (139.4%)
ThanhToánNhanh (133.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
2.4 85.8%
Beta (2.4x)
35.8%
TB12T (2,344)
TB12T/KLNY (0.0%)
6.8%
+/-% 6T (-5%)
12T (-1.2%)
24T (-44.4%)
36T (-50.5%)
60T (-68.2%)
1.0 1.1
95/ MTA   4.5 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
45.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (27.0%)
2020: (19.4%)
54.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (131.7%)
2022: (120.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
69.8%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
93.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.6k)
2022: (11.2k)
85.6%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (8.4k)
36T (6.8k)
42.1%
Nợ/TổngTàiSản (42.3%)
Nợ/VốnCSH (73.4%)
ThanhToánHiệnHành (116.9%)
ThanhToánNhanh (68.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.5 90.9%
Beta (2.7x)
44.7%
TB12T (10,127)
TB12T/KLNY (0.0%)
43.8%
+/-% 6T (29.7%)
12T (-5.3%)
24T (-43.0%)
36T (-29.3%)
60T (234.7%)
3.2 2.2
96/ PV2   2.9 (0) 18.7%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
27.3%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (0%)
23.3%
ROE (3%)
2023: (3.5%)
2022: (0%)
22.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (807.3%)
2020: (0%)
55.5%
TT LOI NHUAN (102%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (404.9%)
2020: (0%)
1.1 39.7%
PE (17.1x)
2023: (11.8x)
2022: (0x)
0.8%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
93.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (6.6k)
2023: (6.6k)
2022: (6.3k)
68.5%
Giá 12T trước (2.7k)
24T (3.4k)
36T (3.6k)
28.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.6%)
Nợ/VốnCSH (62.9%)
ThanhToánHiệnHành (47.3%)
ThanhToánNhanh (30.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
1.9 74.1%
Beta (2x)
82.7%
TB12T (203,056)
TB12T/KLNY (0.5%)
32.1%
+/-% 6T (11.5%)
12T (7.4%)
24T (-14.7%)
36T (-19.4%)
60T (-9.4%)
3.1 2.1
97/ LM8   14.9 (0) 63.6%
EPS (1.4k)
2023: (1.3k)
2022: (1.6k)
31.9%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (1.1%)
41.7%
ROE (4%)
2023: (4.0%)
2022: (4.9%)
5.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.1%)
2020: (0%)
33.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (2.1%)
2021: (139.7%)
2020: (0%)
2.2 77.7%
PE (11.0x)
2023: (11.6x)
2022: (5.0x)
95.3%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
93.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (32.0k)
2023: (31.7k)
2022: (31.8k)
15.5%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (10.0k)
36T (9.7k)
12.0%
Nợ/TổngTàiSản (74.3%)
Nợ/VốnCSH (288.9%)
ThanhToánHiệnHành (117.9%)
ThanhToánNhanh (58.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.5%)
3.6 32.8%
Beta (1.1x)
52.6%
TB12T (4,786)
TB12T/KLNY (0.1%)
67.3%
+/-% 6T (4.2%)
12T (39.2%)
24T (48.4%)
36T (53.8%)
60T (10.7%)
3.1 3.0
98/ HQC   4.1 (0) 18.2%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
18.0%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.3%)
18.0%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
11.4%
TT DOANH THU (11%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
21.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (352.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 14.6%
PE (205.5x)
2023: (382.5x)
2022: (67.4x)
8.5%
PS (7.05x)
2023: (6.1x)
2022: (3.8x)
93.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (9.4k)
2023: (9.2k)
2022: (9.2k)
60.9%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (4.1k)
36T (3.9k)
48.5%
Nợ/TổngTàiSản (48.0%)
Nợ/VốnCSH (92.4%)
ThanhToánHiệnHành (196.7%)
ThanhToánNhanh (153.1%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
1.8 76.1%
Beta (2.1x)
98.7%
TB12T (9,233,677)
TB12T/KLNY (1.6%)
44.0%
+/-% 6T (-7.4%)
12T (-6.2%)
24T (1.2%)
36T (4.9%)
60T (195.7%)
4.0 2.2
99/ DAH   4 (0) 24.9%
EPS (0.0k)
2023: (0.1k)
2022: (0.5k)
32.7%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (3.7%)
26.5%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (4.8%)
87.6%
TT DOANH THU (103%)
2023: (84.5%)
2022: (0%)
2021: (5,506.1%)
2020: (0%)
10.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (23.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 33.2%
PE (133.3x)
2023: (97.6x)
2022: (8.5x)
6.0%
PS (5.54x)
2023: (7.8x)
2022: (14.4x)
93.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (11.0k)
2022: (10.8k)
91.9%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (6.5k)
36T (12.7k)
70.6%
Nợ/TổngTàiSản (17.6%)
Nợ/VốnCSH (21.3%)
ThanhToánHiệnHành (172.4%)
ThanhToánNhanh (167.3%)
ThanhToánTiềnMặt (12.5%)
3.7 41.7%
Beta (1.3x)
89.4%
TB12T (631,833)
TB12T/KLNY (0.8%)
5.0%
+/-% 6T (-7.4%)
12T (-11.9%)
24T (-38.8%)
36T (-68.5%)
60T (-61.5%)
1.1 2.1
100/ CTP   6.3 (-0.1) 13.7%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
17.9%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
17.7%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.5%)
16.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
24.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2,020.4%)
2020: (0%)
0.8 13.2%
PE (0x)
2023: (490.5x)
2022: (66.1x)
51.9%
PS (1.34x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
93.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.2k)
2022: (12.2k)
28.7%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (6k)
36T (5.2k)
97.1%
Nợ/TổngTàiSản (3.2%)
Nợ/VốnCSH (3.3%)
ThanhToánHiệnHành (3,109.3%)
ThanhToánNhanh (2,430.3%)
ThanhToánTiềnMặt (56.6%)
3.4 92.7%
Beta (2.9x)
87.3%
TB12T (149,236)
TB12T/KLNY (1.2%)
77.1%
+/-% 6T (45.5%)
12T (52.4%)
24T (6.7%)
36T (23.1%)
60T (93.9%)
4.8 3.0
101/ PTC   5.8 (-0.0) 21.2%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
24.0%
ROA (2%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
20.2%
ROE (2%)
2023: (1.9%)
2022: (0%)
47.2%
TT DOANH THU (11%)
2023: (55.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.1 29.6%
PE (21.3x)
2023: (19.4x)
2022: (0x)
21.0%
PS (2.61x)
2023: (1.8x)
2022: (2.5x)
93.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (16.2k)
2022: (15.7k)
86.1%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (10.2k)
36T (6.2k)
91.1%
Nợ/TổngTàiSản (10.6%)
Nợ/VốnCSH (11.9%)
ThanhToánHiệnHành (496.2%)
ThanhToánNhanh (496.2%)
ThanhToánTiềnMặt (44.2%)
4.2 69.5%
Beta (1.9x)
75.1%
TB12T (70,813)
TB12T/KLNY (0.2%)
14.8%
+/-% 6T (-7.3%)
12T (-20.8%)
24T (-43.4%)
36T (-7.6%)
60T (36.2%)
1.9 2.4
102/ MBG   4.6 (0.2) 15.9%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
22.6%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (6.9%)
16.9%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (7.6%)
70.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (38.0%)
2021: (23.2%)
2020: (8.2%)
74.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.4%)
2021: (185.5%)
2020: (35.7%)
0.9 37.7%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (4.8x)
47.8%
PS (1.21x)
2023: (1.0x)
2022: (0.4x)
93.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.5k)
2023: (10.5k)
2022: (11.0k)
88.1%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (6.5k)
36T (6.3k)
90.7%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,095.0%)
ThanhToánNhanh (759.8%)
ThanhToánTiềnMặt (17.7%)
4.8 78.7%
Beta (2.2x)
93.6%
TB12T (1,230,826)
TB12T/KLNY (1.0%)
14.0%
+/-% 6T (7.1%)
12T (-21.1%)
24T (-30.2%)
36T (-28.7%)
60T (-20.0%)
2.6 2.8
103/ HII   6.2 (-0.1) 33.8%
EPS (0.9k)
2023: (0.9k)
2022: (0k)
38.4%
ROA (4%)
2023: (3.7%)
2022: (0%)
36.0%
ROE (7%)
2023: (7.2%)
2022: (0%)
48.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.0%)
2021: (102.3%)
2020: (0%)
13.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (85.7%)
2020: (0%)
1.7 67.2%
PE (6.8x)
2023: (5.7x)
2022: (0x)
98.3%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
93.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.5k)
2023: (13.1k)
2022: (12k)
67.3%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (6.9k)
36T (14.9k)
51.3%
Nợ/TổngTàiSản (47.7%)
Nợ/VốnCSH (91.3%)
ThanhToánHiệnHành (146.0%)
ThanhToánNhanh (127.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
4.9 39.9%
Beta (1.2x)
76.7%
TB12T (160,742)
TB12T/KLNY (0.2%)
37.0%
+/-% 6T (19.2%)
12T (21.5%)
24T (-8.0%)
36T (-57.5%)
60T (-11.3%)
2.4 3.0
104/ PTV   4.6 (-0.2) 9.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
9.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (13.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 10.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (195.4x)
59.1%
PS (0.60x)
2023: (0.4x)
2022: (0.5x)
93.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.4k)
2023: (11.4k)
2022: (11.5k)
84.7%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (8.5k)
36T (6.1k)
15.1%
Nợ/TổngTàiSản (75.3%)
Nợ/VốnCSH (305.0%)
ThanhToánHiệnHành (122.7%)
ThanhToánNhanh (36.8%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
2.7 64.9%
Beta (1.8x)
64.7%
TB12T (20,044)
TB12T/KLNY (0.1%)
18.1%
+/-% 6T (19.1%)
12T (-9.1%)
24T (-41.2%)
36T (-18.0%)
60T (-66.7%)
1.7 1.6
105/ STP   9 (-0.3) 52.8%
EPS (1.1k)
2023: (1.3k)
2022: (0.6k)
62.6%
ROA (5%)
2023: (5.6%)
2022: (2.4%)
46.7%
ROE (6%)
2023: (7.0%)
2022: (3.2%)
52.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (2.7%)
2020: (13.2%)
76.1%
TT LOI NHUAN (71%)
2023: (124.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (7.9%)
2.7 81.9%
PE (8.3x)
2023: (5.4x)
2022: (10.1x)
77.5%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
93.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.8k)
2022: (17.4k)
14.6%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (6.5k)
36T (5.5k)
82.3%
Nợ/TổngTàiSản (23.1%)
Nợ/VốnCSH (30.1%)
ThanhToánHiệnHành (363.0%)
ThanhToánNhanh (272.5%)
ThanhToánTiềnMặt (52.0%)
4.7 34.9%
Beta (1.1x)
48.9%
TB12T (3,296)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.8%
+/-% 6T (32.9%)
12T (40.2%)
24T (40.9%)
36T (68.1%)
60T (148.4%)
3.9 3.7
106/ ITC   11.4 (-0.2) 51.9%
EPS (0.6k)
2023: (0.8k)
2022: (1.6k)
46.2%
ROA (1%)
2023: (1.9%)
2022: (3.6%)
41.1%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (6.8%)
40.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.8%)
2021: (0%)
2020: (105.3%)
32.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (0%)
2020: (21.2%)
2.2 67.4%
PE (18.5x)
2023: (13.2x)
2022: (4.4x)
32.3%
PS (1.80x)
2023: (1.9x)
2022: (0.8x)
92.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (24.2k)
2023: (24.1k)
2022: (23.3k)
54.4%
Giá 12T trước (12.1k)
24T (8.5k)
36T (12.1k)
42.7%
Nợ/TổngTàiSản (43.6%)
Nợ/VốnCSH (77.5%)
ThanhToánHiệnHành (158.7%)
ThanhToánNhanh (33.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.5 78.6%
Beta (2.1x)
88.6%
TB12T (637,599)
TB12T/KLNY (0.7%)
44.2%
+/-% 6T (12.4%)
12T (-6.6%)
24T (32.9%)
36T (-6.4%)
60T (7.8%)
3.8 3.2
107/ AAM   8.7 (-0.0) 29.2%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (2.0k)
32.1%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (7.7%)
23.7%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (8.1%)
38.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (58.1%)
2021: (9.3%)
2020: (0%)
26.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (7,377.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 38.6%
PE (0x)
2023: (113.4x)
2022: (5.5x)
59.9%
PS (0.51x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
92.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (23.5k)
2023: (23.7k)
2022: (24.5k)
83.4%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (11.3k)
36T (10.3k)
97.5%
Nợ/TổngTàiSản (4.9%)
Nợ/VốnCSH (5.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,873.7%)
ThanhToánNhanh (487.6%)
ThanhToánTiềnMặt (300.0%)
4.9 42.0%
Beta (1.3x)
54.8%
TB12T (5,765)
