SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK EPS ROA ROE TT Doanh Thu TT Lợi Nhuận ĐT hiệu quả PE PS P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản Tăng giá % ĐT lướt sóng Điểm TB
1/ MCO   21.5 (-0.2) 22.5%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
19.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.2%)
20.8%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0.4%)
96.3%
TT DOANH THU (38%)
2023: (11.8%)
2022: (0.2%)
2021: (12.7%)
2020: (100.5%)
99.9%
TT LOI NHUAN (156%)
2023: (47.2%)
2022: (109.8%)
2021: (24.4%)
2020: (26.2%)
1.0 16.5%
PE (207x)
2023: (106.8x)
2022: (76.7x)
62.6%
PS (0.89x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
66.3%
PB: (1.6x)
GiáSS : (12.9k)
2023: (12.9k)
2022: (12.8k)
0.2%
Giá 12T trước (4.6k)
24T (4.3k)
36T (3.5k)
31.7%
Nợ/TổngTàiSản (60.8%)
Nợ/VốnCSH (155.1%)
ThanhToánHiệnHành (113.5%)
ThanhToánNhanh (95.5%)
ThanhToánTiềnMặt (5.2%)
0.8 96.5%
Beta (3.3x)
86.2%
TB12T (74,825)
TB12T/KLNY (1.8%)
100%
+/-% 6T (298.1%)
12T (350%)
24T (381.4%)
36T (491.4%)
60T (935%)
5.0 2.3
2/ VTK   85 (0.6) 86.7%
EPS (2.8k)
2022: (4.3k)
2021: (3.6k)
91.1%
ROA (14%)
2022: (11.0%)
2021: (10.7%)
86.8%
ROE (19%)
2022: (16.7%)
2021: (15.0%)
97.6%
TT DOANH THU (31%)
2022: (58.0%)
2021: (20.4%)
2020: (0.7%)
2019: (22.2%)
63.8%
TT LOI NHUAN (26%)
2022: (21.4%)
2021: (0%)
2020: (8.0%)
2019: (0%)
4.5 79.6%
PE (29.5x)
2022: (4.2x)
2021: (3.9x)
49.1%
PS (2.71x)
2022: (0.4x)
2021: (0.5x)
48.2%
PB: (5.7x)
GiáSS : (14.4k)
2022: (25.8k)
2021: (23.8k)
0.1%
Giá 12T trước (16.9k)
24T (17.2k)
36T (12.7k)
78.0%
Nợ/TổngTàiSản (27.4%)
Nợ/VốnCSH (37.7%)
ThanhToánHiệnHành (271.8%)
ThanhToánNhanh (254.7%)
ThanhToánTiềnMặt (50.1%)
2.5 81.3%
Beta (2.2x)
75.7%
TB12T (37,608)
TB12T/KLNY (0.4%)
99.9%
+/-% 6T (175.7%)
12T (383.2%)
24T (374.3%)
36T (541.7%)
60T (691.7%)
4.9 4.0
3/ PIV   6 (0.5) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
61.5%
TT DOANH THU (1,616%)
2023: (2,617.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
26.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12,482.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
6.3%
PS (15.32x)
2023: (3.0x)
2022: (80.8x)
5.9%
PB: (42x)
GiáSS : (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.5k)
0.5%
Giá 12T trước (1.7k)
24T (1.6k)
36T (1.5k)
94.4%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.2%)
ThanhToánHiệnHành (671.1%)
ThanhToánNhanh (659.2%)
ThanhToánTiềnMặt (129.2%)
0.1 91.2%
Beta (2.8x)
87.6%
TB12T (194,305)
TB12T/KLNY (1.1%)
99.9%
+/-% 6T (425%)
12T (270.6%)
24T (293.8%)
36T (320%)
60T (530%)
5.0 1.7
4/ TMB   78.8 (0) 99.6%
EPS (23.3k)
2023: (22.1k)
2022: (13.0k)
81.5%
ROA (6%)
2023: (8.4%)
2022: (8.6%)
99.7%
ROE (48%)
2023: (47.7%)
2022: (43.2%)
98.0%
TT DOANH THU (34%)
2023: (49.4%)
2022: (125.2%)
2021: (0.4%)
2020: (1.2%)
94.8%
TT LOI NHUAN (111%)
2023: (70.3%)
2022: (218.6%)
2021: (11.0%)
2020: (0%)
4.8 99.7%
PE (3.3x)
2023: (1.8x)
2022: (1.6x)
99.9%
PS (0.03x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
48.6%
PB: (1.6x)
GiáSS : (48.1k)
2023: (46.4k)
2022: (30.0k)
0.3%
Giá 12T trước (25.6k)
24T (16.2k)
36T (12.4k)
8.6%
Nợ/TổngTàiSản (86.8%)
Nợ/VốnCSH (656.9%)
ThanhToánHiệnHành (113.4%)
ThanhToánNhanh (50.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.9%)
2.5 59.3%
Beta (1.7x)
67.6%
TB12T (22,178)
TB12T/KLNY (0.1%)
99.8%
+/-% 6T (94.5%)
12T (200.2%)
24T (372.4%)
36T (516.4%)
60T (1,735.0%)
4.7 4.0
5/ SCL   37.8 (0.5) 71.6%
EPS (2.9k)
2023: (2.5k)
2022: (0.9k)
80.6%
ROA (11%)
2023: (9.3%)
2022: (4.7%)
79.5%
ROE (20%)
2023: (17.2%)
2022: (7.6%)
97.8%
TT DOANH THU (30%)
2023: (39.8%)
2022: (9.0%)
2021: (7.3%)
2020: (65.3%)
57.1%
TT LOI NHUAN (214%)
2023: (174.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
3.9 70.7%
PE (13.3x)
2023: (7.6x)
2022: (9.0x)
49.3%
PS (1.50x)
2023: (0.7x)
2022: (0.4x)
32.9%
PB: (2.6x)
GiáSS : (14.3k)
2023: (14.7k)
2022: (12.1k)
0.7%
Giá 12T trước (11.5k)
24T (7.7k)
36T (10.0k)
45.2%
Nợ/TổngTàiSản (47.2%)
Nợ/VốnCSH (89.4%)
ThanhToánHiệnHành (114.1%)
ThanhToánNhanh (101.3%)
ThanhToánTiềnMặt (12.7%)
1.2 44.5%
Beta (1.3x)
72.2%
TB12T (37,412)
TB12T/KLNY (0.2%)
99.7%
+/-% 6T (104.3%)
12T (229.2%)
24T (393.0%)
36T (277.0%)
60T (948.1%)
4.6 3.2
6/ HMR   29.5 (-1.9) 58.2%
EPS (1.2k)
2023: (1.2k)
2022: (1.0k)
79.4%
ROA (9%)
2023: (6.6%)
2022: (6.3%)
62.0%
ROE (9%)
2023: (8.5%)
2022: (7.4%)
93.6%
TT DOANH THU (38%)
2023: (30.9%)
2022: (0%)
2021: (17.9%)
2020: (39.7%)
73.1%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (14.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (189.3%)
3.4 74.4%
PE (24.1x)
2023: (6.9x)
2022: (5.0x)
43.2%
PS (2.28x)
2023: (0.7x)
2022: (0.6x)
61.6%
PB: (2.3x)
GiáSS : (12.9k)
2023: (13.8k)
2022: (13.8k)
0.4%
Giá 12T trước (6.9k)
24T (7.3k)
36T (7.3k)
95.4%
Nợ/TổngTàiSản (5.5%)
Nợ/VốnCSH (5.8%)
ThanhToánHiệnHành (1,607.7%)
ThanhToánNhanh (880.1%)
ThanhToánTiềnMặt (55.1%)
3.0 92.1%
Beta (2.8x)
82.0%
TB12T (56,346)
TB12T/KLNY (1.0%)
99.7%
+/-% 6T (258.8%)
12T (324.9%)
24T (302.0%)
36T (302.0%)
60T (302.0%)
5.0 3.8
7/ TTP   108 (1.7) 93.5%
EPS (10.7k)
2023: (10.2k)
2022: (3.1k)
77.7%
ROA (10%)
2023: (9.6%)
2022: (3.1%)
68.6%
ROE (14%)
2023: (13.5%)
2022: (4.6%)
43.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.7%)
2021: (6.6%)
2020: (0.8%)
82.6%
TT LOI NHUAN (124%)
2023: (232.7%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (29.8%)
4.1 86.9%
PE (9.6x)
2023: (4.3x)
2022: (7.0x)
66.1%
PS (0.91x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
71.7%
PB: (1.3x)
GiáSS : (78.1k)
2023: (75.7k)
2022: (66.9k)
1.3%
Giá 12T trước (26.9k)
24T (28.6k)
36T (37.9k)
81.2%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.7%)
ThanhToánHiệnHành (317.2%)
ThanhToánNhanh (279.1%)
ThanhToánTiềnMặt (72.7%)
4.0 76.4%
Beta (2.1x)
32.7%
TB12T (1,334)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.6%
+/-% 6T (133.9%)
12T (279.3%)
24T (257.1%)
36T (169.5%)
60T (563.9%)
4.5 4.2
8/ QNP   39 (-0.9) 75.1%
EPS (3.1k)
2023: (2.9k)
2022: (1.1k)
79.0%
ROA (9%)
2023: (9.1%)
2022: (4.1%)
71.8%
ROE (14%)
2023: (13.9%)
2022: (5.7%)
41.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (57.1%)
2020: (3.9%)
95.0%
TT LOI NHUAN (29%)
2023: (160.8%)
2022: (0%)
2021: (182.3%)
2020: (13.5%)
3.8 60.6%
PE (12.2x)
2023: (8.0x)
2022: (21.0x)
39.0%
PS (1.50x)
2023: (1.0x)
2022: (0.9x)
29.2%
PB: (1.8x)
GiáSS : (21.3k)
2023: (20.5k)
2022: (19.2k)
0.6%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (9.7k)
36T (9.7k)
76.9%
Nợ/TổngTàiSản (35.0%)
Nợ/VốnCSH (53.8%)
ThanhToánHiệnHành (286.1%)
ThanhToánNhanh (277.2%)
ThanhToánTiềnMặt (68.3%)
1.3 53.0%
Beta (1.5x)
49.5%
TB12T (8,422)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.5%
+/-% 6T (291.4%)
12T (291.4%)
24T (291.4%)
36T (291.4%)
60T (291.4%)
4.5 3.2
9/ DM7   26.5 (0) 83.7%
EPS (3.2k)
2023: (2.6k)
2022: (3.6k)
89.3%
ROA (14%)
2023: (8.0%)
2022: (11.8%)
88.1%
ROE (18%)
2023: (13.9%)
2022: (21.6%)
27.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.8%)
2021: (0%)
2020: (8.5%)
53.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (8.3%)
2021: (8.0%)
2020: (8.6%)
4.5 93.1%
PE (8.2x)
2023: (4.5x)
2022: (5.2x)
66.5%
PS (0.63x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
44.9%
PB: (1.5x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (18.5k)
2022: (16.5k)
1.1%
Giá 12T trước (13.9k)
24T (5.5k)
36T (4.0k)
78.2%
Nợ/TổngTàiSản (22.7%)
Nợ/VốnCSH (29.4%)
ThanhToánHiệnHành (248.9%)
ThanhToánNhanh (155.9%)
ThanhToánTiềnMặt (74.7%)
3.3 39.5%
Beta (1.2x)
13.7%
TB12T (207)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.5%
+/-% 6T (127.5%)
12T (90.8%)
24T (379.5%)
36T (565.7%)
60T (453.1%)
3.8 3.9
10/ FRT   175.7 (-1.3) 26.4%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (3.3k)
17.1%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (3.7%)
27.6%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (19.1%)
89.7%
TT DOANH THU (10%)
2023: (5.6%)
2022: (33.9%)
2021: (52.8%)
2020: (0%)
23.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,695.1%)
2020: (0%)
1.2 19.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (18.1x)
63.4%
PS (0.72x)
2023: (0.5x)
2022: (0.2x)
4.6%
PB: (13.5x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (12.6k)
2022: (17.3k)
1.0%
Giá 12T trước (62.8k)
24T (77.5k)
36T (15.9k)
10.1%
Nợ/TổngTàiSản (85.9%)
Nợ/VốnCSH (610.0%)
ThanhToánHiệnHành (100.6%)
ThanhToánNhanh (30.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.0%)
0.1 48.1%
Beta (1.4x)
88.7%
TB12T (809,985)
TB12T/KLNY (0.6%)
99.4%
+/-% 6T (74.6%)
12T (180.3%)
24T (127.1%)
36T (1,010.6%)
60T (573.2%)
4.8 2.0
11/ STW   26.5 (0) 81.9%
EPS (3.3k)
2023: (3.2k)
2022: (2.3k)
97.2%
ROA (19%)
2023: (18.5%)
2022: (15.5%)
92.1%
ROE (21%)
2023: (21.1%)
2022: (18.9%)
89.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (3.7%)
2022: (5.1%)
2021: (2.6%)
2020: (23.9%)
93.0%
TT LOI NHUAN (33%)
2023: (41.5%)
2022: (191.5%)
2021: (17.7%)
2020: (0%)
4.6 91.7%
PE (8.0x)
2023: (8.3x)
2022: (1.8x)
41.2%
PS (1.95x)
2023: (2.0x)
2022: (0.3x)
44.1%
PB: (1.7x)
GiáSS : (16.0k)
2023: (15.1k)
2022: (11.9k)
0.1%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (2.1k)
36T (1.5k)
91.2%
Nợ/TổngTàiSản (9.0%)
Nợ/VốnCSH (9.8%)
ThanhToánHiệnHành (718.5%)
ThanhToánNhanh (671.7%)
ThanhToánTiềnMặt (26.9%)
2.8 29.4%
Beta (1x)
4.8%
TB12T (4)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.3%
+/-% 6T (62.6%)
12T (314.1%)
24T (1,161.9%)
36T (1,666.7%)
60T (284.1%)
3.3 3.6
12/ DHT   47.2 (-0.3) 66.5%
EPS (0.9k)
2023: (1.2k)
2022: (3.6k)
67.3%
ROA (4%)
2023: (4.6%)
2022: (6.5%)
64.0%
ROE (7%)
2023: (8.0%)
2022: (11.9%)
27.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (8.9%)
2022: (14.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
34.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (40.1%)
2021: (0%)
2020: (6.7%)
3.3 54.2%
PE (53.7x)
2023: (19.6x)
2022: (3.8x)
52.7%
PS (1.96x)
2023: (0.8x)
2022: (0.2x)
36.0%
PB: (3.8x)
GiáSS : (12.6k)
2023: (14.4k)
2022: (30.3k)
1.5%
Giá 12T trước (20.8k)
24T (13.6k)
36T (16.1k)
54.0%
Nợ/TổngTàiSản (44.8%)
Nợ/VốnCSH (81.3%)
ThanhToánHiệnHành (152.6%)
ThanhToánNhanh (85.1%)
ThanhToánTiềnMặt (31.4%)
1.1 45.3%
Beta (1.4x)
74.6%
TB12T (127,448)
TB12T/KLNY (0.2%)
99.3%
+/-% 6T (119.8%)
12T (129.6%)
24T (250.6%)
36T (196.4%)
60T (352.9%)
4.6 3.0
13/ CTS   45.5 (0.3) 57.7%
EPS (1.9k)
2023: (1.3k)
2022: (0.5k)
48.5%
ROA (4%)
2023: (2.2%)
2022: (1.4%)
61.4%
ROE (13%)
2023: (9.2%)
2022: (3.8%)
96.0%
TT DOANH THU (50%)
2023: (31.2%)
2022: (0%)
2021: (74.8%)
2020: (20.6%)
97.8%
TT LOI NHUAN (1,039%)
2023: (163.7%)
2022: (0%)
2021: (201.5%)
2020: (11.7%)
2.8 34.9%
PE (24.6x)
2023: (22.5x)
2022: (26.5x)
15.4%
PS (5.36x)
2023: (3.7x)
2022: (2.2x)
19.0%
PB: (3.2x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (13.7k)
2022: (12.5k)
1.6%
Giá 12T trước (19.5k)
24T (11.5k)
36T (17.8k)
35.0%
Nợ/TổngTàiSản (69%)
Nợ/VốnCSH (222.6%)
ThanhToánHiệnHành (143.8%)
ThanhToánNhanh (143.8%)
ThanhToánTiềnMặt (3.2%)
0.1 88.4%
Beta (2.6x)
96.3%
TB12T (1,980,434)
TB12T/KLNY (1.3%)
99.2%
+/-% 6T (69.4%)
12T (134.6%)
24T (296.6%)
36T (157.2%)
60T (652.1%)
5.0 2.6
14/ TFC   18.4 (0.4) 79.6%
EPS (3.4k)
2023: (3.1k)
2022: (1.7k)
77.2%
ROA (9%)
2023: (7.7%)
2022: (4.1%)
89.5%
ROE (23%)
2023: (21.1%)
2022: (14.2%)
64.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (26.2%)
2021: (2.3%)
2020: (22.3%)
16.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (79.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.2 98.0%
PE (5.5x)
2023: (2.4x)
2022: (3.7x)
81.1%
PS (0.42x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
68.7%
PB: (1.3x)
GiáSS : (15.0k)
2023: (14.8k)
2022: (12.2k)
1.9%
Giá 12T trước (6.5k)
24T (7.0k)
36T (7.4k)
33.1%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.3%)
ThanhToánHiệnHành (121%)
ThanhToánNhanh (81.7%)
ThanhToánTiềnMặt (6.4%)
3.3 79.0%
Beta (2.2x)
60.2%
TB12T (12,626)
TB12T/KLNY (0.1%)
99.1%
+/-% 6T (133.3%)
12T (189.8%)
24T (170.3%)
36T (156.3%)
60T (348.9%)
4.8 4.1
15/ FTS   48.0 (0.5) 74.2%
EPS (2.5k)
2023: (2.1k)
2022: (1.7k)
73.9%
ROA (7%)
2023: (5.4%)
2022: (6.0%)
75.2%
ROE (14%)
2023: (12.2%)
2022: (9.5%)
92.4%
TT DOANH THU (61%)
2023: (11.1%)
2022: (0%)
2021: (242.8%)
2020: (4.4%)
83.5%
TT LOI NHUAN (188%)
2023: (39.8%)
2022: (0%)
2021: (396.0%)
2020: (0%)
3.8 56.1%
PE (19.4x)
2023: (15.3x)
2022: (7.2x)
8.4%
PS (9.68x)
2023: (7.2x)
2022: (2.7x)
29.2%
PB: (2.7x)
GiáSS : (17.6k)
2023: (17.0k)
2022: (17.5k)
1.7%
Giá 12T trước (20.7k)
24T (15.0k)
36T (18.6k)
53.2%
Nợ/TổngTàiSản (53.7%)
Nợ/VốnCSH (115.9%)
ThanhToánHiệnHành (182.0%)
ThanhToánNhanh (182.0%)
ThanhToánTiềnMặt (9.5%)
0.4 87.1%
Beta (2.5x)
93.7%
TB12T (1,922,587)
TB12T/KLNY (0.9%)
99.1%
+/-% 6T (59.8%)
12T (133.0%)
24T (221.2%)
36T (159.3%)
60T (862.1%)
5.0 3.1
16/ FOX   104.9 (-0.8) 94.3%
EPS (5.0k)
2023: (4.8k)
2022: (6.6k)
91.0%
ROA (11%)
2023: (11.8%)
2022: (11.7%)
97.8%
ROE (28%)
2023: (26.3%)
2022: (27.2%)
92.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (7.3%)
2022: (16.1%)
2021: (9.9%)
2020: (10.3%)
96.5%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (10.8%)
2022: (18.2%)
2021: (15.6%)
2020: (16.6%)
4.8 69.5%
PE (21.2x)
2023: (10.4x)
2022: (4.7x)
31.5%
PS (3.24x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
12.7%
PB: (5.9x)
GiáSS : (17.8k)
2023: (18.4k)
2022: (24.1k)
2.7%
Giá 12T trước (37.4k)
24T (40.5k)
36T (46.2k)
28.0%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.2%)
ThanhToánNhanh (96.2%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
0.4 35.0%
Beta (1.1x)
58.8%
TB12T (87,560)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.0%
+/-% 6T (113.6%)
12T (181.8%)
24T (160.4%)
36T (128.2%)
60T (564.1%)
4.4 3.2
17/ ATG   5.5 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
9.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
17.4%
ROE (7%)
2023: (0%)
2022: (0%)
60.6%
TT DOANH THU (106%)
2023: (1,004.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
8.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (6.9%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
28.6%
PS (1.88x)
2023: (0.6x)
2022: (8.5x)
3.4%
PB: (280x)
GiáSS : (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
2.3%
Giá 12T trước (1.8k)
24T (3.1k)
36T (1.4k)
11.7%
Nợ/TổngTàiSản (99.1%)
Nợ/VốnCSH (10,973.6%)
ThanhToánHiệnHành (100.9%)
ThanhToánNhanh (92.3%)
ThanhToánTiềnMặt (4.6%)
0.0 79.8%
Beta (2.2x)
78.6%
TB12T (72,441)
TB12T/KLNY (0.5%)
98.9%
+/-% 6T (124%)
12T (211.1%)
24T (80.7%)
36T (300%)
60T (359.0%)
4.9 1.8
18/ VGS   38.5 (0.3) 63.2%
EPS (1.1k)
2023: (1.1k)
2022: (2.1k)
54.6%
ROA (2%)
2023: (2.4%)
2022: (4.6%)
56.0%
ROE (6%)
2023: (5.9%)
2022: (10.8%)
10.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (26.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
35.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (25.3%)
2020: (36.9%)
2.9 53.8%
PE (35.1x)
2023: (21.2x)
2022: (4.7x)
88.3%
PS (0.28x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
43.1%
PB: (2.1x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (18.4k)
2022: (19.1k)
2.2%
Giá 12T trước (15.6k)
24T (13.5k)
36T (15.5k)
32.0%
Nợ/TổngTàiSản (59.0%)
Nợ/VốnCSH (143.6%)
ThanhToánHiệnHành (119.3%)
ThanhToánNhanh (68.1%)
ThanhToánTiềnMặt (7.2%)
1.6 91.7%
Beta (2.8x)
96.6%
TB12T (1,055,724)
TB12T/KLNY (2.0%)
98.9%
+/-% 6T (74.7%)
12T (146.9%)
24T (185.6%)
36T (149.1%)
60T (561.7%)
5 3.2
19/ ELC   28.7 (0) 51.5%
EPS (1.0k)
2023: (1.3k)
2022: (0.5k)
61.0%
ROA (5%)
2023: (4.3%)
2022: (2.7%)
47.4%
ROE (7%)
2023: (6.7%)
2022: (3.4%)
73.4%
TT DOANH THU (35%)
2023: (13.5%)
2022: (31.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
94.0%
TT LOI NHUAN (237%)
2023: (148.0%)
2022: (0%)
2021: (51.3%)
2020: (6.5%)
2.6 42.9%
PE (28.8x)
2023: (15.8x)
2022: (13.0x)
39.7%
PS (2.32x)
2023: (1.3x)
2022: (0.5x)
47.7%
PB: (2.0x)
GiáSS : (14.1k)
2023: (19.6k)
2022: (15.5k)
1.2%
Giá 12T trước (9.4k)
24T (9.2k)
36T (9.6k)
78.4%
Nợ/TổngTàiSản (25.4%)
Nợ/VốnCSH (34.1%)
ThanhToánHiệnHành (307.3%)
ThanhToánNhanh (275.7%)
ThanhToánTiềnMặt (34.6%)
1.4 63.9%
Beta (1.8x)
91.8%
TB12T (789,537)
TB12T/KLNY (1.0%)
98.8%
+/-% 6T (50%)
12T (199.1%)
24T (205.5%)
36T (193.3%)
60T (574.6%)
4.9 3.0
20/ VGI   92 (1.1) 30.9%
EPS (0.5k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
42.3%
ROA (2%)
2023: (1.2%)
2022: (1.7%)
34.7%
ROE (4%)
2023: (2.0%)
2022: (2.9%)
95.8%
TT DOANH THU (20%)
2023: (19.3%)
2022: (22.7%)
2021: (1.4%)
2020: (11.1%)
25.4%
TT LOI NHUAN (3,161%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.7 16.5%
PE (199.3x)
2023: (126.2x)
2022: (73.0x)
13.4%
PS (9.22x)
2023: (2.8x)
2022: (2.6x)
8.3%
PB: (8.5x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.0k)
2022: (9.6k)
1.1%
Giá 12T trước (22.4k)
24T (24.8k)
36T (33.3k)
69.3%
Nợ/TổngTàiSản (42%)
Nợ/VốnCSH (72.4%)
ThanhToánHiệnHành (220.1%)
ThanhToánNhanh (205.7%)
ThanhToánTiềnMặt (55.3%)
0.1 73.8%
Beta (2.0x)
71.5%
TB12T (1,100,288)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.7%
+/-% 6T (256.0%)
12T (300.5%)
24T (261.7%)
36T (169.4%)
60T (222.7%)
4.8 2.2
21/ VLP   0.2 (0) 61.1%
EPS (1.4k)
2022: (1.3k)
2021: (1.1k)
77.2%
ROA (7%)
2022: (6.5%)
2021: (6.5%)
62.7%
ROE (9%)
2022: (8.7%)
2021: (8.0%)
77.7%
TT DOANH THU (2%)
2022: (5.7%)
2021: (0%)
2020: (9.0%)
2019: (3.5%)
79.7%
TT LOI NHUAN (7%)
2022: (13.3%)
2021: (0%)
2020: (7.7%)
2019: (10.3%)
3.4 100%
PE (0.1x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.5%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
100%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.7k)
2022: (14.7k)
2021: (14.1k)
2.6%
Giá 12T trước (0.1k)
24T (0.1k)
36T (0.1k)
83.4%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.5%)
ThanhToánHiệnHành (314.5%)
ThanhToánNhanh (311.6%)
ThanhToánTiềnMặt (121.8%)
4.2 4.9%
Beta (0.0x)
5.1%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.7%
+/-% 6T (100%)
12T (100%)
24T (100%)
36T (267.0%)
60T (403.8%)
2.8 3.5
22/ SAC   24.2 (-0.3) 55.7%
EPS (0.9k)
2022: (0.7k)
2021: (1.8k)
68.7%
ROA (5%)
2022: (3.4%)
2021: (8.3%)
49.5%
ROE (5%)
2022: (3.9%)
2021: (9.8%)
9.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (22.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
53.8%
TT LOI NHUAN (36%)
2022: (0%)
2021: (1,201.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.9 59.5%
PE (25.7x)
2022: (10.8x)
2021: (7.1x)
57.3%
PS (1.09x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
63.4%
PB: (1.3x)
GiáSS : (17.7k)
2022: (17.6k)
2021: (17.9k)
2.1%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (9.8k)
36T (9.1k)
94.8%
Nợ/TổngTàiSản (12.9%)
Nợ/VốnCSH (14.8%)
ThanhToánHiệnHành (727.6%)
ThanhToánNhanh (724.0%)
ThanhToánTiềnMặt (185.4%)
3.1 45.5%
Beta (1.4x)
57.4%
TB12T (4,517)
TB12T/KLNY (0.1%)
98.6%
+/-% 6T (168.5%)
12T (171.6%)
24T (143%)
36T (161.8%)
60T (277.6%)
4.5 3.5
23/ GDA   33.5 (-0.6) 53.6%
EPS (2.6k)
2023: (2.5k)
2022: (0k)
31.0%
ROA (2%)
2023: (2.5%)
2022: (0%)
39.2%
ROE (8%)
2023: (7.8%)
2022: (0%)
19.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (103.4%)
2020: (0%)
57.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (322.9%)
2020: (272.7%)
2.0 46.1%
PE (13.1x)
2023: (10.2x)
2022: (0x)
83.2%
PS (0.22x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
45.3%
PB: (1.1x)
GiáSS : (32.2k)
2023: (31.6k)
2022: (30.1k)
0.5%
Giá 12T trước (9.2k)
24T (8.4k)
36T (8.4k)
21.7%
Nợ/TổngTàiSản (72.0%)
Nợ/VốnCSH (256.5%)
ThanhToánHiệnHành (110.4%)
ThanhToánNhanh (57.5%)
ThanhToánTiềnMặt (9.7%)
1.1 90.9%
Beta (2.7x)
71.2%
TB12T (111,695)
TB12T/KLNY (0.1%)
98.5%
+/-% 6T (44.3%)
12T (267.8%)
24T (305.8%)
36T (305.8%)
60T (305.8%)
4.9 2.7
24/ SSF   20.1 (0) 0%
EPS (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
0%
ROA (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
ROE (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
26.3%
TT DOANH THU (5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (4.0%)
2019: (0%)
55.4%
TT LOI NHUAN (230%)
2022: (103.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0 0%
PE (0x)
2022: (0x)
2021: (0x)
10.6%
PS (15.05x)
2022: (8.1x)
2021: (1.7x)
0%
PB: (0x)
GiáSS : (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
1.3%
Giá 12T trước (10.3k)
24T (6.3k)
36T (2.7k)
1.1%
Nợ/TổngTàiSản (1,345.9%)
Nợ/VốnCSH (0%)
ThanhToánHiệnHành (7.4%)
ThanhToánNhanh (7.4%)
ThanhToánTiềnMặt (0.5%)
0.0 4.6%
Beta (0.0x)
4.4%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.5%
+/-% 6T (39.6%)
12T (95.2%)
24T (219.1%)
36T (644.4%)
60T (593.1%)
2.7 0.9
25/ LAI   70 (0) 88.2%
EPS (4.4k)
2022: (4.1k)
2021: (3.1k)
58.2%
ROA (3%)
2022: (3.9%)
2021: (3.6%)
90.7%
ROE (19%)
2022: (21.1%)
2021: (17.8%)
18.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (88.8%)
2019: (0%)
97.1%
TT LOI NHUAN (7%)
2022: (32.8%)
2021: (31.4%)
2020: (10.0%)
2019: (12.6%)
4.0 53.7%
PE (15.9x)
2022: (18.7x)
2021: (8.6x)
27.0%
PS (2.80x)
2022: (2.6x)
2021: (0.9x)
11.0%
PB: (3.0x)
GiáSS : (23.7k)
2022: (19.6k)
2021: (17.4k)
2.6%
Giá 12T trước (36.2k)
24T (32.8k)
36T (21.5k)
17.9%
Nợ/TổngTàiSản (82.6%)
Nợ/VốnCSH (475.3%)
ThanhToánHiệnHành (131.9%)
ThanhToánNhanh (22.7%)
ThanhToánTiềnMặt (12.3%)
0.2 72.8%
Beta (2.0x)
52.2%
TB12T (4,309)
TB12T/KLNY (0.1%)
98.4%
+/-% 6T (63.5%)
12T (94.2%)
24T (114.5%)
36T (227.1%)
60T (522.0%)
4.7 2.9
26/ TED   55.9 (1.1) 95.2%
EPS (6.2k)
2023: (5.8k)
2022: (5.0k)
71.8%
ROA (6%)
2023: (5.8%)
2022: (4.7%)
92.7%
ROE (21%)
2023: (20.8%)
2022: (19.7%)
63.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.0%)
2022: (53.1%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
98.0%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (14.2%)
2022: (42.7%)
2021: (41.5%)
2020: (7.2%)
4.4 86.7%
PE (9.0x)
2023: (6.8x)
2022: (5.9x)
70.5%
PS (0.46x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
24.9%
PB: (1.9x)
GiáSS : (29.4k)
2023: (27.7k)
2022: (25.7k)
1.5%
Giá 12T trước (27.1k)
24T (25.3k)
36T (8.0k)
37.0%
Nợ/TổngTàiSản (70.3%)
Nợ/VốnCSH (236.9%)
ThanhToánHiệnHành (131.7%)
ThanhToánNhanh (98.9%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
1.7 56.2%
Beta (1.6x)
37.7%
TB12T (1,820)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.3%
+/-% 6T (43.2%)
12T (106.6%)
24T (121.8%)
36T (599.2%)
60T (599.2%)
4.3 3.5
27/ CMG   69.9 (-0.1) 74.8%
EPS (1.7k)
2023: (2.2k)
2022: (2.4k)
65.7%
ROA (5%)
2023: (4.5%)
2022: (4.7%)
69.0%
ROE (10%)
2023: (9.9%)
2022: (10.6%)
38.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (28.2%)
2021: (20.9%)
2020: (0%)
90.1%
TT LOI NHUAN (5%)
2023: (0%)
2022: (32.8%)
2021: (27.6%)
2020: (54.2%)
3.5 38.3%
PE (40.7x)
2023: (20.2x)
2022: (13.1x)
42.9%
PS (1.81x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
14.0%
PB: (4.0x)
GiáSS : (17.6k)
2023: (21.7k)
2022: (22.6k)
2.4%
Giá 12T trước (35.5k)
24T (31.3k)
36T (19.1k)
46.8%
Nợ/TổngTàiSản (51.7%)
Nợ/VốnCSH (107.2%)
ThanhToánHiệnHành (118.8%)
ThanhToánNhanh (114.5%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
0.4 44.8%
Beta (1.3x)
80.8%
TB12T (443,809)
TB12T/KLNY (0.2%)
98.3%
+/-% 6T (78.5%)
12T (96.1%)
24T (122.5%)
36T (264.5%)
60T (298.7%)
4.7 2.9
28/ ALV   9.7 (0) 56.8%
EPS (1.6k)
2022: (0.8k)
2021: (1.0k)
71.2%
ROA (7%)
2022: (3.6%)
2021: (6.3%)
59.9%
ROE (11%)
2022: (6.0%)
2021: (7.8%)
75.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (4.1%)
2021: (0%)
2020: (53.6%)
2019: (803.2%)
86.8%
TT LOI NHUAN (105%)
2022: (0%)
2021: (96.1%)
2020: (0%)
2019: (711.5%)
3.1 91.9%
PE (6.0x)
2022: (3.7x)
2021: (7.6x)
69.1%
PS (0.55x)
2022: (0.2x)
2021: (0.4x)
86.3%
PB: (0.7x)
GiáSS : (15.1k)
2022: (13.4k)
2021: (12.6k)
4.0%
Giá 12T trước (4.1k)
24T (6.1k)
36T (3.1k)
70.3%
Nợ/TổngTàiSản (38.9%)
Nợ/VốnCSH (63.7%)
ThanhToánHiệnHành (198.5%)
ThanhToánNhanh (174.6%)
ThanhToánTiềnMặt (78.9%)
4.2 86.0%
Beta (2.4x)
78.7%
TB12T (37,940)
TB12T/KLNY (0.7%)
98.2%
+/-% 6T (160.5%)
12T (141.5%)
24T (62.3%)
36T (219.4%)
60T (371.4%)
4.9 4.1
29/ NNT   57.5 (0) 96.4%
EPS (7.6k)
2022: (6.3k)
2021: (5.3k)
96.0%
ROA (19%)
2022: (16.2%)
2021: (13.5%)
96.4%
ROE (27%)
2022: (24.9%)
2021: (23.7%)
56.4%
TT DOANH THU (4%)
2022: (5.6%)
2021: (0%)
2020: (10.1%)
2019: (0%)
63.6%
TT LOI NHUAN (21%)
2022: (18.0%)
2021: (0%)
2020: (12.1%)
2019: (0%)
4.9 92.1%
PE (8.4x)
2022: (4.7x)
2021: (5.4x)
26.8%
PS (3.01x)
2022: (1.4x)
2021: (1.5x)
25.3%
PB: (2.3x)
GiáSS : (28.0k)
2022: (25.2k)
2021: (22.4k)
3.6%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (30.9k)
36T (23.5k)
79.0%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (519.1%)
ThanhToánNhanh (507.4%)
ThanhToánTiềnMặt (23.1%)
1.8 63.4%
Beta (1.8x)
17.7%
TB12T (296)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.1%
+/-% 6T (98.2%)
12T (90.5%)
24T (105.6%)
36T (170.3%)
60T (384.3%)
4.2 3.6
30/ ICF   6.3 (-0.3) 9.1%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0k)
9.7%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0%)
10.6%
ROE (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0%)
12.3%
TT DOANH THU (14%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
6.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 12.0%
PE (0x)
2023: (116.4x)
2022: (0x)
53.3%
PS (1.48x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
84.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (6.6k)
2023: (6.6k)
2022: (6.6k)
4.6%
Giá 12T trước (2.6k)
24T (2.6k)
36T (3.5k)
32.3%
Nợ/TổngTàiSản (55.6%)
Nợ/VốnCSH (125.0%)
ThanhToánHiệnHành (319.1%)
ThanhToánNhanh (3.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.8%)
0.9 98.3%
Beta (3.8x)
83.0%
TB12T (96,158)
TB12T/KLNY (0.8%)
98.1%
+/-% 6T (178.3%)
12T (146.2%)
24T (146.2%)
36T (82.9%)
60T (433.3%)
5.0 2.1
31/ FPT   129.9 (-0.1) 93.3%
EPS (5.3k)
2023: (5.1k)
2022: (4.8k)
89.2%
ROA (11%)
2023: (10.7%)
2022: (10.3%)
93.6%
ROE (21%)
2023: (21.6%)
2022: (20.9%)
97.4%
TT DOANH THU (20%)
2023: (19.5%)
2022: (23.4%)
2021: (19.2%)
2020: (7.7%)
98.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (21.8%)
2022: (22.4%)
2021: (22.6%)
2020: (12.8%)
4.7 41.9%
PE (24.8x)
2023: (18.9x)
2022: (13.5x)
20.8%
PS (3.05x)
2023: (2.3x)
2022: (1.6x)
6.0%
PB: (5.3x)
GiáSS : (25.0k)
2023: (23.6k)
2022: (23.1k)
3.0%
Giá 12T trước (62.2k)
24T (62.0k)
36T (50.8k)
52.0%
Nợ/TổngTàiSản (48.9%)
Nợ/VốnCSH (95.5%)
ThanhToánHiệnHành (129.8%)
ThanhToánNhanh (122.9%)
ThanhToánTiềnMặt (21.8%)
0.2 37.5%
Beta (1.2x)
85.5%
TB12T (2,574,827)
TB12T/KLNY (0.2%)
98.0%
+/-% 6T (58.9%)
12T (112.4%)
24T (112.9%)
36T (159.9%)
60T (575.1%)
4.6 3.2
32/ DSV   14.4 (0) 86.4%
EPS (3.7k)
2022: (3.6k)
2021: (3.2k)
58.3%
ROA (4%)
2022: (3.3%)
2021: (3.4%)
95.1%
ROE (23%)
2022: (23.2%)
2021: (22.2%)
73.2%
TT DOANH THU (11%)
2022: (0%)
2021: (55.6%)
2020: (24.4%)
2019: (0%)
86.6%
TT LOI NHUAN (4%)
2022: (10.1%)
2021: (41.7%)
2020: (28.9%)
2019: (0%)
4.1 99.5%
PE (3.9x)
2022: (1.4x)
2021: (1.7x)
98.7%
PS (0.07x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
84.9%
PB: (0.9x)
GiáSS : (16.1k)
2022: (15.4k)
2021: (14.5k)
2.4%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (4.9k)
36T (5.1k)
19.4%
Nợ/TổngTàiSản (81.8%)
Nợ/VốnCSH (449.3%)
ThanhToánHiệnHành (112.3%)
ThanhToánNhanh (90.8%)
ThanhToánTiềnMặt (6.6%)
3.9 0%
Beta (-0.0x)
5.9%
TB12T (4)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.9%
+/-% 6T (82.3%)
12T (82.3%)
24T (193%)
36T (185.4%)
60T (285.6%)
2.6 3.5
33/ BEL   27 (0) 57.9%
EPS (1.1k)
2022: (1.1k)
2021: (1.2k)
84.5%
ROA (8%)
2022: (8.9%)
2021: (9.2%)
70.9%
ROE (10%)
2022: (10.4%)
2021: (11.0%)
67.3%
TT DOANH THU (4%)
2022: (0.5%)
2021: (9.9%)
2020: (2%)
2019: (0%)
12.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (35.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.6 55.2%
PE (24.8x)
2022: (9.5x)
2021: (10.7x)
12.4%
PS (7.03x)
2022: (2.9x)
2021: (3.5x)
27.8%
PB: (2.5x)
GiáSS : (10.7k)
2022: (10.8k)
2021: (10.9k)
1.7%
Giá 12T trước (10.5k)
24T (10.9k)
36T (9.3k)
93.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.3%)
Nợ/VốnCSH (20.9%)
ThanhToánHiệnHành (1,099.5%)
ThanhToánNhanh (1,054.8%)
ThanhToánTiềnMặt (81%)
1.0 7.0%
Beta (0.3x)
4.8%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0%)
97.8%
+/-% 6T (157.1%)
12T (157.1%)
24T (147.2%)
36T (189.5%)
60T (205.0%)
2.8 2.5
34/ AGP   41.2 (0) 76.8%
EPS (2.1k)
2023: (2.2k)
2022: (2.4k)
66.9%
ROA (4%)
2023: (4.9%)
2022: (5.4%)
78.0%
ROE (13%)
2023: (12.3%)
2022: (13.7%)
92.3%
TT DOANH THU (5%)
2023: (3.9%)
2022: (31.2%)
2021: (3.5%)
2020: (6.6%)
78.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (1.6%)
2022: (29.2%)
2021: (15.1%)
2020: (1.6%)
3.7 62.5%
PE (19.3x)
2023: (10.5x)
2022: (7.3x)
52.3%
PS (1.10x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
26.9%
PB: (2.4x)
GiáSS : (17.0k)
2023: (17.9k)
2022: (17.5k)
1.9%
Giá 12T trước (21.9k)
24T (15.6k)
36T (11.5k)
23.1%
Nợ/TổngTàiSản (64.6%)
Nợ/VốnCSH (182.6%)
ThanhToánHiệnHành (112.4%)
ThanhToánNhanh (60.4%)
ThanhToánTiềnMặt (4.8%)
0.6 45.2%
Beta (1.4x)
43.9%
TB12T (3,948)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.8%
+/-% 6T (79.8%)
12T (87.4%)
24T (164.2%)
36T (257.7%)
60T (249.8%)
4.3 2.9
35/ CTR   146 (3.5) 90.9%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (3.9k)
80.5%
ROA (8%)
2023: (7.5%)
2022: (7.3%)
97.6%
ROE (28%)
2023: (26.0%)
2022: (27.3%)
98.7%
TT DOANH THU (19%)
2023: (20.6%)
2022: (25.8%)
2021: (17.1%)
2020: (25.8%)
98.8%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (16.5%)
2022: (18.0%)
2021: (36.9%)
2020: (51.6%)
4.6 40.7%
PE (29.1x)
2023: (19.9x)
2022: (12.6x)
44.4%
PS (1.32x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
5.4%
PB: (8.0x)
GiáSS : (16.6k)
2023: (17.4k)
2022: (14.2k)
3.7%
Giá 12T trước (68.4k)
24T (61.8k)
36T (55.2k)
30.2%
Nợ/TổngTàiSản (71.5%)
Nợ/VốnCSH (250.8%)
ThanhToánHiệnHành (119.7%)
ThanhToánNhanh (98.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.1%)
0.2 56.6%
Beta (1.6x)
81.2%
TB12T (353,925)
TB12T/KLNY (0.3%)
97.7%
+/-% 6T (55.4%)
12T (94.6%)
24T (115.6%)
36T (141.5%)
60T (917.0%)
4.8 3.2
36/ BSI   60.8 (0.6) 64.8%
EPS (2.2k)
2023: (2.0k)
2022: (0.6k)
58.0%
ROA (4%)
2023: (4.9%)
2022: (2.0%)
53.4%
ROE (9%)
2023: (8.7%)
2022: (2.6%)
94.0%
TT DOANH THU (27%)
2023: (15.6%)
2022: (0%)
2021: (46.1%)
2020: (50.0%)
97.7%
TT LOI NHUAN (253%)
2023: (263.3%)
2022: (0%)
2021: (180.2%)
2020: (12.3%)
2.9 32.9%
PE (27.5x)
2023: (23.6x)
2022: (27.3x)
7.8%
PS (9.32x)
2023: (7.7x)
2022: (2.8x)
27.8%
PB: (2.6x)
GiáSS : (23.8k)
2023: (23.1k)
2022: (23.3k)
1.8%
Giá 12T trước (30.7k)
24T (20.0k)
36T (20.1k)
50.9%
Nợ/TổngTàiSản (54.4%)
Nợ/VốnCSH (119.1%)
ThanhToánHiệnHành (183.2%)
ThanhToánNhanh (183.2%)
ThanhToánTiềnMặt (6.8%)
0.2 84.7%
Beta (2.4x)
89.7%
TB12T (1,122,568)
TB12T/KLNY (0.6%)
97.6%
+/-% 6T (34.5%)
12T (98.2%)
24T (203.8%)
36T (202.2%)
60T (810.9%)
5.0 2.7
37/ HFX   12 (0) 0%
EPS (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
0%
ROA (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
ROE (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
43.3%
TT LOI NHUAN (178%)
2022: (9.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0 0%
PE (0x)
2022: (0x)
2021: (0x)
67.4%
PS (0.69x)
2022: (0.4x)
2021: (0.2x)
0%
PB: (0x)
GiáSS : (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
6.6%
Giá 12T trước (8.6k)
24T (6.6k)
36T (1.4k)
1.5%
Nợ/TổngTàiSản (1,117.0%)
Nợ/VốnCSH (0%)
ThanhToánHiệnHành (6.6%)
ThanhToánNhanh (3.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
0.0 52.8%
Beta (1.5x)
66.1%
TB12T (5,297)
TB12T/KLNY (0.4%)
97.6%
+/-% 6T (650%)
12T (39.5%)
24T (81.8%)
36T (757.1%)
60T (757.1%)
4.6 1.5
38/ CID   28.9 (3.7) 62.5%
EPS (1.9k)
2022: (1.3k)
2021: (0.9k)
89.4%
ROA (14%)
2022: (10.9%)
2021: (8.8%)
76.9%
ROE (15%)
2022: (12.3%)
2021: (10.1%)
75%
TT DOANH THU (12%)
2022: (2.4%)
2021: (4.2%)
2020: (0%)
2019: (4.3%)
95.1%
TT LOI NHUAN (45%)
2022: (38.9%)
2021: (43.5%)
2020: (0%)
2019: (87.5%)
3.8 74.3%
PE (12.2x)
2022: (5.6x)
2021: (10.4x)
19.0%
PS (4.82x)
2022: (1.7x)
2021: (2.3x)
39.7%
PB: (1.9x)
GiáSS : (12.5k)
2022: (10.6k)
2021: (9.3k)
0.9%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (7.4k)
36T (6.9k)
84.7%
Nợ/TổngTàiSản (10.9%)
Nợ/VốnCSH (12.2%)
ThanhToánHiệnHành (806.4%)
ThanhToánNhanh (744.6%)
ThanhToánTiềnMặt (7.7%)
1.6 96.8%
Beta (3.4x)
47.7%
TB12T (991)
TB12T/KLNY (0.1%)
97.5%
+/-% 6T (130.1%)
12T (197.4%)
24T (212.7%)
36T (238.7%)
60T (154.1%)
4.8 3.4
39/ CSV   72 (-0.2) 93.8%
EPS (4.4k)
2023: (4.7k)
2022: (8.0k)
94.0%
ROA (12%)
2023: (12.2%)
2022: (20.6%)
86.1%
ROE (13%)
2023: (14.6%)
2022: (24.8%)
38.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.5%)
2021: (17.7%)
2020: (0%)
35.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (69.4%)
2021: (17.1%)
2020: (0%)
4.7 78.8%
PE (16.6x)
2023: (8.7x)
2022: (3.3x)
39.3%
PS (2.07x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
31.7%
PB: (2.2x)
GiáSS : (33.6k)
2023: (32.5k)
2022: (32.3k)
3.4%
Giá 12T trước (29.6k)
24T (41.9k)
36T (23.8k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (11.2%)
Nợ/VốnCSH (12.6%)
ThanhToánHiệnHành (676.5%)
ThanhToánNhanh (464.2%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
2.2 77.6%
Beta (2.1x)
93.0%
TB12T (674,257)
TB12T/KLNY (1.5%)
97.4%
+/-% 6T (83.7%)
12T (145.4%)
24T (73.3%)
36T (204.5%)
60T (266.6%)
4.9 3.9
40/ BLT   51.2 (0) 79.4%
EPS (3.6k)
2022: (2.5k)
2021: (2.0k)
78.6%
ROA (10%)
2022: (7.6%)
2021: (4.3%)
63.0%
ROE (13%)
2022: (8.4%)
2021: (5.2%)
81.0%
TT DOANH THU (28%)
2022: (0%)
2021: (49.1%)
2020: (55.9%)
2019: (0%)
78.4%
TT LOI NHUAN (46%)
2022: (26.5%)
2021: (0%)
2020: (307.7%)
2019: (0%)
3.7 63.9%
PE (14.0x)
2022: (10.1x)
2021: (9.4x)
94.8%
PS (0.14x)
2022: (0.1x)
2021: (0.0x)
52.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (27.6k)
2022: (29.5k)
2021: (38.1k)
3.1%
Giá 12T trước (32.4k)
24T (18.5k)
36T (14.7k)
83.9%
Nợ/TổngTàiSản (20.7%)
Nợ/VốnCSH (26.1%)
ThanhToánHiệnHành (261.9%)
ThanhToánNhanh (234.8%)
ThanhToánTiềnMặt (168.2%)
3.7 30.7%
Beta (1.0x)
52.8%
TB12T (3,022)
TB12T/KLNY (0.1%)
97.4%
+/-% 6T (48.8%)
12T (57.4%)
24T (175.0%)
36T (246.5%)
60T (424.1%)
4.2 3.9
41/ BVS   47.4 (0.3) 80.0%
EPS (3.1k)
2023: (2.7k)
2022: (2.0k)
57.3%
ROA (3%)
2023: (3.3%)
2022: (3.8%)
61.2%
ROE (9%)
2023: (8.5%)
2022: (6.7%)
89.9%
TT DOANH THU (30%)
2023: (1.8%)
2022: (0%)
2021: (100.4%)
2020: (5.0%)
77.9%
TT LOI NHUAN (83%)
2023: (33.3%)
2022: (0%)
2021: (113.7%)
2020: (0%)
3.3 62.6%
PE (15.5x)
2023: (9.4x)
2022: (9.8x)
20.8%
PS (3.57x)
2023: (2.1x)
2022: (1.7x)
52.3%
PB: (1.4x)
GiáSS : (33.1k)
2023: (32.1k)
2022: (30.2k)
5.2%
Giá 12T trước (22.4k)
24T (16.5k)
36T (27.9k)
40.0%
Nợ/TổngTàiSản (64.4%)
Nợ/VốnCSH (181.1%)
ThanhToánHiệnHành (148.5%)
ThanhToánNhanh (148.5%)
ThanhToánTiềnMặt (5.6%)
0.9 82.9%
Beta (2.3x)
89.2%
TB12T (549,580)
TB12T/KLNY (0.8%)
97.3%
+/-% 6T (90.8%)
12T (113.6%)
24T (191.1%)
36T (71.7%)
60T (432.3%)
4.9 3.0
42/ NET   99.5 (0) 95.4%
EPS (9.3k)
2023: (8.0k)
2022: (3.9k)
96.4%
ROA (23%)
2023: (20.0%)
2022: (11.6%)
98.8%
ROE (43%)
2023: (41.1%)
2022: (26.4%)
86.0%
TT DOANH THU (13%)
2023: (18.9%)
2022: (4.1%)
2021: (0%)
2020: (28.8%)
83.7%
TT LOI NHUAN (152%)
2023: (102.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (64.5%)
4.9 72.1%
PE (10.7x)
2023: (8.1x)
2022: (10.2x)
46.2%
PS (1.24x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
6.8%
PB: (4.6x)
GiáSS : (21.4k)
2023: (19.4k)
2022: (14.9k)
4.2%
Giá 12T trước (38.7k)
24T (41.6k)
36T (51.5k)
57.4%
Nợ/TổngTàiSản (46.7%)
Nợ/VốnCSH (87.5%)
ThanhToánHiệnHành (150.2%)
ThanhToánNhanh (97.7%)
ThanhToánTiềnMặt (51.7%)
0.9 24.0%
Beta (0.9x)
51.6%
TB12T (7,386)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.2%
+/-% 6T (61.8%)
12T (156.9%)
24T (139.5%)
36T (93.3%)
60T (372.0%)
4.1 3.3
43/ MCH   219 (0.5) 98.1%
EPS (10.1k)
2023: (9.8k)
2022: (7.5k)
97.0%
ROA (18%)
2023: (17.5%)
2022: (16.3%)
96.8%
ROE (26%)
2023: (26.9%)
2022: (24.3%)
86.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (4.5%)
2022: (0%)
2021: (17.1%)
2020: (25.5%)
96.7%
TT LOI NHUAN (30%)
2023: (30.0%)
2022: (0.2%)
2021: (20.4%)
2020: (12.3%)
4.9 58.9%
PE (21.9x)
2023: (8.9x)
2022: (9.4x)
18.0%
PS (5.55x)
2023: (2.2x)
2022: (1.9x)
8.5%
PB: (5.7x)
GiáSS : (38.6k)
2023: (36.3k)
2022: (30.9k)
3.4%
Giá 12T trước (68.3k)
24T (91.5k)
36T (108.1k)
72.4%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (199.4%)
ThanhToánNhanh (178.4%)
ThanhToánTiềnMặt (45.2%)
0.5 35.6%
Beta (1.1x)
54.0%
TB12T (67,160)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.2%
+/-% 6T (157.9%)
12T (223.4%)
24T (141.4%)
36T (104.5%)
60T (208.6%)
4.3 3.2
44/ VGR   60.7 (2.4) 91.9%
EPS (5.0k)
2023: (4.3k)
2022: (4.3k)
98.7%
ROA (24%)
2023: (21.5%)
2022: (21.9%)
95.6%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (23.4%)
75.7%
TT DOANH THU (16%)
2023: (9.5%)
2022: (0.2%)
2021: (9.9%)
2020: (0%)
90.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (0%)
2022: (34.1%)
2021: (34.2%)
2020: (13.8%)
4.8 76.9%
PE (11.7x)
2023: (7.9x)
2022: (7.2x)
17.5%
PS (3.92x)
2023: (2.4x)
2022: (2.4x)
13.6%
PB: (2.9x)
GiáSS : (19.9k)
2023: (18.6k)
2022: (18.5k)
4.8%
Giá 12T trước (30.8k)
24T (29.7k)
36T (25.6k)
97.6%
Nợ/TổngTàiSản (6.3%)
Nợ/VốnCSH (6.8%)
ThanhToánHiệnHành (964.2%)
ThanhToánNhanh (940.0%)
ThanhToánTiềnMặt (512.1%)
1.4 91.0%
Beta (2.7x)
39.8%
TB12T (5,359)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.1%
+/-% 6T (76.6%)
12T (90.6%)
24T (97.5%)
36T (129.0%)
60T (363.7%)
4.7 3.6
45/ HIO   24.8 (0) 38.1%
EPS (0.8k)
2023: (0.5k)
2022: (0.3k)
43.6%
ROA (3%)
2023: (1.8%)
2022: (1.1%)
42.7%
ROE (7%)
2023: (4.3%)
2022: (2.8%)
51.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (21.4%)
2022: (433.1%)
2021: (0%)
: (0%)
14.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (58.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
: (0%)
2.0 28.1%
PE (33.2x)
2023: (20.9x)
2022: (95.4x)
16.2%
PS (4.17x)
2023: (1.7x)
2022: (5.9x)
23.6%
PB: (2.2x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.1k)
2022: (10.6k)
2.0%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (9.6k)
36T (9.6k)
50%
Nợ/TổngTàiSản (55.3%)
Nợ/VốnCSH (123.9%)
ThanhToánHiệnHành (125.6%)
ThanhToánNhanh (124.8%)
ThanhToánTiềnMặt (35.2%)
0.2 100%
Beta (21.6x)
39.0%
TB12T (2,705)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.0%
+/-% 6T (149%)
12T (159.4%)
24T (159.4%)
36T (159.4%)
60T (159.4%)
4.8 2.3
46/ BMD   14.4 (0) 76.9%
EPS (2.2k)
2022: (2.2k)
2021: (2.4k)
81.6%
ROA (8%)
2022: (7.6%)
2021: (7.6%)
86.6%
ROE (16%)
2022: (16.2%)
2021: (17.5%)
53.2%
TT DOANH THU (1%)
2022: (7.6%)
2021: (0%)
2020: (5.8%)
2019: (0%)
29.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (26.5%)
2019: (0%)
4.2 95.9%
PE (6.6x)
2022: (6.5x)
2021: (2.1x)
72.2%
PS (0.42x)
2022: (0.4x)
2021: (0.2x)
59.8%
PB: (1.1x)
GiáSS : (13.6k)
2022: (13.5k)
2021: (13.5k)
3.8%
Giá 12T trước (9.4k)
24T (5.1k)
36T (4.7k)
66.2%
Nợ/TổngTàiSản (48.1%)
Nợ/VốnCSH (92.6%)
ThanhToánHiệnHành (186.9%)
ThanhToánNhanh (182.4%)
ThanhToánTiềnMặt (109.4%)
3.7 13.4%
Beta (0.6x)
8.3%
TB12T (21)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.0%
+/-% 6T (44%)
12T (54.1%)
24T (185.3%)
36T (205.8%)
60T (463.2%)
3.0 3.6
47/ BTH   27.6 (0) 10.8%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
12.8%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.2%)
13.8%
ROE (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.6%)
44.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (6.9%)
2022: (764.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
34.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1.8%)
2020: (203.9%)
0.6 9.9%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (259.4x)
1.5%
PS (715.77x)
2023: (351.4x)
2022: (446.7x)
18.4%
PB: (2.5x)
GiáSS : (11k)
2023: (11.1k)
2022: (11.0k)
2.2%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (8.3k)
36T (12k)
5.6%
Nợ/TổngTàiSản (78.5%)
Nợ/VốnCSH (364.6%)
ThanhToánHiệnHành (24.6%)
ThanhToánNhanh (24.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
0.0 46.0%
Beta (1.4x)
9.2%
TB12T (88)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.9%
+/-% 6T (86.5%)
12T (184.5%)
24T (232.5%)
36T (130%)
60T (170.6%)
3.7 1.4
48/ APP   13.7 (-2.1) 21.5%
EPS (0k)
2022: (0.1k)
2021: (0.7k)
24.2%
ROA (0%)
2022: (0.5%)
2021: (3.1%)
22.3%
ROE (0%)
2022: (0.9%)
2021: (6.1%)
69.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (36.0%)
2021: (5.3%)
2020: (0%)
2019: (112.8%)
26.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (19,581.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.1 24.1%
PE (0x)
2022: (45.7x)
2021: (16.8x)
79.5%
PS (0.41x)
2022: (0.1x)
2021: (0.3x)
49.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (9.7k)
2022: (10.6k)
2021: (10.9k)
4.4%
Giá 12T trước (5k)
24T (9.2k)
36T (8.2k)
46.5%
Nợ/TổngTàiSản (44.3%)
Nợ/VốnCSH (79.4%)
ThanhToánHiệnHành (146.1%)
ThanhToánNhanh (73.2%)
ThanhToánTiềnMặt (10.5%)
1.3 96.9%
Beta (3.4x)
73.9%
TB12T (20,742)
TB12T/KLNY (0.4%)
96.8%
+/-% 6T (268.1%)
12T (246%)
24T (88.0%)
36T (111.0%)
60T (204.2%)
4.9 2.4
49/ PHN   70.1 (0) 96.6%
EPS (8.3k)
2023: (7.0k)
2022: (5.1k)
99.4%
ROA (31%)
2023: (29.4%)
2022: (25.0%)
99.0%
ROE (36%)
2023: (34.8%)
2022: (29.3%)
60.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.9%)
2021: (5.4%)
2020: (4.5%)
93.5%
TT LOI NHUAN (41%)
2023: (38.9%)
2022: (20.8%)
2021: (0%)
2020: (88.1%)
5.0 88.1%
PE (8.4x)
2023: (6.0x)
2022: (6.4x)
49.6%
PS (1.14x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
11.8%
PB: (3.0x)
GiáSS : (23.2k)
2023: (20.2k)
2022: (17.3k)
4.1%
Giá 12T trước (35.7k)
24T (36.2k)
36T (27.4k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.1%)
ThanhToánHiệnHành (610.3%)
ThanhToánNhanh (333.1%)
ThanhToánTiềnMặt (75.4%)
2.2 53.5%
Beta (1.6x)
20.4%
TB12T (314)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.8%
+/-% 6T (49.6%)
12T (96.2%)
24T (93.5%)
36T (155.6%)
60T (372.0%)
4.0 3.7
50/ TTN   18.8 (-0.3) 52.9%
EPS (1.1k)
2023: (0.9k)
2022: (0.9k)
77.9%
ROA (8%)
2023: (6.3%)
2022: (6.4%)
60.2%
ROE (9%)
2023: (7.5%)
2022: (7.6%)
45.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.1%)
2021: (0%)
2020: (24.4%)
35.4%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (0%)
2022: (30.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
3.2 68.6%
PE (17.2x)
2023: (8.4x)
2022: (7.3x)
42.3%
PS (1.92x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
59.9%
PB: (1.5x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (12.1k)
2022: (12.0k)
3.2%
Giá 12T trước (8.3k)
24T (9.4k)
36T (7.6k)
91.7%
Nợ/TổngTàiSản (14.6%)
Nợ/VốnCSH (17.2%)
ThanhToánHiệnHành (566.9%)
ThanhToánNhanh (434.9%)
ThanhToánTiềnMặt (77.6%)
2.7 47.6%
Beta (1.4x)
76.7%
TB12T (105,344)
TB12T/KLNY (0.3%)
96.7%
+/-% 6T (151.7%)
12T (131.5%)