TB12T/KLNY (0.1%)
10.6%
+/-% 6T (-11.3%)
12T (-19.3%)
24T (-23.8%)
36T (-16.9%)
60T (-18.0%)
0.7 2.3
108/ AAV   5.9 (-0.1) 9.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.4%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.1%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
16.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (54.7%)
2020: (0%)
53.2%
TT LOI NHUAN (792%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (87.1%)
2020: (0%)
0.5 10.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (196.7x)
20.7%
PS (66.65x)
2023: (3.9x)
2022: (0.6x)
92.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.3k)
2023: (11.3k)
2022: (11.7k)
78.6%
Giá 12T trước (5.8k)
24T (7.2k)
36T (13.3k)
78.0%
Nợ/TổngTàiSản (14.6%)
Nợ/VốnCSH (17.1%)
ThanhToánHiệnHành (723.9%)
ThanhToánNhanh (712.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
3.2 93.1%
Beta (2.9x)
92.9%
TB12T (841,036)
TB12T/KLNY (1.2%)
30.1%
+/-% 6T (40.5%)
12T (1.7%)
24T (-17.5%)
36T (-55.6%)
60T (-23.7%)
3.6 2.4
109/ HAP   4.7 (-0.0) 24.5%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.1k)
33.7%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (0.5%)
25.3%
ROE (2%)
2023: (1.5%)
2022: (0.5%)
44.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.1%)
2021: (48.9%)
2020: (0%)
54.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (166.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (105.1%)
1.3 27.8%
PE (26.3x)
2023: (30.3x)
2022: (65.1x)
34.7%
PS (1.77x)
2023: (1.8x)
2022: (0.7x)
92.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (10.9k)
2022: (11.2k)
78.8%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (6.2k)
36T (9.4k)
91.7%
Nợ/TổngTàiSản (5.8%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,078.4%)
ThanhToánNhanh (959.8%)
ThanhToánTiềnMặt (17.5%)
4.4 33.9%
Beta (1.1x)
76.1%
TB12T (188,135)
TB12T/KLNY (0.2%)
26.6%
+/-% 6T (-2.9%)
12T (3.5%)
24T (-23.6%)
36T (-49.9%)
60T (94.1%)
1.7 2.5
110/ DAG   2.6 (0) 11.5%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.3%)
11.6%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (1.1%)
61.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (11.2%)
2020: (7.4%)
48.3%
TT LOI NHUAN (1,569%)
2023: (0%)
2022: (24.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.6 16.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (30.6x)
87.1%
PS (0.23x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
92.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (5.7k)
2023: (7.1k)
2022: (11.5k)
97.2%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (5.2k)
36T (6.0k)
9.0%
Nợ/TổngTàiSản (80.2%)
Nợ/VốnCSH (404.9%)
ThanhToánHiệnHành (127.9%)
ThanhToánNhanh (29.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
3.8 52.8%
Beta (1.5x)
88.2%
TB12T (443,224)
TB12T/KLNY (0.7%)
1.7%
+/-% 6T (-18.3%)
12T (-50.7%)
24T (-49.8%)
36T (-55.8%)
60T (-55.6%)
1.2 1.9
111/ VC1   8.3 (-0.1) 29.6%
EPS (0.3k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
23.5%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.6%)
25.4%
ROE (1%)
2023: (1.1%)
2022: (1.6%)
13.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (39.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
16.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (75%)
1.3 28.2%
PE (31.1x)
2023: (36.2x)
2022: (29.5x)
69.4%
PS (0.36x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
92.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (20.7k)
2023: (20.7k)
2022: (20.9k)
84.9%
Giá 12T trước (10k)
24T (11k)
36T (12k)
23.9%
Nợ/TổngTàiSản (65.9%)
Nợ/VốnCSH (193.6%)
ThanhToánHiệnHành (134.2%)
ThanhToánNhanh (91.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
3.8 43.4%
Beta (1.3x)
49.9%
TB12T (4,456)
TB12T/KLNY (0.0%)
12.9%
+/-% 6T (3.7%)
12T (-16%)
24T (-23.6%)
36T (-30%)
60T (-46.6%)
0.7 1.9
112/ SD2   5.3 (0) 26.6%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.2k)
25.6%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (0.5%)
26.7%
ROE (2%)
2023: (1.2%)
2022: (1.3%)
12.2%
TT DOANH THU (14%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
50.7%
TT LOI NHUAN (54%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (118.6%)
1.3 31.7%
PE (21.7x)
2023: (28.6x)
2022: (39.8x)
61.0%
PS (0.46x)
2023: (0.4x)
2022: (0.6x)
92.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.5k)
2022: (12.4k)
72.5%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (6.2k)
36T (5.6k)
37.1%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (137.0%)
ThanhToánHiệnHành (168.2%)
ThanhToánNhanh (114.3%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
3.6 89.4%
Beta (2.6x)
38.6%
TB12T (2,118)
TB12T/KLNY (0.0%)
34.3%
+/-% 6T (25%)
12T (-2.0%)
24T (-19.2%)
36T (-10.0%)
60T (-12.8%)
2.5 2.5
113/ MEL   6.4 (0) 31.3%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.4k)
27.4%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.9%)
28.5%
ROE (1%)
2023: (1.8%)
2022: (2.3%)
5.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
48.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (655.0%)
2020: (21.4%)
1.4 35.9%
PE (27.2x)
2023: (21.6x)
2022: (20.4x)
89.2%
PS (0.14x)
2023: (0.1x)
2022: (0.2x)
92.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (16.8k)
2023: (16.8k)
2022: (16.5k)
83.3%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (12.1k)
36T (13.2k)
20.2%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.0%)
ThanhToánHiệnHành (141.3%)
ThanhToánNhanh (21.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
4.2 32.3%
Beta (1.1x)
24.0%
TB12T (594)
TB12T/KLNY (0.0%)
18.8%
+/-% 6T (6.3%)
12T (6.3%)
24T (-43.9%)
36T (-48.5%)
60T (-13.6%)
0.4 2.0
114/ TIE   5 (0) 0%
EPS (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
0%
ROA (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
ROE (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
4.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (1.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
45.6%
TT LOI NHUAN (57%)
2022: (46.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0 0%
PE (0x)
2022: (0x)
2021: (0x)
16.4%
PS (42.20x)
2022: (2.2x)
2021: (1.6x)
92.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.4k)
2022: (15.2k)
2021: (18.3k)
55.2%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (4k)
36T (5.4k)
80.0%
Nợ/TổngTàiSản (23.3%)
Nợ/VốnCSH (30.4%)
ThanhToánHiệnHành (281.3%)
ThanhToánNhanh (266.6%)
ThanhToánTiềnMặt (49.4%)
2.2 99.2%
Beta (4.7x)
46.2%
TB12T (3,165)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.8%
+/-% 6T (-20.6%)
12T (-3.9%)
24T (25%)
36T (-7.4%)
60T (-24.7%)
2.5 1.6
115/ S74   12.6 (0) 79.6%
EPS (7.6k)
2022: (0.9k)
2021: (4.0k)
85.6%
ROA (23%)
2022: (3.5%)
2021: (16.5%)
76.6%
ROE (25%)
2022: (3.8%)
2021: (18.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
60.3%
TT LOI NHUAN (775%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (198.6%)
4.1 93.0%
PE (1.9x)
2022: (11.0x)
2021: (2.0x)
2.8%
PS (10,000x)
2022: (5.8x)
2021: (1,000x)
92.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (30.5k)
2022: (22.9k)
2021: (22.0k)
10.5%
Giá 12T trước (10.5k)
24T (9.5k)
36T (6k)
79.3%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (615.5%)
ThanhToánNhanh (554%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
3.1 18.1%
Beta (0.7x)
16.8%
TB12T (218)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.7%
+/-% 6T (41.8%)
12T (39.1%)
24T (53.7%)
36T (143.3%)
60T (224.4%)
3.1 3.4
116/ HTE   4.5 (0) 23.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.2k)
28.0%
ROA (1%)
2023: (0.4%)
2022: (1.2%)
24.2%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (1.8%)
68.8%
TT DOANH THU (42%)
2023: (4.8%)
2022: (26.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.2 26.7%
PE (46x)
2023: (68.5x)
2022: (20.0x)
56.1%
PS (0.62x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
92.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (9.7k)
2023: (9.8k)
2022: (9.3k)
68.6%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (5.2k)
36T (5.5k)
55.8%
Nợ/TổngTàiSản (32.6%)
Nợ/VốnCSH (48.4%)
ThanhToánHiệnHành (205.9%)
ThanhToánNhanh (59.6%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
3.8 66.7%
Beta (1.8x)
62.0%
TB12T (16,788)
TB12T/KLNY (0.1%)
29.4%
+/-% 6T (7.0%)
12T (2.2%)
24T (-11.5%)
36T (-16.4%)
60T (-12.4%)
2.3 2.4
117/ DXV   6.2 (0.2) 9.1%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
24.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.7%)
2021: (4.0%)
2020: (0%)
18.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (267.3%)
2020: (0%)
0.5 10.2%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (203.6x)
79.0%
PS (0.33x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
92.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (10.3k)
2023: (10.4k)
2022: (11.2k)
30.0%
Giá 12T trước (4.1k)
24T (5.2k)
36T (4.5k)
87.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.4%)
Nợ/VốnCSH (21.0%)
ThanhToánHiệnHành (536.2%)
ThanhToánNhanh (389.7%)
ThanhToánTiềnMặt (46.0%)
3.8 61.4%
Beta (1.8x)
71.7%
TB12T (24,457)
TB12T/KLNY (0.2%)
72.2%
+/-% 6T (21.3%)
12T (38.7%)
24T (9.4%)
36T (26.4%)
60T (95.2%)
4.2 2.8
118/ CEN   2.6 (0.2) 9.5%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
12.3%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0%)
13.2%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0%)
78.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (67.4%)
2021: (46.5%)
2020: (13.8%)
62.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (10,700%)
2022: (0%)
2021: (975.7%)
2020: (0%)
0.6 9.7%
PE (240x)
2023: (0x)
2022: (0x)
51.3%
PS (0.63x)
2023: (1.4x)
2022: (0.4x)
92.1%
PB: (0.2x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
99.7%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (10.5k)
36T (7.7k)
99.4%
Nợ/TổngTàiSản (0.5%)
Nợ/VốnCSH (0.5%)
ThanhToánHiệnHành (9,048.3%)
ThanhToánNhanh (1,656.0%)
ThanhToánTiềnMặt (865.7%)
4.7 93.6%
Beta (3.0x)
95.0%
TB12T (636,587)
TB12T/KLNY (2.9%)
0.2%
+/-% 6T (-58.6%)
12T (-62.5%)
24T (-77.1%)
36T (-68.7%)
60T (-81.6%)
2.3 2.5
119/ TLH   8.3 (0.0) 14.2%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
12.8%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
13.6%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
85.7%
TT DOANH THU (21%)
2023: (15.6%)
2022: (14.7%)
2021: (13.7%)
2020: (0%)
20.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (482.9%)
2020: (0%)
0.7 13.0%
PE (0x)
2023: (235.1x)
2022: (102.8x)
90.9%
PS (0.15x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
92.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.6k)
2023: (16.6k)
2022: (18.7k)
62.6%
Giá 12T trước (7.6k)
24T (7.2k)
36T (15.2k)
32.6%
Nợ/TổngTàiSản (57.0%)
Nợ/VốnCSH (132.8%)
ThanhToánHiệnHành (152.2%)
ThanhToánNhanh (40.9%)
ThanhToánTiềnMặt (5.0%)
3.5 69.1%
Beta (1.9x)
92.5%
TB12T (1,058,011)
TB12T/KLNY (0.9%)
45.5%
+/-% 6T (2.9%)
12T (8.0%)
24T (14.6%)
36T (-45.6%)
60T (129.6%)
3.8 2.7
120/ SGI   14.4 (0) 71.4%
EPS (1.1k)
2023: (1.6k)
2022: (4.0k)
57.8%
ROA (2%)
2023: (2.6%)
2022: (7.3%)
47.6%
ROE (3%)
2023: (4.2%)
2022: (11.2%)
5.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
50.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (280.0%)
2021: (80.0%)
2020: (0%)
2.9 77.6%
PE (13.6x)
2023: (9.7x)
2022: (4.4x)
45.6%
PS (0.78x)
2023: (0.9x)
2022: (0.8x)
92.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (37.1k)
2023: (37.9k)
2022: (36k)
89.7%
Giá 12T trước (17.3k)
24T (19.9k)
36T (29.2k)
71.3%
Nợ/TổngTàiSản (35.8%)
Nợ/VốnCSH (55.9%)
ThanhToánHiệnHành (238.9%)
ThanhToánNhanh (223.6%)
ThanhToánTiềnMặt (33.9%)
4.9 70.7%
Beta (1.9x)
40.0%
TB12T (5,943)