24T (102.2%)
36T (152.3%)
60T (178.4%)
4.6 3.5
51/ VDS   26.8 (0.3) 46.2%
EPS (1.9k)
2023: (1.6k)
2022: (0k)
50.9%
ROA (7%)
2023: (6.2%)
2022: (0%)
55.2%
ROE (16%)
2023: (13.7%)
2022: (0%)
84.2%
TT DOANH THU (38%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (124.9%)
2020: (36.9%)
55.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (184.3%)
2020: (333.3%)
2.5 43.5%
PE (14.2x)
2023: (10.9x)
2022: (0x)
14.8%
PS (6.16x)
2023: (4.7x)
2022: (1.9x)
31.3%
PB: (2.2x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (11.5k)
2022: (9.9k)
5.9%
Giá 12T trước (13.5k)
24T (10.4k)
36T (15.8k)
58.2%
Nợ/TổngTàiSản (54.6%)
Nợ/VốnCSH (120.1%)
ThanhToánHiệnHành (177.1%)
ThanhToánNhanh (177.1%)
ThanhToánTiềnMặt (34.0%)
0.5 81.5%
Beta (2.3x)
90.0%
TB12T (1,167,257)
TB12T/KLNY (0.6%)
96.6%
+/-% 6T (66.7%)
12T (100%)
24T (159.9%)
36T (70.8%)
60T (499.8%)
4.9 2.6
52/ LPB   27.7 (1.1) 80.5%
EPS (2.6k)
2023: (2.7k)
2022: (2.6k)
38.2%
ROA (2%)
2023: (1.5%)
2022: (1.4%)
88.5%
ROE (18%)
2023: (16.3%)
2022: (18.8%)
97.6%
TT DOANH THU (22%)
2023: (28.3%)
2022: (20.6%)
2021: (17.1%)
2020: (9.9%)
99.5%
TT LOI NHUAN (53%)
2023: (23.6%)
2022: (57.0%)
2021: (54.3%)
2020: (16.4%)
3.5 90.2%
PE (10.1x)
2023: (5.8x)
2022: (3.9x)
38.4%
PS (2.03x)
2023: (1x)
2022: (0.7x)
41.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (14.2k)
2023: (16.6k)
2022: (13.9k)
6.4%
Giá 12T trước (11.4k)
24T (9.1k)
36T (16.4k)
5.1%
Nợ/TổngTàiSản (91.1%)
Nợ/VốnCSH (1,025.2%)
ThanhToánHiệnHành (4.5%)
ThanhToánNhanh (4.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.3%)
0.9 47.6%
Beta (1.4x)
87.0%
TB12T (5,406,659)
TB12T/KLNY (0.2%)
96.6%
+/-% 6T (66.2%)
12T (128.6%)
24T (186.2%)
36T (58.7%)
60T (619.2%)
4.7 3.0
53/ VFG   72.7 (-0.5) 96.8%
EPS (7.6k)
2023: (7.1k)
2022: (5.5k)
88.1%
ROA (12%)
2023: (10.0%)
2022: (8.3%)
94.7%
ROE (25%)
2023: (23.7%)
2022: (20.1%)
87.2%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.4%)
2022: (46.1%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
98.1%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (29.0%)
2022: (39.2%)
2021: (0.8%)
2020: (14.9%)
4.8 88.8%
PE (9.6x)
2023: (4.9x)
2022: (5.6x)
60.1%
PS (0.79x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
26.7%
PB: (2.4x)
GiáSS : (30.7k)
2023: (29.9k)
2022: (27.3k)
4.6%
Giá 12T trước (33.5k)
24T (35.0k)
36T (36.0k)
54.6%
Nợ/TổngTàiSản (49.8%)
Nợ/VốnCSH (99.3%)
ThanhToánHiệnHành (172.0%)
ThanhToánNhanh (111.6%)
ThanhToánTiềnMặt (23.9%)
2.0 30.6%
Beta (1.0x)
64.0%
TB12T (28,970)
TB12T/KLNY (0.1%)
96.5%
+/-% 6T (106.1%)
12T (118.5%)
24T (109.1%)
36T (103.6%)
60T (227.2%)
4.3 3.7
54/ PTX   2.5 (0) 70.0%
EPS (1.9k)
2022: (1.8k)
2021: (1.6k)
69.7%
ROA (6%)
2022: (5.1%)
2021: (4.7%)
76.5%
ROE (13%)
2022: (12.3%)
2021: (11.4%)
48.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (77.4%)
2021: (31.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
71.3%
TT LOI NHUAN (22%)
2022: (12.7%)
2021: (75.9%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.7 76.7%
PE (1.3x)
2022: (0x)
2021: (0.1x)
33.2%
PS (0.01x)
2022: (1,000x)
2021: (10,000x)
69.9%
PB: (0.2x)
GiáSS : (14.7k)
2022: (14.2k)
2021: (13.7k)
7.9%
Giá 12T trước (1.7k)
24T (1.7k)
36T (0.1k)
34.8%
Nợ/TổngTàiSản (56.8%)
Nợ/VốnCSH (131.4%)
ThanhToánHiệnHành (66.8%)
ThanhToánNhanh (51.7%)
ThanhToánTiềnMặt (31.8%)
1.7 98.7%
Beta (4.2x)
6.9%
TB12T (22)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.4%
+/-% 6T (108.3%)
12T (44.7%)
24T (44.7%)
36T (3,806.3%)
60T (3,806.3%)
4.5 3.3
55/ VIP   15.3 (0.1) 70.0%
EPS (1.1k)
2023: (1.3k)
2022: (3.6k)
81.3%
ROA (6%)
2023: (6.1%)
2022: (17.0%)
66.2%
ROE (6%)
2023: (6.8%)
2022: (19.1%)
42.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (28.6%)
2021: (31.9%)
2020: (0%)
56.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (2,258.3%)
2021: (0%)
2020: (76%)
3.7 82.1%
PE (13.9x)
2023: (8.4x)
2022: (2.0x)
37.6%
PS (2.08x)
2023: (1.3x)
2022: (0.6x)
80.8%
PB: (0.8x)
GiáSS : (18.9k)
2023: (18.6k)
2022: (18.9k)
4.5%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (5.2k)
36T (7.1k)
95.8%
Nợ/TổngTàiSản (8.3%)
Nợ/VốnCSH (9.1%)
ThanhToánHiệnHành (981.0%)
ThanhToánNhanh (906.3%)
ThanhToánTiềnMặt (102.0%)
3.8 44.8%
Beta (1.3x)
88.0%
TB12T (473,922)
TB12T/KLNY (0.7%)
96.4%
+/-% 6T (50.9%)
12T (64.0%)
24T (202.9%)
36T (123.1%)
60T (319.0%)
4.7 4.1
56/ NTL   46.3 (-0.2) 87.4%
EPS (6.3k)
2023: (6.2k)
2022: (1.8k)
90.6%
ROA (22%)
2023: (17.9%)
2022: (6.3%)
85.1%
ROE (25%)
2023: (24.9%)
2022: (8.5%)
59.2%
TT DOANH THU (108%)
2023: (133.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
84.0%
TT LOI NHUAN (389%)
2023: (242.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (26.3%)
4.5 90.3%
PE (7.3x)
2023: (4.1x)
2022: (7.4x)
22.2%
PS (3.06x)
2023: (1.7x)
2022: (2.0x)
44.4%
PB: (1.8x)
GiáSS : (25.1k)
2023: (25.1k)
2022: (21.6k)
3.6%
Giá 12T trước (20.2k)
24T (20.1k)
36T (21.3k)
91.8%
Nợ/TổngTàiSản (13.1%)
Nợ/VốnCSH (15.1%)
ThanhToánHiệnHành (770.9%)
ThanhToánNhanh (305.4%)
ThanhToánTiềnMặt (76.1%)
2.4 69.9%
Beta (1.9x)
96.2%
TB12T (1,083,921)
TB12T/KLNY (1.8%)
96.3%
+/-% 6T (77.5%)
12T (129.0%)
24T (129.5%)
36T (116.2%)
60T (185.9%)
4.9 3.9
57/ MBS   35.4 (0.3) 65.3%
EPS (1.5k)
2023: (1.3k)
2022: (1.6k)
63.3%
ROA (4%)
2023: (3.8%)
2022: (4.8%)
74.9%
ROE (12%)
2023: (11.6%)
2022: (11.5%)
81.9%
TT DOANH THU (28%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (98.8%)
2020: (18.2%)
92.6%
TT LOI NHUAN (48%)
2023: (13.6%)
2022: (0%)
2021: (118.4%)
2020: (16.9%)
3.4 53.6%
PE (23.7x)
2023: (17.0x)
2022: (6.9x)
13.6%
PS (7.09x)
2023: (5.5x)
2022: (1.8x)
24.5%
PB: (2.9x)
GiáSS : (11.9k)
2023: (11.5k)
2022: (14.0k)
6.1%
Giá 12T trước (17.0k)
24T (11.5k)
36T (21.3k)
41.2%
Nợ/TổngTàiSản (68.3%)
Nợ/VốnCSH (215.7%)
ThanhToánHiệnHành (149.0%)
ThanhToánNhanh (149.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.8%)
0.3 88.0%
Beta (2.5x)
96.4%
TB12T (4,305,838)
TB12T/KLNY (1.0%)
96.2%
+/-% 6T (54.4%)
12T (105.7%)
24T (203.3%)
36T (63.8%)
60T (491.7%)
5.0 2.9
58/ MEF   4.2 (0) 98.7%
EPS (8.8k)
2022: (9.1k)
2021: (9.5k)
96.5%
ROA (14%)
2022: (16.1%)
2021: (18.0%)
92.9%
ROE (18%)
2022: (20.5%)
2021: (24.0%)
25.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (18.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
12.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (37.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.9 76.7%
PE (0.5x)
2022: (0x)
2021: (0.2x)
67.0%
PS (0.05x)
2022: (1,000x)
2021: (0.0x)
70.5%
PB: (0.1x)
GiáSS : (48.5k)
2022: (44.2k)
2021: (39.5k)
0.7%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (0.8k)
36T (1.5k)
84.3%
Nợ/TổngTàiSản (20.8%)
Nợ/VốnCSH (26.2%)
ThanhToánHiệnHành (346.0%)
ThanhToánNhanh (232.1%)
ThanhToánTiềnMặt (105.2%)
3.8 46.4%
Beta (1.4x)
4.0%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.2%
+/-% 6T (166.0%)
12T (398.8%)
24T (398.8%)
36T (180%)
60T (98.6%)
3.5 4.1
59/ POS   25.5 (0) 61.2%
EPS (1.9k)
2023: (1.3k)
2022: (0.8k)
56.2%
ROA (5%)
2023: (3.4%)
2022: (2.1%)
53.2%
ROE (10%)
2023: (6.8%)
2022: (4%)
48.5%
TT DOANH THU (9%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (137.8%)
96.6%
TT LOI NHUAN (148%)
2023: (74.3%)
2022: (17.6%)
2021: (0%)
2020: (136.7%)
2.8 62.7%
PE (11.9x)
2023: (9.5x)
2022: (13.5x)
70.7%
PS (0.52x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
66.1%
PB: (1.1x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (19.2k)
2022: (18.8k)
6.3%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (12.0k)
36T (12.3k)
61.6%
Nợ/TổngTàiSản (49.6%)
Nợ/VốnCSH (98.4%)
ThanhToánHiệnHành (191.6%)
ThanhToánNhanh (186.4%)
ThanhToánTiềnMặt (33.7%)
2.8 55.6%
Beta (1.6x)
56.9%
TB12T (15,693)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.1%
+/-% 6T (83.9%)
12T (112.6%)
24T (89.8%)
36T (85.1%)
60T (271.5%)
4.5 3.4
60/ CLM   77.2 (0) 99.7%
EPS (18.9k)
2023: (16.3k)
2022: (30.8k)
87.2%
ROA (7%)
2023: (7.5%)
2022: (35.5%)
99.1%
ROE (30%)
2023: (27.8%)
2022: (66.5%)
94.4%
TT DOANH THU (5%)
2023: (35.5%)
2022: (393.8%)
2021: (0%)
2020: (38.3%)
49.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (1,096.9%)
2021: (0%)
2020: (23.3%)
4.8 99.0%
PE (4.1x)
2023: (3.5x)
2022: (1.5x)
98.9%
PS (0.05x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
40.4%
PB: (1.2x)
GiáSS : (62.8k)
2023: (58.6k)
2022: (46.3k)
5.8%
Giá 12T trước (56.5k)
24T (29.3k)
36T (23.7k)
15.9%
Nợ/TổngTàiSản (77.4%)
Nợ/VốnCSH (342.0%)
ThanhToánHiệnHành (126.2%)
ThanhToánNhanh (66.7%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.6 20.5%
Beta (0.8x)
30.2%
TB12T (916)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.0%
+/-% 6T (42.0%)
12T (36.7%)
24T (163.7%)
36T (226.3%)
60T (710.8%)
3.5 3.7
61/ LAS   23.1 (0) 59.4%
EPS (1.5k)
2023: (1.3k)
2022: (0.8k)
72.7%
ROA (8%)
2023: (6.3%)
2022: (3.9%)
65.8%
ROE (11%)
2023: (10.5%)
2022: (6.6%)
83.3%
TT DOANH THU (11%)
2023: (9.2%)
2022: (12.4%)
2021: (21.9%)
2020: (0%)
100%
TT LOI NHUAN (86%)
2023: (67.8%)
2022: (32.1%)
2021: (732.2%)
2020: (234.1%)
3.3 61.4%
PE (15.6x)
2023: (10.6x)
2022: (9.1x)
63.8%
PS (0.69x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
43.7%
PB: (1.8x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (12.6k)
2022: (11.9k)
5.2%
Giá 12T trước (10.1k)
24T (11.5k)
36T (12.3k)
64.2%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (259.3%)
ThanhToánNhanh (193.2%)
ThanhToánTiềnMặt (6.1%)
2.0 73.3%
Beta (2.0x)
91.2%
TB12T (871,274)
TB12T/KLNY (0.8%)
96.0%
+/-% 6T (61.1%)
12T (129.1%)
24T (101.5%)
36T (88.1%)
60T (268.0%)
4.9 3.4
62/ TTG   15.5 (0) 16.6%
EPS (0.9k)
2022: (0k)
2021: (0k)
30.4%
ROA (15%)
2022: (0%)
2021: (0%)
31.7%
ROE (31%)
2022: (0%)
2021: (0%)
34.9%
TT DOANH THU (23%)
2022: (2.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.3 21.8%
PE (17.2x)
2022: (0x)
2021: (0x)
55.0%
PS (0.97x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
7.5%
PB: (5.4x)
GiáSS : (2.9k)
2022: (2.0k)
2021: (2.8k)
0.8%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (5.4k)
36T (4.4k)
42.3%
Nợ/TổngTàiSản (52.9%)
Nợ/VốnCSH (112.1%)
ThanhToánHiệnHành (117.8%)
ThanhToánNhanh (94.4%)
ThanhToánTiềnMặt (14.0%)
0.2 94.8%
Beta (3.1x)
73.5%
TB12T (12,473)
TB12T/KLNY (0.6%)
95.9%
+/-% 6T (38.4%)
12T (252.3%)
24T (187.0%)
36T (252.3%)
60T (158.3%)
4.9 2.2
63/ HHS   10.7 (0.2) 53.1%
EPS (1.2k)
2023: (1k)
2022: (0.7k)
78.4%
ROA (9%)
2023: (7.5%)
2022: (4.9%)
57.1%
ROE (9%)
2023: (7.7%)
2022: (5.3%)
43.8%
TT DOANH THU (68%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (2.6%)
80.0%
TT LOI NHUAN (94%)
2023: (56.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (49.4%)
3.2 89.4%
PE (8.5x)
2023: (7.2x)
2022: (4.8x)
9.3%
PS (7.78x)
2023: (6.8x)
2022: (2.8x)
85.3%
PB: (0.8x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.0k)
2022: (13.0k)
5.5%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (5.0k)
36T (5.8k)
92.9%
Nợ/TổngTàiSản (3.9%)
Nợ/VốnCSH (4.0%)
ThanhToánHiệnHành (578.5%)
ThanhToánNhanh (462.6%)
ThanhToánTiềnMặt (36.4%)
3.3 80.4%
Beta (2.2x)
95.6%
TB12T (3,289,864)
TB12T/KLNY (0.9%)
95.8%
+/-% 6T (50.3%)
12T (120.2%)
24T (109.9%)
36T (78.4%)
60T (305.3%)
5.0 3.8
64/ GER   17.1 (0) 48.8%
EPS (0.6k)
2022: (1.8k)
2021: (0.4k)
64.9%
ROA (4%)
2022: (10.4%)
2021: (2.0%)
54.2%
ROE (5%)
2022: (14.0%)
2021: (3.4%)
57.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (22.1%)
2021: (6.3%)
2020: (0%)
2019: (2.3%)
89.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (365.9%)
2021: (106.8%)
2020: (0%)
2019: (2,737.1%)
2.8 51.9%
PE (28.5x)
2022: (3.6x)
2021: (57.9x)
67.5%
PS (0.44x)
2022: (0.2x)
2021: (0.7x)
40.6%
PB: (1.5x)
GiáSS : (11.6k)
2022: (12.8k)
2021: (11.4k)
7.5%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (13.2k)
36T (4.2k)
73.8%
Nợ/TổngTàiSản (29.9%)
Nợ/VốnCSH (42.7%)
ThanhToánHiệnHành (303.8%)
ThanhToánNhanh (164.4%)
ThanhToánTiềnMặt (41.7%)
2.1 15.8%
Beta (0.7x)
8.5%
TB12T (19)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.8%
+/-% 6T (122.1%)
12T (116.5%)
24T (29.3%)
36T (309.3%)
60T (276.9%)
3.0 2.6
65/ AGR   22.9 (0.4) 43.0%
EPS (0.6k)
2023: (0.7k)
2022: (0.7k)
65.7%
ROA (4%)
2023: (4.8%)
2022: (5.2%)
46.4%
ROE (5%)
2023: (5.9%)
2022: (5.9%)
72.0%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (75.4%)
2020: (10.2%)
49.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (303.1%)
2020: (41.8%)
2.5 40.6%
PE (35.7x)
2023: (23.6x)
2022: (10.4x)
5.7%
PS (13.33x)
2023: (9.6x)
2022: (4.2x)
38.0%
PB: (1.9x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.6k)
2022: (11.8k)
6.5%
Giá 12T trước (12.4k)
24T (8.7k)
36T (13.3k)
63.9%
Nợ/TổngTàiSản (28.7%)
Nợ/VốnCSH (40.3%)
ThanhToánHiệnHành (328.8%)
ThanhToánNhanh (328.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
0.5 84.6%
Beta (2.4x)
95.2%
TB12T (2,217,546)
TB12T/KLNY (1.0%)
95.7%
+/-% 6T (43.7%)
12T (83.8%)
24T (161.8%)
36T (72.1%)
60T (481.9%)
5.0 2.7
66/ CDH   4.1 (0.5) 71.5%
EPS (2.0k)
2022: (1.8k)
2021: (1.8k)
71.4%
ROA (5%)
2022: (5.3%)
2021: (6.1%)
67.7%
ROE (10%)
2022: (9.6%)
2021: (9.3%)
54.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (7.0%)
2021: (5.8%)
2020: (24.0%)
2019: (0%)
80.2%
TT LOI NHUAN (9%)
2022: (0.8%)
2021: (3.1%)
2020: (57.9%)
2019: (0%)
3.6 99.7%
PE (1.9x)
2022: (1.0x)
2021: (1.0x)
98.9%
PS (0.06x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.6%
PB: (0.2x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (18.8k)
2021: (19.3k)
4.2%
Giá 12T trước (1.7k)
24T (1.7k)
36T (1.7k)
53.4%
Nợ/TổngTàiSản (50.6%)
Nợ/VốnCSH (102.2%)
ThanhToánHiệnHành (136.4%)
ThanhToánNhanh (136.4%)
ThanhToánTiềnMặt (26.5%)
4.8 7.4%
Beta (0.3x)
4.4%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0%)
95.6%
+/-% 6T (112.9%)
12T (112.9%)
24T (112.9%)
36T (112.9%)
60T (156.4%)
2.7 3.7
67/ VXB   27.9 (2.9) 36.8%
EPS (2.2k)
2021: (0.4k)
2020: (0k)
32.5%
ROA (5%)
2021: (1.0%)
2020: (0%)
46.8%
ROE (27%)
2021: (5.0%)
2020: (0%)
10.3%
TT DOANH THU (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (8.9%)
13.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (0%)
2020: (45.2%)
2019: (0%)
2018: (0%)
1.9 32.7%
PE (11.4x)
2021: (65.3x)
2020: (0x)
43.5%
PS (1.61x)
2021: (1.8x)
2020: (0.3x)
17.4%
PB: (3.1x)
GiáSS : (8.1k)
2021: (7.6k)
2020: (7.3k)
4.4%
Giá 12T trước (9.5k)
24T (15.8k)
36T (8.9k)
11.6%
Nợ/TổngTàiSản (80.3%)
Nợ/VốnCSH (406.5%)
ThanhToánHiệnHành (79.7%)
ThanhToánNhanh (57.2%)
ThanhToánTiềnMặt (6.2%)
0.1 76.5%
Beta (2.1x)
26.1%
TB12T (350)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.6%
+/-% 6T (131.5%)
12T (163.2%)
24T (58.2%)
36T (180.9%)
60T (152.5%)
4.4 2.1
68/ CMC   12 (0) 23.7%
EPS (0.7k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
22.0%
ROA (2%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
22.6%
ROE (5%)
2023: (1.2%)
2022: (0%)
90.7%
TT DOANH THU (22%)
2023: (2.9%)
2022: (34.2%)
2021: (0%)
2020: (41.8%)
61.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (710.1%)
2020: (1,157.6%)
1.1 28.0%
PE (16.7x)
2023: (38.6x)
2022: (0x)
54.1%
PS (0.92x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
82.1%
PB: (0.9x)
GiáSS : (13.5k)
2023: (13.3k)
2022: (13.2k)
7.1%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (7.9k)
36T (5.6k)
17.3%
Nợ/TổngTàiSản (60.7%)
Nợ/VốnCSH (154.2%)
ThanhToánHiệnHành (113.2%)
ThanhToánNhanh (29.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.3%)
1.0 90.3%
Beta (2.7x)
51.0%
TB12T (2,814)
TB12T/KLNY (0.1%)
95.5%
+/-% 6T (96.7%)
12T (118.2%)
24T (51.9%)
36T (114.3%)
60T (224.3%)
4.7 2.3
69/ VC6   17.6 (0) 67.9%
EPS (2.3k)
2023: (1.8k)
2022: (1.0k)
43.3%
ROA (3%)
2023: (1.8%)
2022: (1.3%)
70.4%
ROE (14%)
2023: (11.2%)
2022: (6.7%)
91.5%
TT DOANH THU (89%)
2023: (63.2%)
2022: (0%)
2021: (7.1%)
2020: (6.8%)
92.7%
TT LOI NHUAN (130%)
2023: (77.1%)
2022: (0.3%)
2021: (78.0%)
2020: (0%)
3.0 85.2%
PE (7.8x)
2023: (6.8x)
2022: (7.3x)
95.6%
PS (0.10x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
66.1%
PB: (1.1x)
GiáSS : (16.5k)
2023: (16.0k)
2022: (15.2k)
4.7%
Giá 12T trước (10.2k)
24T (9.5k)
36T (6.5k)
18.0%
Nợ/TổngTàiSản (81.7%)
Nợ/VốnCSH (445.6%)
ThanhToánHiệnHành (113.0%)
ThanhToánNhanh (75.8%)
ThanhToánTiềnMặt (7.7%)
2.9 85.8%
Beta (2.4x)
41.3%
TB12T (2,131)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.4%
+/-% 6T (55.8%)
12T (72.6%)
24T (86.3%)
36T (170.3%)
60T (196.1%)
4.6 3.5
70/ VOS   20.1 (0.4) 68.2%
EPS (1.1k)
2023: (1.1k)
2022: (3.5k)
81.4%
ROA (6%)
2023: (5.7%)
2022: (18.2%)
78.3%
ROE (9%)
2023: (9.3%)
2022: (31.9%)
92.9%
TT DOANH THU (49%)
2023: (31.7%)
2022: (70.0%)
2021: (11.1%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
3.8 74.7%
PE (17.9x)
2023: (10.3x)
2022: (3.4x)
53.9%
PS (0.75x)
2023: (0.5x)
2022: (0.7x)
35.1%
PB: (1.6x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (11.9k)
2022: (10.9k)
11.0%
Giá 12T trước (11.9k)
24T (15.4k)
36T (8.6k)
75.1%
Nợ/TổngTàiSản (37.6%)
Nợ/VốnCSH (60.1%)
ThanhToánHiệnHành (318.7%)
ThanhToánNhanh (296.1%)
ThanhToánTiềnMặt (63.0%)
2.3 80.6%
Beta (2.2x)
97.3%
TB12T (2,252,267)
TB12T/KLNY (1.6%)
95.4%
+/-% 6T (87.0%)
12T (69.6%)
24T (30.5%)
36T (134.5%)
60T (1,276.7%)
5.0 3.7
71/ MLC   15.9 (0) 80.4%
EPS (3.0k)
2022: (2.6k)
2021: (2.3k)
91.2%
ROA (13%)
2022: (11.6%)
2021: (11.3%)
90.9%
ROE (21%)
2022: (19.4%)
2021: (18.0%)
76.9%
TT DOANH THU (9%)
2022: (10.8%)
2021: (6.0%)
2020: (9.6%)
2019: (0%)
85.8%
TT LOI NHUAN (15%)
2022: (15.7%)
2021: (6.9%)
2020: (48.0%)
2019: (0%)
4.5 99.1%
PE (5.3x)
2022: (2.0x)
2021: (1.7x)
81.9%
PS (0.42x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
81.3%
PB: (1.1x)
GiáSS : (14.5k)
2022: (13.6k)
2021: (12.7k)
5.1%
Giá 12T trước (11.8k)
24T (3.8k)
36T (3.7k)
72.1%
Nợ/TổngTàiSản (37.6%)
Nợ/VốnCSH (60.3%)
ThanhToánHiệnHành (204.8%)
ThanhToánNhanh (196.6%)
ThanhToánTiềnMặt (89.2%)
4.6 4.7%
Beta (0.0x)
5.5%
TB12T (6)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.3%
+/-% 6T (34.4%)
12T (34.4%)
24T (324.3%)
36T (327.2%)
60T (328.4%)
2.6 3.9
72/ PAP   20.1 (0.5) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
76.9%
TT LOI NHUAN (16%)
2023: (59.3%)
2022: (111.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.6%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
22.2%
PB: (2.4x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.5k)
2022: (10.5k)
4.0%
Giá 12T trước (13.6k)
24T (12.4k)
36T (10.1k)
23.5%
Nợ/TổngTàiSản (55.0%)
Nợ/VốnCSH (122.3%)
ThanhToánHiệnHành (42.8%)
ThanhToánNhanh (42.8%)
ThanhToánTiềnMặt (6.1%)
0.0 85.9%
Beta (2.4x)
16.5%
TB12T (796)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.2%
+/-% 6T (68.7%)
12T (86.0%)
24T (104.0%)
36T (150.5%)
60T (150.5%)
4.4 1.5
73/ BFC   36.8 (-0.2) 82.9%
EPS (4.1k)
2023: (2.6k)
2022: (2.5k)
65.5%
ROA (6%)
2023: (4.3%)
2022: (3.3%)
77.3%
ROE (17%)
2023: (11.5%)
2022: (10.4%)
68.6%
TT DOANH THU (25%)
2023: (0%)
2022: (10.5%)
2021: (42.7%)
2020: (0%)
94.0%
TT LOI NHUAN (329%)
2023: (5.1%)
2022: (0%)
2021: (64.9%)
2020: (80.0%)
3.8 80.8%
PE (9.5x)
2023: (9.5x)
2022: (5.9x)
86.6%
PS (0.24x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
43.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (23.7k)
2023: (22.5k)
2022: (23.6k)
6.7%
Giá 12T trước (15.7k)
24T (19.3k)
36T (23.0k)
27.7%
Nợ/TổngTàiSản (62.8%)
Nợ/VốnCSH (168.6%)
ThanhToánHiệnHành (129.9%)
ThanhToánNhanh (42.9%)
ThanhToánTiềnMặt (6.8%)
2.2 60.2%
Beta (1.7x)
87.7%
TB12T (411,550)
TB12T/KLNY (0.7%)
95.2%
+/-% 6T (62.1%)
12T (147.9%)
24T (102.5%)
36T (69.4%)
60T (219.0%)
4.8 3.6
74/ QST   20.2 (0) 81.7%
EPS (2.7k)
2023: (3.0k)
2022: (2.7k)
87.9%
ROA (9%)
2023: (10.3%)
2022: (10.2%)
90.9%
ROE (18%)
2023: (20.5%)
2022: (19.9%)
95.2%
TT DOANH THU (7%)
2023: (14.8%)
2022: (17.6%)
2021: (23.0%)
2020: (3.6%)
89.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.5%)
2022: (51.1%)
2021: (48.5%)
2020: (12.1%)
4.4 94.7%
PE (7.4x)
2023: (4.9x)
2022: (4.3x)
75.9%
PS (0.35x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
41.9%
PB: (1.3x)
GiáSS : (15.5k)
2023: (14.5k)
2022: (13.7k)
5.3%
Giá 12T trước (6.7k)
24T (12.6k)
36T (9.2k)
37.6%
Nợ/TổngTàiSản (46.1%)
Nợ/VốnCSH (85.5%)
ThanhToánHiệnHành (57.7%)
ThanhToánNhanh (36.3%)
ThanhToánTiềnMặt (22.6%)
2.5 12.4%
Beta (0.5x)
19.4%
TB12T (172)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.1%
+/-% 6T (38.8%)
12T (200%)
24T (60.5%)
36T (120.0%)
60T (246.2%)
3.1 3.4
75/ THN   6.1 (0) 63.7%
EPS (1.5k)
2023: (1.4k)
2022: (1.3k)
77.4%
ROA (7%)
2023: (6.9%)
2022: (6.1%)
73.7%
ROE (12%)
2023: (11.7%)
2022: (10.8%)
88.7%
TT DOANH THU (6%)
2023: (4.5%)
2022: (5.5%)
2021: (6.2%)
2020: (3.8%)
94.6%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (11.3%)
2022: (4.6%)
2021: (2.5%)
2020: (51.4%)
3.6 99.3%
PE (4.2x)
2023: (1.9x)
2022: (2.2x)
74.9%
PS (0.46x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
96.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.3k)
2022: (12.0k)
3.8%
Giá 12T trước (2.8k)
24T (2.8k)
36T (2.8k)
47.6%
Nợ/TổngTàiSản (39.3%)
Nợ/VốnCSH (64.8%)
ThanhToánHiệnHành (88.3%)
ThanhToánNhanh (68.0%)
ThanhToánTiềnMặt (39.6%)
4.3 7.3%
Beta (0.3x)
3.9%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.0%
+/-% 6T (117.9%)
12T (118.3%)
24T (116.3%)
36T (116.3%)
60T (116.8%)
2.6 3.5
76/ TSB   50 (-0.4) 44.1%
EPS (1.0k)
2023: (0.6k)
2022: (0.5k)
62.8%
ROA (5%)
2023: (3.9%)
2022: (3.4%)
49.3%
ROE (8%)
2023: (5.3%)
2022: (4.4%)
23.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.5%)
2021: (9.2%)
2020: (0%)
66.5%
TT LOI NHUAN (109%)
2023: (22.7%)
2022: (0%)
2021: (2.0%)
2020: (0%)
2.5 23.0%
PE (53.0x)
2023: (69.4x)
2022: (32.5x)
34.7%
PS (2.01x)
2023: (1.8x)
2022: (0.6x)
10.8%
PB: (4.4x)
GiáSS : (11.6k)
2023: (11.8k)
2022: (11.7k)
2.9%
Giá 12T trước (34.3k)
24T (9.3k)
36T (8.3k)
57.5%
Nợ/TổngTàiSản (34.1%)
Nợ/VốnCSH (51.7%)
ThanhToánHiệnHành (240.5%)
ThanhToánNhanh (116.8%)
ThanhToánTiềnMặt (2.1%)
0.3 75.5%
Beta (2.0x)
74.4%
TB12T (25,987)
TB12T/KLNY (0.4%)
95.0%
+/-% 6T (16.9%)
12T (48.6%)
24T (449.2%)
36T (510.2%)
60T (732.4%)
4.8 2.5
77/ BCA   20 (-0.5) 68.8%
EPS (20.8k)
2023: (21.1k)
2022: (0k)
60.8%
ROA (12%)
2023: (10.0%)
2022: (0%)
69.7%
ROE (73%)
2023: (74.3%)
2022: (0%)
90.9%
TT DOANH THU (55%)
2023: (55.1%)
2022: (20.4%)
2021: (10.2%)
2020: (0%)
46.1%
TT LOI NHUAN (7,076%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (27.9%)
2020: (0%)
3.4 76.3%
PE (1.1x)
2023: (0.3x)
2022: (0x)
97.4%
PS (0.10x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
81.9%
PB: (0.8x)
GiáSS : (28.4k)
2023: (28.3k)
2022: (7.3k)
3.2%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (9k)
36T (11k)
12.5%
Nợ/TổngTàiSản (83.9%)
Nợ/VốnCSH (521.2%)
ThanhToánHiệnHành (113.5%)
ThanhToánNhanh (66.9%)
ThanhToánTiềnMặt (3.0%)
2.9 91.4%
Beta (2.8x)
81.1%
TB12T (106,147)
TB12T/KLNY (0.6%)
94.9%
+/-% 6T (228.4%)
12T (358.3%)
24T (144.4%)
36T (100%)
60T (100%)
4.9 3.7
78/ PDV   15.2 (0.1) 77.4%
EPS (1.5k)
2023: (1.7k)
2022: (5.0k)
77.8%
ROA (5%)
2023: (4.9%)
2022: (13.6%)
80.8%
ROE (11%)
2023: (10.8%)
2022: (28.1%)
66.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (10.7%)
2022: (18.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
55.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (415.6%)
2021: (184.1%)
2020: (0%)
4.0 91.9%
PE (10.1x)
2023: (6.2x)
2022: (1.6x)
69.9%
PS (0.55x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
69.3%
PB: (1.1x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (16.0k)
2022: (17.8k)
9.0%
Giá 12T trước (11.9k)
24T (8.1k)
36T (4.9k)
55.0%
Nợ/TổngTàiSản (51.9%)
Nợ/VốnCSH (108.0%)
ThanhToánHiệnHành (153.8%)
ThanhToánNhanh (144.4%)
ThanhToánTiềnMặt (26.8%)
3.7 27.7%
Beta (1.0x)
65.8%
TB12T (34,940)
TB12T/KLNY (0.1%)
94.8%
+/-% 6T (45.3%)
12T (29.7%)
24T (91.1%)
36T (212.5%)
60T (376.5%)
4.2 4.0
79/ DVW   25.2 (0) 89.0%
EPS (4.0k)
2022: (4.2k)
2021: (3.6k)
93.7%
ROA (14%)
2022: (14.7%)
2021: (11.5%)
90.1%
ROE (18%)
2022: (19.6%)
2021: (18.2%)
8.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (21.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
39.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (19.2%)
2021: (48.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.7 97.7%
PE (6.3x)
2022: (3.8x)
2021: (2.6x)
50.7%
PS (1.33x)
2022: (0.8x)
2021: (0.4x)
64.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (21.8k)
2022: (21.6k)
2021: (19.5k)
2.8%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (12.9k)
36T (9.2k)
86.9%
Nợ/TổngTàiSản (21.2%)
Nợ/VốnCSH (27.0%)
ThanhToánHiệnHành (343.6%)
ThanhToánNhanh (338.6%)
ThanhToánTiềnMặt (155.4%)
3.8 11.0%
Beta (0.5x)
6.1%
TB12T (7)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.8%
+/-% 6T (159.3%)
12T (159.3%)
24T (95.5%)
36T (172.6%)
60T (86.6%)
2.8 3.8
80/ PCC   24.4 (0) 59.8%
EPS (1.6k)
2022: (1.1k)
2021: (1.0k)
37.6%
ROA (2%)
2022: (1.2%)
2021: (1.5%)
47.1%
ROE (7%)
2022: (4.9%)
2021: (4.8%)
73.0%
TT DOANH THU (18%)
2022: (22.3%)
2021: (0%)
2020: (24.0%)
2019: (0%)
35.0%
TT LOI NHUAN (54%)
2022: (2.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.3 49.5%
PE (15.8x)
2022: (14.1x)
2021: (15.2x)
76.0%
PS (0.32x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
56.9%
PB: (1.2x)
GiáSS : (21.9k)
2022: (21.4k)
2021: (21.4k)
5.0%
Giá 12T trước (12.5k)
24T (14.6k)
36T (11.2k)
23.5%
Nợ/TổngTàiSản (78.5%)
Nợ/VốnCSH (364.8%)
ThanhToánHiệnHành (112.7%)
ThanhToánNhanh (80.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.4%)
1.4 89.9%
Beta (2.6x)
50.5%
TB12T (4,565)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.7%
+/-% 6T (36.9%)
12T (105.4%)
24T (75.2%)
36T (128.3%)
60T (205.0%)
4.7 2.8
81/ HVT   83 (0) 96.2%
EPS (4.0k)
2023: (6.2k)
2022: (16.1k)
87.0%
ROA (6%)
2023: (9.0%)
2022: (25.7%)
86.9%
ROE (11%)
2023: (17.0%)
2022: (40.5%)
43.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (67.1%)
2021: (16.8%)
2020: (0%)
51.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (158.8%)
2021: (131.4%)
2020: (0%)
4.6 78.1%
PE (20.1x)
2023: (8.1x)
2022: (2.5x)
63.2%
PS (0.65x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
26.4%
PB: (2.2x)
GiáSS : (37.3k)
2023: (36.3k)
2022: (39.8k)
5.6%
Giá 12T trước (51.9k)
24T (45.0k)
36T (26.5k)
43.5%
Nợ/TổngTàiSản (45%)
Nợ/VốnCSH (81.8%)
ThanhToánHiệnHành (134.5%)
ThanhToánNhanh (103.4%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
1.6 52.4%
Beta (1.5x)
66.7%
TB12T (17,135)
TB12T/KLNY (0.2%)
94.6%
+/-% 6T (68.5%)
12T (54.6%)
24T (78.2%)
36T (202.9%)
60T (145.4%)
4.6 3.6
82/ IDC   63.6 (-0.2) 93.1%
EPS (5.9k)
2023: (4.2k)
2022: (5.4k)
87.3%
ROA (11%)
2023: (7.9%)
2022: (10.4%)
97.2%
ROE (30%)
2023: (22.5%)
2022: (28.8%)
46.8%
TT DOANH THU (11%)
2023: (0%)
2022: (73.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
47.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (289.1%)
2021: (49.2%)
2020: (0%)
4.7 78.4%
PE (10.7x)
2023: (11.6x)
2022: (5.1x)
25.7%
PS (2.42x)
2023: (2.2x)
2022: (1.2x)
12.4%
PB: (3.2x)
GiáSS : (19.7k)
2023: (18.8k)
2022: (18.6k)
7.5%
Giá 12T trước (38.2k)
24T (39.1k)
36T (26.9k)
49.5%
Nợ/TổngTàiSản (62.7%)
Nợ/VốnCSH (167.8%)
ThanhToánHiệnHành (174.7%)
ThanhToánNhanh (121.9%)
ThanhToánTiềnMặt (31.5%)
0.7 57.7%
Beta (1.6x)
94.7%
TB12T (2,797,513)
TB12T/KLNY (0.8%)
94.6%
+/-% 6T (32.2%)
12T (64.3%)
24T (60.8%)
36T (133.3%)
60T (363.8%)
4.8 3.4
83/ HAC   14.6 (0) 39.3%
EPS (1.3k)
2023: (1.2k)
2022: (0k)
63.2%
ROA (13%)
2023: (12.3%)
2022: (0%)
52.6%
ROE (14%)
2023: (12.7%)
2022: (0%)
94.4%
TT DOANH THU (79%)
2023: (67.3%)
2022: (0%)
2021: (48.4%)
2020: (3.0%)
49.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (72.0%)
2020: (309.0%)
2.5 52.0%
PE (10.8x)
2023: (8.7x)
2022: (0x)
16.5%
PS (3.77x)
2023: (2.8x)
2022: (2.5x)
42.7%
PB: (1.5x)
GiáSS : (9.4k)
2023: (9.0k)
2022: (7.9k)
9.6%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (7.6k)
36T (8.9k)
96.6%
Nợ/TổngTàiSản (5.3%)
Nợ/VốnCSH (5.6%)
ThanhToánHiệnHành (1,821%)
ThanhToánNhanh (1,821%)
ThanhToánTiềnMặt (64.7%)
1.6 81.4%
Beta (2.3x)
52.4%
TB12T (9,174)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.5%
+/-% 6T (53.8%)
12T (70.2%)
24T (88.2%)
36T (60.1%)
60T (302.3%)
4.7 2.9
84/ HCD   10.7 (0.3) 63.9%
EPS (1.6k)
2023: (1.4k)
2022: (1.3k)
76.3%
ROA (7%)
2023: (6.7%)
2022: (5.3%)
72.7%
ROE (12%)
2023: (11.5%)
2022: (9.7%)
85.3%
TT DOANH THU (12%)
2023: (22.6%)
2022: (1.6%)
2021: (47.7%)
2020: (0%)
83.4%
TT LOI NHUAN (104%)
2023: (29.0%)
2022: (0%)
2021: (3,205.6%)
2020: (0%)
3.6 95.7%
PE (6.7x)
2023: (5.5x)
2022: (3.6x)
73.0%
PS (0.44x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
80.1%
PB: (0.8x)
GiáSS : (12.6k)
2023: (12.2k)
2022: (13.2k)
6.9%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (6.8k)
36T (3.9k)
50.5%
Nợ/TổngTàiSản (40.1%)
Nợ/VốnCSH (66.8%)
ThanhToánHiệnHành (185.6%)
ThanhToánNhanh (87.3%)
ThanhToánTiềnMặt (6.2%)
4.0 61.5%
Beta (1.8x)
94.4%
TB12T (677,515)
TB12T/KLNY (1.8%)
94.4%
+/-% 6T (32.3%)
12T (71.5%)
24T (53.1%)
36T (168.9%)
60T (285.1%)
4.8 4.1
85/ DGC   122.7 (-0.6) 98.9%
EPS (7.8k)
2023: (8.2k)
2022: (14.7k)
98.8%
ROA (21%)
2023: (20.0%)
2022: (41.5%)
98.1%
ROE (24%)
2023: (25.8%)
2022: (51.4%)
80.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (51.3%)
2021: (53.1%)
2020: (22.5%)
82.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (133.0%)
2021: (163.4%)
2020: (60%)
5.0 73.7%
PE (15.7x)
2023: (11.6x)
2022: (3.8x)
18.1%
PS (4.84x)
2023: (3.7x)
2022: (1.5x)
8.9%
PB: (3.7x)
GiáSS : (32.9k)
2023: (31.7k)
2022: (28.5k)
11.1%
Giá 12T trước (59.2k)
24T (108.8k)
36T (34.5k)
81.5%
Nợ/TổngTàiSản (13.5%)
Nợ/VốnCSH (15.6%)
ThanhToánHiệnHành (593.1%)
ThanhToánNhanh (548.7%)
ThanhToánTiềnMặt (5.9%)
1.1 66.6%
Beta (1.8x)
94.8%
TB12T (3,160,691)
TB12T/KLNY (0.8%)
94.4%
+/-% 6T (36.4%)
12T (108.0%)
24T (13.3%)
36T (257.0%)
60T (1,276.4%)
4.9 3.6
86/ NTP   66.5 (4) 90.3%
EPS (4.2k)
2023: (4.3k)
2022: (3.7k)
88.5%
ROA (11%)
2023: (10.3%)
2022: (9.5%)
87.4%
ROE (17%)
2023: (18.0%)
2022: (16.9%)
26.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.8%)
2021: (7.5%)
2020: (0%)
93.3%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (16.7%)
2022: (2.5%)
2021: (4.6%)
2020: (9.3%)
4.5 68.9%
PE (14.0x)
2023: (9.0x)
2022: (8.0x)
41.7%
PS (1.55x)
2023: (1.0x)
2022: (0.7x)
18.5%
PB: (2.4x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.0k)
2022: (21.9k)
11.2%
Giá 12T trước (35.9k)
24T (30.3k)
36T (40.1k)
56.6%
Nợ/TổngTàiSản (37.9%)
Nợ/VốnCSH (60.9%)
ThanhToánHiệnHành (166.1%)
ThanhToánNhanh (99.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.9%)
1.1 43.8%
Beta (1.3x)
67.5%
TB12T (85,275)
TB12T/KLNY (0.1%)
94.3%
+/-% 6T (66.8%)
12T (65.1%)
24T (95.7%)
36T (47.7%)
60T (259.6%)
4.5 3.4
87/ LTC   6.1 (0.7) 0%
EPS (0k)
2021: (0k)
2020: (0k)
0%
ROA (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
ROE (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
36.6%
TT LOI NHUAN (8%)
2021: (0%)
2020: (51.5%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0 0%
PE (0x)
2021: (0x)
2020: (0x)
8.7%
PS (11.98x)
2021: (5.2x)
2020: (2.8x)
87.2%
PB: (0.7x)
GiáSS : (8.2k)
2021: (9.2k)
2020: (10.1k)
1.4%
Giá 12T trước (1.2k)
24T (2.1k)
36T (1.9k)
13.5%
Nợ/TổngTàiSản (83.3%)
Nợ/VốnCSH (497.7%)
ThanhToánHiệnHành (105.3%)
ThanhToánNhanh (93.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
0.2 85.3%
Beta (2.4x)
62.9%
TB12T (7,355)
TB12T/KLNY (0.2%)
94.2%
+/-% 6T (35%)
12T (350%)
24T (157.1%)
36T (184.2%)
60T (92.9%)
4.8 1.6
88/ SHC   18.5 (0.4) 54.8%
EPS (1.1k)
2022: (1.1k)
2021: (0.9k)
68.2%
ROA (5%)
2022: (5.5%)
2021: (4.2%)
48.1%
ROE (6%)
2022: (6.5%)
2021: (5.5%)
52.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (24.0%)
2021: (0.3%)
2020: (0%)
2019: (1.3%)
73.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (27.1%)
2021: (0%)
2020: (46.3%)
2019: (69.5%)
2.8 63.0%
PE (15.3x)
2022: (7.3x)
2021: (13.2x)
59.5%
PS (0.82x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
69.8%
PB: (0.9x)
GiáSS : (17.6k)
2022: (17.0k)
2021: (15.9k)
8.3%
Giá 12T trước (7.4k)
24T (8.6k)
36T (10.4k)
93.5%
Nợ/TổngTàiSản (10.7%)
Nợ/VốnCSH (11.9%)
ThanhToánHiệnHành (488.5%)
ThanhToánNhanh (488.4%)
ThanhToánTiềnMặt (95.8%)
3.6 93.4%
Beta (2.9x)
39.7%
TB12T (1,245)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.2%
+/-% 6T (37.3%)
12T (118.9%)
24T (88.5%)
36T (55.9%)
60T (250.1%)
4.7 3.7
89/ GMD   85.5 (0.5) 93.4%
EPS (8.4k)
2023: (7.4k)
2022: (3.3k)
91.4%
ROA (18%)
2023: (16.6%)
2022: (7.6%)
89.4%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (12.5%)
63.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.6%)
2021: (23.1%)
2020: (0%)
97.2%
TT LOI NHUAN (179%)
2023: (126.4%)
2022: (62.4%)
2021: (65.0%)
2020: (0%)
4.7 66.5%
PE (10.2x)
2023: (9.6x)
2022: (13.4x)
9.5%
PS (6.64x)
2023: (5.6x)
2022: (3.4x)
13.4%
PB: (2.5x)
GiáSS : (34.0k)
2023: (31.8k)
2022: (26.4k)
6.8%
Giá 12T trước (48.7k)
24T (50.1k)
36T (40.6k)
77.9%
Nợ/TổngTàiSản (27.5%)
Nợ/VốnCSH (38.0%)
ThanhToánHiệnHành (214.3%)
ThanhToánNhanh (210.9%)
ThanhToánTiềnMặt (102.0%)
0.7 45.4%
Beta (1.4x)
88.8%
TB12T (1,416,933)
TB12T/KLNY (0.5%)
94.1%
+/-% 6T (26.0%)
12T (76.0%)
24T (70.9%)
36T (111.1%)
60T (284.5%)
4.7 3.4
90/ BMP   107.6 (0.6) 99.1%
EPS (11.7k)
2023: (12.8k)
2022: (8.5k)
99.3%
ROA (27%)
2023: (32.0%)
2022: (22.8%)
98.4%
ROE (33%)
2023: (38.7%)
2022: (26.5%)
37.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (8.2%)
93.7%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (49.9%)
2022: (223.9%)
2021: (0%)
2020: (23.6%)
5.0 84.3%
PE (9.2x)
2023: (7.7x)
2022: (5.8x)
35.4%
PS (1.83x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
11.5%
PB: (3.0x)
GiáSS : (35.4k)
2023: (33.1k)
2022: (32.3k)
7.1%
Giá 12T trước (76.7k)
24T (42.4k)
36T (45.2k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (17.8%)
Nợ/VốnCSH (21.6%)
ThanhToánHiệnHành (475.1%)
ThanhToánNhanh (414.8%)
ThanhToánTiềnMặt (163.4%)
1.9 59.8%
Beta (1.7x)
80.3%
TB12T (255,735)
TB12T/KLNY (0.3%)
94.0%
+/-% 6T (27.1%)
12T (40.0%)
24T (153.2%)
36T (137.7%)
60T (280.0%)
4.7 3.9
91/ DTD   30.1 (0.7) 83.7%
EPS (2.7k)
2023: (4.4k)
2022: (2.5k)
77.6%
ROA (6%)
2023: (9.9%)
2022: (5.2%)
76.9%
ROE (10%)
2023: (17.6%)
2022: (11.1%)
54.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (34.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (270.1%)
68.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (104.8%)
2022: (0%)
2021: (3.0%)
2020: (48.7%)
4.0 87.0%
PE (12.9x)
2023: (5.6x)
2022: (3.8x)
31.7%
PS (3.27x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
55.2%
PB: (1.3x)
GiáSS : (26.5k)
2023: (25.0k)
2022: (22.5k)
11.6%
Giá 12T trước (26.7k)
24T (14.5k)
36T (20.3k)
73.1%
Nợ/TổngTàiSản (42.2%)
Nợ/VốnCSH (73.1%)
ThanhToánHiệnHành (314.6%)
ThanhToánNhanh (289.6%)
ThanhToánTiềnMặt (59.9%)
2.6 90.2%
Beta (2.7x)
95.8%
TB12T (945,173)
TB12T/KLNY (1.9%)
94.0%
+/-% 6T (42.7%)
12T (31.5%)
24T (141.6%)
36T (73.2%)
60T (413.0%)
5.0 3.8
92/ DSC   27.8 (0.6) 39.9%
EPS (0.8k)
2023: (0.6k)
2022: (0.3k)
49.7%
ROA (4%)
2023: (2.9%)
2022: (1.4%)
45.2%
ROE (7%)
2023: (5.4%)
2022: (3.1%)
98.6%
TT DOANH THU (151%)
2023: (162.8%)
2022: (199.3%)
2021: (865.2%)
2020: (0%)
99.1%
TT LOI NHUAN (456%)
2023: (258.5%)
2022: (34.6%)
2021: (4,930.8%)
2020: (0%)
2.2 26.8%
PE (32.6x)
2023: (33.7x)
2022: (52.8x)
3.8%
PS (10.83x)
2023: (9.2x)
2022: (10.6x)
14.6%
PB: (2.4x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (10.9k)
2022: (10.7k)
9.9%
Giá 12T trước (21.7k)
24T (9.6k)
36T (10.4k)
58.7%
Nợ/TổngTàiSản (49.4%)
Nợ/VốnCSH (97.5%)
ThanhToánHiệnHành (200.6%)
ThanhToánNhanh (200.6%)
ThanhToánTiềnMặt (14%)
0.2 75.3%
Beta (2.0x)
75%
TB12T (255,394)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.9%
+/-% 6T (34.9%)
12T (23.0%)
24T (177.3%)
36T (156.9%)
60T (334.9%)
4.8 2.4
93/ SBA   32.7 (0.2) 84.3%
EPS (2.5k)
2023: (2.9k)
2022: (4.0k)
95.1%
ROA (13%)
2023: (14.2%)
2022: (18.4%)
89.7%
ROE (15%)
2023: (17.4%)
2022: (25.8%)
69.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.4%)
2021: (5.6%)
2020: (17.7%)
65.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (108.7%)
2021: (15%)
2020: (4.0%)
4.6 78.7%
PE (13.1x)
2023: (8.8x)
2022: (5.2x)
12.8%
PS (5.84x)
2023: (4.1x)
2022: (2.5x)
21.8%
PB: (1.9x)
GiáSS : (17.1k)
2023: (16.7k)
2022: (15.7k)
7.6%
Giá 12T trước (23.0k)
24T (17.0k)
36T (12.6k)
82.3%
Nợ/TổngTàiSản (14.2%)
Nợ/VốnCSH (16.6%)
ThanhToánHiệnHành (192.3%)
ThanhToánNhanh (190.6%)
ThanhToánTiềnMặt (95.3%)
1.3 13.1%
Beta (0.6x)
57.2%
TB12T (20,791)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.8%
+/-% 6T (29.8%)
12T (41.5%)
24T (91.6%)
36T (159.0%)
60T (247.0%)
3.9 3.2
94/ DHD   23.7 (0) 69.0%
EPS (1.5k)
2023: (1.5k)
2022: (2k)
69.8%
ROA (5%)
2023: (5.4%)
2022: (5.2%)
57.2%
ROE (7%)
2023: (7.5%)
2022: (7.6%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
71.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (5.0%)
2022: (1.3%)
2021: (3.7%)
2020: (7.8%)
3.3 70.0%
PE (15.4x)
2023: (11.6x)
2022: (5.5x)
58.8%
PS (0.83x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
61.2%
PB: (1.1x)
GiáSS : (21.0k)
2023: (20.6k)
2022: (26.3k)
6.0%
Giá 12T trước (15.3k)
24T (11.5k)
36T (9.9k)
62.2%
Nợ/TổngTàiSản (30.4%)
Nợ/VốnCSH (43.7%)
ThanhToánHiệnHành (167.4%)
ThanhToánNhanh (107.9%)
ThanhToánTiềnMặt (20.1%)
2.5 22.4%
Beta (0.9x)
26.7%
TB12T (919)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.8%
+/-% 6T (32.5%)
12T (53.9%)
24T (103.7%)
36T (138.7%)
60T (177.6%)
3.4 3.1
95/ QCG   14.5 (-0.1) 20.3%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
18.3%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.2%)
18.5%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.5%)
45.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (20.6%)
2021: (0%)
2020: (117.6%)
9.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (31.1%)
2020: (0%)
0.9 15.5%
PE (292x)
2023: (370.9x)
2022: (48.3x)
17.2%
PS (13.15x)
2023: (6.4x)
2022: (0.9x)
78.9%
PB: (0.9x)
GiáSS : (15.8k)
2023: (15.8k)
2022: (15.8k)
8.0%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (7.6k)
36T (7.6k)
26.1%
Nợ/TổngTàiSản (54.2%)
Nợ/VốnCSH (118.5%)
ThanhToánHiệnHành (155.7%)
ThanhToánNhanh (12.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
0.4 93.8%
Beta (3.0x)
87.8%
TB12T (1,126,893)
TB12T/KLNY (0.4%)
93.7%
+/-% 6T (34.6%)
12T (52.7%)
24T (92.6%)
36T (93.1%)
60T (233.3%)
5.0 2.1
96/ PPP   16.7 (0) 76.3%
EPS (2.0k)
2023: (2.3k)
2022: (2.3k)
92.1%
ROA (11%)
2023: (12.6%)
2022: (13.0%)
83.1%
ROE (14%)
2023: (15.4%)
2022: (16.5%)
51.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.0%)
2022: (12.9%)
2021: (13.2%)
2020: (0%)
36.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (21.9%)
2021: (72.7%)
2020: (0%)
4.3 91.1%
PE (9.1x)
2023: (5.7x)
2022: (4.4x)
47.2%
PS (1.11x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
50.3%
PB: (1.2x)
GiáSS : (15.1k)
2023: (14.8k)
2022: (14.2k)
8.7%
Giá 12T trước (12.3k)
24T (11.2k)
36T (8.7k)
79.9%
Nợ/TổngTàiSản (16.8%)
Nợ/VốnCSH (20.2%)
ThanhToánHiệnHành (303.0%)
ThanhToánNhanh (173.6%)
ThanhToánTiềnMặt (37.9%)
3.1 51.7%
Beta (1.5x)
45.0%
TB12T (2,745)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.6%
+/-% 6T (40.0%)
12T (51.0%)
24T (64.7%)
36T (112.4%)
60T (215.7%)
4.3 3.9
97/ SGP   29.6 (-0.3) 60.8%
EPS (1.5k)
2023: (1.4k)
2022: (0.9k)
68.0%
ROA (6%)
2023: (5.5%)
2022: (3.7%)
67.3%
ROE (12%)
2023: (10.4%)
2022: (7.4%)
15.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (46.5%)
2020: (0%)
95.4%
TT LOI NHUAN (82%)
2023: (48.1%)
2022: (0%)
2021: (283.9%)
2020: (13.3%)
3.3 49.6%
PE (20.3x)
2023: (12.6x)
2022: (13.5x)
13.0%
PS (6.58x)
2023: (4.0x)
2022: (2.4x)
27.0%
PB: (2.3x)
GiáSS : (12.8k)
2023: (13.2k)
2022: (12.4k)
13.6%
Giá 12T trước (15.1k)
24T (18.8k)
36T (22.7k)
67.5%
Nợ/TổngTàiSản (48.6%)
Nợ/VốnCSH (94.6%)
ThanhToánHiệnHành (226.9%)
ThanhToánNhanh (224.1%)
ThanhToánTiềnMặt (65.0%)
0.7 55.6%
Beta (1.6x)
65.3%
TB12T (96,056)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.5%
+/-% 6T (86.3%)
12T (98.2%)
24T (59.4%)
36T (32.4%)
60T (322.0%)
4.5 2.8
98/ APG   14.0 (0) 30.6%
EPS (0.7k)
2023: (0.9k)
2022: (0k)
51.3%
ROA (6%)
2023: (7.7%)
2022: (0%)
35.7%
ROE (6%)
2023: (8.0%)
2022: (0%)
86.4%
TT DOANH THU (132%)
2023: (43.5%)
2022: (0%)
2021: (926.1%)
2020: (0%)
43.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (963.2%)
2020: (5.7%)
1.9 35.2%
PE (20.6x)
2023: (13.3x)
2022: (0x)
6.8%
PS (7.98x)
2023: (7.1x)
2022: (5.0x)
50.2%
PB: (1.2x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.5k)
2022: (10.6k)
5.4%
Giá 12T trước (7.6k)
24T (6.2k)
36T (7.5k)
97.8%
Nợ/TổngTàiSản (2.8%)
Nợ/VốnCSH (2.8%)
ThanhToánHiệnHành (3,436.0%)
ThanhToánNhanh (3,436.0%)
ThanhToánTiềnMặt (73.2%)
1.1 71.8%
Beta (2.0x)
89.4%
TB12T (917,479)
TB12T/KLNY (0.6%)
93.5%
+/-% 6T (33.3%)
12T (86.4%)
24T (129.0%)
36T (89.3%)
60T (160.5%)
4.9 2.6
99/ LIX   76.6 (-0.4) 96.3%
EPS (5.9k)
2023: (5.9k)
2022: (6.6k)
96.2%
ROA (15%)
2023: (14.6%)
2022: (17.3%)
94.8%
ROE (21%)
2023: (21.5%)
2022: (25.1%)
76.6%
TT DOANH THU (3%)
2023: (1.2%)
2022: (7.7%)
2021: (0%)
2020: (16.5%)
37.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (28.7%)
4.9 77.0%
PE (13.2x)
2023: (8.8x)
2022: (5.5x)
55.9%
PS (0.85x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
15.6%
PB: (2.8x)
GiáSS : (27.6k)
2023: (27.2k)
2022: (26.2k)
7.9%
Giá 12T trước (43.3k)
24T (38.5k)
36T (47.0k)
73.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.6%)
Nợ/VốnCSH (42.1%)
ThanhToánHiệnHành (216.7%)
ThanhToánNhanh (151.4%)
ThanhToánTiềnMặt (63.8%)
1.9 15.5%
Beta (0.7x)
59.1%
TB12T (16,351)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.4%
+/-% 6T (58.0%)
12T (79.1%)
24T (101.5%)
36T (65.0%)
60T (155.0%)
3.9 3.5
100/ USD   20.2 (0) 84.5%
EPS (3.4k)
2022: (3.3k)
2021: (2.8k)
84.8%
ROA (10%)
2022: (9.5%)
2021: (7.4%)
94.6%
ROE (24%)
2022: (22.9%)
2021: (21.1%)
89.0%
TT DOANH THU (3%)
2022: (27.3%)
2021: (0%)
2020: (22.5%)
2019: (10.4%)
96.8%
TT LOI NHUAN (4%)
2022: (16.3%)
2021: (9.7%)
2020: (25.9%)
2019: (34.9%)
4.5 97.8%
PE (5.9x)
2022: (3.1x)
2021: (3.5x)
65.1%
PS (0.59x)
2022: (0.3x)
2021: (0.4x)
51.9%
PB: (1.4x)
GiáSS : (14.3k)
2022: (14.3k)
2021: (13.4k)
6.3%
Giá 12T trước (13.1k)
24T (10.0k)
36T (8.6k)
39.3%
Nợ/TổngTàiSản (58.8%)
Nợ/VốnCSH (142.4%)
ThanhToánHiệnHành (127.0%)
ThanhToánNhanh (93.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.2%)
2.6 58.1%
Beta (1.6x)
26.8%
TB12T (445)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.3%
+/-% 6T (59.4%)
12T (54.3%)
24T (102.8%)
36T (135.4%)
60T (117.2%)
4.1 3.7
101/ CST   23.6 (-0.1) 97.6%
EPS (7k)
2023: (6.6k)
2022: (8.4k)
90.5%
ROA (9%)
2023: (11.7%)
2022: (15.1%)
98.0%
ROE (25%)
2023: (25.6%)
2022: (36.5%)
44.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.4%)
2021: (172.3%)
2020: (0%)
50.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (234.5%)
2021: (86.9%)