TB12T/KLNY (0.0%)
6.3%
+/-% 6T (-9.5%)
12T (-17.5%)
24T (-28.0%)
36T (-51.0%)
60T (-51.0%)
0.8 2.9
121/ AAT   4.4 (0) 38.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (1.4k)
52.4%
ROA (1%)
2023: (1.1%)
2022: (8.5%)
43.3%
ROE (2%)
2023: (1.6%)
2022: (12.2%)
54.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (103.2%)
2021: (64.8%)
2020: (0%)
51.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (209.0%)
2021: (105.3%)
2020: (0%)
2.2 59.3%
PE (19.9x)
2023: (29.6x)
2022: (3.2x)
62.7%
PS (0.46x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
91.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.6k)
2022: (11.5k)
96.8%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (8.2k)
36T (14.9k)
74.0%
Nợ/TổngTàiSản (28.0%)
Nợ/VốnCSH (38.9%)
ThanhToánHiệnHành (350.1%)
ThanhToánNhanh (333.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.4%)
5.0 51.9%
Beta (1.5x)
85.2%
TB12T (384,604)
TB12T/KLNY (0.5%)
2.8%
+/-% 6T (-9.9%)
12T (-27.9%)
24T (-46.6%)
36T (-70.7%)
60T (-52.1%)
1.2 2.8
122/ LSS   13.4 (0.2) 53.5%
EPS (1.4k)
2023: (1.1k)
2022: (0.6k)
49.2%
ROA (3%)
2023: (2.9%)
2022: (1.6%)
41.5%
ROE (6%)
2023: (4.7%)
2022: (2.4%)
77.1%
TT DOANH THU (37%)
2023: (15.1%)
2022: (0%)
2021: (45.3%)
2020: (0%)
95.3%
TT LOI NHUAN (161%)
2023: (105.1%)
2022: (17.7%)
2021: (82.7%)
2020: (0%)
2.3 70.4%
PE (9.6x)
2023: (9.6x)
2022: (10.7x)
72.0%
PS (0.40x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
91.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (23.4k)
2023: (22.9k)
2022: (23.3k)
25.1%
Giá 12T trước (11.8k)
24T (8.3k)
36T (10.1k)
32.5%
Nợ/TổngTàiSản (46.3%)
Nợ/VốnCSH (86.2%)
ThanhToánHiệnHành (128.6%)
ThanhToánNhanh (24.9%)
ThanhToánTiềnMặt (2.3%)
3.6 74.6%
Beta (2.0x)
93.5%
TB12T (923,863)
TB12T/KLNY (1.2%)
82.5%
+/-% 6T (32.2%)
12T (13.4%)
24T (61.5%)
36T (32.3%)
60T (190.0%)
4.8 3.5
123/ DMN   5.3 (0) 45.0%
EPS (0.8k)
2023: (0.6k)
2022: (0.8k)
40.9%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.7%)
48.4%
ROE (6%)
2023: (4.7%)
2022: (7.1%)
66.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (12.6%)
2022: (56.5%)
2021: (8.5%)
2020: (0%)
33.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (53.0%)
2021: (14.8%)
2020: (0%)
2.2 85.8%
PE (6.8x)
2023: (9.1x)
2022: (6.0x)
95.0%
PS (0.08x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.8k)
2023: (12.1k)
2022: (11.7k)
93.6%
Giá 12T trước (7.6k)
24T (8.5k)
36T (10.4k)
16.6%
Nợ/TổngTàiSản (76.1%)
Nợ/VốnCSH (317.5%)
ThanhToánHiệnHành (121.8%)
ThanhToánNhanh (108.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
4.9 96.0%
Beta (3.2x)
40.9%
TB12T (2,440)
TB12T/KLNY (0.0%)
5.4%
+/-% 6T (-3.6%)
12T (-30.3%)
24T (-37.7%)
36T (-49.0%)
60T (-49.0%)
1.3 2.8
124/ TPC   5.9 (0) 14.9%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.7k)
14.0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.3%)
14.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (4.5%)
56.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.3%)
2021: (3.2%)
2020: (11.2%)
7.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (3.4%)
0.7 26.5%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (9.5x)
82.8%
PS (0.25x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
91.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (13.5k)
2022: (15.8k)
82.7%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (9k)
36T (7.9k)
51.7%
Nợ/TổngTàiSản (35.9%)
Nợ/VốnCSH (55.9%)
ThanhToánHiệnHành (145%)
ThanhToánNhanh (114.8%)
ThanhToánTiềnMặt (4.0%)
4.5 48.5%
Beta (1.4x)
61.1%
TB12T (16,341)
TB12T/KLNY (0.1%)
20.5%
+/-% 6T (14.5%)
12T (-7.5%)
24T (-32.3%)
36T (-22.6%)
60T (-27.4%)
1.3 2.2
125/ HHN   1.7 (0) 57.4%
EPS (1.9k)
2022: (0.2k)
2021: (1.8k)
67.4%
ROA (8%)
2022: (1.1%)
2021: (8.8%)
57.3%
ROE (10%)
2022: (1.6%)
2021: (12.0%)
29.0%
TT DOANH THU (3%)
2022: (6.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
77.6%
TT LOI NHUAN (719%)
2022: (0%)
2021: (3,646.4%)
2020: (4.6%)
2019: (0%)
3.0 81.0%
PE (0.9x)
2022: (37.0x)
2021: (3.4x)
78.0%
PS (0.08x)
2022: (0.4x)
2021: (0.3x)
91.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (17.7k)
2022: (14.5k)
2021: (15k)
99.9%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (6.0k)
36T (6.0k)
81.5%
Nợ/TổngTàiSản (27.2%)
Nợ/VốnCSH (37.3%)
ThanhToánHiệnHành (272.5%)
ThanhToánNhanh (272.5%)
ThanhToánTiềnMặt (115.0%)
5.0 46.3%
Beta (1.4x)
6.4%
TB12T (5)
TB12T/KLNY (0.0%)
0.3%
+/-% 6T (-37.0%)
12T (-79.8%)
24T (-71.8%)
36T (-71.8%)
60T (-71.7%)
0.1 2.7
126/ ASM   12.1 (0.1) 49.8%
EPS (0.5k)
2023: (0.6k)
2022: (1.9k)
38.8%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (3.3%)
39.9%
ROE (2%)
2023: (2.5%)
2022: (8.0%)
8.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (20.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
28.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (4.7%)
2021: (26.3%)
2020: (0%)
2.1 59.4%
PE (25.9x)
2023: (17.9x)
2022: (4.1x)
76.1%
PS (0.36x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
91.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (23.5k)
2023: (23.3k)
2022: (23.3k)
47.1%
Giá 12T trước (10.6k)
24T (13.4k)
36T (9.6k)
36.1%
Nợ/TổngTàiSản (61.0%)
Nợ/VốnCSH (156.6%)
ThanhToánHiệnHành (137.4%)
ThanhToánNhanh (81.9%)
ThanhToánTiềnMặt (8.2%)
4.0 72.6%
Beta (2.0x)
96.7%
TB12T (3,744,660)
TB12T/KLNY (1.1%)
67.1%
+/-% 6T (21.6%)
12T (14.6%)
24T (-9.1%)
36T (26.6%)
60T (188.6%)
4.5 3.5
127/ SDG   16.8 (0) 66.2%
EPS (0.5k)
2023: (1.9k)
2022: (3.4k)
42.5%
ROA (1%)
2023: (2.0%)
2022: (3.5%)
41.2%
ROE (1%)
2023: (4.7%)
2022: (6.9%)
34.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (9.8%)
2021: (0%)
2020: (33.6%)
45.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (74.0%)
2021: (0%)
2020: (37.6%)
2.4 63.6%
PE (36.5x)
2023: (8.9x)
2022: (5.9x)
91.2%
PS (0.13x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (34.0k)
2023: (39.6k)
2022: (48.3k)
72.6%
Giá 12T trước (13.5k)
24T (26.8k)
36T (28.3k)
28.5%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.2%)
ThanhToánHiệnHành (117.6%)
ThanhToánNhanh (92.3%)
ThanhToánTiềnMặt (3.2%)
4.7 85.7%
Beta (2.4x)
30.4%
TB12T (887)
TB12T/KLNY (0.0%)
35.5%
+/-% 6T (20.9%)
12T (24.2%)
24T (-37.4%)
36T (-40.7%)
60T (1.6%)
2.3 3.1
128/ TLD   5.2 (-0.0) 24.3%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.2k)
29.9%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (1.3%)
24.1%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (1.7%)
65.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.9%)
2021: (10.1%)
2020: (11.3%)
14.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (45.2%)
1.3 27.9%
PE (48.2x)
2023: (85.1x)
2022: (15.5x)
46.5%
PS (1.15x)
2023: (1.3x)
2022: (0.4x)
91.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.6k)
2022: (10.6k)
45.0%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (5.1k)
36T (5.5k)
68.1%
Nợ/TổngTàiSản (24.9%)
Nợ/VốnCSH (33.1%)
ThanhToánHiệnHành (346.5%)
ThanhToánNhanh (133.9%)
ThanhToánTiềnMặt (7.6%)
3.2 50.2%
Beta (1.5x)
86.7%
TB12T (471,067)
TB12T/KLNY (0.6%)
44.1%
+/-% 6T (1.0%)
12T (27.3%)
24T (3.0%)
36T (-4.3%)
60T (0.1%)
3.2 2.5
129/ NSH   6.3 (-0.1) 22.6%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.2k)
19.6%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
22.0%
ROE (1%)
2023: (0.4%)
2022: (1.5%)
26.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (6.0%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
35.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9.5%)
2020: (128.3%)
1.0 21.8%
PE (80x)
2023: (105.4x)
2022: (25.5x)
93.6%
PS (0.13x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.4k)
2023: (11.4k)
2022: (11.4k)
55.3%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (5.9k)
36T (8.2k)
9.7%
Nợ/TổngTàiSản (72.9%)
Nợ/VốnCSH (269.5%)
ThanhToánHiệnHành (115.7%)
ThanhToánNhanh (14.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
2.9 77.9%
Beta (2.1x)
78.0%
TB12T (80,166)
TB12T/KLNY (0.4%)
63.8%
+/-% 6T (39.1%)
12T (12.3%)
24T (8.5%)
36T (-22.0%)
60T (137.0%)
4.3 2.7
130/ TCD   7.0 (0.1) 40.8%
EPS (0.2k)
2023: (0.4k)
2022: (1.2k)
39.6%
ROA (1%)
2023: (1.3%)
2022: (3.1%)
41.3%
ROE (2%)
2023: (3.2%)
2022: (8.3%)
41.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9.1%)
2020: (67.7%)
48.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (149.8%)
2020: (66.0%)
1.9 60.3%
PE (30.6x)
2023: (15.3x)
2022: (3.8x)
48.6%
PS (1.16x)
2023: (1.0x)
2022: (0.4x)
91.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.4k)
2022: (14.8k)
69.2%
Giá 12T trước (8.5k)
24T (7.8k)
36T (6.3k)
38.0%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (137.0%)
ThanhToánHiệnHành (147.1%)
ThanhToánNhanh (132.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
4.0 77.4%
Beta (2.1x)
94.0%
TB12T (2,365,866)
TB12T/KLNY (0.8%)
35.8%
+/-% 6T (6.5%)
12T (-17.5%)
24T (-9.6%)
36T (11.2%)
60T (37.0%)
3.5 3.2
131/ BKC   6.5 (0) 34.3%
EPS (0.5k)
2023: (0.4k)
2022: (0.3k)
35.5%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (0.8%)
32.9%
ROE (3%)
2023: (2.8%)
2022: (1.7%)
84.8%
TT DOANH THU (55%)
2023: (83.1%)
2022: (0%)
2021: (76.1%)
2020: (0%)
52.7%
TT LOI NHUAN (144%)
2023: (72.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.7 47.2%
PE (12.3x)
2023: (15.8x)
2022: (26.1x)
80.0%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.3x)
91.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (15.6k)
2022: (15.2k)
68.5%
Giá 12T trước (8.6k)
24T (6.6k)
36T (5.8k)
39.6%
Nợ/TổngTàiSản (52.5%)
Nợ/VốnCSH (110.6%)
ThanhToánHiệnHành (164.5%)
ThanhToánNhanh (65.6%)
ThanhToánTiềnMặt (5.4%)
4.4 49.9%
Beta (1.5x)
32.9%
TB12T (1,159)
TB12T/KLNY (0.0%)
26.5%
+/-% 6T (-4.4%)
12T (-24.4%)
24T (-1.5%)
36T (12.1%)
60T (12.1%)
1.0 2.4
132/ VTJ   4 (0) 29.0%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
49.8%
ROA (3%)
2023: (3.7%)
2022: (1.1%)
34.9%
ROE (4%)
2023: (4.0%)
2022: (1.2%)
28.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4.6%)
2020: (6.6%)
49.5%
TT LOI NHUAN (28%)
2023: (255.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 52.8%
PE (12.1x)
2023: (10.4x)
2022: (40.0x)
4.6%
PS (7.71x)
2023: (6.7x)
2022: (1,000x)
91.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (8.5k)
2023: (8.5k)
2022: (8.2k)
45.5%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (3.9k)
36T (4.3k)
65.8%
Nợ/TổngTàiSản (15.5%)
Nợ/VốnCSH (18.3%)
ThanhToánHiệnHành (91.3%)
ThanhToánNhanh (91.3%)
ThanhToánTiềnMặt (87.9%)
2.6 60.1%
Beta (1.7x)
35.9%
TB12T (1,470)
TB12T/KLNY (0.0%)
48.5%
+/-% 6T (14.3%)
12T (29.0%)
24T (2.6%)
36T (-7.0%)
60T (-11.1%)
2.4 2.3
133/ EVG   7.1 (-0.0) 24.9%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
30.6%
ROA (1%)
2023: (0.9%)
2022: (1.0%)
24.8%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.0%)
75.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (31.9%)
2021: (26.0%)
2020: (31.3%)
97.5%
TT LOI NHUAN (44%)
2023: (21.1%)
2022: (8.4%)
2021: (21.7%)
2020: (6.5%)
1.3 26.7%
PE (45.1x)
2023: (39.5x)
2022: (28.0x)
41.6%
PS (1.64x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
91.1%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.2k)
2022: (12.1k)
47.3%
Giá 12T trước (6.2k)
24T (5.8k)
36T (8.8k)
74.3%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.6%)
ThanhToánHiệnHành (434.1%)
ThanhToánNhanh (280.0%)
ThanhToánTiềnMặt (17%)
3.2 87.6%
Beta (2.5x)
96.6%
TB12T (2,726,393)
TB12T/KLNY (1.3%)
72.0%
+/-% 6T (33.5%)
12T (15.9%)
24T (24.1%)
36T (-17.6%)
60T (257.8%)
4.7 3.1
134/ DTA   4.4 (0.0) 26.7%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.5k)
23.7%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (1.1%)
27.9%
ROE (1%)
2023: (0.7%)
2022: (4%)