2020: (0%)
4.8 99.4%
PE (3.4x)
2023: (2.5x)
2022: (1.5x)
95.0%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
73.3%
PB: (0.9x)
GiáSS : (27.8k)
2023: (25.6k)
2022: (22.9k)
8.5%
Giá 12T trước (17.6k)
24T (12.3k)
36T (9.6k)
23.9%
Nợ/TổngTàiSản (64.2%)
Nợ/VốnCSH (179.4%)
ThanhToánHiệnHành (120.4%)
ThanhToánNhanh (104.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
3.8 30.8%
Beta (1.0x)
76.9%
TB12T (114,428)
TB12T/KLNY (0.3%)
93.3%
+/-% 6T (52.3%)
12T (35.5%)
24T (93.6%)
36T (149.3%)
60T (167.0%)
4.4 4.3
102/ PET   30.7 (0.4) 56.3%
EPS (1.0k)
2023: (1.0k)
2022: (1.2k)
33.3%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.2%)
44.4%
ROE (5%)
2023: (5.1%)
2022: (5.4%)
71.9%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (31.1%)
2020: (34.7%)
85.0%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
2021: (93.0%)
2020: (12.4%)
2.2 43.6%
PE (32.1x)
2023: (26.6x)
2022: (8.5x)
90.5%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
46.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (20.4k)
2023: (20.4k)
2022: (22.8k)
7.3%
Giá 12T trước (16.4k)
24T (20.8k)
36T (12.5k)
24.3%
Nợ/TổngTàiSản (79.0%)
Nợ/VốnCSH (376.8%)
ThanhToánHiệnHành (112.8%)
ThanhToánNhanh (87.5%)
ThanhToánTiềnMặt (11.6%)
1.4 82.4%
Beta (2.3x)
89.8%
TB12T (753,853)
TB12T/KLNY (0.7%)
93.2%
+/-% 6T (17.6%)
12T (88.0%)
24T (48.3%)
36T (145.9%)
60T (720.9%)
4.9 2.8
103/ PCN   13 (0) 41.2%
EPS (0.7k)
2022: (1.2k)
2021: (0.1k)
57.9%
ROA (4%)
2022: (8.3%)
2021: (0.5%)
75.3%
ROE (17%)
2022: (36.2%)
2021: (2.7%)
55.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (90.2%)
2021: (84.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
24.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (1,999.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.9 51.1%
PE (18.8x)
2022: (6.1x)
2021: (81.2x)
25.6%
PS (6.73x)
2022: (1.1x)
2021: (1.3x)
10.3%
PB: (3.2x)
GiáSS : (4.1k)
2022: (3.4k)
2021: (2.2k)
2.5%
Giá 12T trước (8k)
24T (4.5k)
36T (3.2k)
23.3%
Nợ/TổngTàiSản (73.2%)
Nợ/VốnCSH (273.8%)
ThanhToánHiệnHành (133.8%)
ThanhToánNhanh (83.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.3%)
0.2 30.6%
Beta (1.0x)
47.6%
TB12T (2,066)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.1%
+/-% 6T (10.2%)
12T (62.5%)
24T (188.9%)
36T (306.3%)
60T (293.9%)
4.0 2.3
104/ PDN   118 (0) 98.8%
EPS (8.8k)
2023: (8.0k)
2022: (12.6k)
98.3%
ROA (23%)
2023: (21.7%)
2022: (18.9%)
98.3%
ROE (30%)
2023: (29.4%)
2022: (28.3%)
95.4%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.3%)
2022: (19.6%)
2021: (12.5%)
2020: (7.0%)
98.4%
TT LOI NHUAN (38%)
2023: (25.8%)
2022: (45.7%)
2021: (0.8%)
2020: (16.8%)
5.0 71.8%
PE (13.6x)
2023: (11.8x)
2022: (5.4x)
21.7%
PS (3.55x)
2023: (3.0x)
2022: (1.2x)
10.4%
PB: (4.1x)
GiáSS : (29.3k)
2023: (27.0k)
2022: (44.7k)
7.7%
Giá 12T trước (91.8k)
24T (50.0k)
36T (38.7k)
82.4%
Nợ/TổngTàiSản (23.2%)
Nợ/VốnCSH (30.2%)
ThanhToánHiệnHành (285.2%)
ThanhToánNhanh (285.0%)
ThanhToánTiềnMặt (77.0%)
1.1 57.3%
Beta (1.6x)
25.1%
TB12T (1,061)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.1%
+/-% 6T (22.3%)
12T (30.8%)
24T (140.2%)
36T (209.8%)
60T (336.3%)
4.0 3.4
105/ CHP   34.4 (0.1) 78.7%
EPS (1.8k)
2023: (2.3k)
2022: (3.5k)
90.9%
ROA (9%)
2023: (11.4%)
2022: (15.7%)
88.2%
ROE (13%)
2023: (17.4%)
2022: (25.6%)
46.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (39.8%)
2021: (0%)
2020: (16.4%)
46.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (110.8%)
2021: (0%)
2020: (28.8%)
4.4 66.4%
PE (19.3x)
2023: (11.0x)
2022: (5.9x)
12.2%
PS (6.49x)
2023: (4.2x)
2022: (2.7x)
14.5%
PB: (2.6x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.2k)
2022: (13.6k)
7.3%
Giá 12T trước (22.2k)
24T (20.2k)
36T (14.1k)
72.2%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (164.1%)
ThanhToánNhanh (162.2%)
ThanhToánTiềnMặt (90.1%)
0.7 9.9%
Beta (0.4x)
54.2%
TB12T (24,291)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.0%
+/-% 6T (40.9%)
12T (55.1%)
24T (70.7%)
36T (143.5%)
60T (151.3%)
3.7 2.9
106/ VIX   19.1 (0.2) 58.9%
EPS (1.7k)
2023: (1.4k)
2022: (0.5k)
80.3%
ROA (11%)
2023: (10.6%)
2022: (3.8%)
63.3%
ROE (12%)
2023: (11.0%)
2022: (4.0%)
97.1%
TT DOANH THU (69%)
2023: (36.8%)
2022: (0%)
2021: (118.5%)
2020: (64.4%)
99.3%
TT LOI NHUAN (1,957%)
2023: (209.8%)
2022: (0%)
2021: (124.0%)
2020: (182.2%)
3.4 63.2%
PE (11.4x)
2023: (11.9x)
2022: (10.5x)
9.2%
PS (7.45x)
2023: (7.1x)
2022: (2.8x)
49.5%
PB: (1.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.2k)
2022: (13.5k)
6.9%
Giá 12T trước (10.9k)
24T (7.1k)
36T (11.2k)
93.3%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.3%)
ThanhToánHiệnHành (834.6%)
ThanhToánNhanh (834.6%)
ThanhToánTiềnMặt (57.7%)
1.7 87.3%
Beta (2.5x)
100%
TB12T (29,011,768)
TB12T/KLNY (4.3%)
92.9%
+/-% 6T (15.5%)
12T (74.8%)
24T (169.5%)
36T (70.5%)
60T (696.3%)
5.0 3.4
107/ CKA   49.4 (0) 97.0%
EPS (12.5k)
2022: (6.6k)
2021: (5.2k)
93.8%
ROA (22%)
2022: (12.4%)
2021: (11.4%)
93.1%
ROE (33%)
2022: (21.1%)
2021: (17.4%)
52.3%
TT DOANH THU (48%)
2022: (35.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
71.4%
TT LOI NHUAN (90%)
2022: (27.9%)
2021: (0%)
2020: (21.0%)
2019: (0%)
4.8 96.3%
PE (3.9x)
2022: (4.2x)
2021: (5.2x)
51.5%
PS (0.71x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
43.4%
PB: (1.3x)
GiáSS : (37.7k)
2022: (31.3k)
2021: (29.6k)
10.6%
Giá 12T trước (32.0k)
24T (31.8k)
36T (26.6k)
70.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (246.1%)
ThanhToánNhanh (178.0%)
ThanhToánTiềnMặt (22%)
2.9 52.6%
Beta (1.5x)
17.8%
TB12T (154)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.9%
+/-% 6T (30.3%)
12T (54.4%)
24T (55.4%)
36T (85.7%)
60T (360.1%)
3.8 3.9
108/ TIG   15.9 (-0.1) 62.1%
EPS (1.4k)
2023: (1.3k)
2022: (1.3k)
72.5%
ROA (7%)
2023: (5.4%)
2022: (5.3%)
65.7%
ROE (10%)
2023: (8.6%)
2022: (9.1%)
99.4%
TT DOANH THU (48%)
2023: (30.6%)
2022: (4.1%)
2021: (92.2%)
2020: (55.2%)
72.3%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (0%)
2022: (16.6%)
2021: (167.6%)
2020: (0%)
3.4 78.2%
PE (11.7x)
2023: (9.9x)
2022: (5.4x)
27.8%
PS (2.27x)
2023: (1.8x)
2022: (1.3x)
59.3%
PB: (1.2x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (14.7k)
2022: (14.2k)
11.0%
Giá 12T trước (9.9k)
24T (10.3k)
36T (9.6k)
65.3%
Nợ/TổngTàiSản (36.2%)
Nợ/VốnCSH (56.7%)
ThanhToánHiệnHành (185.7%)
ThanhToánNhanh (144.0%)
ThanhToánTiềnMặt (35.3%)
2.1 73.5%
Beta (2.0x)
94.0%
TB12T (1,818,394)
TB12T/KLNY (0.9%)
92.8%
+/-% 6T (26.4%)
12T (64.5%)
24T (57.8%)
36T (69.3%)
60T (789.8%)
4.9 3.5
109/ S74   12.6 (0) 79.6%
EPS (7.6k)
2022: (0.9k)
2021: (4.0k)
85.6%
ROA (23%)
2022: (3.5%)
2021: (16.5%)
76.6%
ROE (25%)
2022: (3.8%)
2021: (18.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
60.3%
TT LOI NHUAN (775%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (198.6%)
4.1 93.0%
PE (1.9x)
2022: (11.0x)
2021: (2.0x)
2.8%
PS (10,000x)
2022: (5.8x)
2021: (1,000x)
92.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (30.5k)
2022: (22.9k)
2021: (22.0k)
10.5%
Giá 12T trước (10.5k)
24T (9.5k)
36T (6k)
79.3%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (615.5%)
ThanhToánNhanh (554%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
3.1 18.1%
Beta (0.7x)
16.8%
TB12T (218)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.7%
+/-% 6T (41.8%)
12T (39.1%)
24T (53.7%)
36T (143.3%)
60T (224.4%)
3.1 3.4
110/ DDV   19.7 (-0.3) 53.4%
EPS (0.7k)
2023: (0.5k)
2022: (2.5k)
75.9%
ROA (5%)
2023: (3.6%)
2022: (16.9%)
61.3%
ROE (6%)
2023: (4.1%)
2022: (19.8%)
68.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.7%)
2021: (50.7%)
2020: (14.7%)
87.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (87.1%)
2021: (503.9%)
2020: (459.1%)
3.2 58.1%
PE (30.8x)
2023: (20.1x)
2022: (3.3x)
59.2%
PS (0.90x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
49.1%
PB: (1.7x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.7k)
2022: (12.3k)
13.3%
Giá 12T trước (9.3k)
24T (14.6k)
36T (13.7k)
86.8%
Nợ/TổngTàiSản (14.4%)
Nợ/VốnCSH (16.8%)
ThanhToánHiệnHành (496.2%)
ThanhToánNhanh (385.9%)
ThanhToánTiềnMặt (30.0%)
2.7 78.5%
Beta (2.1x)
94.6%
TB12T (1,550,007)
TB12T/KLNY (1.1%)
92.7%
+/-% 6T (111.5%)
12T (118.6%)
24T (39.1%)
36T (48.3%)
60T (206.8%)
4.9 3.6
111/ NHA   30.7 (1.2) 26.5%
EPS (0.4k)
2023: (0.1k)
2022: (0.0k)
33.6%
ROA (3%)
2023: (0.9%)
2022: (0.3%)
28.6%
ROE (4%)
2023: (1.4%)
2022: (0.4%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
60.3%
TT LOI NHUAN (791%)
2023: (214.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 16.7%
PE (70.4x)
2023: (122.0x)
2022: (254.6x)
5.3%
PS (13.88x)
2023: (9.8x)
2022: (4.4x)
20.0%
PB: (2.7x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.3k)
2022: (10.1k)
16.7%
Giá 12T trước (18.5k)
24T (21.2k)
36T (19.9k)
41.6%
Nợ/TổngTàiSản (34.3%)
Nợ/VốnCSH (52.1%)
ThanhToánHiệnHành (93.9%)
ThanhToánNhanh (45.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.5%)
0.1 87.7%
Beta (2.5x)
91.3%
TB12T (512,883)
TB12T/KLNY (1.2%)
92.6%
+/-% 6T (71.7%)
12T (56.4%)
24T (36.4%)
36T (45.1%)
60T (814.5%)
4.9 2.2
112/ AGX   62.8 (0) 98.2%
EPS (12.9k)
2022: (12.7k)
2021: (6.5k)
94.1%
ROA (17%)
2022: (18.4%)
2021: (10.6%)
88.6%
ROE (19%)
2022: (22.1%)
2021: (14.2%)
57.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (51.1%)
2021: (5.6%)
2020: (4.6%)
2019: (0%)
67.1%
TT LOI NHUAN (2%)
2022: (95.4%)
2021: (14.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.8 96.5%
PE (4.3x)
2022: (2.9x)
2021: (5.4x)
58.0%
PS (0.65x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
66.5%
PB: (0.8x)
GiáSS : (68.3k)
2022: (57.2k)
2021: (45.5k)
10.3%
Giá 12T trước (37.8k)
24T (33.1k)
36T (27.7k)
95.0%
Nợ/TổngTàiSản (10.8%)
Nợ/VốnCSH (12.1%)
ThanhToánHiệnHành (758.4%)
ThanhToánNhanh (637.8%)
ThanhToánTiềnMặt (132.2%)
4.4 53.2%
Beta (1.5x)
36.3%
TB12T (1,494)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.5%
+/-% 6T (62.1%)
12T (45.5%)
24T (66.1%)
36T (98.3%)
60T (158.3%)
4.1 4.4
113/ HDM   32 (0.5) 95.0%
EPS (4.5k)
2023: (4.8k)
2022: (9.5k)
86.8%
ROA (9%)
2023: (7.9%)
2022: (12.4%)
97.3%
ROE (23%)
2023: (25.5%)
2022: (35.0%)
31.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
48.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.1%)
2021: (845.2%)
2020: (0%)
4.8 96.2%
PE (7.2x)
2023: (5.6x)
2022: (1.3x)
79.4%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
44.0%
PB: (1.6x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (18.7k)
2022: (27.3k)
6.2%
Giá 12T trước (22.0k)
24T (18.6k)
36T (6.9k)
43.5%
Nợ/TổngTàiSản (61.4%)
Nợ/VốnCSH (159.3%)
ThanhToánHiệnHành (136.1%)
ThanhToánNhanh (105.3%)
ThanhToánTiềnMặt (24.1%)
2.9 20.1%
Beta (0.8x)
62.6%
TB12T (16,310)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.5%
+/-% 6T (16.4%)
12T (45.5%)
24T (72.4%)
36T (361.3%)
60T (303.6%)
4.0 3.9
114/ DCM   39.1 (0.1) 83.9%
EPS (2.3k)
2023: (2.1k)
2022: (8.2k)
87.7%
ROA (8%)
2023: (7.3%)
2022: (30.5%)
83.3%
ROE (12%)
2023: (11.1%)
2022: (40.7%)
73.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (62.4%)
2021: (30.7%)
2020: (7.5%)
82.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (136.7%)
2021: (175.8%)
2020: (55.1%)
4.3 68.7%
PE (17.1x)
2023: (15.5x)
2022: (3.0x)
36.7%
PS (1.61x)
2023: (1.3x)
2022: (0.8x)
21.1%
PB: (2.0x)
GiáSS : (19.4k)
2023: (18.8k)
2022: (20.0k)
11.2%
Giá 12T trước (23.1k)
24T (30.5k)
36T (16.9k)
76.6%
Nợ/TổngTàiSản (34.6%)
Nợ/VốnCSH (53.0%)
ThanhToánHiệnHành (300.7%)
ThanhToánNhanh (251.5%)
ThanhToánTiềnMặt (66.9%)
1.5 62.5%
Beta (1.8x)
95.4%
TB12T (4,337,486)
TB12T/KLNY (0.8%)
92.4%
+/-% 6T (25.2%)
12T (71.0%)
24T (29.3%)
36T (134%)
60T (599.4%)
4.8 3.5
115/ SSG   11.6 (0) 68.5%
EPS (1.0k)
2022: (11.7k)
2021: (0.8k)
92.5%
ROA (8%)
2022: (67.6%)
2021: (15.1%)
89.9%
ROE (9%)
2022: (84.9%)
2021: (39.4%)
39.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (220.5%)
2021: (10.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
24.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (1,321.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.3 82.5%
PE (12.0x)
2022: (0.5x)
2021: (8.2x)
46.4%
PS (1.83x)
2022: (0.3x)
2021: (1.2x)
48.5%
PB: (1.1x)
GiáSS : (11k)
2022: (13.8k)
2021: (2.1k)
9.8%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (3.9k)
36T (6.7k)
90.8%
Nợ/TổngTàiSản (14.6%)
Nợ/VốnCSH (17.1%)
ThanhToánHiệnHành (523.7%)
ThanhToánNhanh (512.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.0%)
3.1 60.3%
Beta (1.7x)
49.7%
TB12T (2,689)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.3%
+/-% 6T (28.9%)
12T (38.1%)
24T (195.9%)
36T (73.4%)
60T (268.0%)
4.4 3.9
116/ TAL   18.9 (0) 53.8%
EPS (1.5k)
2022: (1.2k)
2021: (0.4k)
57.4%
ROA (5%)
2022: (4.6%)
2021: (1.8%)
60.9%
ROE (11%)
2022: (9.4%)
2021: (4.2%)
52.0%
TT DOANH THU (14%)
2022: (280.2%)
2021: (0%)
: (0%)
: (0%)
49.0%
TT LOI NHUAN (28%)
2022: (203.2%)
2021: (0%)
: (0%)
: (0%)
2.8 41.0%
PE (12.2x)
2022: (21.2x)
2021: (64.3x)
17.7%
PS (1.72x)
2022: (2.7x)
2021: (10.2x)
16.9%
PB: (1.4x)
GiáSS : (13.4k)
2022: (12.7k)
2021: (9.6k)
7.0%
Giá 12T trước (10k)
24T (10k)
36T (10k)
36.0%
Nợ/TổngTàiSản (59.9%)
Nợ/VốnCSH (149.2%)
ThanhToánHiệnHành (164.5%)
ThanhToánNhanh (53.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.3%)
0.2 79.6%
Beta (2.2x)
54.0%
TB12T (37,337)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.3%
+/-% 6T (88%)
12T (88%)
24T (88%)
36T (88%)
60T (88%)
4.6 2.5
117/ PAC   52.7 (-0.3) 81.6%
EPS (2.5k)
2023: (2.5k)
2022: (3.4k)
69.8%
ROA (5%)
2023: (4.7%)
2022: (6.5%)
79.8%
ROE (12%)
2023: (12.2%)
2022: (17.1%)
23.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (2.4%)
2020: (0%)
7.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (17.0%)
2020: (0%)
3.9 59.0%
PE (21.6x)
2023: (9.6x)
2022: (8.9x)
62.8%
PS (0.70x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
20.8%
PB: (2.7x)
GiáSS : (20.4k)
2023: (20.3k)
2022: (19.9k)
8.1%
Giá 12T trước (28.0k)
24T (31.4k)
36T (31.9k)
30.1%
Nợ/TổngTàiSản (62.6%)
Nợ/VốnCSH (167.5%)
ThanhToánHiệnHành (117.5%)
ThanhToánNhanh (75.0%)
ThanhToánTiềnMặt (7.1%)
0.9 46.7%
Beta (1.4x)
64.9%
TB12T (32,695)
TB12T/KLNY (0.1%)
92.2%
+/-% 6T (137.7%)
12T (94.0%)
24T (73.1%)
36T (70.5%)
60T (97.8%)
4.4 3.1
118/ PXL   14.7 (0) 17.3%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
16.2%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
16.7%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
96.8%
TT DOANH THU (31%)
2023: (60.2%)
2022: (59.4%)
2021: (241.2%)
2020: (0%)
47.7%
TT LOI NHUAN (109%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (77.9%)
2020: (0%)
0.8 9.5%
PE (1,490x)
2023: (1,352.8x)
2022: (589.2x)
1.9%
PS (103.04x)
2023: (58.5x)
2022: (52.8x)
54.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (10.0k)
2023: (10.0k)
2022: (10.0k)
12.6%
Giá 12T trước (9.8k)
24T (8.2k)
36T (9.8k)
80.3%
Nợ/TổngTàiSản (5.7%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (949.9%)
ThanhToánNhanh (187.2%)
ThanhToánTiềnMặt (5.6%)
0.5 90.1%
Beta (2.6x)
83.6%
TB12T (373,695)
TB12T/KLNY (0.5%)
92.1%
+/-% 6T (71.3%)
12T (52.0%)
24T (81.7%)
36T (52.0%)
60T (166.1%)
4.9 2.1
119/ DBC   36.5 (0.2) 36.7%
EPS (1.7k)
2023: (0.1k)
2022: (0.0k)
30.1%
ROA (3%)
2023: (0.2%)
2022: (0.0%)
33.3%
ROE (9%)
2023: (0.5%)
2022: (0.1%)
80.8%
TT DOANH THU (2%)
2023: (0%)
2022: (6.6%)
2021: (7.6%)
2020: (39.6%)
60.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (381.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (358.9%)
1.6 20.9%
PE (20.7x)
2023: (265.2x)
2022: (656.8x)
60.2%
PS (0.70x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
33.3%
PB: (1.8x)
GiáSS : (19.6k)
2023: (19.3k)
2022: (19.2k)
14.2%
Giá 12T trước (20.9k)
24T (17.8k)
36T (29.5k)
18.5%
Nợ/TổngTàiSản (62.1%)
Nợ/VốnCSH (164.0%)
ThanhToánHiệnHành (101.6%)
ThanhToánNhanh (21.3%)
ThanhToánTiềnMặt (5.5%)
0.4 81.0%
Beta (2.2x)
99.5%
TB12T (8,072,698)
TB12T/KLNY (3.3%)
92.1%
+/-% 6T (40.8%)
12T (71.5%)
24T (101.4%)
36T (21.0%)
60T (360.6%)
4.9 2.3
120/ BHA   22.3 (0.3) 72.4%
EPS (1.9k)
2023: (1.6k)
2022: (2.3k)
81.9%
ROA (8%)
2023: (6.7%)
2022: (9.5%)
82.3%
ROE (14%)
2023: (12.2%)
2022: (18.7%)
49.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (38.7%)
2021: (0%)
2020: (42.7%)
22.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (459.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.0 78.3%
PE (11.6x)
2023: (8.9x)
2022: (6.0x)
15.6%
PS (4.49x)
2023: (3.1x)
2022: (2.5x)
31.0%
PB: (1.6x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.4k)
2022: (12.5k)
6.5%
Giá 12T trước (13.9k)
24T (11.0k)
36T (9.4k)
42.5%
Nợ/TổngTàiSản (42.3%)
Nợ/VốnCSH (73.4%)
ThanhToánHiệnHành (65.8%)
ThanhToánNhanh (65.8%)
ThanhToánTiềnMặt (26.3%)
0.7 66.1%
Beta (1.8x)
24.1%
TB12T (1,225)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.0%
+/-% 6T (64.8%)
12T (56.2%)
24T (97.8%)
36T (130.1%)
60T (83.3%)
4.1 2.9
121/ ANT   13 (0) 72.8%
EPS (1.6k)
2022: (4.4k)
2021: (1.2k)
63.2%
ROA (2%)
2022: (8.7%)
2021: (4%)
73.1%
ROE (6%)
2022: (26.9%)
2021: (10.1%)
88.6%
TT DOANH THU (30%)
2022: (17.0%)
2021: (22.4%)
2020: (10.8%)
2019: (0%)
52.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (265.8%)
2021: (0%)
2020: (108.0%)
2019: (0%)
3.5 86.4%
PE (8.0x)
2022: (1.0x)
2021: (10.0x)
89.9%
PS (0.14x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
79.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (27.2k)
2022: (16.4k)
2021: (12.0k)
12.7%
Giá 12T trước (9.4k)
24T (8.7k)
36T (6.6k)
16.9%
Nợ/TổngTàiSản (71.0%)
Nợ/VốnCSH (244.7%)
ThanhToánHiệnHành (97.4%)
ThanhToánNhanh (50.1%)
ThanhToánTiềnMặt (7.1%)
3.4 59.0%
Beta (1.7x)
61.6%
TB12T (14,593)
TB12T/KLNY (0.1%)
91.9%
+/-% 6T (38.4%)
12T (38.1%)
24T (49.8%)
36T (96.7%)
60T (260.6%)
4.5 3.8
122/ AVC   57.6 (0) 91.5%
EPS (3k)
2023: (4.6k)
2022: (7.6k)
98.3%
ROA (15%)
2023: (21.8%)
2022: (30.8%)
97.4%
ROE (23%)
2023: (26.1%)
2022: (33.2%)
80.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (47.2%)
2021: (29.7%)
2020: (74.0%)
81.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (72.3%)
2021: (78.1%)
2020: (523.0%)
4.8 70.0%
PE (19.2x)
2023: (11.6x)
2022: (3.9x)
11.2%
PS (7.99x)
2023: (5.8x)
2022: (2.2x)
12.5%
PB: (4.3x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (17.7k)
2022: (22.9k)
3.9%
Giá 12T trước (36.0k)
24T (23.7k)
36T (19.3k)
48.3%
Nợ/TổngTàiSản (34.8%)
Nợ/VốnCSH (53.3%)
ThanhToánHiệnHành (96.2%)
ThanhToánNhanh (93.7%)
ThanhToánTiềnMặt (11.7%)
0.4 98.5%
Beta (4.0x)
28.7%
TB12T (2,169)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.9%
+/-% 6T (14.0%)
12T (59.6%)
24T (142.7%)
36T (197.5%)
60T (185.8%)
4.6 3.3
123/ QHW   37.7 (2.4) 90.3%
EPS (5.3k)
2022: (5.0k)
2021: (3.1k)
94.7%
ROA (15%)
2022: (16.6%)
2021: (12.3%)
85.6%
ROE (17%)
2022: (18.9%)
2021: (13.7%)
25.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (20.1%)
2021: (2.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
36.8%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (61.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.6 90.8%
PE (6.4x)
2022: (4.3x)
2021: (7.6x)
44.0%
PS (1.10x)
2022: (0.7x)
2021: (0.9x)
45.8%
PB: (1.1x)
GiáSS : (30.7k)
2022: (26.6k)
2021: (22.7k)
9.1%
Giá 12T trước (23.0k)
24T (20.5k)
36T (15.0k)
96.0%
Nợ/TổngTàiSản (11.9%)
Nợ/VốnCSH (13.5%)
ThanhToánHiệnHành (956.2%)
ThanhToánNhanh (924.1%)
ThanhToánTiềnMặt (211.5%)
3.4 95.2%
Beta (3.1x)
35.8%
TB12T (1,189)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.8%
+/-% 6T (24.0%)
12T (46.3%)
24T (63.8%)
36T (124.4%)
60T (233.5%)
4.6 4.2
124/ EPH   14.9 (0) 83.3%
EPS (4.4k)
2022: (3.4k)
2021: (2.1k)
89.7%
ROA (17%)
2022: (13.0%)
2021: (7.3%)
91.5%
ROE (26%)
2022: (22.5%)
2021: (15.2%)
81.8%
TT DOANH THU (4%)
2022: (19.8%)
2021: (15.4%)
2020: (9.9%)
2019: (0%)
97.3%
TT LOI NHUAN (31%)
2022: (63%)
2021: (2.9%)
2020: (20.6%)
2019: (4.2%)
4.5 98.1%
PE (3.4x)
2022: (2.6x)
2021: (4.3x)
77.0%
PS (0.34x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
71.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (17.0k)
2022: (15.0k)
2021: (13.6k)
10.1%
Giá 12T trước (10.6k)
24T (9.0k)
36T (7.2k)
71.9%
Nợ/TổngTàiSản (34.2%)
Nợ/VốnCSH (51.9%)
ThanhToánHiệnHành (184.6%)
ThanhToánNhanh (167.8%)
ThanhToánTiềnMặt (97.2%)
4.4 22.9%
Beta (0.9x)
39.4%
TB12T (883)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.7%
+/-% 6T (26.2%)
12T (41.6%)
24T (67.1%)
36T (107.9%)
60T (245.3%)
3.6 4.2
125/ TXM   9.2 (0.3) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
31.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
17.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (100%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
75.8%
PS (0.58x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
95.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (15.8k)
2022: (16.5k)
7.7%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (4.5k)
36T (5.3k)
81.1%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.2%)
ThanhToánHiệnHành (530.2%)
ThanhToánNhanh (525.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.2%)
2.6 91.3%
Beta (2.8x)
77.8%
TB12T (39,733)
TB12T/KLNY (0.6%)
91.7%
+/-% 6T (109.8%)
12T (132.4%)
24T (91.1%)
36T (62.3%)
60T (77.9%)
4.9 2.6
126/ SZC   43.1 (-0.1) 73.8%
EPS (2.3k)
2023: (1.8k)
2022: (2.0k)
55.4%
ROA (3%)
2023: (3.1%)
2022: (3.1%)
74.2%
ROE (9%)
2023: (12.6%)
2022: (12.9%)
93.8%
TT DOANH THU (50%)
2023: (0%)
2022: (20.4%)