44.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (20.5%)
2021: (129.4%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 33.6%
PE (39.5x)
2023: (73.2x)
2022: (11.2x)
47.1%
PS (0.72x)
2023: (1.0x)
2022: (0.7x)
91.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (11.2k)
2022: (11.2k)
97.0%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (8.8k)
36T (9.5k)
8.4%
Nợ/TổngTàiSản (70.4%)
Nợ/VốnCSH (238.1%)
ThanhToánHiệnHành (68.6%)
ThanhToánNhanh (15.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
3.1 61.9%
Beta (1.8x)
69.5%
TB12T (28,531)
TB12T/KLNY (0.2%)
3.0%
+/-% 6T (-18.4%)
12T (-38.6%)
24T (-50.8%)
36T (-54.3%)
60T (-23.1%)
1.1 1.8
135/ ASP   4.6 (-0.1) 10.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
8.9%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.6%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.3%)
63.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.2%)
2021: (24.8%)
2020: (2.2%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 11.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (127.3x)
97.8%
PS (0.05x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (9.7k)
2023: (10.5k)
2022: (13.1k)
87.5%
Giá 12T trước (6.3k)
24T (5.9k)
36T (7.2k)
11.6%
Nợ/TổngTàiSản (81.3%)
Nợ/VốnCSH (433.6%)
ThanhToánHiệnHành (72.0%)
ThanhToánNhanh (63.8%)
ThanhToánTiềnMặt (6.2%)
3.8 33.6%
Beta (1.1x)
74.8%
TB12T (76,273)
TB12T/KLNY (0.2%)
10.2%
+/-% 6T (-6.9%)
12T (-25.5%)
24T (-19.7%)
36T (-35.1%)
60T (-3.1%)
0.9 1.7
136/ KSD   3.8 (0) 17.0%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
17.8%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
17.0%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
54.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (49.6%)
2021: (465.9%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 11.0%
PE (380x)
2023: (280.5x)
2022: (449.0x)
46.8%
PS (0.89x)
2023: (0.8x)
2022: (0.7x)
90.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.0k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
88.0%
Giá 12T trước (6.5k)
24T (7k)
36T (3.9k)
96.8%
Nợ/TổngTàiSản (7.3%)
Nợ/VốnCSH (7.8%)
ThanhToánHiệnHành (870.6%)
ThanhToánNhanh (778.1%)
ThanhToánTiềnMặt (350.3%)
4.5 38.4%
Beta (1.2x)
64.3%
TB12T (14,544)
TB12T/KLNY (0.1%)
12.3%
+/-% 6T (5.6%)
12T (-41.5%)
24T (-45.7%)
36T (-2.6%)
60T (-40.6%)
0.9 2.1
137/ BTB   5.9 (0) 21.0%
EPS (0.1k)
2022: (0.4k)
2021: (0k)
20.3%
ROA (1%)
2022: (1.5%)
2021: (0%)
19.1%
ROE (1%)
2022: (3.0%)
2021: (0%)
67.9%
TT DOANH THU (19%)
2022: (11.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (7.4%)
6.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (1.0%)
1.0 28.4%
PE (45.4x)
2022: (13.6x)
2021: (0x)
68.1%
PS (0.28x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
90.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (14.9k)
2022: (14.9k)
2021: (14.4k)
65.1%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (6.9k)
36T (6.5k)
24.5%
Nợ/TổngTàiSản (39.9%)
Nợ/VốnCSH (66.4%)
ThanhToánHiệnHành (20.5%)
ThanhToánNhanh (8.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
3.1 85.5%
Beta (2.4x)
31.5%
TB12T (817)
TB12T/KLNY (0.0%)
35.6%
+/-% 6T (15.7%)
12T (7.3%)
24T (-14.5%)
36T (-9.2%)
60T (-21.3%)
2.3 2.1
138/ HAS   10.0 (0) 14.4%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
13.8%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
14.2%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.5%)
12.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (29.9%)
2020: (0%)
25.1%
TT LOI NHUAN (2,525%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 14.3%
PE (0x)
2023: (174.6x)
2022: (78.0x)
60.4%
PS (0.64x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
90.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (17.1k)
2023: (17.4k)
2022: (17.6k)
67.9%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (11.3k)
36T (12.1k)
69.1%
Nợ/TổngTàiSản (34.5%)
Nợ/VốnCSH (52.7%)
ThanhToánHiệnHành (269.3%)
ThanhToánNhanh (239.4%)
ThanhToánTiềnMặt (12.7%)
3.9 67.5%
Beta (1.9x)
40.8%
TB12T (1,907)
TB12T/KLNY (0.0%)
46.9%
+/-% 6T (34.0%)
12T (9.3%)
24T (-14.7%)
36T (-20.4%)
60T (40.8%)
2.7 2.4
139/ SID   12.1 (0) 27.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.7k)
30.0%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (2.9%)
22.8%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (3.1%)
57.5%
TT DOANH THU (11%)
2023: (17.4%)
2022: (1.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
36.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (123.2%)
2021: (0%)
2020: (0.2%)
1.3 27.6%
PE (134.4x)
2023: (471.9x)
2022: (10.2x)
3.3%
PS (13.90x)
2023: (14.4x)
2022: (10.0x)
90.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (23.6k)
2023: (23.4k)
2022: (23.4k)
63.4%
Giá 12T trước (12.3k)
24T (11.9k)
36T (13.1k)
98.2%
Nợ/TổngTàiSản (5.6%)
Nợ/VốnCSH (6.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,935.4%)
ThanhToánNhanh (1,930.7%)
ThanhToánTiềnMặt (347.8%)
3.3 79.0%
Beta (2.2x)
41.1%
TB12T (7,953)
TB12T/KLNY (0.0%)
27.2%
+/-% 6T (-0.8%)
12T (-1.6%)
24T (1.7%)
36T (-7.6%)
60T (-19.3%)
1.9 2.2
140/ TB8   9.9 (0) 70.9%
EPS (2.3k)
2022: (1.8k)
2021: (1.5k)
53.6%
ROA (4%)
2022: (3.0%)
2021: (2.7%)
75%
ROE (14%)
2022: (11.7%)
2021: (9.8%)
76.9%
TT DOANH THU (4%)
2022: (4.2%)
2021: (16.5%)
2020: (10.7%)
2019: (0%)
71.6%
TT LOI NHUAN (23%)
2022: (23.6%)
2021: (0%)
2020: (78.6%)
2019: (0%)
3.4 98.1%
PE (4.4x)
2022: (3.7x)
2021: (3.3x)
99.6%
PS (0.04x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
90.7%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.1k)
2022: (15.7k)
2021: (15.2k)
19.0%
Giá 12T trước (9.5k)
24T (4.9k)
36T (4.9k)
30.9%
Nợ/TổngTàiSản (74.5%)
Nợ/VốnCSH (292.3%)
ThanhToánHiệnHành (123.6%)
ThanhToánNhanh (103.3%)
ThanhToánTiềnMặt (11.0%)
4.5 0%
Beta (-0.2x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
73.2%
+/-% 6T (4.2%)
12T (4.2%)
24T (103.6%)
36T (103.6%)
60T (103.6%)
1.3 3.1
141/ TVN   7.5 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (29.1%)
2020: (0%)
37.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (48.0%)
2020: (32.2%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
91.4%
PS (0.17x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
90.6%
PB: (0.6x)
GiáSS : (13.7k)
2023: (13.7k)
2022: (14.6k)
57.1%
Giá 12T trước (6.0k)
24T (7.6k)
36T (14.4k)
25.5%
Nợ/TổngTàiSản (63.3%)
Nợ/VốnCSH (172.6%)
ThanhToánHiệnHành (99.3%)
ThanhToánNhanh (56.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.1%)
2.7 64.2%
Beta (1.8x)
72.6%
TB12T (431,881)
TB12T/KLNY (0.1%)
46.8%
+/-% 6T (22.2%)
12T (28.7%)
24T (1.3%)
36T (-46.3%)
60T (11.0%)
3.3 2.0
142/ LCM   1.8 (0) 17.2%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
30.7%
ROA (2%)
2023: (2.2%)
2022: (0%)
22.2%
ROE (3%)
2023: (2.6%)
2022: (0%)
95.6%
TT DOANH THU (261%)
2023: (212.5%)
2022: (67.9%)
2021: (0%)
2020: (2.9%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.2 37.6%
PE (12.9x)
2023: (19.6x)
2022: (0x)
32.7%
PS (0.78x)
2023: (1.2x)
2022: (3.5x)
90.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (5k)
2023: (5.0k)
2022: (4.8k)
90.5%
Giá 12T trước (3k)
24T (2.5k)
36T (2.6k)
75.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.2%)
Nợ/VốnCSH (20.8%)
ThanhToánHiệnHành (200.2%)
ThanhToánNhanh (199.7%)
ThanhToánTiềnMặt (20.9%)
4.4 85.6%
Beta (2.4x)
88.4%
TB12T (271,520)
TB12T/KLNY (1.1%)
17.8%
+/-% 6T (-30.8%)
12T (-40%)
24T (-29.1%)
36T (-29.4%)
60T (190.3%)
2.8 2.8
143/ VNX   12 (0) 86.3%
EPS (30.6k)
2022: (12.4k)
2021: (1.2k)
84.5%
ROA (31%)
2022: (21.7%)
2021: (2.9%)
83.1%
ROE (55%)
2022: (36.6%)
2021: (5.3%)
59.4%
TT DOANH THU (78%)
2022: (529.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
59.1%
TT LOI NHUAN (147%)
2022: (915.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.3 90.4%
PE (0.4x)
2022: (1.1x)
2021: (11.6x)
78.9%
PS (0.06x)
2022: (0.1x)
2021: (0.8x)
90.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (55.3k)
2022: (33.9k)
2021: (22.9k)
85.2%
Giá 12T trước (12k)
24T (19.4k)
36T (23.0k)
70.4%
Nợ/TổngTàiSản (43.8%)
Nợ/VốnCSH (77.8%)
ThanhToánHiệnHành (218.3%)
ThanhToánNhanh (193.3%)
ThanhToánTiềnMặt (106.0%)
5.0 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
13.3%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-38.0%)
36T (-47.7%)
60T (-27.8%)
0.0 3.1
144/ TVC   10.3 (0.1) 52.2%
EPS (2.6k)
2023: (2.1k)
2022: (0k)
64.1%
ROA (15%)
2023: (12.5%)
2022: (0%)
56.1%
ROE (16%)
2023: (14.0%)
2022: (0%)
86.8%
TT DOANH THU (44%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (179.5%)
2020: (165.1%)
58.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (419.8%)
2020: (253.4%)
2.8 74.2%
PE (3.9x)
2023: (3.0x)
2022: (0x)
6.5%
PS (8.74x)
2023: (11.5x)
2022: (3.5x)
90.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.3k)
2023: (14.9k)
2022: (12.8k)
39.6%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (7.8k)
36T (15.3k)
99.2%
Nợ/TổngTàiSản (3.6%)
Nợ/VốnCSH (3.7%)
ThanhToánHiệnHành (3,075.3%)
ThanhToánNhanh (3,075.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1,152.1%)
4.0 58.0%
Beta (1.6x)
89.2%
TB12T (767,675)
TB12T/KLNY (0.6%)
65.2%
+/-% 6T (77.2%)
12T (53.0%)
24T (29.5%)
36T (-33.9%)
60T (1.7%)
4.2 3.7
145/ ABC   14.7 (-0.1) 73.3%
EPS (1.0k)
2023: (1.3k)
2022: (38.1k)
73.9%
ROA (3%)
2023: (4.1%)
2022: (103.4%)
64.8%
ROE (4%)
2023: (5.3%)
2022: (141.2%)
18.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (47.0%)
18.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (223.5%)
2020: (0%)
3.6 79.8%
PE (14.9x)
2023: (10.3x)
2022: (0.2x)
83.1%
PS (0.27x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
90.3%
PB: (0.6x)
GiáSS : (24.5k)
2023: (24.4k)
2022: (27.0k)
37.4%
Giá 12T trước (14.8k)
24T (7.7k)
36T (11.7k)
74.1%
Nợ/TổngTàiSản (25.8%)
Nợ/VốnCSH (34.8%)
ThanhToánHiệnHành (334.8%)
ThanhToánNhanh (334.1%)
ThanhToánTiềnMặt (11.3%)
4.8 49.3%
Beta (1.4x)
68.3%
TB12T (28,055)
TB12T/KLNY (0.1%)
58.1%
+/-% 6T (3.7%)
12T (-4.3%)
24T (83.4%)
36T (21.8%)
60T (77.7%)
3.4 3.9
146/ CMM   10 (0) 60.2%
EPS (1.3k)
2023: (0.8k)
2022: (1.9k)
53.0%
ROA (3%)
2023: (1.6%)
2022: (4.8%)
56.6%
ROE (7%)
2023: (4.4%)
2022: (11.1%)
65.3%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (19.2%)
2021: (42.8%)
2020: (0%)
34.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (68.1%)
2021: (13.8%)
2020: (0%)
2.8 89.2%
PE (7.7x)
2023: (8.3x)
2022: (4.3x)
81.3%
PS (0.25x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
90.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (18.3k)
2023: (17.8k)
2022: (17.0k)
45.8%
Giá 12T trước (9.5k)
24T (8.4k)
36T (9.2k)
18.8%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.2%)
ThanhToánHiệnHành (124.9%)
ThanhToánNhanh (55.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.5%)
4.3 80.0%
Beta (2.2x)
62.8%
TB12T (30,544)
TB12T/KLNY (0.1%)
59.8%
+/-% 6T (52.3%)
12T (4.2%)
24T (17.9%)
36T (7.6%)
60T (7.6%)
3.9 3.7
147/ SSM   6.7 (0) 25.3%
EPS (0.8k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
24.5%
ROA (2%)
2023: (1.0%)
2022: (0%)
28.2%
ROE (7%)
2023: (2.5%)
2022: (0%)
27.7%
TT DOANH THU (14%)
2023: (0%)
2022: (5.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
19.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (163.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 44.7%
PE (8.9x)
2023: (17.8x)
2022: (0x)
86.4%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
90.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (10.8k)
2022: (10.6k)
47.2%
Giá 12T trước (6.5k)
24T (5.5k)
36T (6.6k)
26.8%
Nợ/TổngTàiSản (69.1%)
Nợ/VốnCSH (223.7%)
ThanhToánHiệnHành (128.4%)
ThanhToánNhanh (53.9%)
ThanhToánTiềnMặt (9.6%)
3.7 8.6%
Beta (0.4x)
23.4%
TB12T (336)
TB12T/KLNY (0.0%)
58.5%
+/-% 6T (42.6%)
12T (3.1%)
24T (21.8%)
36T (1.5%)
60T (9.8%)
1.3 2.1
148/ VLG   7.3 (0) 35.8%
EPS (1.4k)
2023: (0.7k)
2022: (0k)
53.1%
ROA (10%)
2023: (5.3%)
2022: (0%)
42.8%
ROE (13%)
2023: (6.7%)
2022: (0%)
19.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (125.5%)
2020: (0%)
43.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (49.2%)
2020: (72.1%)
2.1 70.9%
PE (5.2x)
2023: (5.1x)
2022: (0x)
65.9%
PS (0.76x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
90.1%
PB: (0.7x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (10.5k)
2022: (9.8k)
15.0%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (5.6k)
36T (5.1k)
78.8%
Nợ/TổngTàiSản (22.7%)
Nợ/VốnCSH (29.3%)
ThanhToánHiệnHành (234.9%)
ThanhToánNhanh (234.9%)
ThanhToánTiềnMặt (53.4%)
4.2 73.1%
Beta (2.0x)
67.1%
TB12T (20,549)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.2%
+/-% 6T (94.7%)
12T (94.7%)
24T (32.4%)
36T (45.8%)
60T (80.2%)
4.6 3.6
149/ NST   9.6 (0) 52.6%
EPS (1.3k)
2023: (1k)
2022: (0.6k)
58.5%
ROA (6%)
2023: (3.0%)
2022: (2.5%)
48.7%
ROE (8%)
2023: (6.3%)
2022: (4.1%)
66.8%
TT DOANH THU (29%)
2023: (24.0%)
2022: (0%)
2021: (2.4%)
2020: (0%)
76.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (58.3%)
2022: (11.7%)
2021: (615.5%)
2020: (0%)
2.6 81.9%
PE (7.5x)
2023: (7.0x)
2022: (9.1x)
91.7%
PS (0.14x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
90.1%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.5k)
2023: (16.1k)
2022: (15.7k)
20.2%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (6.5k)
36T (7.2k)
82.0%
Nợ/TổngTàiSản (23.6%)
Nợ/VốnCSH (30.9%)
ThanhToánHiệnHành (303.4%)
ThanhToánNhanh (211.7%)
ThanhToánTiềnMặt (88.7%)
4.9 44.3%
Beta (1.3x)
46.9%
TB12T (3,633)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.7%
+/-% 6T (33.3%)
12T (34.6%)
24T (48.9%)
36T (33.6%)
60T (-12.9%)
3.4 3.6
150/ NDX   6.1 (0) 38.5%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (1.0k)
46.6%
ROA (1%)
2023: (1.8%)
2022: (4.1%)
41.3%
ROE (2%)
2023: (3.3%)
2022: (7.4%)
52.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (47.1%)
2021: (128.4%)
2020: (0%)
39.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (82.5%)
2021: (0%)
2020: (9.9%)
2.1 60.4%
PE (21.8x)
2023: (15.5x)
2022: (5.2x)
61.4%
PS (0.63x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
90.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (12.4k)
2022: (12.9k)
65.9%
Giá 12T trước (6.3k)
24T (6.0k)
36T (6.9k)
51.2%
Nợ/TổngTàiSản (45.5%)
Nợ/VốnCSH (83.5%)
ThanhToánHiệnHành (158.6%)
ThanhToánNhanh (153.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
4.4 11.0%
Beta (0.5x)
70.8%
TB12T (22,172)
TB12T/KLNY (0.2%)
22.6%
+/-% 6T (-4.7%)
12T (-3.2%)
24T (1.2%)
36T (-11.2%)
60T (-30.0%)
0.9 2.5
151/ ICG   8.5 (0) 11.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.4%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
11.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.6%)
20.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (159.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
26.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2.0%)
2020: (0.4%)
0.5 13.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (60.4x)
2.7%
PS (26.02x)
2023: (23.0x)
2022: (9.2x)
89.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (14.5k)
2022: (15.4k)
53.6%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (7.3k)
36T (7.2k)
43.0%
Nợ/TổngTàiSản (46.7%)
Nợ/VốnCSH (87.5%)
ThanhToánHiệnHành (135.2%)
ThanhToánNhanh (34.1%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
1.2 37.6%
Beta (1.2x)
59.0%
TB12T (12,402)
TB12T/KLNY (0.1%)
46.2%
+/-% 6T (9.5%)
12T (-3.6%)
24T (10.6%)
36T (12.4%)
60T (32.7%)
2.3 1.4
152/ PPY   9.2 (0) 67.6%
EPS (1.2k)
2023: (1.1k)
2022: (2.9k)
62.2%
ROA (3%)
2023: (2.7%)
2022: (8.1%)
65.5%
ROE (7%)
2023: (6.8%)
2022: (15.4%)
89.4%
TT DOANH THU (4%)
2023: (4.2%)
2022: (108.7%)
2021: (37.8%)
2020: (0%)
42.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (46.9%)
2021: (72.5%)
2020: (0%)
3.3 93.6%
PE (7.6x)
2023: (7.5x)
2022: (2.3x)
100%
PS (0.02x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
89.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.0k)
2023: (16.7k)
2022: (18.5k)
48.7%
Giá 12T trước (9.1k)
24T (7.5k)
36T (9.1k)
21.0%
Nợ/TổngTàiSản (64.7%)
Nợ/VốnCSH (183.1%)
ThanhToánHiệnHành (106.3%)
ThanhToánNhanh (48.2%)
ThanhToánTiềnMặt (6.1%)
4.7 17.1%
Beta (0.7x)
41.0%
TB12T (2,129)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.6%
+/-% 6T (8.8%)
12T (1.0%)
24T (22.5%)
36T (1.4%)
60T (1.2%)
1.3 3.1
153/ RCD   1.8 (0) 12.6%
EPS (0.2k)
2021: (0k)
2020: (0k)
12.9%
ROA (1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
12.8%
ROE (2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.6 36.3%
PE (7.5x)
2021: (0x)
2020: (0x)
5.6%
PS (17.19x)
2021: (12.0x)
2020: (3.5x)
89.8%
PB: (0.2x)
GiáSS : (10.7k)
2021: (10.5k)
2020: (10.8k)
92.9%
Giá 12T trước (2.1k)
24T (3k)
36T (5.2k)
72.6%
Nợ/TổngTàiSản (39.0%)
Nợ/VốnCSH (64.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,493.5%)
ThanhToánNhanh (1,493.5%)
ThanhToánTiềnMặt (7.1%)
3.7 58.7%
Beta (1.7x)
49.0%
TB12T (2,670)
TB12T/KLNY (0.1%)
6.3%
+/-% 6T (0%)
12T (-14.3%)
24T (-40%)
36T (-65.4%)
60T (-88.3%)
0.7 1.7
154/ MST   5.8 (0) 54.7%
EPS (1.1k)
2023: (0.9k)
2022: (1.1k)
71.0%
ROA (5%)
2023: (5.6%)
2022: (5.6%)
64.4%
ROE (10%)
2023: (8.2%)
2022: (8.7%)
84.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (222.1%)
2022: (0%)
2021: (35.2%)
2020: (467.0%)
52.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (183.8%)
2020: (109.6%)
3.2 95.5%
PE (5.3x)
2023: (6.8x)
2022: (3.4x)
62.2%
PS (0.35x)
2023: (0.4x)
2022: (0.7x)
89.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (10.9k)
2022: (12.2k)
73.9%
Giá 12T trước (5k)
24T (8.2k)
36T (12.3k)
29.2%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.8%)
ThanhToánHiệnHành (91.1%)
ThanhToánNhanh (90.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
4.7 86.8%
Beta (2.5x)
96.2%
TB12T (1,238,518)
TB12T/KLNY (1.6%)
42.5%
+/-% 6T (13.5%)
12T (18%)
24T (-27.9%)
36T (-52.0%)
60T (143.7%)
4.0 4.0
155/ DXS   8.2 (-0.0) 15.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
13.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.1%)
13.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (4.2%)
13.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.2%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 31.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (7.0x)
33.5%
PS (2.20x)
2023: (2.2x)
2022: (0.6x)
89.7%
PB: (0.6x)
GiáSS : (14.1k)
2023: (14.1k)
2022: (18.3k)
71.7%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (11.0k)
36T (18.1k)
54.0%
Nợ/TổngTàiSản (47.0%)
Nợ/VốnCSH (88.6%)
ThanhToánHiệnHành (217.3%)
ThanhToánNhanh (156.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
3.2 77.8%
Beta (2.1x)
90.5%
TB12T (2,683,751)
TB12T/KLNY (0.5%)
22.9%
+/-% 6T (8.0%)
12T (24.3%)
24T (-25.9%)
36T (-55.0%)
60T (-55.0%)
2.9 2.3
156/ MQB   9 (0) 47.8%
EPS (0.8k)
2022: (0.8k)
2021: (0.7k)
54.0%
ROA (4%)
2022: (3.2%)
2021: (2.4%)
40.5%
ROE (5%)
2022: (4.4%)
2021: (3.3%)
62.3%
TT DOANH THU (3%)
2022: (24.8%)
2021: (0%)
2020: (5.8%)
2019: (0%)
9.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (13.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.3 64.0%
PE (10.8x)
2022: (10.8x)
2021: (12.1x)
55.7%
PS (0.54x)
2022: (0.6x)
2021: (0.7x)
89.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.6k)
2022: (19.1k)
2021: (22.5k)
56.3%
Giá 12T trước (9.0k)
24T (9.0k)
36T (8.9k)
78.2%
Nợ/TổngTàiSản (25.7%)
Nợ/VốnCSH (34.6%)
ThanhToánHiệnHành (280.7%)
ThanhToánNhanh (278.0%)
ThanhToánTiềnMặt (34.8%)
4.6 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
36.0%
+/-% 6T (0%)
12T (0.6%)
24T (0.6%)
36T (1.1%)
60T (2.0%)
0.2 2.4
157/ SMT   5.5 (0) 22.2%
EPS (0.3k)
2023: (0k)
2022: (0.5k)
21.5%
ROA (1%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
21.0%
ROE (2%)
2023: (0%)
2022: (3.6%)
42.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (12.5%)
2020: (54.3%)
8.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (15.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.1 30.8%
PE (20.7x)
2023: (0x)
2022: (15.0x)
87.4%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
89.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (13.3k)
2022: (13.1k)
93.9%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (13k)
36T (8.4k)
49.3%
Nợ/TổngTàiSản (51.1%)
Nợ/VốnCSH (104.7%)
ThanhToánHiệnHành (160.6%)
ThanhToánNhanh (106.3%)
ThanhToánTiềnMặt (14.6%)
4.7 77.1%
Beta (2.1x)
65.7%
TB12T (10,457)
TB12T/KLNY (0.2%)
3.2%
+/-% 6T (-9.7%)
12T (-28.2%)
24T (-56.9%)
36T (-33.3%)
60T (-80.8%)
1.3 2.4
158/ KHG   5.9 (-0.0) 32.5%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (1.0k)
45.1%
ROA (1%)
2023: (0.4%)
2022: (6.3%)
35.2%
ROE (2%)
2023: (0.5%)
2022: (8.6%)
76.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.7%)
2021: (325.2%)
2020: (121.7%)
78.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (7%)
2021: (327.6%)
2020: (852.2%)
1.8 47.9%
PE (32.6x)
2023: (111.1x)
2022: (4.2x)
13.8%
PS (11.75x)
2023: (7.0x)
2022: (1.3x)
89.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.5k)
2022: (11.4k)
81.9%
Giá 12T trước (6k)
24T (6.9k)
36T (14.0k)
64.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.9%)
Nợ/VốnCSH (21.8%)
ThanhToánHiệnHành (200.1%)
ThanhToánNhanh (174.4%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.7 64.7%
Beta (1.8x)
97.2%
TB12T (5,051,023)
TB12T/KLNY (1.1%)
9.4%
+/-% 6T (-5.9%)
12T (-2.3%)
24T (-15.3%)
36T (-58.2%)
60T (-58.2%)
2.0 2.5
159/ HPX   6.6 (0.1) 25.1%
EPS (0.6k)
2023: (0.4k)
2022: (0k)
26.5%
ROA (2%)
2023: (1.5%)
2022: (0%)
26.7%
ROE (5%)
2023: (3.6%)
2022: (0%)
65.9%
TT DOANH THU (8%)
2023: (38.8%)
2022: (0%)
2021: (6.6%)
2020: (0%)
51.5%
TT LOI NHUAN (87%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (170.8%)
2020: (0%)
1.3 44.2%
PE (11.6x)
2023: (13.0x)
2022: (0x)
39.5%
PS (1.07x)
2023: (1.0x)
2022: (1.2x)
89.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.9k)
2023: (11.8k)
2022: (11.4k)
75.2%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (27.5k)
36T (30.2k)
33.3%
Nợ/TổngTàiSản (58.6%)
Nợ/VốnCSH (141.8%)
ThanhToánHiệnHành (156.3%)
ThanhToánNhanh (88.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.5%)
3.2 48.8%
Beta (1.4x)
97.8%
TB12T (4,224,570)
TB12T/KLNY (1.4%)
25.9%
+/-% 6T (20.9%)
12T (54.6%)
24T (-76%)
36T (-78.2%)
60T (-60.0%)
2.6 2.4
160/ D11   11.7 (-0.1) 58.7%
EPS (0.8k)
2023: (0.7k)
2022: (3.0k)
51.4%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (6.3%)
46.0%
ROE (3%)
2023: (2.6%)
2022: (11.9%)
16.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (58.6%)
2020: (0%)
33.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (33.1%)
2020: (17.5%)
2.5 66.1%
PE (15.7x)
2023: (20.0x)
2022: (3.7x)
31.2%
PS (2.10x)
2023: (2.7x)
2022: (0.6x)
89.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (25.5k)
2023: (25.4k)
2022: (25.0k)
90.1%
Giá 12T trước (15.2k)
24T (16.0k)
36T (22.2k)
58.9%
Nợ/TổngTàiSản (46.0%)
Nợ/VốnCSH (85.1%)
ThanhToánHiệnHành (179.1%)
ThanhToánNhanh (151.7%)
ThanhToánTiềnMặt (19.6%)
4.5 48.0%
Beta (1.4x)
49.3%
TB12T (3,191)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.6%
+/-% 6T (-8.5%)
12T (-22.4%)
24T (-26.2%)
36T (-46.9%)
60T (15.7%)
0.7 2.6
161/ XLV   9.2 (0) 58.5%
EPS (1.0k)
2022: (1.7k)
2021: (1.0k)
51.5%
ROA (3%)
2022: (3.5%)
2021: (2.1%)
54.7%
ROE (6%)
2022: (9.9%)
2021: (5.9%)
38.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (14.7%)