2021: (64.7%)
2020: (31.4%)
93.1%
TT LOI NHUAN (104%)
2023: (10.9%)
2022: (0%)
2021: (74.0%)
2020: (38.7%)
3.4 50.2%
PE (18.9x)
2023: (19.6x)
2022: (8.9x)
13.8%
PS (5.33x)
2023: (5.2x)
2022: (2.0x)
20.7%
PB: (1.7x)
GiáSS : (24.8k)
2023: (14.5k)
2022: (15.3k)
10.7%
Giá 12T trước (23.1k)
24T (29.1k)
36T (25k)
55.4%
Nợ/TổngTàiSản (63.1%)
Nợ/VốnCSH (171.2%)
ThanhToánHiệnHành (221.1%)
ThanhToánNhanh (106.2%)
ThanhToánTiềnMặt (91.1%)
0.4 71.1%
Beta (1.9x)
93.4%
TB12T (1,605,053)
TB12T/KLNY (0.9%)
91.6%
+/-% 6T (28.3%)
12T (86.1%)
24T (47.6%)
36T (72.0%)
60T (240.7%)
4.8 2.9
127/ PVT   31.8 (0.4) 82.8%
EPS (3.2k)
2023: (3k)
2022: (2.7k)
73.1%
ROA (6%)
2023: (5.6%)
2022: (6.0%)
71.5%
ROE (11%)
2023: (10.8%)
2022: (10.7%)
76.8%
TT DOANH THU (10%)
2023: (5.6%)
2022: (21.3%)
2021: (1.1%)
2020: (0%)
67.3%
TT LOI NHUAN (18%)
2023: (13.4%)
2022: (30.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
3.8 78.9%
PE (9.9x)
2023: (8.0x)
2022: (7.5x)
45.3%
PS (1.02x)
2023: (0.8x)
2022: (0.7x)
50.7%
PB: (1.1x)
GiáSS : (28.9k)
2023: (27.9k)
2022: (24.8k)
9.5%
Giá 12T trước (18.8k)
24T (17.7k)
36T (18.7k)
64.1%
Nợ/TổngTàiSản (46.9%)
Nợ/VốnCSH (88.2%)
ThanhToánHiệnHành (202.4%)
ThanhToánNhanh (194.8%)
ThanhToánTiềnMặt (41.4%)
2.3 62.2%
Beta (1.8x)
97.9%
TB12T (4,381,054)
TB12T/KLNY (1.4%)
91.5%
+/-% 6T (36.1%)
12T (66.7%)
24T (76.8%)
36T (67.4%)
60T (161.2%)
4.8 3.7
128/ VEF   218.1 (-0.8) 78.0%
EPS (2.5k)
2023: (2.6k)
2022: (1.9k)
61.4%
ROA (4%)
2023: (4.4%)
2022: (3.7%)
78.8%
ROE (13%)
2023: (14.1%)
2022: (12.1%)
60.9%
TT DOANH THU (136%)
2023: (809.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
96.2%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (36.0%)
2022: (0%)
2021: (135.8%)
2020: (285.1%)
3.7 22.8%
PE (87.0x)
2023: (41.9x)
2022: (34.9x)
0.2%
PS (5,306.93x)
2023: (2,023.8x)
2022: (11,269.8x)
4.3%
PB: (11.6x)
GiáSS : (19.0k)
2023: (18.5k)
2022: (15.9k)
9.2%
Giá 12T trước (110.9k)
24T (142k)
36T (127.6k)
12.4%
Nợ/TổngTàiSản (70.8%)
Nợ/VốnCSH (242.6%)
ThanhToánHiệnHành (88.8%)
ThanhToánNhanh (72.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.8%)
0.0 62.9%
Beta (1.8x)
43.1%
TB12T (11,585)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.5%
+/-% 6T (93.9%)
12T (99.3%)
24T (55.6%)
36T (73.2%)
60T (93.7%)
4.3 2.7
129/ DVP   76.9 (-0.1) 97.7%
EPS (7.1k)
2023: (8.3k)
2022: (7.1k)
98.0%
ROA (18%)
2023: (20.2%)
2022: (18.9%)
93.5%
ROE (20%)
2023: (24.0%)
2022: (20.5%)
30.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (17.4%)
2020: (0%)
56.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (16.7%)
2022: (2.3%)
2021: (16.6%)
2020: (0%)
4.9 80.4%
PE (10.9x)
2023: (8.7x)
2022: (5.7x)
11.9%
PS (5.42x)
2023: (5.2x)
2022: (2.8x)
19.1%
PB: (2.2x)
GiáSS : (35.9k)
2023: (34.4k)
2022: (34.6k)
8.9%
Giá 12T trước (51.8k)
24T (43.7k)
36T (38.9k)
93.7%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (1,125.7%)
ThanhToánNhanh (1,116.4%)
ThanhToánTiềnMặt (30.9%)
1.5 19.2%
Beta (0.8x)
62.2%
TB12T (23,481)
TB12T/KLNY (0.1%)
91.4%
+/-% 6T (24%)
12T (49.6%)
24T (77.5%)
36T (99.5%)
60T (211.4%)
4.0 3.4
130/ TOT   19 (-0.1) 84.2%
EPS (3.7k)
2023: (3.7k)
2022: (2.4k)
89.0%
ROA (12%)
2023: (12.1%)
2022: (8.5%)
91.7%
ROE (18%)
2023: (24.5%)
2022: (18.4%)
99.2%
TT DOANH THU (36%)
2023: (54.7%)
2022: (55.5%)
2021: (14.0%)
2020: (2.3%)
97.4%
TT LOI NHUAN (21%)
2023: (70.0%)
2022: (175.8%)
2021: (0%)
2020: (126.6%)
4.5 96.1%
PE (5.3x)
2023: (5.0x)
2022: (4.6x)
64.4%
PS (0.46x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
46.2%
PB: (0.9x)
GiáSS : (20.8k)
2023: (15.0k)
2022: (12.9k)
5.7%
Giá 12T trước (11.8k)
24T (11.1k)
36T (7.3k)
62.0%
Nợ/TổngTàiSản (34.0%)
Nợ/VốnCSH (51.4%)
ThanhToánHiệnHành (153.7%)
ThanhToánNhanh (152.7%)
ThanhToánTiềnMặt (17.1%)
3.0 36.3%
Beta (1.1x)
51.1%
TB12T (3,323)
TB12T/KLNY (0.1%)
91.3%
+/-% 6T (8.4%)
12T (63.3%)
24T (74.0%)
36T (162.8%)
60T (459.5%)
4.1 3.9
131/ VFR   13 (0) 87.9%
EPS (6.3k)
2023: (5.0k)
2022: (2.2k)
95.2%
ROA (26%)
2023: (23.2%)
2022: (9.5%)
93.4%
ROE (32%)
2023: (26.1%)
2022: (15.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
98.9%
TT LOI NHUAN (824%)
2023: (131.0%)
2022: (230.6%)
2021: (0%)
2020: (41.3%)
4.7 98.7%
PE (2.3x)
2023: (2.5x)
2022: (3.7x)
24.9%
PS (2.90x)
2023: (2.4x)
2022: (1.1x)
77.2%
PB: (0.7x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (19.2k)
2022: (14.2k)
4.3%
Giá 12T trước (7.7k)
24T (7.1k)
36T (5.8k)
87.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.3%)
Nợ/VốnCSH (20.9%)
ThanhToánHiệnHành (400.9%)
ThanhToánNhanh (400.7%)
ThanhToánTiềnMặt (59.7%)
3.6 94.2%
Beta (3.0x)
47.8%
TB12T (4,370)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.3%
+/-% 6T (9.1%)
12T (87.0%)
24T (102.8%)
36T (148.3%)
60T (251.2%)
4.7 4.3
132/ HAH   50.2 (1.2) 91.0%
EPS (3.1k)
2023: (3.7k)
2022: (12.0k)
82.8%
ROA (6%)
2023: (7.2%)
2022: (16.3%)
81.5%
ROE (10%)
2023: (12.1%)
2022: (28.5%)
77.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (63.9%)
2021: (64.1%)
2020: (7.5%)
77.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (84.5%)
2021: (222.1%)
2020: (13.9%)
4.3 78.2%
PE (15.8x)
2023: (10.3x)
2022: (1.8x)
40.0%
PS (1.93x)
2023: (1.5x)
2022: (0.5x)
46.1%
PB: (1.6x)
GiáSS : (30.9k)
2023: (30.1k)
2022: (42.3k)
15.7%
Giá 12T trước (28.5k)
24T (48.7k)
36T (14.5k)
70.8%
Nợ/TổngTàiSản (43.5%)
Nợ/VốnCSH (77.1%)
ThanhToánHiệnHành (228.2%)
ThanhToánNhanh (218.8%)
ThanhToánTiềnMặt (74.4%)
2.3 69.4%
Beta (1.9x)
98.5%
TB12T (2,926,571)
TB12T/KLNY (2.8%)
91.2%
+/-% 6T (36.7%)
12T (70.5%)
24T (-0.2%)
36T (236.2%)
60T (873.6%)
4.9 3.8
133/ DPR   45.5 (0.4) 83.9%
EPS (2.3k)
2023: (2.4k)
2022: (5.8k)
69.4%
ROA (5%)
2023: (4.9%)
2022: (6.0%)
55.8%
ROE (7%)
2023: (6.8%)
2022: (8.3%)
31.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (7.0%)
2020: (10.1%)
15.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (142.3%)
2020: (0%)
3.5 66.9%
PE (19.5x)
2023: (13.2x)
2022: (4.4x)
23.8%
PS (3.86x)
2023: (2.6x)
2022: (0.9x)
59.5%
PB: (1.3x)
GiáSS : (35.9k)
2023: (35.2k)
2022: (69.6k)
13.8%
Giá 12T trước (27.6k)
24T (34.2k)
36T (27.2k)
89.0%
Nợ/TổngTàiSản (27.3%)
Nợ/VốnCSH (37.6%)
ThanhToánHiệnHành (992.2%)
ThanhToánNhanh (895.9%)
ThanhToánTiềnMặt (102.7%)
2.4 48.6%
Beta (1.4x)
85.6%
TB12T (459,917)
TB12T/KLNY (0.5%)
91.1%
+/-% 6T (55.6%)
12T (65.2%)
24T (33.3%)
36T (67.7%)
60T (193.4%)
4.6 3.5
134/ CTW   26.8 (1.5) 63.4%
EPS (1.8k)
2023: (1.2k)
2022: (1.2k)
71.0%
ROA (7%)
2023: (4.7%)
2022: (4.7%)
59.0%
ROE (10%)
2023: (7.0%)
2022: (7.0%)
78.6%
TT DOANH THU (22%)
2023: (3.5%)
2022: (7.1%)
2021: (0%)
2020: (2.4%)
66.0%
TT LOI NHUAN (63%)
2023: (1.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (10.6%)
3.3 58.4%
PE (12.8x)
2023: (12.8x)
2022: (11.0x)
32.9%
PS (1.67x)
2023: (1.3x)
2022: (1.2x)
47.5%
PB: (1.3x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (17.6k)
2022: (17.2k)
14.2%
Giá 12T trước (17.5k)
24T (18.8k)
36T (8.1k)
62.7%
Nợ/TổngTàiSản (28.0%)
Nợ/VốnCSH (38.9%)
ThanhToánHiệnHành (133.0%)
ThanhToánNhanh (89.3%)
ThanhToánTiềnMặt (58.5%)
1.5 27.6%
Beta (1.0x)
12.8%
TB12T (220)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.1%
+/-% 6T (50.9%)
12T (34.1%)
24T (25.3%)
36T (189.3%)
60T (224.5%)
3.1 2.6
135/ DRI   14.2 (0) 56.5%
EPS (1.1k)
2023: (1.0k)
2022: (1.1k)
90.8%
ROA (14%)
2023: (11.5%)
2022: (10.6%)
81.8%
ROE (15%)
2023: (13.7%)
2022: (14.1%)
13.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (32.7%)
2020: (0%)
50.3%
TT LOI NHUAN (49%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (248.8%)
2020: (0%)
3.9 81.3%
PE (13x)
2023: (7.6x)
2022: (5.0x)
34.1%
PS (2.41x)
2023: (1.3x)
2022: (0.8x)
39.4%
PB: (2.0x)
GiáSS : (7.2k)
2023: (7.3k)
2022: (7.8k)
14.8%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (10.7k)
36T (9.7k)
81.7%
Nợ/TổngTàiSản (10.6%)
Nợ/VốnCSH (11.8%)
ThanhToánHiệnHành (229.0%)
ThanhToánNhanh (160.9%)
ThanhToánTiềnMặt (45.8%)
2.4 69.4%
Beta (1.9x)
88.6%
TB12T (541,060)
TB12T/KLNY (0.7%)
91.0%
+/-% 6T (112.8%)
12T (81.6%)
24T (34.3%)
36T (48.3%)
60T (176.4%)
4.8 3.7
136/ VGV   29.6 (0) 48.1%
EPS (1.1k)
2023: (0.8k)
2022: (0.6k)
50.2%
ROA (3%)
2023: (2.5%)
2022: (2.0%)
50.3%
ROE (8%)
2023: (6.0%)
2022: (5.0%)
27.8%
TT DOANH THU (1%)
2023: (0%)
2022: (17.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
70.3%
TT LOI NHUAN (89%)
2023: (21.6%)
2022: (9.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2.4 31.5%
PE (28.2x)
2023: (38.5x)
2022: (18.5x)
38.2%
PS (1.57x)
2023: (1.7x)
2022: (0.6x)
23.2%
PB: (2.2x)
GiáSS : (13.5k)
2023: (13.1k)
2022: (12.9k)
3.3%
Giá 12T trước (18.1k)
24T (11.0k)
36T (10.5k)
43.8%
Nợ/TổngTàiSản (56.9%)
Nợ/VốnCSH (132%)
ThanhToánHiệnHành (139.6%)
ThanhToánNhanh (100.2%)
ThanhToánTiềnMặt (15.6%)
0.3 63.0%
Beta (1.8x)
55.7%
TB12T (12,816)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.9%
+/-% 6T (4.6%)
12T (65.6%)
24T (172.7%)
36T (185.8%)
60T (295.3%)
4.5 2.4
137/ VTO   13.7 (-0.1) 54.1%
EPS (1.1k)
2023: (1.0k)
2022: (0.9k)
66.6%
ROA (6%)
2023: (4.6%)
2022: (4.3%)
53.8%
ROE (8%)
2023: (6.6%)
2022: (6.4%)
9.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (24.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
33.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (3.1%)
2022: (0%)
2021: (84.8%)
2020: (0%)
2.9 71.3%
PE (12.3x)
2023: (10.0x)
2022: (7.3x)
52.2%
PS (1.03x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
72.4%
PB: (0.9x)
GiáSS : (14.7k)
2023: (14.3k)
2022: (14.4k)
12.1%
Giá 12T trước (8.6k)
24T (6.9k)
36T (9.6k)
84.9%
Nợ/TổngTàiSản (28.1%)
Nợ/VốnCSH (39.2%)
ThanhToánHiệnHành (372.0%)
ThanhToánNhanh (337.6%)
ThanhToánTiềnMặt (301.4%)
3.6 37.2%
Beta (1.2x)
86.5%
TB12T (474,523)
TB12T/KLNY (0.6%)
90.9%
+/-% 6T (48.9%)
12T (60.5%)
24T (100.9%)
36T (43.3%)
60T (159.3%)
4.5 3.7
138/ BHK   19 (0) 47.0%
EPS (1k)
2022: (1.3k)
2021: (0.2k)
53.8%
ROA (4%)
2022: (5.7%)
2021: (0.8%)
51.2%
ROE (8%)
2022: (10.0%)
2021: (1.5%)
47.0%
TT DOANH THU (17%)
2022: (34.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
22.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (626.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.5 46.4%
PE (19x)
2022: (8.7x)
2021: (70.9x)
63.2%
PS (0.48x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
38.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (12.5k)
2022: (12.5k)
2021: (11.9k)
8.6%
Giá 12T trước (10.9k)
24T (10.7k)
36T (11.2k)
13.0%
Nợ/TổngTàiSản (53.1%)
Nợ/VốnCSH (113.4%)
ThanhToánHiệnHành (55.6%)
ThanhToánNhanh (4.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
0.6 17.8%
Beta (0.7x)
13.8%
TB12T (101)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.8%
+/-% 6T (75.7%)
12T (74.1%)
24T (77.0%)
36T (70.2%)
60T (88.5%)
2.9 2.0
139/ IST   36 (0) 91.7%
EPS (4.6k)
2023: (4.6k)
2022: (4.2k)
90.0%
ROA (12%)
2023: (11.9%)
2022: (10.2%)
96.4%
ROE (25%)
2023: (25.8%)
2022: (25.0%)
92.5%
TT DOANH THU (8%)
2023: (9.3%)
2022: (12.6%)
2021: (6.7%)
2020: (12.1%)
93.5%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (9.8%)
2022: (8.6%)
2021: (12.2%)
2020: (6.1%)
4.7 83.1%
PE (10.0x)
2023: (6.4x)
2022: (6.9x)
41.0%
PS (1.30x)
2023: (0.8x)
2022: (0.9x)
15.2%
PB: (2.4x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (17.7k)
2022: (16.6k)
13.4%
Giá 12T trước (27.6k)
24T (35k)
36T (26.1k)
47.5%
Nợ/TổngTàiSản (52.4%)
Nợ/VốnCSH (110.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.7%)
ThanhToánNhanh (103.7%)
ThanhToánTiềnMặt (47.0%)
1.2 96.4%
Beta (3.3x)
15.8%
TB12T (256)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.7%
+/-% 6T (50.5%)
12T (66.5%)
24T (31.1%)
36T (75.6%)
60T (179.0%)
4.4 3.4
140/ DPG   61.5 (-0.5) 88.9%
EPS (3.3k)
2023: (3.2k)
2022: (6.1k)
62.0%
ROA (3%)
2023: (3.0%)
2022: (6.2%)
72.2%
ROE (9%)
2023: (8.6%)
2022: (17.4%)
84.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (3.9%)
2022: (30.4%)
2021: (20.2%)
2020: (7.4%)
63.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.1%)
2021: (75.4%)
2020: (0.8%)
3.8 69.0%
PE (17.9x)
2023: (12.3x)
2022: (4.6x)
49.3%
PS (1.07x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
39.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (38.9k)
2023: (37.3k)
2022: (35.0k)
12.6%
Giá 12T trước (31.9k)
24T (47.7k)
36T (30.5k)
43.4%
Nợ/TổngTàiSản (62.1%)
Nợ/VốnCSH (163.5%)
ThanhToánHiệnHành (138.1%)
ThanhToánNhanh (87.9%)
ThanhToánTiềnMặt (39.7%)
1.5 76.6%
Beta (2.1x)
95.6%
TB12T (1,037,042)
TB12T/KLNY (1.6%)
90.7%
+/-% 6T (57.5%)
12T (86.2%)
24T (24.3%)
36T (94.5%)
60T (155.2%)
4.9 3.4
141/ NS2   18.6 (0.1) 31.0%
EPS (0.4k)
2023: (0.3k)
2022: (0.3k)
35.8%
ROA (2%)
2023: (1.0%)
2022: (1.1%)
34.1%
ROE (4%)
2023: (2.6%)
2022: (2.4%)
92.3%
TT DOANH THU (26%)
2023: (16.6%)
2022: (2.1%)
2021: (3.8%)
2020: (6.5%)
87.7%
TT LOI NHUAN (92%)
2023: (6.0%)
2022: (0%)
2021: (24.1%)
2020: (2.9%)
1.6 28.6%
PE (46.8x)
2023: (26.5x)
2022: (27.6x)
41.1%
PS (1.76x)
2023: (0.7x)
2022: (0.8x)
52.2%
PB: (1.8x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.3k)
2022: (10.3k)
3.0%
Giá 12T trước (7.4k)
24T (7.2k)
36T (8.7k)
53.1%
Nợ/TổngTàiSản (57.0%)
Nợ/VốnCSH (132.6%)
ThanhToánHiệnHành (143.0%)
ThanhToánNhanh (124.3%)
ThanhToánTiềnMặt (50.4%)
0.8 92.2%
Beta (2.8x)
34.7%
TB12T (3,211)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.6%
+/-% 6T (133.8%)
12T (153.6%)
24T (160.6%)
36T (114.8%)
60T (5.9%)
4.5 2.3
142/ SBH   56.7 (0) 90.5%
EPS (3.8k)
2023: (3.9k)
2022: (5.2k)
99.0%
ROA (22%)
2023: (21.9%)
2022: (26.6%)
97.6%
ROE (32%)
2023: (23.1%)
2022: (28.5%)
66.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.9%)
2021: (8.5%)
2020: (15.9%)
65.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (36.5%)
2021: (24.0%)
2020: (13.8%)
4.8 68.1%
PE (15.0x)
2023: (13.6x)
2022: (5.3x)
8.9%
PS (7.60x)
2023: (6.9x)
2022: (3.0x)
10.6%
PB: (4.8x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (17k)
2022: (18.2k)
7.8%
Giá 12T trước (36.5k)
24T (32.3k)
36T (27.2k)
71.7%
Nợ/TổngTàiSản (32.1%)
Nợ/VốnCSH (47.3%)
ThanhToánHiệnHành (204.4%)
ThanhToánNhanh (204.1%)
ThanhToánTiềnMặt (34.4%)
0.6 83.0%
Beta (2.3x)
16.2%
TB12T (615)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.5%
+/-% 6T (14.0%)
12T (55.2%)
24T (75.8%)
36T (108.8%)
60T (279.9%)
4.2 3.2
143/ PIC   18.5 (0) 56.4%
EPS (0.8k)
2023: (1.1k)
2022: (1.3k)
81.7%
ROA (7%)
2023: (8.5%)
2022: (8.4%)
68.5%
ROE (8%)
2023: (10.6%)
2022: (12.1%)
63.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (17.3%)
2021: (25.4%)
2020: (3.2%)
67.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (36.5%)
2021: (59.2%)
2020: (6.5%)
3.5 50.5%
PE (22.0x)
2023: (12.9x)
2022: (11.0x)
13.1%
PS (5.02x)
2023: (3.6x)
2022: (3.2x)
24.3%
PB: (1.7x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (10.8k)
2022: (10.6k)
9.4%
Giá 12T trước (13.2k)
24T (10.5k)
36T (8.6k)
94.9%
Nợ/TổngTàiSản (12.4%)
Nợ/VốnCSH (14.2%)
ThanhToánHiệnHành (685.2%)
ThanhToánNhanh (683.2%)
ThanhToánTiềnMặt (167.1%)
1.1 44.4%
Beta (1.3x)
40.1%
TB12T (3,793)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.5%
+/-% 6T (47.4%)
12T (40.0%)
24T (76.9%)
36T (114.7%)
60T (108.7%)
4.0 2.8
144/ CCV   47 (0) 92.5%
EPS (5.2k)
2022: (5.4k)
2021: (4.0k)
56.0%
ROA (4%)
2022: (3.6%)
2021: (2.8%)
93.7%
ROE (23%)
2022: (23.8%)
2021: (18.9%)
15.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (33.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
12.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (33.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.1 92.9%
PE (9.0x)
2022: (4.9x)
2021: (4.0x)
71.4%
PS (0.52x)
2022: (0.3x)
2021: (0.2x)
35.6%
PB: (2.1x)
GiáSS : (22.4k)
2022: (22.6k)
2021: (21.2k)
12.5%
Giá 12T trước (36.4k)
24T (32.0k)
36T (15.0k)
15.2%
Nợ/TổngTàiSản (84.4%)
Nợ/VốnCSH (541.3%)
ThanhToánHiệnHành (114.3%)
ThanhToánNhanh (62.6%)
ThanhToánTiềnMặt (7.0%)
1.8 8.9%
Beta (0.4x)
11.2%
TB12T (34)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.4%
+/-% 6T (51.8%)
12T (29.0%)
24T (46.7%)
36T (212.5%)
60T (136.1%)
2.6 2.8
145/ TMW   18.6 (0) 70.7%
EPS (2.2k)
2022: (1.3k)
2021: (1.9k)
80.6%
ROA (8%)
2022: (6.2%)
2021: (9.6%)
68.1%
ROE (11%)
2022: (7.5%)
2021: (11.2%)
21.1%
TT DOANH THU (101%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
53.0%
TT LOI NHUAN (64%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (317.1%)
2019: (0%)
3.7 84.1%
PE (8.6x)
2022: (8.5x)
2021: (5.9x)
38.9%
PS (0.94x)
2022: (1.2x)
2021: (1.2x)
66.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (19.1k)
2022: (17.8k)
2021: (17.2k)
12.8%
Giá 12T trước (11.3k)
24T (11.3k)
36T (12.8k)
61.6%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.6%)
ThanhToánHiệnHành (199.8%)
ThanhToánNhanh (171.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.4%)
2.7 14.6%
Beta (0.6x)
20.0%
TB12T (233)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.3%
+/-% 6T (65.1%)
12T (65.1%)
24T (65.1%)
36T (45.7%)
60T (131%)
3.0 3.1
146/ CAP   55.9 (0.1) 99.1%
EPS (8.1k)
2023: (10.8k)
2022: (13.5k)
99.5%
ROA (21%)
2023: (33.6%)
2022: (45.5%)
99.6%
ROE (35%)
2023: (39.6%)
2022: (54.6%)
78.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (23.4%)
2021: (41.3%)
2020: (250.8%)
94.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (2.0%)
2022: (83.1%)
2021: (92.4%)
2020: (346.1%)
5.0 96.8%
PE (6.9x)
2023: (4.6x)
2022: (2.5x)
51.9%
PS (1.00x)
2023: (0.8x)
2022: (0.4x)
16.8%
PB: (2.4x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (27.2k)
2022: (24.7k)
9.7%
Giá 12T trước (42.5k)
24T (32.6k)
36T (17.7k)
49.0%
Nợ/TổngTàiSản (40.8%)
Nợ/VốnCSH (69.0%)
ThanhToánHiệnHành (224.3%)
ThanhToánNhanh (48.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
1.7 25.1%
Beta (0.9x)
75.3%
TB12T (36,619)
TB12T/KLNY (0.4%)
90.3%
+/-% 6T (12.7%)
12T (30.0%)
24T (69.3%)
36T (212.6%)
60T (592.2%)
4.2 3.6
147/ NTF   39.9 (0) 40.3%
EPS (0.4k)
2022: (1.0k)
2021: (0.3k)
48.6%
ROA (2%)
2022: (4.5%)
2021: (1.6%)
38.8%
ROE (3%)
2022: (6.8%)
2021: (2.3%)
11.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (18.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
36.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (209.4%)
2021: (0%)
2020: (8.4%)
2019: (0%)
2.1 25.8%
PE (99.8x)
2022: (20.6x)
2021: (56.7x)
48.3%
PS (1.22x)
2022: (0.6x)
2021: (0.6x)
20.2%
PB: (2.6x)
GiáSS : (15.4k)
2022: (15.1k)
2021: (14.1k)
11.4%
Giá 12T trước (21k)
24T (18.7k)
36T (30k)
69.0%
Nợ/TổngTàiSản (32.3%)
Nợ/VốnCSH (47.6%)
ThanhToánHiệnHành (218.7%)
ThanhToánNhanh (133.6%)
ThanhToánTiềnMặt (32.2%)
0.7 13.6%
Beta (0.6x)
8.8%
TB12T (40)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.2%
+/-% 6T (128%)
12T (90%)
24T (113.4%)
36T (33%)
60T (90%)
2.7 1.8
148/ ISH   27.3 (0.2) 75.3%
EPS (1.9k)
2023: (2.1k)
2022: (2.5k)
94.6%
ROA (13%)
2023: (13.9%)
2022: (16.3%)
85.4%
ROE (14%)
2023: (15.2%)
2022: (19.6%)
32.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.2%)
2021: (32.7%)
2020: (0%)
36.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (18.3%)
2021: (83.5%)
2020: (0%)
4.3 67.0%
PE (14.4x)
2023: (11.2x)
2022: (7.2x)
12.0%
PS (5.46x)
2023: (4.4x)
2022: (3.0x)
19.2%
PB: (2.0x)
GiáSS : (13.7k)
2023: (13.6k)
2022: (12.8k)
9.7%
Giá 12T trước (18.2k)
24T (16.6k)
36T (13.2k)
90.5%
Nợ/TổngTàiSản (4.4%)
Nợ/VốnCSH (4.6%)
ThanhToánHiệnHành (266.7%)
ThanhToánNhanh (237.9%)
ThanhToánTiềnMặt (119.6%)
1.1 39.2%
Beta (1.2x)
45.6%
TB12T (6,574)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.1%
+/-% 6T (23.3%)
12T (48.2%)
24T (63.1%)
36T (104.9%)
60T (176.2%)
4.0 3.2
149/ TMP   68.7 (0) 97.0%
EPS (5.4k)
2023: (6.5k)
2022: (8.2k)
98.5%
ROA (21%)
2023: (21.2%)
2022: (25.0%)
98.5%
ROE (28%)
2023: (28.7%)
2022: (34.0%)
50.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.0%)
2021: (68.8%)
2020: (0%)
45.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (62.3%)
2021: (97.9%)
2020: (0%)
4.9 76.5%
PE (13.2x)
2023: (9.9x)
2022: (5.0x)
11.3%
PS (6.44x)
2023: (5.3x)
2022: (2.7x)
10.1%
PB: (3.7x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (22.7k)
2022: (24.1k)
8.9%
Giá 12T trước (48.2k)
24T (43.4k)
36T (31.0k)
86.5%
Nợ/TổngTàiSản (25.9%)
Nợ/VốnCSH (35.0%)
ThanhToánHiệnHành (516.8%)
ThanhToánNhanh (516.1%)
ThanhToánTiềnMặt (80.4%)
1.1 29.1%
Beta (1.0x)
29.8%
TB12T (2,271)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.1%
+/-% 6T (17.5%)
12T (46.8%)
24T (63.3%)
36T (128.5%)
60T (218.3%)
3.5 3.2
150/ CLC   47.6 (-1.8) 95.2%
EPS (6.3k)
2023: (5.4k)
2022: (5.4k)
86.5%
ROA (9%)
2023: (9.0%)
2022: (10.1%)
87.4%
ROE (19%)
2023: (16.0%)
2022: (16.7%)
86.7%
TT DOANH THU (34%)
2023: (28.9%)
2022: (7.6%)
2021: (12.8%)
2020: (0%)
52.4%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (0%)
2022: (3.7%)
2021: (5.0%)
2020: (0%)
4.6 90.5%
PE (8.0x)
2023: (6.8x)
2022: (5.2x)
69.6%
PS (0.40x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
37.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (33.5k)
2023: (33.4k)
2022: (32.1k)
10.3%
Giá 12T trước (32.7k)
24T (31.8k)
36T (26.1k)
36.9%
Nợ/TổngTàiSản (51.3%)
Nợ/VốnCSH (105.2%)
ThanhToánHiệnHành (182.4%)
ThanhToánNhanh (53.1%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.2 13.0%
Beta (0.6x)
50.8%
TB12T (7,550)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.0%
+/-% 6T (38.6%)
12T (52.8%)
24T (57.1%)
36T (91.4%)
60T (124.7%)
3.6 3.5
151/ ITD   17.3 (0.1) 22.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (1.8k)
20.8%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (5.7%)