2021: (29.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
37.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (74.7%)
2021: (10.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.7 83.0%
PE (9.7x)
2022: (3.8x)
2021: (8.8x)
93.1%
PS (0.19x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
89.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.7k)
2022: (16.9k)
2021: (16.2k)
28.4%
Giá 12T trước (8k)
24T (7.2k)
36T (6.3k)
47.1%
Nợ/TổngTàiSản (52.9%)
Nợ/VốnCSH (112.5%)
ThanhToánHiệnHành (174.5%)
ThanhToánNhanh (149.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.3%)
4.6 8.4%
Beta (0.4x)
16.9%
TB12T (134)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.8%
+/-% 6T (29.9%)
12T (14.9%)
24T (27.1%)
36T (46.3%)
60T (59.4%)
1.8 3.0
162/ HHV   13.4 (0.2) 51.3%
EPS (0.8k)
2023: (1.0k)
2022: (1.0k)
30.0%
ROA (1%)
2023: (0.9%)
2022: (0.7%)
36.8%
ROE (3%)
2023: (3.7%)
2022: (3.2%)
99.8%
TT DOANH THU (29%)
2023: (28.2%)
2022: (12.5%)
2021: (54.8%)
2020: (152.1%)
72.5%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (22.0%)
2022: (0%)
2021: (96.0%)
2020: (0%)
1.9 55.8%
PE (16.0x)
2023: (15.8x)
2022: (8.3x)
29.5%
PS (1.93x)
2023: (1.9x)
2022: (1.1x)
89.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (26.5k)
2022: (31.3k)
49.5%
Giá 12T trước (13.0k)
24T (9.7k)
36T (15.0k)
20.0%
Nợ/TổngTàiSản (73.9%)
Nợ/VốnCSH (283.3%)
ThanhToánHiệnHành (52.5%)
ThanhToánNhanh (48.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.0%)
2.2 61.6%
Beta (1.8x)
98.8%
TB12T (7,562,274)
TB12T/KLNY (1.8%)
39.8%
+/-% 6T (-11.9%)
12T (2.5%)
24T (36.7%)
36T (-11.2%)
60T (49.4%)
3.5 2.5
163/ SVG   5.5 (0) 11.4%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
18.8%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.7%)
18.3%
ROE (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1%)
10.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (21.0%)
2020: (0%)
10.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (43.5%)
2020: (0%)
0.8 14.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (50.1x)
56.2%
PS (0.67x)
2023: (0.5x)
2022: (0.6x)
89.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.3k)
2023: (10.3k)
2022: (10.4k)
76.1%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (7.1k)
36T (8.5k)
60.1%
Nợ/TổngTàiSản (24.6%)
Nợ/VốnCSH (32.6%)
ThanhToánHiệnHành (158.2%)
ThanhToánNhanh (106.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
3.7 97.3%
Beta (3.5x)
17.5%
TB12T (465)
TB12T/KLNY (0.0%)
13.2%
+/-% 6T (-1.8%)
12T (3.9%)
24T (-23.9%)
36T (-36.5%)
60T (-68.4%)
1.1 1.9
164/ C32   17.6 (0) 18.8%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (1.4k)
13.6%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.0%)
13.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (3.5%)
25.3%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (10.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
8.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (9.6%)
0.7 22.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (12.8x)
61.1%
PS (0.47x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
89.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (35.4k)
2023: (35.7k)
2022: (39.1k)
79.2%
Giá 12T trước (19.1k)
24T (22.7k)
36T (21.8k)
52.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.4%)
Nợ/VốnCSH (62.3%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (108.1%)
ThanhToánTiềnMặt (8.7%)
3.9 16.7%
Beta (0.7x)
71.6%
TB12T (30,777)
TB12T/KLNY (0.2%)
20.6%
+/-% 6T (4.8%)
12T (-8.1%)
24T (-22.5%)
36T (-19.4%)
60T (-8.9%)
0.9 1.9
165/ CET   7.1 (0.1) 14.7%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.2k)
16.0%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (1.3%)
14.7%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (1.5%)
66.1%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (227.3%)
2021: (4.3%)
2020: (0%)
22.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (675.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 19.4%
PE (0x)
2023: (329.5x)
2022: (19.5x)
73.1%
PS (0.33x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
89.0%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (11.1k)
2022: (11.1k)
73.3%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (6.5k)
36T (6.8k)
56.9%
Nợ/TổngTàiSản (42.1%)
Nợ/VốnCSH (72.6%)
ThanhToánHiệnHành (137.3%)
ThanhToánNhanh (95.2%)
ThanhToánTiềnMặt (45%)
4.1 95.0%
Beta (3.1x)
72.7%
TB12T (21,297)
TB12T/KLNY (0.4%)
32.3%
+/-% 6T (6.7%)
12T (-23.8%)
24T (-1.5%)
36T (-5.9%)
60T (45.5%)
3.3 2.7
166/ NVP   6.8 (0) 33.6%
EPS (0.5k)
2022: (0.4k)
2021: (0.3k)
45.4%
ROA (3%)
2022: (2.2%)
2021: (1.4%)
35.0%
ROE (4%)
2022: (3.2%)
2021: (2.1%)
72.2%
TT DOANH THU (7%)
2022: (8.7%)
2021: (2.9%)
2020: (7.2%)
2019: (0%)
89.0%
TT LOI NHUAN (23%)
2022: (54.8%)
2021: (32.3%)
2020: (4.4%)
2019: (0%)
1.8 49.4%
PE (14.5x)
2022: (17.5x)
2021: (14.0x)
54.0%
PS (0.73x)
2022: (0.8x)
2021: (0.4x)
88.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.1k)
2022: (11.9k)
2021: (11.8k)
39.9%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (4.9k)
36T (5.6k)
64.0%
Nợ/TổngTàiSản (32.0%)
Nợ/VốnCSH (47.0%)
ThanhToánHiệnHành (178.3%)
ThanhToánNhanh (124%)
ThanhToánTiềnMặt (22.1%)
3.7 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
49.9%
+/-% 6T (0.3%)
12T (0.3%)
24T (38.6%)
36T (20.5%)
60T (20.5%)
0.5 2.0
167/ DQC   15.4 (-0.1) 13.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.5k)
11.6%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
12.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (1.5%)
43.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.6%)
2021: (0%)
2020: (14.0%)
9.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (37.0%)
2020: (0%)
0.6 15.7%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (34.0x)
60.7%
PS (0.50x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
88.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (32.7k)
2023: (32.7k)
2022: (33.9k)
85.1%
Giá 12T trước (18.5k)
24T (21.5k)
36T (19.9k)
54.6%
Nợ/TổngTàiSản (38.2%)
Nợ/VốnCSH (61.8%)
ThanhToánHiệnHành (189.5%)
ThanhToánNhanh (120.6%)
ThanhToánTiềnMặt (4.5%)
3.9 38.0%
Beta (1.2x)
68.8%
TB12T (39,585)
TB12T/KLNY (0.1%)
15.7%
+/-% 6T (0.7%)
12T (-16.8%)
24T (-28.3%)
36T (-22.4%)
60T (-5.4%)
1.1 1.9
168/ ONE   7.4 (-0.3) 38.6%
EPS (0.6k)
2023: (0.2k)
2022: (0.8k)
32.3%
ROA (2%)
2023: (0.5%)
2022: (1.2%)
40.6%
ROE (5%)
2023: (1.8%)
2022: (6.0%)
61.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (2.9%)
2021: (11.1%)
2020: (64.6%)
33.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (11.3%)
2020: (48.6%)
1.8 59.5%
PE (11.6x)
2023: (24.3x)
2022: (7.4x)
95.8%
PS (0.10x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.8k)
2023: (12.7k)
2022: (12.6k)
29.4%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (6.6k)
36T (5.9k)
26.6%
Nợ/TổngTàiSản (67.6%)
Nợ/VốnCSH (208.8%)
ThanhToánHiệnHành (144.3%)
ThanhToánNhanh (101.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
3.8 53.4%
Beta (1.5x)
68.2%
TB12T (15,740)
TB12T/KLNY (0.2%)
76.5%
+/-% 6T (34.6%)
12T (37.0%)
24T (12.1%)
36T (26.1%)
60T (110.5%)
4.1 3.2
169/ PNT   7.1 (-0.4) 31.7%
EPS (0.3k)
2022: (0.1k)
2021: (0.7k)
35.6%
ROA (1%)
2022: (0.2%)
2021: (3.0%)
30.4%
ROE (2%)
2022: (0.3%)
2021: (4.9%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
61.8%
TT LOI NHUAN (521%)
2022: (0%)
2021: (1,426.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.6 38.8%
PE (25.9x)
2022: (150.3x)
2021: (8.7x)
15.7%
PS (4.39x)
2022: (4.0x)
2021: (2.0x)
88.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (14.2k)
2022: (14.2k)
2021: (15.0k)
42.9%
Giá 12T trước (6.9k)
24T (6.6k)
36T (6.3k)
71.0%
Nợ/TổngTàiSản (39.8%)
Nợ/VốnCSH (66.0%)
ThanhToánHiệnHành (479.9%)
ThanhToánNhanh (275.7%)
ThanhToánTiềnMặt (16.6%)
2.5 9.5%
Beta (0.4x)
34.3%
TB12T (1,151)
TB12T/KLNY (0.0%)
49.2%
+/-% 6T (2.7%)
12T (8.5%)
24T (14.1%)
36T (18.3%)
60T (22.5%)
1.2 1.8
170/ BHP   7 (0) 28.6%
EPS (0.3k)
2022: (0.3k)
2021: (0.2k)
34.7%
ROA (1%)
2022: (1.3%)
2021: (0.9%)
27.6%
ROE (2%)
2022: (1.7%)
2021: (1.2%)
11.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (19.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
68.5%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (43.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (25.5%)
1.5 31.3%
PE (23.3x)
2022: (24.4x)
2021: (50.7x)
67.9%
PS (0.31x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
88.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (16.9k)
2022: (16.9k)
2021: (16.9k)
76.6%
Giá 12T trước (8.7k)
24T (9.1k)
36T (7.0k)
51.8%
Nợ/TổngTàiSản (22.1%)
Nợ/VốnCSH (28.3%)
ThanhToánHiệnHành (109.5%)
ThanhToánNhanh (32.4%)
ThanhToánTiềnMặt (16.6%)
4.1 65.6%
Beta (1.8x)
35.5%
TB12T (1,255)
TB12T/KLNY (0.0%)
19.7%
+/-% 6T (4.5%)
12T (-20.0%)
24T (-22.7%)
36T (0.6%)
60T (-32.4%)
1.1 2.3
171/ ABS   5.4 (-0.0) 26.2%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.3k)
30.5%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (1.4%)
27.3%
ROE (2%)
2023: (0.9%)
2022: (2.5%)
70.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.9%)
2021: (8.6%)
2020: (39.6%)
38.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (36.4%)
2020: (45.1%)
1.4 29.2%
PE (30.4x)
2023: (55.9x)
2022: (18.5x)
67.2%
PS (0.44x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
88.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.4k)
2022: (11.3k)
96.4%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (10.5k)
36T (28.3k)
45.2%
Nợ/TổngTàiSản (42.4%)
Nợ/VốnCSH (73.6%)
ThanhToánHiệnHành (157.2%)
ThanhToánNhanh (156.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
4.4 64.4%
Beta (1.8x)
94.9%
TB12T (1,069,620)
TB12T/KLNY (1.3%)
3.9%
+/-% 6T (-4.4%)
12T (-22.9%)
24T (-47.6%)
36T (-80.6%)
60T (-40.7%)
1.7 2.5
172/ TNA   4.9 (0) 17.5%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (0.3k)
14.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.6%)
17.1%
ROE (0%)
2023: (0.7%)
2022: (2.7%)
60.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.4%)
2021: (4.1%)
2020: (12.8%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 21.6%
PE (0x)
2023: (69.9x)
2022: (19.7x)
97.6%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.6k)
2023: (11.7k)
2022: (11.7k)
94.4%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (9.1k)
36T (10.5k)
8.9%
Nợ/TổngTàiSản (75.1%)
Nợ/VốnCSH (301.8%)
ThanhToánHiệnHành (103.8%)
ThanhToánNhanh (38.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
4.0 39.7%
Beta (1.2x)
77.9%
TB12T (137,804)
TB12T/KLNY (0.3%)
3.6%
+/-% 6T (-14.0%)
12T (-23.4%)
24T (-46.0%)
36T (-53.3%)
60T (-45.7%)
0.8 1.9
173/ PHC   6.8 (0.0) 28.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
22.4%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.8%)
28.2%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (3.0%)
18.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (106.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,005.3%)
2020: (0%)
1.3 31.5%
PE (45.3x)
2023: (39.1x)
2022: (14.4x)
84.4%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
88.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.3k)
2023: (13.2k)
2022: (13.2k)
76.9%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (6.8k)
36T (15.4k)
12.7%
Nợ/TổngTàiSản (77.3%)
Nợ/VốnCSH (339.6%)
ThanhToánHiệnHành (106.1%)
ThanhToánNhanh (75.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.6 63.5%
Beta (1.8x)
85.9%
TB12T (336,083)
TB12T/KLNY (0.7%)
16.3%
+/-% 6T (-1.9%)
12T (-6.9%)
24T (0.3%)
36T (-55.8%)
60T (-20.8%)
2.1 2.3
174/ PTS   8.3 (0) 27.6%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (1.7k)
22.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (3.5%)