18.7%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (9.6%)
55.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (110%)
2021: (0%)
2020: (43.7%)
52.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (152.3%)
2021: (0%)
2020: (68.1%)
1.0 34.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (6.0x)
62.0%
PS (0.72x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
63.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (14.7k)
2023: (14.8k)
2022: (18.9k)
12.8%
Giá 12T trước (11.7k)
24T (10.6k)
36T (11.0k)
70.8%
Nợ/TổngTàiSản (37.1%)
Nợ/VốnCSH (59.0%)
ThanhToánHiệnHành (208.0%)
ThanhToánNhanh (179.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.8%)
2.2 42.3%
Beta (1.3x)
75.8%
TB12T (70,616)
TB12T/KLNY (0.3%)
89.9%
+/-% 6T (79.2%)
12T (49.4%)
24T (63.6%)
36T (58.8%)
60T (114.5%)
4.4 2.5
152/ SHP   35.7 (0.2) 81.9%
EPS (2.5k)
2023: (2.7k)
2022: (3.2k)
97.6%
ROA (18%)
2023: (17.8%)
2022: (18.2%)
93.0%
ROE (20%)
2023: (20.3%)
2022: (22.2%)
35.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (13.4%)
2021: (53.2%)
2020: (0%)
44.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (21.1%)
2021: (318.1%)
2020: (0%)
4.7 67.3%
PE (14.1x)
2023: (11.1x)
2022: (7.2x)
11.4%
PS (5.67x)
2023: (4.6x)
2022: (3.1x)
12.9%
PB: (2.9x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (13.4k)
2022: (14.3k)
10.0%
Giá 12T trước (25.1k)
24T (22.1k)
36T (15.2k)
77.4%
Nợ/TổngTàiSản (11.1%)
Nợ/VốnCSH (12.5%)
ThanhToánHiệnHành (145.4%)
ThanhToánNhanh (141.4%)
ThanhToánTiềnMặt (67.9%)
0.8 12.4%
Beta (0.5x)
48.3%
TB12T (12,507)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.9%
+/-% 6T (23.6%)
12T (41.4%)
24T (60.3%)
36T (133.1%)
60T (173.2%)
3.5 3.0
153/ BMF   13 (0.2) 69.0%
EPS (0.3k)
2022: (2.2k)
2021: (4.6k)
50.3%
ROA (1%)
2022: (1.9%)
2021: (6.7%)
54.0%
ROE (3%)
2022: (5.8%)
2021: (12.8%)
91.9%
TT DOANH THU (11%)
2022: (19.3%)
2021: (157.7%)
2020: (0%)
2019: (9.8%)
8.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (11.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.9 81.5%
PE (35x)
2022: (4.0x)
2021: (1.3x)
99.5%
PS (0.05x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
84.3%
PB: (1.2x)
GiáSS : (10.3k)
2022: (38.1k)
2021: (36.3k)
8.4%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (7.2k)
36T (6.3k)
18.3%
Nợ/TổngTàiSản (76.8%)
Nợ/VốnCSH (331.7%)
ThanhToánHiệnHành (115.9%)
ThanhToánNhanh (85.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
3.6 88.4%
Beta (2.6x)
61.0%
TB12T (12,779)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.8%
+/-% 6T (50.6%)
12T (63.1%)
24T (66.1%)
36T (89.7%)
60T (80.6%)
4.7 3.7
154/ VCI   51.4 (0.7) 65.4%
EPS (1.4k)
2023: (1.1k)
2022: (2k)
61.1%
ROA (3%)
2023: (2.9%)
2022: (6.1%)
63.6%
ROE (8%)
2023: (6.7%)
2022: (13.4%)
49.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (114.3%)
2020: (12.2%)
68.8%
TT LOI NHUAN (17%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (94.9%)
2020: (10.9%)
3.2 36.0%
PE (36.3x)
2023: (38.0x)
2022: (11.5x)
7.7%
PS (8.06x)
2023: (7.6x)
2022: (3.2x)
12.8%
PB: (2.7x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (16.9k)
2022: (14.9k)
14.9%
Giá 12T trước (36.7k)
24T (24.8k)
36T (38.4k)
49.8%
Nợ/TổngTàiSản (58.2%)
Nợ/VốnCSH (139.0%)
ThanhToánHiệnHành (180.1%)
ThanhToánNhanh (180.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.6%)
0.2 80.9%
Beta (2.2x)
98.3%
TB12T (6,030,468)
TB12T/KLNY (1.4%)
89.7%
+/-% 6T (26.4%)
12T (39.7%)
24T (106.2%)
36T (33.4%)
60T (396.3%)
4.9 2.8
155/ VE4   259.4 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
98.7%
TT DOANH THU (19%)
2023: (11.7%)
2022: (8.8%)
2021: (85.6%)
2020: (94.0%)
84.1%
TT LOI NHUAN (82%)
2023: (105.9%)
2022: (0%)
2021: (235.1%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
23.5%
PS (2.80x)
2023: (3.2x)
2022: (1.1x)
3.8%
PB: (32.4x)
GiáSS : (8k)
2023: (9.2k)
2022: (13.0k)
0.9%
Giá 12T trước (125k)
24T (81k)
36T (21k)
13.8%
Nợ/TổngTàiSản (88.5%)
Nợ/VốnCSH (770.9%)
ThanhToánHiệnHành (99.5%)
ThanhToánNhanh (71.6%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
0.0 10.1%
Beta (0.4x)
14.0%
TB12T (41)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.7%
+/-% 6T (-10.0%)
12T (107.5%)
24T (220.3%)
36T (1,135.2%)
60T (3,311.5%)
2.7 0.9
156/ GCF   22.1 (0) 57.1%
EPS (1.1k)
2023: (1.1k)
2022: (1.1k)
63.8%
ROA (4%)
2023: (4.3%)
2022: (4.4%)
58.6%
ROE (8%)
2023: (7.8%)
2022: (7.9%)
71.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.8%)
2022: (26.7%)
2021: (61.9%)
2020: (0%)
36.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (4.3%)
2022: (0%)
2021: (162.1%)
2020: (0%)
3.0 46.2%
PE (19.4x)
2023: (13.6x)
2022: (16.0x)
41.4%
PS (1.12x)
2023: (0.8x)
2022: (1.0x)
31.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (14.5k)
2023: (14.2k)
2022: (13.5k)
12.9%
Giá 12T trước (13.9k)
24T (16.8k)
36T (9.2k)
48.1%
Nợ/TổngTàiSản (43.5%)
Nợ/VốnCSH (76.9%)
ThanhToánHiệnHành (144.1%)
ThanhToánNhanh (119.3%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
0.8 72.2%
Beta (2.0x)
66.1%
TB12T (26,000)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.6%
+/-% 6T (52.1%)
12T (53.2%)
24T (26.8%)
36T (131.5%)
60T (131.5%)
4.6 2.8
157/ BTG   12 (0) 15.7%
EPS (0.2k)
2022: (0.0k)
2021: (0k)
16.7%
ROA (1%)
2022: (0.1%)
2021: (0%)
14.9%
ROE (1%)
2022: (0.1%)
2021: (0%)
43.2%
TT DOANH THU (142%)
2022: (6.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
24.3%
TT LOI NHUAN (1,174%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0.8 13.4%
PE (60x)
2022: (513.6x)
2021: (0x)
68.8%
PS (0.28x)
2022: (0.5x)
2021: (0.3x)
83.5%
PB: (0.8x)
GiáSS : (15.4k)
2022: (15.2k)
2021: (15.2k)
11.5%
Giá 12T trước (8.3k)
24T (8.2k)
36T (5.8k)
99.1%
Nợ/TổngTàiSản (2.4%)
Nợ/VốnCSH (2.4%)
ThanhToánHiệnHành (3,371.7%)
ThanhToánNhanh (1,382.4%)
ThanhToánTiềnMặt (378.4%)
3.1 32.7%
Beta (1.1x)
40.5%
TB12T (602)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.5%
+/-% 6T (50%)
12T (44.6%)
24T (46.3%)
36T (106.9%)
60T (118.2%)
3.8 2.5
158/ GEE   32.5 (-0.4) 80.6%
EPS (2.6k)
2023: (2.5k)
2022: (2.9k)
71.2%
ROA (6%)
2023: (5.4%)
2022: (5.1%)
79.6%
ROE (13%)
2023: (12.5%)
2022: (14.7%)
70.6%
TT DOANH THU (9%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (16.3%)
2020: (26.9%)
64.7%
TT LOI NHUAN (26%)
2023: (0%)
2022: (55.6%)
2021: (1.6%)
2020: (0%)
3.9 62.2%
PE (12.5x)
2023: (12.1x)
2022: (9.5x)
58.3%
PS (0.57x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
22.6%
PB: (1.6x)
GiáSS : (19.7k)
2023: (19.8k)
2022: (20.0k)
14.3%
Giá 12T trước (24.2k)
24T (27.5k)
36T (7.7k)
32.8%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.8%)
ThanhToánHiệnHành (103%)
ThanhToánNhanh (53.0%)
ThanhToánTiềnMặt (12.6%)
1.0 85.6%
Beta (2.4x)
56.8%
TB12T (52,128)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.4%
+/-% 6T (26.8%)
12T (34.4%)
24T (18.1%)
36T (323.3%)
60T (323.3%)
4.7 3.2
159/ GVR   35.4 (0.1) 45.1%
EPS (0.6k)
2023: (0.7k)
2022: (1.0k)
59.9%
ROA (3%)
2023: (3.4%)
2022: (4.9%)
45.7%
ROE (4%)
2023: (4.8%)
2022: (7.2%)
37.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (24.1%)
2020: (6.6%)
29.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (10.3%)
2020: (16.0%)
2.4 31.7%
PE (56.7x)
2023: (32.3x)
2022: (14.1x)
14.4%
PS (6.34x)
2023: (3.8x)
2022: (2.1x)
23.5%
PB: (2.6x)
GiáSS : (14k)
2023: (13.7k)
2022: (13.4k)
18.4%
Giá 12T trước (17.6k)
24T (21.7k)
36T (34.2k)
79.4%
Nợ/TổngTàiSản (27.2%)
Nợ/VốnCSH (37.3%)
ThanhToánHiệnHành (297.5%)
ThanhToánNhanh (257.2%)
ThanhToánTiềnMặt (59.7%)
0.6 78.3%
Beta (2.1x)
79.7%
TB12T (3,530,873)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.4%
+/-% 6T (79.7%)
12T (103.3%)
24T (64.6%)
36T (4.6%)
60T (206.3%)
4.8 2.6
160/ DGW   65.5 (0) 81.3%
EPS (2.2k)
2023: (2.1k)
2022: (4.2k)
76.3%
ROA (5%)
2023: (4.8%)
2022: (10.8%)
86.6%
ROE (14%)
2023: (13.5%)
2022: (28.2%)
69.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (3.8%)
2021: (67.6%)
2020: (47.7%)
70.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (4.5%)
2021: (144.9%)
2020: (62.5%)
4.2 43.3%
PE (30x)
2023: (24.7x)
2022: (8.9x)
64.7%
PS (0.55x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
7.3%
PB: (4.1x)
GiáSS : (16.3k)
2023: (15.7k)
2022: (14.9k)
18.3%
Giá 12T trước (39.5k)
24T (63.9k)
36T (33.3k)
41.5%
Nợ/TổngTàiSản (60.6%)
Nợ/VốnCSH (153.8%)
ThanhToánHiệnHành (150.8%)
ThanhToánNhanh (77.1%)
ThanhToánTiềnMặt (20.0%)
0.7 83.1%
Beta (2.3x)
96.0%
TB12T (2,096,081)
TB12T/KLNY (1.3%)
89.3%
+/-% 6T (30.2%)
12T (66.9%)
24T (3.3%)
36T (98.2%)
60T (1,013.3%)
4.9 3.3
161/ TOS   57.5 (0) 93.5%
EPS (6k)
2023: (5.3k)
2022: (4.4k)
68.1%
ROA (5%)
2023: (4.6%)
2022: (5.6%)
81.7%
ROE (16%)
2023: (14.3%)
2022: (13.2%)
85.8%
TT DOANH THU (13%)
2023: (6.0%)
2022: (0%)
2021: (16.3%)
2020: (9.8%)
88.2%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (20.2%)
2022: (0%)
2021: (24.4%)
2020: (15.9%)
4.1 82.2%
PE (9.8x)
2023: (7.0x)
2022: (6.8x)
48.1%
PS (1.01x)
2023: (0.7x)
2022: (0.6x)
38.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (38.0k)
2023: (36.8k)
2022: (33.1k)
10.1%
Giá 12T trước (29.8k)
24T (39.8k)
36T (34.3k)
37.4%
Nợ/TổngTàiSản (69.5%)
Nợ/VốnCSH (227.6%)
ThanhToánHiệnHành (106.9%)
ThanhToánNhanh (94.8%)
ThanhToánTiềnMặt (45.2%)
1.6 50.6%
Beta (1.5x)
58.9%
TB12T (15,835)
TB12T/KLNY (0.1%)
89.2%
+/-% 6T (76.1%)
12T (98.2%)
24T (48.3%)
36T (71.8%)
60T (71.8%)
4.3 3.3
162/ TV2   51.8 (-0.1) 48.0%
EPS (0.8k)
2023: (0.8k)
2022: (0.8k)
45.7%
ROA (2%)
2023: (2.2%)
2022: (1.8%)
39.8%
ROE (4%)
2023: (4.0%)
2022: (3.9%)
26.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (8.5%)
2020: (0.8%)
46.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
2021: (3.6%)
2020: (2.8%)
2.2 23.9%
PE (61.7x)
2023: (48.0x)
2022: (27.8x)
24.5%
PS (2.94x)
2023: (2.4x)
2022: (1.1x)
19.6%
PB: (2.6x)
GiáSS : (19.9k)
2023: (19.8k)
2022: (20.1k)
7.4%
Giá 12T trước (28.6k)
24T (26.4k)
36T (28.7k)
59.9%
Nợ/TổngTàiSản (41.7%)
Nợ/VốnCSH (71.4%)
ThanhToánHiệnHành (159.1%)
ThanhToánNhanh (147.8%)
ThanhToánTiềnMặt (25.4%)
0.3 62.4%
Beta (1.8x)
89.3%
TB12T (543,570)
TB12T/KLNY (0.8%)
89.2%
+/-% 6T (32.1%)
12T (79.2%)
24T (93.9%)
36T (78.1%)
60T (86.5%)
4.7 2.4
163/ PVB   32 (0.4) 28.8%
EPS (1.4k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
33.9%
ROA (6%)
2023: (0.7%)
2022: (0%)
27.0%
ROE (8%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
88.2%
TT DOANH THU (1,085%)
2023: (611.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (81.7%)
15.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (62.1%)
1.5 21.4%
PE (21.7x)
2023: (136.1x)
2022: (0x)
19.7%
PS (1.84x)
2023: (1.9x)
2022: (7.1x)
39.2%
PB: (1.7x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (17.1k)
2022: (17.0k)
10.4%
Giá 12T trước (23.2k)
24T (15.4k)
36T (15.6k)
85.7%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.1%)
ThanhToánHiệnHành (540.5%)
ThanhToánNhanh (385.4%)
ThanhToánTiềnMặt (36.3%)
0.8 78.0%
Beta (2.1x)
91.4%
TB12T (356,054)
TB12T/KLNY (1.6%)
89.1%
+/-% 6T (50%)
12T (34.5%)
24T (102.6%)
36T (100.4%)
60T (93.2%)
4.8 2.4
164/ SZB   45.4 (1.2) 90.5%
EPS (6.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.6k)
85.3%
ROA (13%)
2023: (7.8%)
2022: (8.3%)
93.3%
ROE (28%)
2023: (19.7%)
2022: (18.6%)
81.3%
TT DOANH THU (37%)
2023: (5.9%)
2022: (5.9%)
2021: (0%)
2020: (3.0%)
88.3%
TT LOI NHUAN (79%)
2023: (9.0%)
2022: (1.9%)
2021: (0%)
2020: (16.9%)
4.6 85.1%
PE (7.1x)
2023: (8.1x)
2022: (6.8x)
19.8%
PS (2.80x)
2023: (2.5x)
2022: (2.0x)
21.5%
PB: (2.0x)
GiáSS : (22.9k)
2023: (19.7k)
2022: (19.1k)
11.9%
Giá 12T trước (27.9k)
24T (31.7k)
36T (27.4k)
66.9%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.8%)
ThanhToánHiệnHành (239.4%)
ThanhToánNhanh (236.7%)
ThanhToánTiềnMặt (160.2%)
1.3 34.3%
Beta (1.1x)
50.9%
TB12T (8,186)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.0%
+/-% 6T (49.7%)
12T (66.6%)
24T (46.5%)
36T (69.4%)
60T (112.1%)
4.0 3.3
165/ VSF   33.4 (0) 14.9%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
14.7%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0%)
16.1%
ROE (1%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
68.3%
TT DOANH THU (83%)
2023: (33.1%)
2022: (4.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
35.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (41.8%)
2020: (20.4%)
0.7 9.3%
PE (688x)
2023: (836.6x)
2022: (0x)
66.7%
PS (0.50x)
2023: (0.8x)
2022: (0.1x)
16.6%
PB: (6.9x)
GiáSS : (5.0k)
2023: (4.9k)
2022: (4.9k)
0.3%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (6.5k)
36T (6.4k)
10.7%
Nợ/TổngTàiSản (78.8%)
Nợ/VốnCSH (371.8%)
ThanhToánHiệnHành (103.4%)
ThanhToánNhanh (21.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.6%)
0.1 84.0%
Beta (2.3x)
51.7%
TB12T (42,395)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.0%
+/-% 6T (-6.5%)
12T (309.5%)
24T (429.2%)
36T (437.5%)
60T (254.6%)
4.6 1.8
166/ DRC   34.8 (-0.1) 77.8%
EPS (2.3k)
2023: (2.1k)
2022: (2.6k)
82.2%
ROA (8%)
2023: (7.3%)
2022: (9.0%)
82.1%
ROE (14%)
2023: (13.3%)
2022: (16.1%)
29.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.9%)
2021: (21.4%)
2020: (0%)
74.3%
TT LOI NHUAN (1%)
2023: (0%)
2022: (5.6%)
2021: (13.5%)
2020: (2.3%)
4.1 64.1%
PE (15.3x)
2023: (12.5x)
2022: (7.1x)
53.6%
PS (0.92x)
2023: (0.7x)
2022: (0.4x)
21.3%
PB: (2.2x)
GiáSS : (16k)
2023: (15.6k)
2022: (16.1k)
14.4%
Giá 12T trước (19.4k)
24T (23.9k)
36T (25.5k)
49.7%
Nợ/TổngTàiSản (44.0%)
Nợ/VốnCSH (78.6%)
ThanhToánHiệnHành (153.4%)
ThanhToánNhanh (73.1%)
ThanhToánTiềnMặt (16.2%)
1.3 47.4%
Beta (1.4x)
90.6%
TB12T (866,733)
TB12T/KLNY (0.7%)
88.9%
+/-% 6T (53.3%)
12T (81.1%)
24T (47.0%)
36T (37.9%)
60T (151.4%)
4.6 3.3
167/ BCB   0.7 (0) 89.7%
EPS (3.7k)
2022: (3.9k)
2021: (4.5k)
68.9%
ROA (6%)
2022: (4.5%)
2021: (5.5%)
97.5%
ROE (26%)
2022: (24.3%)
2021: (29.3%)
97.0%
TT DOANH THU (19%)
2022: (10.2%)
2021: (62.1%)
2020: (0.9%)
2019: (20.9%)
64.1%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (7.0%)
2020: (84.5%)
2019: (0%)
4.3 41.3%
PE (0.2x)
2022: (0x)
2021: (0x)
33.0%
PS (0.00x)
2022: (1,000x)
2021: (1,000x)
32.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.0k)
2022: (16.1k)
2021: (15.5k)
8.1%
Giá 12T trước (0.4k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
5.5%
Nợ/TổngTàiSản (78.5%)
Nợ/VốnCSH (364.7%)
ThanhToánHiệnHành (16.0%)
ThanhToánNhanh (14.1%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
0.2 16.1%
Beta (0.7x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
88.8%
+/-% 6T (40%)
12T (75%)
24T (75%)
36T (75%)
60T (75%)
2.4 2.3
168/ TCW   32.8 (0.1) 91.5%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (4.1k)
95.4%
ROA (16%)
2023: (14.5%)
2022: (14.0%)
95.8%
ROE (24%)
2023: (24.5%)
2022: (23.1%)
79.2%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (16.2%)
2021: (4.1%)
2020: (9.6%)
62.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.8%)
2022: (13.9%)
2021: (0%)
2020: (11.2%)
4.8 93.3%
PE (7.1x)
2023: (5.7x)
2022: (5.2x)
57.4%
PS (0.69x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
25.9%
PB: (1.7x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (18.3k)
2022: (17.6k)
15.9%
Giá 12T trước (23.3k)
24T (21.2k)
36T (23.4k)
69.6%
Nợ/TổngTàiSản (34.4%)
Nợ/VốnCSH (52.4%)
ThanhToánHiệnHành (213.0%)
ThanhToánNhanh (208.7%)
ThanhToánTiềnMặt (23.3%)
2.6 17.5%
Beta (0.7x)
54.7%
TB12T (8,406)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.8%
+/-% 6T (32.7%)
12T (42.3%)
24T (55.9%)
36T (41.4%)
60T (245.4%)
3.7 3.7
169/ CAR   23.3 (0) 48.4%
EPS (1.1k)
2022: (1.3k)
2021: (0.2k)
67.7%
ROA (7%)
2022: (8.4%)
2021: (1.5%)
53.2%
ROE (8%)
2022: (10.3%)
2021: (1.7%)
56.0%
TT DOANH THU (36%)
2022: (164.7%)
2021: (0%)
: (0%)
: (0%)
22.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (571.9%)
2021: (0%)
: (0%)
: (0%)
2.8 40.4%
PE (20.8x)
2022: (12.5x)
2021: (58.6x)
23.1%
PS (1.84x)
2022: (1.7x)
2021: (3.1x)
29.6%
PB: (1.7x)
GiáSS : (13.3k)
2022: (12.2k)
2021: (11.0k)
8.2%
Giá 12T trước (18.2k)
24T (8.9k)
36T (8.9k)
82.9%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.2%)
ThanhToánHiệnHành (255.1%)
ThanhToánNhanh (245.6%)
ThanhToánTiềnMặt (43.7%)
0.9 13.4%
Beta (0.6x)
56.1%
TB12T (4,546)
TB12T/KLNY (0.1%)
88.7%
+/-% 6T (16.6%)
12T (28.0%)
24T (162.6%)
36T (162.6%)
60T (162.6%)
3.7 2.5
170/ HCM   30.5 (0.9) 68.3%
EPS (1.6k)
2023: (1.5k)
2022: (1.9k)
64.7%
ROA (4%)
2023: (3.8%)
2022: (5.5%)
66.5%
ROE (10%)
2023: (8.1%)
2022: (10.8%)
55.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (98.4%)
2020: (44.1%)
72.8%
TT LOI NHUAN (19%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (116.2%)
2020: (22.6%)
3.4 55.8%
PE (18.9x)
2023: (16.1x)
2022: (7.2x)
17.4%
PS (5.01x)
2023: (3.7x)
2022: (1.6x)
33.6%
PB: (1.8x)
GiáSS : (16.4k)
2023: (18.2k)
2022: (17.3k)
14.4%
Giá 12T trước (18.8k)
24T (13.6k)
36T (24.9k)
54.4%
Nợ/TổngTàiSản (57.9%)
Nợ/VốnCSH (137.6%)
ThanhToánHiệnHành (171.1%)
ThanhToánNhanh (171.1%)
ThanhToánTiềnMặt (28.4%)
0.7 77.6%
Beta (2.1x)
96.9%
TB12T (7,152,298)
TB12T/KLNY (0.9%)
88.6%
+/-% 6T (36.6%)
12T (58.8%)
24T (120.5%)
36T (19.9%)
60T (168.9%)
4.9 3.0
171/ SGR   32.9 (1.8) 75.8%
EPS (1.7k)
2023: (1.7k)
2022: (3.6k)
76.1%
ROA (5%)
2023: (5.0%)
2022: (10.8%)
80.8%
ROE (11%)
2023: (11.1%)
2022: (24.5%)
58.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (279.5%)
2021: (114.6%)
2020: (0%)
46.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (518.6%)
2021: (0%)
2020: (14.4%)
3.9 72.7%
PE (17.2x)
2023: (11.5x)
2022: (3.5x)
13.2%
PS (16.19x)
2023: (11.8x)
2022: (1.2x)
31.9%
PB: (1.9x)
GiáSS : (15.1k)
2023: (15.3k)
2022: (14.7k)
16.2%
Giá 12T trước (21.0k)
24T (14.7k)
36T (22.2k)
46.0%
Nợ/TổngTàiSản (56.5%)
Nợ/VốnCSH (129.6%)
ThanhToánHiệnHành (178.4%)
ThanhToánNhanh (117.7%)
ThanhToánTiềnMặt (8.1%)
0.8 74.9%
Beta (2.0x)
69.6%
TB12T (61,738)
TB12T/KLNY (0.1%)
88.6%
+/-% 6T (50.6%)
12T (38.3%)
24T (97.8%)
36T (31.4%)
60T (164.9%)
4.7 3.1
172/ TDS   23.1 (0.1) 27.7%
EPS (0.6k)
2023: (0.7k)
2022: (0k)
27.6%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (0%)
21.4%
ROE (2%)
2023: (2.9%)
2022: (0%)
27.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (7.3%)
2020: (2.8%)
14.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (107.2%)
2020: (0%)
1.3 28.7%
PE (39.6x)
2023: (14.1x)
2022: (0x)
92.1%
PS (0.20x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
80.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (24.7k)
2023: (24.5k)
2022: (23.8k)
18.8%
Giá 12T trước (11k)
24T (18k)
36T (17.4k)
84.4%
Nợ/TổngTàiSản (27.5%)
Nợ/VốnCSH (37.9%)
ThanhToánHiệnHành (640.4%)
ThanhToánNhanh (265.5%)
ThanhToánTiềnMặt (109.2%)
3.9 61.0%
Beta (1.7x)
50.3%
TB12T (4,592)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.5%
+/-% 6T (128.3%)
12T (105.5%)
24T (25.6%)
36T (29.9%)
60T (145.1%)
4.3 3.2
173/ CNG   34.7 (0.3) 84.9%
EPS (2.3k)
2023: (3.1k)
2022: (4.4k)
84.1%
ROA (7%)
2023: (9.5%)
2022: (9.2%)
87.2%
ROE (13%)
2023: (18.3%)
2022: (20.7%)
72.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (36.9%)
2021: (30.8%)
2020: (9.7%)
40.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (42.9%)
2021: (61.3%)
2020: (0%)
4.3 78.5%
PE (15.2x)
2023: (8.7x)
2022: (4.0x)
77.6%
PS (0.41x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
28.5%
PB: (2.0x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.2k)
2022: (21.0k)
13.0%
Giá 12T trước (24.7k)
24T (25.8k)
36T (15.6k)
65.3%
Nợ/TổngTàiSản (44.3%)
Nợ/VốnCSH (79.4%)
ThanhToánHiệnHành (193.9%)
ThanhToánNhanh (175.9%)
ThanhToánTiềnMặt (47.9%)
2.7 57.6%
Beta (1.6x)
86.6%
TB12T (277,824)
TB12T/KLNY (0.8%)
88.4%
+/-% 6T (26.5%)
12T (42.1%)
24T (36%)
36T (125.3%)
60T (161.3%)
4.6 3.9
174/ DP1   37.7 (0) 89.3%
EPS (5.7k)
2023: (5.5k)
2022: (2.4k)
81.3%
ROA (11%)
2023: (10.2%)
2022: (4.4%)
95.7%
ROE (31%)
2023: (33.0%)
2022: (18.6%)
6.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
86.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (129.6%)
2022: (12.2%)
2021: (8.5%)
2020: (9.7%)
4.5 87.6%
PE (6.7x)
2023: (6.2x)
2022: (7.7x)
74.9%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
17.1%
PB: (2.1x)
GiáSS : (18.5k)
2023: (16.8k)
2022: (12.9k)
13.2%
Giá 12T trước (25.2k)
24T (22.5k)
36T (25k)
28.4%
Nợ/TổngTàiSản (64.5%)
Nợ/VốnCSH (181.5%)
ThanhToánHiệnHành (133.3%)
ThanhToánNhanh (84.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.4%)
1.7 73.1%
Beta (2.0x)
41.4%
TB12T (3,332)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.4%
+/-% 6T (14.9%)
12T (50.2%)
24T (68.2%)
36T (51.6%)
60T (354.5%)
4.4 3.5
175/ PVD   32.4 (0.2) 37.8%
EPS (1.2k)
2023: (1.1k)
2022: (0k)
34.0%
ROA (3%)
2023: (2.7%)
2022: (0%)
26.8%
ROE (4%)
2023: (3.9%)
2022: (0%)
90.1%
TT DOANH THU (16%)
2023: (6.9%)
2022: (35.9%)
2021: (0%)
2020: (19.7%)
42.2%
TT LOI NHUAN (2,434%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (1.1%)
1.6 25.3%
PE (27.0x)
2023: (26.9x)
2022: (0x)
19.9%
PS (2.87x)
2023: (2.7x)
2022: (1.8x)
47.8%
PB: (1.2x)
GiáSS : (27.5k)
2023: (26.8k)
2022: (25.3k)
10.9%
Giá 12T trước (24k)
24T (15.6k)
36T (17.4k)
73.5%
Nợ/TổngTàiSản (32.0%)
Nợ/VốnCSH (47.1%)
ThanhToánHiệnHành (216.7%)
ThanhToánNhanh (184.5%)
ThanhToánTiềnMặt (60.3%)
0.8 62.8%
Beta (1.8x)
96.5%
TB12T (5,422,380)
TB12T/KLNY (1.0%)
88.3%
+/-% 6T (20.2%)
12T (35.2%)
24T (107.5%)
36T (86.2%)
60T (155.4%)
4.8 2.4
176/ HPH   17.6 (0) 37.0%
EPS (0.7k)
2022: (1.5k)
2021: (0k)
52.8%
ROA (5%)
2022: (10.7%)
2021: (0%)