25.2%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (9.1%)
32.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.0%)
2021: (8.8%)
2020: (0%)
40.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (60.1%)
2020: (38.5%)
1.2 38.4%
PE (0x)
2023: (123.4x)
2022: (5.5x)
92.2%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.3k)
2023: (17.1k)
2022: (18.1k)
72.2%
Giá 12T trước (9.2k)
24T (11.1k)
36T (7.7k)
24.7%
Nợ/TổngTàiSản (61.4%)
Nợ/VốnCSH (158.9%)
ThanhToánHiệnHành (55.2%)
ThanhToánNhanh (36.4%)
ThanhToánTiềnMặt (14.6%)
4.1 56.0%
Beta (1.6x)
53.0%
TB12T (3,767)
TB12T/KLNY (0.1%)
32.9%
+/-% 6T (-4.6%)
12T (-9.5%)
24T (-25.3%)
36T (7.3%)
60T (126.1%)
1.9 2.4
175/ CH5   9 (0) 64.0%
EPS (1.4k)
2022: (1.7k)
2021: (1.3k)
48.8%
ROA (2%)
2022: (2.6%)
2021: (2.7%)
54.5%
ROE (7%)
2022: (7.8%)
2021: (6.1%)
71.5%
TT DOANH THU (6%)
2022: (207.0%)
2021: (0%)
2020: (15.1%)
2019: (0%)
12.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (31.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.8 87.4%
PE (6.4x)
2022: (2.0x)
2021: (11.4x)
79.8%
PS (0.13x)
2022: (0.1x)
2021: (0.7x)
88.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (21.0k)
2022: (21.1k)
2021: (20.4k)
43.8%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (8.6k)
36T (12.7k)
22.3%
Nợ/TổngTàiSản (68.1%)
Nợ/VốnCSH (213.1%)
ThanhToánHiệnHành (116.2%)
ThanhToánNhanh (68.7%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
4.3 25.3%
Beta (0.9x)
7.5%
TB12T (19)
TB12T/KLNY (0.0%)
50.9%
+/-% 6T (-33.3%)
12T (71.0%)
24T (5.0%)
36T (-29.4%)
60T (188.5%)
1.0 2.7
176/ C92   5 (0.6) 20.4%
EPS (0.0k)
2022: (0.0k)
2021: (0.2k)
17.5%
ROA (0%)
2022: (0.0%)
2021: (0.3%)
20.1%
ROE (0%)
2022: (0.1%)
2021: (1.7%)
80.4%
TT DOANH THU (51%)
2022: (13.6%)
2021: (0%)
2020: (125.1%)
2019: (0%)
21.9%
TT LOI NHUAN (356%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0.9 16.9%
PE (133.3x)
2022: (354.2x)
2021: (43.7x)
90.2%
PS (0.07x)
2022: (0.1x)
2021: (0.3x)
88.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.6k)
2022: (11.6k)
2021: (11.6k)
61.7%
Giá 12T trước (4k)
24T (3.8k)
36T (4.7k)
21.8%
Nợ/TổngTàiSản (86.7%)
Nợ/VốnCSH (651.8%)
ThanhToánHiệnHành (108.7%)
ThanhToánNhanh (69.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.4%)
3.2 94.0%
Beta (3.0x)
62.4%
TB12T (8,011)
TB12T/KLNY (0.2%)
38.9%
+/-% 6T (33.3%)
12T (0%)
24T (5.3%)
36T (-14.9%)
60T (-51.2%)
3.4 2.5
177/ LMI   9 (0) 43.5%
EPS (1.0k)
2022: (0.6k)
2021: (0.5k)
32.9%
ROA (2%)
2022: (0.9%)
2021: (0.7%)
40.2%
ROE (6%)
2022: (3.3%)
2021: (2.7%)
7.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (10%)
2019: (0%)
44.3%
TT LOI NHUAN (71%)
2022: (22.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.9 58.1%
PE (9.1x)
2022: (13.0x)
2021: (18.1x)
88.2%
PS (0.20x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
88.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.0k)
2022: (17.6k)
2021: (17.8k)
31.7%
Giá 12T trước (8.9k)
24T (7.7k)
36T (4.4k)
30.8%
Nợ/TổngTàiSản (70.6%)
Nợ/VốnCSH (240.3%)
ThanhToánHiệnHành (112.3%)
ThanhToánNhanh (61.9%)
ThanhToánTiềnMặt (28.1%)
3.7 28.2%
Beta (1.0x)
42.5%
TB12T (1,830)
TB12T/KLNY (0.0%)
50.1%
+/-% 6T (-8.2%)
12T (0.7%)
24T (16.7%)
36T (102.5%)
60T (24.8%)
1.8 2.5
178/ C69   7.4 (-0.1) 28.1%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
32.5%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (1.9%)
28.6%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (3.4%)
68.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (19.2%)
2022: (210.0%)
2021: (3.3%)
2020: (0%)
76.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (55.8%)
2021: (28.9%)
2020: (161%)
1.5 32.5%
PE (41.2x)
2023: (44.5x)
2022: (13.1x)
69.6%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
88.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.4k)
2022: (12.7k)
88.3%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (9.7k)
36T (10.5k)
63.4%
Nợ/TổngTàiSản (35.1%)
Nợ/VốnCSH (54.2%)
ThanhToánHiệnHành (268.3%)
ThanhToánNhanh (158.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.5%)
4.6 85.1%
Beta (2.4x)
86.9%
TB12T (407,020)
TB12T/KLNY (0.7%)
8.7%
+/-% 6T (0%)
12T (-20.5%)
24T (-27.9%)
36T (-33.6%)
60T (-42.9%)
2.3 2.8
179/ ITA   5.5 (0) 19.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
26.3%
ROA (2%)
2023: (1.7%)
2022: (0%)
19.9%
ROE (2%)
2023: (2.0%)
2022: (0%)
37.5%
TT DOANH THU (1%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (43.7%)
2020: (0%)
10.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (48.5%)
2020: (0%)
1.1 24.9%
PE (24.9x)
2023: (30.0x)
2022: (0x)
5.0%
PS (8.74x)
2023: (10.5x)
2022: (6.3x)
88.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11k)
2023: (11.0k)
2022: (10.8k)
80.4%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (9.2k)
36T (7.7k)
68.1%
Nợ/TổngTàiSản (15.0%)
Nợ/VốnCSH (17.6%)
ThanhToánHiệnHành (403.5%)
ThanhToánNhanh (141.4%)
ThanhToánTiềnMặt (1.0%)
2.7 77.0%
Beta (2.1x)
91.9%
TB12T (4,570,389)
TB12T/KLNY (0.5%)
19.1%
+/-% 6T (-23.5%)
12T (0.9%)
24T (-40.4%)
36T (-29.2%)
60T (77.0%)
2.8 2.2
180/ SVH   6 (0) 74.1%
EPS (1.8k)
2023: (2k)
2022: (2.3k)
80.4%
ROA (6%)
2023: (7.3%)
2022: (10.3%)
85.8%
ROE (13%)
2023: (15.5%)
2022: (21.3%)
11.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
74.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (32.6%)
2021: (68.8%)
2020: (60.5%)
4.1 98.9%
PE (3.3x)
2023: (3x)
2022: (2.6x)
30.4%
PS (1.62x)
2023: (1.6x)
2022: (1.3x)
88.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (12.9k)
2022: (10.9k)
60.0%
Giá 12T trước (6k)
24T (6k)
36T (6k)
22.4%
Nợ/TổngTàiSản (55.3%)
Nợ/VốnCSH (123.6%)
ThanhToánHiệnHành (48.2%)
ThanhToánNhanh (48.2%)
ThanhToánTiềnMặt (4.7%)
3.8 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
29.0%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0%)
60T (-40%)
0.1 2.7
181/ VCX   4 (0) 32.3%
EPS (0.5k)
2023: (0.3k)
2022: (0.3k)
38.2%
ROA (2%)
2023: (1.3%)
2022: (1.2%)
40.5%
ROE (6%)
2023: (3.5%)
2022: (3.6%)
11.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (9.7%)
44.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.6%)
2020: (173%)
1.8 61.4%
PE (8.7x)
2023: (16.7x)
2022: (11.6x)
90.5%
PS (0.13x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
87.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (8.3k)
2023: (8.2k)
2022: (7.9k)
95.0%
Giá 12T trước (6k)
24T (7.1k)
36T (7.7k)
9.9%
Nợ/TổngTàiSản (63.8%)
Nợ/VốnCSH (176.5%)
ThanhToánHiệnHành (46.9%)
ThanhToánNhanh (23.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.7%)
4.6 97.9%
Beta (3.7x)
24.5%
TB12T (842)
TB12T/KLNY (0.0%)
18.0%
+/-% 6T (-4.8%)
12T (-33.3%)
24T (-43.7%)
36T (-48.1%)
60T (207.7%)
1.5 2.6
182/ C47   5.8 (-0.1) 36.2%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
29.2%
ROA (1%)
2023: (0.8%)
2022: (0.8%)
36.6%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (3.4%)
79.7%
TT DOANH THU (25%)
2023: (25.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (37.8%)
92.9%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (2.1%)
2022: (0%)
2021: (104.0%)
2020: (239.5%)
1.6 51.3%
PE (14.4x)
2023: (17.3x)
2022: (11.6x)
79.6%
PS (0.21x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
87.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.1k)
2023: (12.0k)
2022: (15.4k)
87.2%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (10.1k)
36T (8.3k)
12.6%
Nợ/TổngTàiSản (75.7%)
Nợ/VốnCSH (311.2%)
ThanhToánHiệnHành (125.4%)
ThanhToánNhanh (42.2%)
ThanhToánTiềnMặt (1.5%)
4.2 38.6%
Beta (1.2x)
81.3%
TB12T (173,098)
TB12T/KLNY (0.5%)
7.4%
+/-% 6T (-11.9%)
12T (-11.0%)
24T (-41.7%)
36T (-29.1%)
60T (-30.5%)
1.0 2.3
183/ VBG   4.9 (0) 28.4%
EPS (0.2k)
2022: (0.5k)
2021: (0.1k)
33.2%
ROA (1%)
2022: (2.1%)
2021: (0.4%)
31.3%
ROE (2%)
2022: (4.4%)
2021: (0.7%)
78.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (31.6%)
2021: (0%)
2020: (25.8%)
2019: (38.4%)
81.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (546.1%)
2021: (0%)
2020: (26.3%)
2019: (676.8%)
1.5 39.2%
PE (24.5x)
2022: (11.5x)
2021: (74.6x)
75.5%
PS (0.25x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
87.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.3k)
2022: (10.5k)
2021: (10.2k)
70.6%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (5.3k)
36T (5.3k)
53.0%
Nợ/TổngTàiSản (46.6%)
Nợ/VốnCSH (87.4%)
ThanhToánHiệnHành (180.8%)
ThanhToánNhanh (176.1%)
ThanhToánTiềnMặt (3.8%)
4.4 4.8%
Beta (0.0x)
8.1%
TB12T (41)
TB12T/KLNY (0.0%)
21.7%
+/-% 6T (-0.9%)
12T (-8.3%)
24T (-7.4%)
36T (-7.4%)
60T (-16.4%)
0.1 2.0
184/ KIP   10 (0) 51.3%
EPS (0.7k)
2022: (1.3k)
2021: (0.9k)
53.2%
ROA (2%)
2022: (4.0%)
2021: (2.7%)
43.6%
ROE (4%)
2022: (6.6%)
2021: (4.6%)
64.2%
TT DOANH THU (9%)
2022: (10.9%)
2021: (20.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
51.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (45.8%)
2021: (390.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.4 68.1%
PE (15.2x)
2022: (6.4x)
2021: (11.4x)
76.7%
PS (0.25x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
87.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (19.4k)
2021: (19.0k)
44.9%
Giá 12T trước (9.2k)
24T (8.8k)
36T (9.3k)
59.4%
Nợ/TổngTàiSản (34.3%)
Nợ/VốnCSH (52.3%)
ThanhToánHiệnHành (246.9%)
ThanhToánNhanh (75.1%)
ThanhToánTiềnMặt (14.5%)
4.5 93.7%
Beta (3.0x)
27.3%
TB12T (663)
TB12T/KLNY (0.0%)
44.8%
+/-% 6T (2.0%)
12T (9.1%)
24T (13.5%)
36T (7.4%)
60T (5.2%)
2.9 3.3
185/ PMT   7.2 (0) 30.6%
EPS (0.1k)
2022: (0.2k)
2021: (0.6k)
34.9%
ROA (0%)
2022: (0.9%)
2021: (2.8%)
28.3%
ROE (1%)
2022: (1.5%)
2021: (3.9%)
5.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (9.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (10.3%)
2020: (92.3%)
2019: (36.8%)
1.5 30.2%
PE (72x)
2022: (32.8x)
2021: (14.0x)
82.3%
PS (0.20x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
87.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (15.9k)
2022: (16.0k)
2021: (16.4k)
71.6%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (9.2k)
36T (6.9k)
85.8%
Nợ/TổngTàiSản (23.9%)
Nợ/VốnCSH (31.3%)
ThanhToánHiệnHành (464.8%)
ThanhToánNhanh (320.2%)
ThanhToánTiềnMặt (99.2%)
4.8 31.8%
Beta (1.1x)
29.4%
TB12T (494)
TB12T/KLNY (0.0%)
34.9%
+/-% 6T (-0.3%)
12T (-9.0%)
24T (-21.4%)
36T (4.9%)
60T (110.3%)
0.9 2.4
186/ HVH   7.8 (-0.3) 36.0%
EPS (0.5k)
2023: (0.3k)
2022: (0.6k)
50.4%
ROA (3%)
2023: (1.7%)
2022: (3.3%)
37.3%
ROE (4%)
2023: (2.2%)
2022: (4.7%)
14.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
38.2%
TT LOI NHUAN (2%)
2023: (0%)
2022: (110.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2.0 54.7%
PE (17.7x)
2023: (19.9x)
2022: (7.3x)
52.2%
PS (1.07x)
2023: (0.9x)
2022: (0.4x)
87.6%
PB: (0.7x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.0k)
2022: (12.9k)
31.3%
Giá 12T trước (5.8k)
24T (5.6k)
36T (10k)
80.6%
Nợ/TổngTàiSản (18.9%)
Nợ/VốnCSH (23.3%)
ThanhToánHiệnHành (269.2%)
ThanhToánNhanh (208.8%)
ThanhToánTiềnMặt (51.3%)
4.0 27.1%
Beta (1.0x)
83.7%
TB12T (230,902)
TB12T/KLNY (0.6%)
62.3%
+/-% 6T (51.9%)
12T (44.9%)
24T (48.0%)
36T (-16.6%)
60T (-59.0%)
3.4 3.1
187/ TKA   4.7 (0) 81.8%
EPS (2.8k)
2022: (2.7k)
2021: (2.8k)
90.1%
ROA (12%)
2022: (10.1%)
2021: (11.1%)
91.9%
ROE (20%)
2022: (19.1%)
2021: (20.7%)
63.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.3%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
2019: (8.8%)
28.8%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (6.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.5 99.1%
PE (1.7x)
2022: (2.9x)
2021: (2.8x)
89.1%
PS (0.10x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
87.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (14.5k)
2022: (14.0k)
2021: (13.7k)
93.5%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (7.8k)
36T (7.8k)
62.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.2%)
Nợ/VốnCSH (61.8%)
ThanhToánHiệnHành (228.2%)
ThanhToánNhanh (159.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.9%)
5.0 10.9%
Beta (0.5x)
9.4%
TB12T (37)
TB12T/KLNY (0.0%)
6.9%
+/-% 6T (0%)
12T (-39.6%)
24T (-39.6%)
36T (-39.6%)
60T (-39.6%)
0.0 3.2
188/ SD7   3.3 (0) 21.0%
EPS (0k)
2022: (1.4k)
2021: (0k)
23.5%
ROA (0%)
2022: (7.2%)
2021: (0%)
21.8%
ROE (0%)
2022: (11.2%)
2021: (0%)
57.0%
TT DOANH THU (222%)
2022: (0%)
2021: (79.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
15.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (61.6%)
1.1 40.9%
PE (0x)
2022: (2.9x)
2021: (0x)
6.4%
PS (3.67x)
2022: (14.7x)
2021: (19.9x)
87.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.9k)
2022: (12.8k)
2021: (11.4k)
86.8%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (5k)
36T (3.8k)
73.6%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (212.9%)
ThanhToánNhanh (212.9%)
ThanhToánTiềnMặt (40.6%)
3.7 84.9%
Beta (2.4x)
38.8%
TB12T (1,815)
TB12T/KLNY (0.0%)
8.0%
+/-% 6T (-10.8%)
12T (-29.8%)
24T (-34%)
36T (-13.2%)
60T (-26.7%)
1.1 2.0
189/ TIS   5.2 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
13.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.1%)
2020: (0%)
89.7%
TT LOI NHUAN (168%)
2023: (1,846.5%)
2022: (0%)
2021: (639.6%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
95.2%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
87.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.3k)
2022: (10.6k)
79.0%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (7.6k)
36T (10.8k)
4.5%
Nợ/TổngTàiSản (84.8%)
Nợ/VốnCSH (559.3%)
ThanhToánHiệnHành (42.5%)
ThanhToánNhanh (10.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
2.7 55.1%
Beta (1.6x)
63.1%
TB12T (68,524)
TB12T/KLNY (0.0%)
26.5%
+/-% 6T (27.9%)
12T (5.8%)
24T (-27.6%)
36T (-49.1%)
60T (-45.5%)
1.8 1.5
190/ SBL   7.2 (0) 34.1%
EPS (0.2k)
2023: (0.4k)
2022: (0.6k)
43.1%
ROA (1%)
2023: (2.0%)
2022: (2.6%)
32.1%
ROE (1%)
2023: (2.6%)
2022: (3.6%)
4.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (3.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (3,259.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.7 37.9%
PE (36x)
2023: (19.1x)
2022: (15.4x)
54.3%
PS (0.60x)
2023: (0.6x)
2022: (0.6x)
87.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (15.6k)
2023: (15.6k)
2022: (16.3k)
71.3%
Giá 12T trước (8.1k)
24T (7.0k)
36T (9.1k)
52.2%
Nợ/TổngTàiSản (12.6%)
Nợ/VốnCSH (14.4%)
ThanhToánHiệnHành (99.0%)
ThanhToánNhanh (34.2%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.9 65.0%
Beta (1.8x)
28.9%
TB12T (872)
TB12T/KLNY (0.0%)
18.9%
+/-% 6T (-2.8%)
12T (-10.6%)
24T (2.5%)
36T (-21.0%)
60T (-35.2%)
1.0 2.2
191/ FTI   3.7 (0) 60.4%
EPS (23.9k)
2022: (0.8k)
2021: (0.3k)
78.0%
ROA (69%)
2022: (7.3%)
2021: (2.6%)
73.6%
ROE (74%)
2022: (9.0%)
2021: (6.1%)
58.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (0%)
2020: (0.1%)
2019: (55.1%)
83.0%
TT LOI NHUAN (3,076%)
2022: (148.7%)
2021: (0%)
2020: (50.5%)
2019: (0%)
3.6 87.8%
PE (0.2x)
2022: (4.9x)
2021: (11.6x)
28.2%
PS (1.95x)
2022: (1.6x)
2021: (1.5x)
87.2%
PB: (0.1x)
GiáSS : (32.3k)
2022: (8.3k)
2021: (5k)
67.5%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (4.9k)
36T (3.5k)
95.1%
Nợ/TổngTàiSản (7.1%)
Nợ/VốnCSH (7.6%)
ThanhToánHiệnHành (516.2%)
ThanhToánNhanh (506.3%)
ThanhToánTiềnMặt (195.5%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
32.7%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-24.5%)
36T (5.7%)
60T (48%)
0.2 2.9
192/ LTC   6.2 (0.8) 0%
EPS (0k)
2021: (0k)
2020: (0k)
0%
ROA (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
ROE (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
36.6%
TT LOI NHUAN (8%)
2021: (0%)
2020: (51.5%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0 0%
PE (0x)
2021: (0x)
2020: (0x)
8.7%
PS (11.98x)
2021: (5.2x)
2020: (2.8x)
87.2%
PB: (0.7x)
GiáSS : (8.2k)
2021: (9.2k)
2020: (10.1k)
1.4%
Giá 12T trước (1.2k)
24T (2.1k)
36T (1.9k)
13.5%
Nợ/TổngTàiSản (83.3%)
Nợ/VốnCSH (497.7%)
ThanhToánHiệnHành (105.3%)
ThanhToánNhanh (93.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
0.2 85.3%
Beta (2.4x)
62.9%
TB12T (7,355)
TB12T/KLNY (0.2%)
94.2%
+/-% 6T (35%)
12T (350%)
24T (157.1%)
36T (184.2%)
60T (92.9%)
4.8 1.6
193/ VNF   10.4 (0.1) 35.3%
EPS (0.5k)
2023: (0.2k)
2022: (0.7k)
38.9%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (2.5%)
31.3%
ROE (3%)
2023: (1.0%)
2022: (3.4%)
84.3%
TT DOANH THU (31%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (98.4%)
2020: (62.7%)
23.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,018.3%)
2020: (0%)
1.7 37.0%
PE (23.0x)
2023: (48.2x)
2022: (13.4x)
82.5%
PS (0.27x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
87.1%
PB: (0.6x)
GiáSS : (17.7k)
2023: (18.3k)
2022: (19.0k)
51.9%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (13.9k)
36T (9.6k)
68.4%
Nợ/TổngTàiSản (34.3%)
Nợ/VốnCSH (52.1%)
ThanhToánHiệnHành (164.1%)
ThanhToánNhanh (164.1%)
ThanhToánTiềnMặt (51.4%)
4.4 24.3%
Beta (0.9x)
48.4%
TB12T (6,785)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.1%
+/-% 6T (36.7%)
12T (23.3%)
24T (-22.3%)
36T (12.9%)
60T (10.6%)
2.1 2.7
194/ QNT   8.5 (0) 41.7%
EPS (0.2k)
2022: (0k)
2021: (8.1k)
41.5%
ROA (2%)
2022: (0%)
2021: (8.5%)
30.7%
ROE (2%)
2022: (0%)
2021: (10.1%)
22.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (3,634.9%)
2021: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
1.8 46.6%
PE (47.1x)
2022: (0x)
2021: (1.2x)
51.0%
PS (8.26x)
2022: (0.0x)
2021: (0.8x)
87.0%
PB: (1.0x)
GiáSS : (10.0k)
2022: (298.7k)
2021: (80.3k)
29.6%
Giá 12T trước (4k)
24T (8.9k)
36T (10k)
59.6%
Nợ/TổngTàiSản (16.8%)
Nợ/VốnCSH (20.2%)
ThanhToánHiệnHành (84.7%)
ThanhToánNhanh (83.3%)
ThanhToánTiềnMặt (30.1%)
3.0 99.0%
Beta (4.4x)
28.8%
TB12T (388)
TB12T/KLNY (0.0%)
42.3%
+/-% 6T (-47.6%)
12T (147.5%)
24T (11.2%)
36T (-1%)
60T (-10.8%)
2.9 2.6
195/ VTE   5.6 (0) 23.1%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
23.7%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.5%)
22.1%
ROE (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.9%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
48.0%
TT LOI NHUAN (188%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (27.6%)
1.1 20.0%
PE (70x)
2023: (71.3x)
2022: (59.4x)
80.6%
PS (0.22x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
87.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (10.9k)
2022: (10.9k)
78.5%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (8.1k)
36T (6.8k)
61.3%
Nợ/TổngTàiSản (40.3%)
Nợ/VốnCSH (67.5%)
ThanhToánHiệnHành (240.0%)
ThanhToánNhanh (138.1%)
ThanhToánTiềnMặt (12.6%)
4.4 6.7%
Beta (0.3x)
18.1%
TB12T (368)
TB12T/KLNY (0.0%)
15.7%
+/-% 6T (-11.4%)
12T (-2.5%)
24T (-31.2%)
36T (-17.9%)
60T (4.7%)
0.1 1.9
196/ TR1   15 (0) 76.1%
EPS (2.5k)
2022: (1.9k)
2021: (2.1k)
72.4%
ROA (6%)
2022: (5%)
2021: (5.7%)
68.2%
ROE (11%)
2022: (8.8%)
2021: (10.0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
49.8%
TT LOI NHUAN (28%)
2022: (0%)
2021: (258.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.7 95.6%
PE (5.9x)
2022: (4.7x)
2021: (5.0x)
90.7%
PS (0.18x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
86.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (23.2k)
2022: (22.0k)
2021: (20.9k)
19.2%
Giá 12T trước (10.0k)
24T (10.3k)
36T (11.5k)
55.6%
Nợ/TổngTàiSản (40.9%)
Nợ/VốnCSH (69.2%)
ThanhToánHiệnHành (145.7%)
ThanhToánNhanh (124.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.0%)
4.7 26.8%
Beta (0.9x)
27.2%
TB12T (419)
TB12T/KLNY (0.0%)
73.8%
+/-% 6T (36.1%)
12T (48.6%)
24T (43.8%)
36T (29.3%)
60T (-5.0%)
2.6 3.7
197/ PAN   23.8 (-0.1) 72.0%
EPS (2.1k)
2023: (1.9k)
2022: (1.7k)
46.2%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (2.3%)
43.9%
ROE (5%)
2023: (4.9%)
2022: (4.8%)
87.5%
TT DOANH THU (7%)
2023: (0%)
2022: (49.0%)
2021: (10.8%)
2020: (7.0%)
90.9%
TT LOI NHUAN (39%)
2023: (8.5%)
2022: (26.3%)
2021: (57.3%)
2020: (0%)
2.7 68.3%
PE (11.5x)
2023: (10.8x)
2022: (8.7x)
73.7%
PS (0.35x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
86.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (39.3k)
2023: (38.6k)
2022: (36.4k)
43.7%
Giá 12T trước (18.5k)
24T (20.7k)
36T (28.3k)
43.8%
Nợ/TổngTàiSản (57.3%)
Nợ/VốnCSH (134.0%)
ThanhToánHiệnHành (134.9%)
ThanhToánNhanh (104.9%)
ThanhToánTiềnMặt (16.9%)
4.2 54.2%
Beta (1.6x)
92.7%
TB12T (1,738,822)
TB12T/KLNY (0.8%)
56.3%
+/-% 6T (23.8%)
12T (29.5%)
24T (16.0%)
36T (-15.4%)
60T (3.6%)
3.9 3.6
198/ CRC   6.4 (0.0) 51.1%
EPS (1.0k)
2023: (1.0k)
2022: (0.8k)
63.4%
ROA (5%)
2023: (4.5%)
2022: (3.7%)
54.6%
ROE (7%)
2023: (7.2%)
2022: (6.4%)
38.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.3%)
2021: (0%)
2020: (43.3%)
91.2%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (20.0%)
2022: (7.6%)
2021: (355.6%)
2020: (0%)
2.8 84.5%
PE (6.4x)
2023: (6.7x)
2022: (8.9x)
58.2%
PS (0.54x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
86.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.8k)
2023: (13.4k)
2022: (12.5k)
85.0%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (8.0k)
36T (10.5k)
59.7%
Nợ/TổngTàiSản (36.1%)
Nợ/VốnCSH (56.5%)
ThanhToánHiệnHành (155.3%)
ThanhToánNhanh (114.7%)
ThanhToánTiềnMặt (20.2%)
4.9 30.8%
Beta (1.0x)
77.4%
TB12T (93,615)
TB12T/KLNY (0.3%)
8.5%
+/-% 6T (-4.8%)
12T (-12.4%)
24T (-20.4%)
36T (-39.0%)
60T (-59.5%)
0.8 2.8
199/ CT3   7.3 (0) 21.8%
EPS (0.2k)
2022: (0k)
2021: (0.5k)
14.9%
ROA (0%)
2022: (0%)
2021: (0.6%)
19.2%
ROE (1%)
2022: (0%)
2021: (3.4%)
47.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (42.1%)
2020: (42.7%)
2019: (0%)
10.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (24.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0.9 23.8%
PE (45.6x)
2022: (0x)
2021: (17.3x)
87.6%
PS (0.20x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
86.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.4k)
2022: (13.3k)
2021: (15.7k)
64.2%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (7.9k)
36T (7.6k)
17.5%
Nợ/TổngTàiSản (83.2%)
Nợ/VốnCSH (493.8%)
ThanhToánHiệnHành (101.5%)
ThanhToánNhanh (65.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.1%)
3.2 0%
Beta (-0.3x)
3.8%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
29.6%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-7.0%)
36T (-3.8%)
60T (6.2%)
0.1 1.4
200/ TA3   5.7 (0) 40.7%
EPS (0.2k)
2022: (1.0k)
2021: (0.7k)
22.3%
ROA (0%)
2022: (0.6%)
2021: (0.4%)
42.3%
ROE (1%)
2022: (7.2%)
2021: (5.3%)
23.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.3%)
2021: (3.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (38.9%)
2021: (13.4%)
2020: (74.8%)
2019: (0%)
1.7 57.4%
PE (35.6x)
2022: (5.7x)
2021: (12.2x)
94.6%
PS (0.09x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
86.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.1k)
2022: (13.3k)
2021: (13k)
47.8%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (5.2k)
36T (7.8k)
10.4%
Nợ/TổngTàiSản (90.6%)
Nợ/VốnCSH (968.6%)
ThanhToánHiệnHành (104.0%)
ThanhToánNhanh (72.3%)
ThanhToánTiềnMặt (3.5%)
3.7 31.9%
Beta (1.1x)
30.4%
TB12T (361)
TB12T/KLNY (0.0%)
39.4%
+/-% 6T (5.6%)
12T (33.8%)
24T (10.1%)
36T (-27.1%)
60T (-39.5%)
1.1 2.2
201/ HC1   7.1 (0) 67.1%
EPS (1.1k)
2022: (2.2k)
2021: (1.6k)
32.4%
ROA (1%)
2022: (1.2%)
2021: (1.2%)
50.4%
ROE (4%)
2022: (8.3%)
2021: (6.2%)
20.2%
TT DOANH THU (0%)