41.1%
ROE (6%)
2022: (11.7%)
2021: (0%)
17.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (52.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.1 36.6%
PE (23.8x)
2022: (11.3x)
2021: (0x)
31.3%
PS (1.49x)
2022: (1.4x)
2021: (1.5x)
30.9%
PB: (1.5x)
GiáSS : (12.0k)
2022: (12.9k)
2021: (11.4k)
15.2%
Giá 12T trước (12.9k)
24T (15.3k)
36T (5.1k)
61.5%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.1%)
ThanhToánHiệnHành (119.8%)
ThanhToánNhanh (67.7%)
ThanhToánTiềnMặt (33.1%)
0.7 21.0%
Beta (0.8x)
12.5%
TB12T (118)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.2%
+/-% 6T (85.3%)
12T (36.5%)
24T (15.1%)
36T (245.2%)
60T (105.6%)
2.9 1.9
177/ HAG   13.8 (-0.2) 67.0%
EPS (1.8k)
2023: (1.8k)
2022: (1.2k)
79.2%
ROA (8%)
2023: (8.0%)
2022: (5.7%)
95.3%
ROE (23%)
2023: (24.9%)
2022: (21.7%)
94.2%
TT DOANH THU (8%)
2023: (24.9%)
2022: (137.6%)
2021: (0%)
2020: (52.5%)
80.7%
TT LOI NHUAN (34%)
2023: (47.4%)
2022: (456.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.1 83.3%
PE (8.1x)
2023: (7.4x)
2022: (7.5x)
25.9%
PS (2.03x)
2023: (1.9x)
2022: (1.6x)
17.2%
PB: (1.9x)
GiáSS : (7.6k)
2023: (7.2k)
2022: (5.6k)
5.6%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (8.2k)
36T (6.0k)
14.6%
Nợ/TổngTàiSản (66.8%)
Nợ/VốnCSH (201.0%)
ThanhToánHiệnHành (88.4%)
ThanhToánNhanh (80%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
0.4 72.8%
Beta (2.0x)
98.7%
TB12T (16,254,704)
TB12T/KLNY (1.5%)
88.2%
+/-% 6T (8.8%)
12T (79.8%)
24T (72.3%)
36T (136.3%)
60T (153.1%)
4.9 3.1
178/ S4A   43 (0) 86.6%
EPS (3.0k)
2023: (3.3k)
2022: (4.1k)
94.8%
ROA (13%)
2023: (13.7%)
2022: (17.2%)
96.1%
ROE (23%)
2023: (23.3%)
2022: (27.1%)
27.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.1%)
2021: (22.2%)
2020: (0%)
36.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (23.3%)
2021: (63.6%)
2020: (0%)
4.7 71.0%
PE (13.5x)
2023: (9.9x)
2022: (7.1x)
9.7%
PS (6.23x)
2023: (4.7x)
2022: (4.0x)
11.0%
PB: (3.1x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (14.0k)
2022: (15.1k)
12.0%
Giá 12T trước (28.2k)
24T (28.2k)
36T (20.1k)
72.5%
Nợ/TổngTàiSản (44.2%)
Nợ/VốnCSH (79.1%)
ThanhToánHiệnHành (239.7%)
ThanhToánNhanh (236.0%)
ThanhToánTiềnMặt (139.5%)
0.8 28.4%
Beta (1.0x)
27.2%
TB12T (1,437)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.1%
+/-% 6T (26.4%)
12T (45.2%)
24T (45.3%)
36T (104.2%)
60T (130.1%)
3.3 2.9
179/ HU4   14.8 (0.1) 46.4%
EPS (0.0k)
2022: (1.3k)
2021: (1.4k)
39.7%
ROA (0%)
2022: (2.9%)
2021: (2.8%)
47.3%
ROE (0%)
2022: (9.2%)
2021: (9.7%)
77.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (40.1%)
2020: (22.7%)
2019: (58.5%)
73.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (14.5%)
2020: (47.7%)
2019: (256.0%)
2.1 48.1%
PE (1,500x)
2022: (6.0x)
2021: (15.3x)
39.4%
PS (7.81x)
2022: (0.5x)
2021: (0.7x)
47.2%
PB: (1.2x)
GiáSS : (12.8k)
2022: (14.3k)
2021: (14.1k)
15.5%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (7.4k)
36T (13.3k)
22.0%
Nợ/TổngTàiSản (73.6%)
Nợ/VốnCSH (279.1%)
ThanhToánHiệnHành (199.2%)
ThanhToánNhanh (21.4%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
0.7 92.8%
Beta (2.9x)
78.4%
TB12T (69,913)
TB12T/KLNY (0.5%)
88.0%
+/-% 6T (20%)
12T (69.7%)
24T (103.3%)
36T (12.4%)
60T (344.8%)
4.8 2.6
180/ ACV   134 (4.7) 88.3%
EPS (4.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.3k)
92.7%
ROA (15%)
2023: (12.6%)
2022: (11.8%)
87.3%
ROE (19%)
2023: (16.8%)
2022: (16.2%)
83.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (44.6%)
2022: (191.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
77.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (19.4%)
2022: (797.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.6 37.2%
PE (27.3x)
2023: (17.0x)
2022: (26x)
3.9%
PS (12.77x)
2023: (7.2x)
2022: (13.3x)
6.1%
PB: (5.1x)
GiáSS : (24.4k)
2023: (23.2k)
2022: (20.1k)
11.8%
Giá 12T trước (77.5k)
24T (76.7k)
36T (77.1k)
90.3%
Nợ/TổngTàiSản (21.0%)
Nợ/VốnCSH (26.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,033.8%)
ThanhToánNhanh (1,022.9%)
ThanhToánTiềnMặt (65.1%)
0.4 25.8%
Beta (0.9x)
57.1%
TB12T (201,403)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.0%
+/-% 6T (91.5%)
12T (59.4%)
24T (61.0%)
36T (60.2%)
60T (53.3%)
3.9 3.0
181/ HFB   17.9 (2.3) 55.0%
EPS (1.0k)
2022: (1.0k)
2021: (1.1k)
45.4%
ROA (2%)
2022: (2.0%)
2021: (2.5%)
64.5%
ROE (9%)
2022: (9.2%)
2021: (9.3%)
63.6%
TT DOANH THU (4%)
2022: (15.1%)
2021: (0%)
2020: (14.9%)
2019: (0%)
6.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (10.0%)
2019: (0%)
2.7 50.7%
PE (16.3x)
2022: (19.6x)
2021: (9.6x)
71.9%
PS (0.31x)
2022: (0.4x)
2021: (0.2x)
30.8%
PB: (1.4x)
GiáSS : (11.3k)
2022: (11.2k)
2021: (11.6k)
14.9%
Giá 12T trước (12k)
24T (9.4k)
36T (9.7k)
26.7%
Nợ/TổngTàiSản (78.1%)
Nợ/VốnCSH (356.5%)
ThanhToánHiệnHành (119.0%)
ThanhToánNhanh (87.8%)
ThanhToánTiềnMặt (12.5%)
1.1 64.6%
Beta (1.8x)
21.3%
TB12T (369)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.9%
+/-% 6T (66.0%)
12T (30%)
24T (65.6%)
36T (61.5%)
60T (106.5%)
3.9 2.6
182/ TV1   22.6 (0.4) 84.1%
EPS (2.6k)
2023: (2.6k)
2022: (4.5k)
79.6%
ROA (6%)
2023: (5.9%)
2022: (10.1%)
94.3%
ROE (18%)
2023: (19.0%)
2022: (40.9%)
45.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
2021: (2.0%)
2020: (12.7%)
99.5%
TT LOI NHUAN (108%)
2023: (0%)
2022: (886.8%)
2021: (933.4%)
2020: (138.2%)
4.4 92.3%
PE (8.7x)
2023: (7.1x)
2022: (2.4x)
47.6%
PS (1.15x)
2023: (0.9x)
2022: (0.5x)
30.3%
PB: (1.6x)
GiáSS : (14.1k)
2023: (13.5k)
2022: (11.1k)
5.4%
Giá 12T trước (15k)
24T (10.2k)
36T (8k)
24.6%
Nợ/TổngTàiSản (65.3%)
Nợ/VốnCSH (188.0%)
ThanhToánHiệnHành (106.8%)
ThanhToánNhanh (73.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.3%)
1.2 39.0%
Beta (1.2x)
55.8%
TB12T (10,970)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.8%
+/-% 6T (20%)
12T (48%)
24T (117.7%)
36T (177.5%)
60T (65.7%)
4.1 3.2
183/ STP   9 (-0.3) 52.8%
EPS (1.1k)
2023: (1.3k)
2022: (0.6k)
62.6%
ROA (5%)
2023: (5.6%)
2022: (2.4%)
46.7%
ROE (6%)
2023: (7.0%)
2022: (3.2%)
52.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (2.7%)
2020: (13.2%)
76.1%
TT LOI NHUAN (71%)
2023: (124.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (7.9%)
2.7 81.9%
PE (8.3x)
2023: (5.4x)
2022: (10.1x)
77.5%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
93.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.8k)
2022: (17.4k)
14.6%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (6.5k)
36T (5.5k)
82.3%
Nợ/TổngTàiSản (23.1%)
Nợ/VốnCSH (30.1%)
ThanhToánHiệnHành (363.0%)
ThanhToánNhanh (272.5%)
ThanhToánTiềnMặt (52.0%)
4.7 34.9%
Beta (1.1x)
48.9%
TB12T (3,296)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.8%
+/-% 6T (32.9%)
12T (40.2%)
24T (40.9%)
36T (68.1%)
60T (148.4%)
3.9 3.7
184/ NEM   16.3 (0) 18.3%
EPS (0k)
2022: (0.1k)
2021: (0.4k)
24.5%
ROA (0%)
2022: (0.5%)
2021: (3.4%)
19.5%
ROE (0%)
2022: (0.6%)
2021: (4.4%)
37.3%
TT DOANH THU (58%)
2022: (0%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
: (0%)
21.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (382.4%)
2020: (0%)
: (0%)
1.0 19.2%
PE (0x)
2022: (161.2x)
2021: (23.0x)
19.8%
PS (3.69x)
2022: (3.7x)
2021: (1.3x)
34.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (10.0k)
2022: (10.2k)
2021: (10.1k)
12.0%
Giá 12T trước (10.2k)
24T (10.2k)
36T (10.2k)
99.7%
Nợ/TổngTàiSản (0.7%)
Nợ/VốnCSH (0.7%)
ThanhToánHiệnHành (8,722.0%)
ThanhToánNhanh (7,786.7%)
ThanhToánTiềnMặt (461.7%)
0.9 99.8%
Beta (7.3x)
23.1%
TB12T (424)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.7%
+/-% 6T (59.8%)
12T (59.8%)
24T (59.8%)
36T (59.8%)
60T (59.8%)
4.4 2.1
185/ SD9   12.3 (0) 38.9%
EPS (0.8k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
31.1%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (0.8%)
30.9%
ROE (3%)
2023: (1.4%)
2022: (1.9%)
51.7%
TT DOANH THU (10%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
2021: (12.0%)
2020: (0%)
56.3%
TT LOI NHUAN (498%)
2023: (0%)
2022: (96.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.6 45.9%
PE (14.9x)
2023: (23.5x)
2022: (14.1x)
57.6%
PS (0.78x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
95.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.4k)
2022: (24.4k)
14.0%
Giá 12T trước (8.6k)
24T (7.9k)
36T (8.1k)
56.1%
Nợ/TổngTàiSản (53.9%)
Nợ/VốnCSH (116.9%)
ThanhToánHiệnHành (187.9%)
ThanhToánNhanh (131.1%)
ThanhToánTiềnMặt (30.0%)
2.8 36.6%
Beta (1.2x)
69.8%
TB12T (43,208)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.6%
+/-% 6T (56.3%)
12T (45.4%)
24T (58.2%)
36T (54.3%)
60T (89.4%)
4.2 2.9
186/ BSA   22.2 (0) 62.2%
EPS (0.6k)
2023: (1.5k)
2022: (2.3k)
74.5%
ROA (3%)
2023: (7.2%)
2022: (10.1%)
67.8%
ROE (5%)
2023: (10.7%)
2022: (16.7%)
26.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.2%)
2021: (3.2%)
2020: (0%)
38.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (58.9%)
2021: (34.0%)
2020: (0%)
3.4 54.6%
PE (35.2x)
2023: (12.8x)
2022: (6.9x)
14.9%
PS (4.62x)
2023: (3.6x)
2022: (2.7x)
26.9%
PB: (1.6x)
GiáSS : (13.5k)
2023: (13.5k)
2022: (14.1k)
10.8%
Giá 12T trước (15.7k)
24T (13.7k)
36T (10.8k)
55.5%
Nợ/TổngTàiSản (28.7%)
Nợ/VốnCSH (40.3%)
ThanhToánHiệnHành (158.2%)
ThanhToánNhanh (152.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.0%)
0.5 8.5%
Beta (0.4x)
43.5%
TB12T (7,242)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.6%
+/-% 6T (22.7%)
12T (41.5%)
24T (62.7%)
36T (106.0%)
60T (115.7%)
3.2 2.4
187/ E29   12 (1.5) 33.9%
EPS (0.7k)
2022: (0.3k)
2021: (0.3k)
24.1%
ROA (0%)
2022: (0.5%)
2021: (0.5%)
38.9%
ROE (7%)
2022: (2.4%)
2021: (2.6%)
58.3%
TT DOANH THU (508%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (46.6%)
45.1%
TT LOI NHUAN (186%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (14.6%)
1.6 41.9%
PE (14.1x)
2022: (16.3x)
2021: (55.2x)
87.2%
PS (0.05x)
2022: (0.1x)
2021: (0.3x)
56.8%
PB: (0.9x)
GiáSS : (10.8k)
2022: (10.3k)
2021: (10.3k)
7.2%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (5.6k)
36T (5.6k)
11.3%
Nợ/TổngTàiSản (92.7%)
Nợ/VốnCSH (1,272.9%)
ThanhToánHiệnHành (105.2%)
ThanhToánNhanh (61.7%)
ThanhToánTiềnMặt (6.8%)
1.3 97.0%
Beta (3.4x)
48.5%
TB12T (2,504)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.5%
+/-% 6T (132.6%)
12T (108%)
24T (78.8%)
36T (78.0%)
60T (-1.6%)
4.6 2.5
188/ D17   36.7 (0) 91.2%
EPS (3.0k)
2022: (6.2k)
2021: (5.1k)
93.5%
ROA (9%)
2022: (18.9%)
2021: (16.8%)
91.0%
ROE (13%)
2022: (26.9%)
2021: (24.0%)
12.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (23.0%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
11.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (22.3%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
4.7 90.0%
PE (11.9x)
2022: (3.6x)
2021: (4.4x)
30.0%
PS (3.16x)
2022: (1.0x)
2021: (1.2x)
35.7%
PB: (1.5x)
GiáSS : (22.8k)
2022: (23k)
2021: (21.0k)
12.4%
Giá 12T trước (22k)
24T (22k)
36T (22k)
71.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.9%)
Nợ/VốnCSH (42.7%)
ThanhToánHiệnHành (279.6%)
ThanhToánNhanh (141.9%)
ThanhToánTiềnMặt (26.3%)
2.1 97.8%
Beta (3.6x)
14.0%
TB12T (120)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.4%
+/-% 6T (59.1%)
12T (59.1%)
24T (59.1%)
36T (59.1%)
60T (59.1%)
4.3 3.7
189/ PMS   32.2 (0) 88.7%
EPS (4.3k)
2023: (4.1k)
2022: (3.3k)
80.2%
ROA (8%)
2023: (7.0%)
2022: (7.2%)
85.7%
ROE (17%)
2023: (17.3%)
2022: (14.5%)
32.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (71.4%)
2021: (0.2%)
2020: (0%)
87.0%
TT LOI NHUAN (11%)
2023: (22.9%)
2022: (0%)
2021: (14.4%)
2020: (23.3%)
4.3 88.6%
PE (7.6x)
2023: (6.9x)
2022: (6.0x)
90.9%
PS (0.16x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
38.0%
PB: (1.3x)
GiáSS : (24.6k)
2023: (23.7k)
2022: (23.0k)
13.0%
Giá 12T trước (24.1k)
24T (21.8k)
36T (15.8k)
44.8%
Nợ/TổngTàiSản (52.4%)
Nợ/VốnCSH (110.1%)
ThanhToánHiệnHành (134.1%)
ThanhToánNhanh (108%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
3.0 55.4%
Beta (1.6x)
47.6%
TB12T (2,885)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.4%
+/-% 6T (11.6%)
12T (35.3%)
24T (49.3%)
36T (106.8%)
60T (301.5%)
4.2 3.8
190/ HAT   44 (-1) 97.2%
EPS (7.7k)
2023: (8.0k)
2022: (5.9k)
91.1%
ROA (13%)
2023: (12.6%)
2022: (10.6%)
98.5%
ROE (35%)
2023: (36%)
2022: (27.7%)
73.3%
TT DOANH THU (8%)
2023: (14.3%)
2022: (140.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
81.9%
TT LOI NHUAN (59%)
2023: (34.9%)
2022: (1,628.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 96.8%
PE (5.7x)
2023: (5.4x)
2022: (3.3x)
94.0%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
25.8%
PB: (2.0x)
GiáSS : (22.2k)
2023: (22.1k)
2022: (21.2k)
3.5%
Giá 12T trước (25.8k)
24T (15.5k)
36T (17.0k)
40.8%
Nợ/TổngTàiSản (63.0%)
Nợ/VốnCSH (170.4%)
ThanhToánHiệnHành (131.1%)
ThanhToánNhanh (131.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.4%)
2.6 54.1%
Beta (1.6x)
51.9%
TB12T (2,503)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.3%
+/-% 6T (11.4%)
12T (70.5%)
24T (183.8%)
36T (159.1%)
60T (76.9%)
4.2 3.9
191/ CAV   72.2 (0.2) 92.6%
EPS (5.0k)
2023: (4.9k)
2022: (4.5k)
86.9%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (8.2%)
96.5%
ROE (28%)
2023: (29.1%)
2022: (21.0%)
30.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (0%)
2020: (16.8%)
64.0%
TT LOI NHUAN (19%)
2023: (9.4%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 59.1%
PE (14.5x)
2023: (13.3x)
2022: (8.7x)
61.6%
PS (0.58x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
8.8%
PB: (4.1x)
GiáSS : (17.6k)
2023: (16.7k)
2022: (21.2k)
9.3%
Giá 12T trước (44.6k)
24T (43.4k)
36T (39.4k)
26.9%
Nợ/TổngTàiSản (65.8%)
Nợ/VốnCSH (192.2%)
ThanhToánHiệnHành (118.5%)
ThanhToánNhanh (41.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.3%)
0.6 16.1%
Beta (0.7x)
40.1%
TB12T (6,459)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.2%
+/-% 6T (14.2%)
12T (61.3%)
24T (65.8%)
36T (82.7%)
60T (143.2%)
3.3 2.9
192/ VLG   7.2 (-0.1) 35.8%
EPS (1.4k)
2023: (0.7k)
2022: (0k)
53.1%
ROA (10%)
2023: (5.3%)
2022: (0%)
42.8%
ROE (13%)
2023: (6.7%)
2022: (0%)
19.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (125.5%)
2020: (0%)
43.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (49.2%)
2020: (72.1%)
2.1 70.9%
PE (5.2x)
2023: (5.1x)
2022: (0x)
65.9%
PS (0.76x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
90.1%
PB: (0.7x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (10.5k)
2022: (9.8k)
15.0%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (5.6k)
36T (5.1k)
78.8%
Nợ/TổngTàiSản (22.7%)
Nợ/VốnCSH (29.3%)
ThanhToánHiệnHành (234.9%)
ThanhToánNhanh (234.9%)
ThanhToánTiềnMặt (53.4%)
4.2 73.1%
Beta (2.0x)
67.1%
TB12T (20,549)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.2%
+/-% 6T (94.7%)
12T (94.7%)
24T (32.4%)
36T (45.8%)
60T (80.2%)
4.6 3.6
193/ MFS   38.1 (-0.7) 85.3%
EPS (2.9k)
2022: (3.1k)
2021: (3.9k)
83.0%
ROA (8%)
2022: (7.7%)
2021: (9.4%)
76.1%
ROE (11%)
2022: (11.4%)
2021: (14.4%)
29.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (9.1%)
2019: (3.8%)
27.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0.4%)
2019: (7.9%)
4.2 74.6%
PE (13.1x)
2022: (8.1x)
2021: (7.0x)
60.6%
PS (0.67x)
2022: (0.4x)
2021: (0.4x)
38.5%
PB: (1.5x)
GiáSS : (25.7k)
2022: (26.7k)
2021: (27.0k)
13.4%
Giá 12T trước (25.3k)
24T (24.8k)
36T (23.6k)
78.6%
Nợ/TổngTàiSản (29.2%)
Nợ/VốnCSH (41.2%)
ThanhToánHiệnHành (333.6%)
ThanhToánNhanh (333.2%)
ThanhToánTiềnMặt (43.3%)
2.7 31.7%
Beta (1.1x)
65.1%
TB12T (11,584)
TB12T/KLNY (0.2%)
87.1%
+/-% 6T (51.6%)
12T (48.7%)
24T (51.5%)
36T (59.5%)
60T (80.5%)
4.1 3.7
194/ PVS   45 (-0.3) 73.7%
EPS (2.0k)
2023: (2.2k)
2022: (1.9k)
59.0%
ROA (4%)
2023: (3.9%)
2022: (3.4%)
56.0%
ROE (7%)
2023: (7.6%)
2022: (6.8%)
89.6%
TT DOANH THU (18%)
2023: (18.3%)
2022: (15.2%)
2021: (0%)
2020: (18.4%)
72.0%
TT LOI NHUAN (33%)
2023: (16.2%)
2022: (47.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
3.2 45.6%
PE (22.8x)
2023: (17.7x)
2022: (11.4x)
44.6%
PS (1.12x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
35.3%
PB: (1.6x)
GiáSS : (29.2k)
2023: (28.3k)
2022: (27.1k)
12.3%
Giá 12T trước (32.1k)
24T (23.5k)
36T (27.9k)
66.5%
Nợ/TổngTàiSản (45.3%)
Nợ/VốnCSH (82.8%)
ThanhToánHiệnHành (191.7%)
ThanhToánNhanh (173.4%)
ThanhToánTiềnMặt (70.5%)
1.3 63.6%
Beta (1.8x)
98.3%
TB12T (6,259,207)
TB12T/KLNY (1.3%)
87.0%
+/-% 6T (21.1%)
12T (41.5%)
24T (93.5%)
36T (62.6%)
60T (132.6%)
4.8 3.1
195/ TVS   27.6 (0.4) 65.6%
EPS (2.7k)
2023: (2.2k)
2022: (0.4k)
37.6%
ROA (2%)
2023: (1.9%)
2022: (0.5%)
64.4%
ROE (14%)
2023: (12.3%)
2022: (2.5%)
95.9%
TT DOANH THU (28%)
2023: (30.4%)
2022: (0%)
2021: (64.0%)
2020: (49.3%)
99.0%
TT LOI NHUAN (289%)
2023: (469.8%)
2022: (0%)
2021: (122.2%)
2020: (111.1%)
2.8 60.3%
PE (9.4x)
2023: (8.7x)
2022: (39.8x)
26.7%
PS (2.07x)
2023: (1.7x)
2022: (1.7x)
36.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (18.9k)
2023: (18.0k)
2022: (16.5k)
21.9%
Giá 12T trước (21.3k)
24T (19.3k)
36T (15.3k)
15.3%
Nợ/TổngTàiSản (85.3%)
Nợ/VốnCSH (582.1%)
ThanhToánHiệnHành (101.6%)
ThanhToánNhanh (101.6%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
0.5 59.4%
Beta (1.7x)
71.0%
TB12T (133,317)
TB12T/KLNY (0.1%)
87.0%
+/-% 6T (36.4%)
12T (19.9%)
24T (32.7%)
36T (67.0%)
60T (297.4%)
4.5 2.6
196/ CCL   10.7 (-0.1) 54.3%
EPS (1.0k)
2023: (1.0k)
2022: (1.1k)
66.7%
ROA (5%)
2023: (5.1%)
2022: (4.1%)
62.9%
ROE (9%)
2023: (8.4%)
2022: (8.8%)
42.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9.4%)
2020: (68.8%)
63.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (2.8%)
2022: (0%)
2021: (11.9%)
2020: (66.3%)
3.1 85.3%
PE (10.8x)
2023: (7.4x)
2022: (4.4x)
41.1%
PS (1.97x)
2023: (1.3x)
2022: (0.4x)
75.9%
PB: (0.9x)
GiáSS : (11.7k)
2023: (11.5k)
2022: (12.0k)
20.6%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (7.9k)
36T (9.9k)
59.3%
Nợ/TổngTàiSản (40.2%)
Nợ/VốnCSH (67.2%)
ThanhToánHiệnHành (367.3%)
ThanhToánNhanh (264.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.8%)
3.3 65.1%
Beta (1.8x)
87.2%
TB12T (406,715)
TB12T/KLNY (0.7%)
86.9%
+/-% 6T (47.9%)
12T (71.7%)
24T (38.8%)
36T (10.4%)
60T (192.5%)
4.7 3.7
197/ HDP   17.7 (0) 62.9%
EPS (1.3k)
2022: (1.9k)
2021: (1.1k)
66.3%
ROA (5%)
2022: (5.9%)
2021: (3.9%)
69.2%
ROE (10%)
2022: (12.9%)
2021: (8.0%)
58.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (36.3%)
2021: (4.3%)
2020: (0%)
2019: (1.6%)
71.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (76.9%)
2021: (31.2%)
2020: (0%)
2019: (10.9%)
3.3 68.8%
PE (14.2x)
2022: (6.2x)
2021: (11.6x)
71.8%
PS (0.42x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
44.2%
PB: (1.4x)
GiáSS : (12.7k)
2022: (14.5k)
2021: (13.2k)
17.3%
Giá 12T trước (14.8k)
24T (12.7k)
36T (8.3k)
30.6%
Nợ/TổngTàiSản (52.5%)
Nợ/VốnCSH (110.4%)
ThanhToánHiệnHành (113.1%)
ThanhToánNhanh (60.8%)
ThanhToánTiềnMặt (3.2%)
1.9 25.9%
Beta (0.9x)
33.1%
TB12T (1,076)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.8%
+/-% 6T (22.6%)
12T (19.5%)
24T (39.8%)
36T (113.9%)
60T (249.3%)
3.3 2.9
198/ NFC   15 (0.2) 70.4%
EPS (1.9k)
2023: (1.8k)
2022: (1.6k)
87.1%
ROA (11%)
2023: (9.7%)
2022: (8.0%)
80.2%
ROE (14%)
2023: (13.7%)
2022: (13.0%)
89.4%
TT DOANH THU (33%)
2023: (4.1%)
2022: (25.5%)
2021: (28.6%)
2020: (0%)
92.4%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (9.9%)
2022: (88.5%)
2021: (48.3%)
2020: (0%)
4.0 80.4%
PE (7.7x)
2023: (9.6x)
2022: (7.4x)
72.4%
PS (0.27x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
37.0%
PB: (1.1x)
GiáSS : (13.3k)
2023: (13.0k)
2022: (12.6k)
16.1%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (12.0k)
36T (7.4k)
87.0%
Nợ/TổngTàiSản (20.7%)
Nợ/VốnCSH (26.1%)
ThanhToánHiệnHành (469.1%)
ThanhToánNhanh (283.3%)
ThanhToánTiềnMặt (107.5%)
3.6 6.7%
Beta (0.2x)
12.6%
TB12T (153)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.8%
+/-% 6T (17.1%)
12T (39.0%)
24T (23.8%)
36T (99.7%)
60T (309.9%)
2.4 3.3
199/ TJC   16.6 (0) 93.3%
EPS (4.9k)
2023: (4.7k)
2022: (5.7k)
99.1%
ROA (23%)
2023: (20.3%)
2022: (28.4%)
96.2%
ROE (23%)
2023: (22.1%)
2022: (32.4%)
35.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.8%)
2021: (40.8%)
2020: (0%)
58.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (186.3%)
2021: (695.7%)
2020: (0%)
4.9 98.5%
PE (3.4x)
2023: (3.2x)
2022: (3.4x)
27.8%
PS (2.81x)
2023: (1.9x)
2022: (1.0x)
56.0%
PB: (0.8x)
GiáSS : (21.1k)
2023: (21.1k)
2022: (17.7k)
22.7%
Giá 12T trước (13.9k)
24T (14.3k)
36T (8.2k)
99.3%
Nợ/TổngTàiSản (2.2%)
Nợ/VốnCSH (2.2%)
ThanhToánHiệnHành (3,589.1%)
ThanhToánNhanh (3,587.0%)
ThanhToánTiềnMặt (206.2%)
3.9 55.2%
Beta (1.6x)
46.4%
TB12T (2,998)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.7%
+/-% 6T (52.4%)
12T (19.2%)
24T (16.3%)
36T (102.6%)
60T (208.6%)
4.1 4.3
200/ EID   25.2 (0) 92.8%
EPS (4.8k)
2023: (4.8k)
2022: (5.0k)
91.6%
ROA (11%)
2023: (11.2%)
2022: (13.7%)
89.2%
ROE (17%)
2023: (17.2%)
2022: (19.8%)
93.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (3.0%)
2022: (26.6%)
2021: (18.5%)
2020: (2.9%)
36.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (51.0%)
2021: (0%)
2020: (9.9%)
4.7 97.4%
PE (5.1x)
2023: (4.2x)
2022: (3.9x)
72.3%
PS (0.35x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
60.7%
PB: (0.9x)
GiáSS : (28.0k)
2023: (27.8k)
2022: (25.1k)
16.3%
Giá 12T trước (19.3k)
24T (17.7k)
36T (13.5k)
70.2%
Nợ/TổngTàiSản (35.1%)